Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 16 april 2014

Gepubliceerd: 17 april 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A057789
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=038f55f3-692b-45af-be24-5ecb29b98224&title=Besluitenlijst%20VWS%2016%20april%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30597, 30597, 32620, 33841, 33841, 25268, 29477, 30597, 33654, 31899, 31839, 33435, 29282, 28828, 29282, 31839, 29389, 27428, 33841, 33578, 32711, 29689, 25657, 30597, 33509, 33791, 33791, 29689, 33726, 31839, 31839, 33149, 33619, 30597, 29323, 22112

Inhoud


Verzoek om uitstel inbreng verslag Wetsvoorstel Wet langdurige zorg - 33891 - op 24 april 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 16 april 2014. Verzoek om uitstel inbreng verslag Wetsvoorstel Wet langdurige zorg - 33891 - op 24 april 2014 - 2014Z07025

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Inbrengdatum verplaatst naar 15 mei 2014.

Verzoek om uitstel inbrengen t.b.v. schriftelijk overleg op 17 april 2014 over • Voorgenomen aanwijzing over bekostiging langdurige intramurale op behandeling gerichte ggz en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument - 30597-426 en over • Positionering langdurige intramurale ggz - 30597-427

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 15 april 2014. Verzoek om uitstel inbrengen t.b.v. schriftelijk overleg op 17 april 2014 over • Voorgenomen aanwijzing over bekostiging langdurige intramurale op behandeling gerichte ggz en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument - 30597-426 en over • Positionering langdurige intramurale ggz - 30597-427 - 2014Z06888

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Inbrengdatum verplaatst naar 15 mei 201

Verzoek om reactie op rapport ‘Societal Impact of Wireless Revolution in the Netherlands and Possible Measures’ van de Rijksuniversiteit Groningen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 15 april 2014. Verzoek om reactie op rapport ‘Societal Impact of Wireless Revolution in the Netherlands and Possible Measures’ van de Rijksuniversiteit Groningen - 2014Z06912

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om antwoord van bewindspersonen op cie.brief inzake opvang slachtoffers loverboys te agenderen voor ao Kindermishandeling d.d. 15 mei 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) - 15 april 2014. Verzoek om antwoord van bewindspersonen op cie.brief inzake opvang slachtoffers loverboys te agenderen voor ao Kindermishandeling d.d. 15 mei 2014 - 2014Z069638

Besluit: De nog te ontvangen brief inzake opvang slachtoffers loverboys zal worden toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg GIA/Kindermishandeling op 15 mei 2014 (11.30-16.00 uur). Getracht zal worden het overleg met een half uur te verlengen.
Besluit: Bewindspersonen verzoek om beantwoording van de individuele vragen van het lid Van der Burg (VVD) over seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen (ingezonden 14 april 2014) voor het AO GIA/Kindermishandeling d.d. 15 mei a.s.

Verzoek om reactie op artikel in AD d.d. 9 april 2014 Sportbond staat diep in het rood

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 9 april 2014. Verzoek om reactie op artikel in AD d.d. 9 april 2014 Sportbond staat diep in het rood - 2014Z06500

Besluit: Verzoek gehonoreerd
Noot: Voor het zomerreces zal een algemeen overleg Sportbeleid worden gehouden, zoals eerder besloten.

Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, J. Recourt (PvdA) - 26 maart 2014. Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden - 2014Z05576

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De commissie wenst als volgcommissie te worden aangemerkt, voor zover er VWS-aangelegenheden aan de orde zijn.

Behandeling beantwoording commissievragen over de invoering van integrale bekostiging in de medisch-specialistische zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 april 2014. Behandeling beantwoording commissievragen over de invoering van integrale bekostiging in de medisch-specialistische zorg - 32620-116

Besluit: Nagegaan zal worden of een kort AO voor het meireces kan plaatsvinden. Zo niet, dan kan een VSO worden gehouden.Overig

Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 9 april 2014. Verzoeken ten aanzien van inplannen plenaire debat inzake Wmo - 33841 - 2014Z06575

Besluit: Verzoeken niet gehonoreerd

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 april 2014. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33841-64

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 april 2014. Aanbieding concept van het uitvoeringsbesluit WMO 2015 - 33841-62

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.7

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 januari 2014. Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) - 33841

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling voor het meireces inclusief stemmingen.

Extern onderzoek NZa

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 11 april 2014. Verzoek om aanvullende brief op brief d.d. 9 april 2014 over het bericht dat vertrouwelijke gegevens bij de NZa niet veilig zijn - 2014Z06730

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer bij brief een reactie toe te zenden op de vragen van het lid Van Gerven, en daarin mee te delen wanneer het rapport van de onafhankelijke commissie kan worden verwacht en dit aan de Kamer te doen toekomen.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 april 2014. Extern onderzoek NZa - 25268-81

Besluit: Onderzoeksresultaten afwachten

Resultaten Bestuurlijk overleg farmacie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 april 2014. Resultaten Bestuurlijk overleg farmacie - 29477-284

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Uitkomsten van het onderzoek van de NZa naar onterechte betalingen in AWBZ-instellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 april 2014. Uitkomsten van het onderzoek van de NZa naar onterechte betalingen in AWBZ-instellingen - 30597-430

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 22 mei 201

Voortgang Programma Aanpak verspilling in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 april 2014. Voortgang Programma Aanpak verspilling in de zorg - 33654-6

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verspilling in de zorg voor het zomerreces (2,5 uur)

Voortgang van het Convenant Gezond Gewicht en de moties van de leden Wiegman en Vendrik inzake overgewicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 april 2014. Voortgang van het Convenant Gezond Gewicht en de moties van de leden Wiegman en Vendrik inzake overgewicht - 31899-23

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid6

Rapport toezicht bij jeugdzorg plusinstelling Horizon

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 april 2014. Rapport toezicht bij jeugdzorg plusinstelling Horizon - 31839-360

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg d.d. 11 juni a.s.

Invoering continue screening in de jeugdhulp

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 april 2014. Invoering continue screening in de jeugdhulp - 33435-16

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Erkenning sportgeneeskunde

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 april 2014. Erkenning sportgeneeskunde - 29282-191

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: VOORHANG

Bijlage bij het NZa-rapport tussenrapport (update) ‘Onderzoek zorgfraude’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 april 2014. Nazending van een bijlage bij het NZa-rapport tussenrapport (update) ‘Onderzoek zorgfraude’ - 28828-58

Besluit: Betrekken bij plenair debat over Zorgfraude

Uitstelbericht beleidsreactie evaluatie Wet BIG

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 april 2014. Uitstelbericht beleidsreactie evaluatie Wet BIG - 29282-190

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift brief aan de VNG over implementatieplan Jeugdwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 april 2014. Afschrift brief aan de VNG over implementatieplan Jeugdwet - 31839-359

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg over Stelselherziening/transitie Jeugdzorg op 3 april 2014.

Reactie op verzoek van het lid Siderius over het bericht dat de PvdA 100 miljoen minder wil bezuinigen op de ouderenzorg en dat minder verzorgingshuizen moeten worden gesloten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 april 2014. Reactie op verzoek van het lid Siderius over het bericht dat de PvdA 100 miljoen minder wil bezuinigen op de ouderenzorg en dat minder verzorgingshuizen moeten worden gesloten - 29389-69

Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangige wetsvoorstellen Wmo 2015 (33841) en de Wlz (33891)5

Reactie op verzoek van het lid Agema over de dekking van de frictiekosten (300 mln.) die met de transitie van de jeugdhulp samenhangen en over de zorgen van huisartsen over de kwaliteit van de jeugdwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 april 2014. Reactie op verzoek van het lid Agema over de dekking van de frictiekosten (300 mln.) die met de transitie van de jeugdhulp samenhangen en over de zorgen van huisartsen over de kwaliteit van de jeugdwet - 33750-XVI-97

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 24 april 2014.

Aanbieding van het Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)'Onderzoek met proefpersonen'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 april 2014. Aanbieding van het Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)'Onderzoek met proefpersonen' - 27428-268

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek

Reactie op verzoek commissie inzake toelichting over de situatie rondom erkenning van sportgeneeskunde

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 april 2014. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de situatie rondom erkenning van sportgeneeskunde - 2014Z05897

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Agema op het bericht dat 40% van de gemeenten denkt dat zij niet of moeilijk in staat is de zorg voor zieke ouderen en gehandicapten te organiseren met het beschikbare budget

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 april 2014. Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt dat zij niet of moeilijk in staat is de zorg voor zieke ouderen en gehandicapten te organiseren met het beschikbare budget - 33841-52

Besluit: Betrekken bij toegewezen dertigledendebat inzake het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema)

Verbreding van het farmacotherapeutisch overleg (FTO) met (wijk)verpleegkundigen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 april 2014. Verbreding van het farmacotherapeutisch overleg (FTO) met (wijk)verpleegkundigen - 33578-5

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg4

Antwoorden op vragen van de commissie over een vergoeding van medische kosten i.v.m. donatie bij leven en over een mogelijke oplossing voor zzp’ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering die na donatie bij leven arbeidsongeschikt raken (Kamerstuk 32 711, nr. 9)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 april 2014. Beantwoording vragen commissie over een vergoeding van medische kosten i.v.m. donatie bij leven en over een mogelijke oplossing voor zzp’ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering die na donatie bij leven arbeidsongeschikt raken - 32711-10

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Orgaandonatie

Beantwoording vragen commissie over het RVZ-advies ‘De participerende patiënt’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 april 2014. Beantwoording vragen commissie over het RVZ-advies ‘De participerende patiënt’ - 29689-506

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg cure
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

Zorg voor mensen met een indicatie voor begeleiding van minder dan 10 uur (10-uurscriterium in de pgb-regeling)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 april 2014. Zorg voor mensen met een indicatie voor begeleiding van minder dan 10 uur (10-uurscriterium in de pgb-regeling) - 25657-105

Besluit: Betrekken bij aanhangige wetsvoorstellen Wmo 2015 (33841) en Wlz (33891)
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg PGB

Verslag van een schriftelijk overleg inzake stand van zaken casuïstiek 10-uursgrens (Kamerstuk 30 597, nr. 392)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 april 2014. Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken casuïstiek 10-uursgrens - 30597-429

Besluit: Betrekken bij aanhangige wetsvoorstellen Wmo 2015 (33841) en Wlz (33891)
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg PGB

Verslag van een schriftelijk overleg over het over wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (Kamerstuk 33 509)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 april 2014. Beantwoording vragen commissie over het over wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) - 33509-11

Besluit: Betrekken bij aanhangig wetsvoorstel 335093

Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2014. Nota van wijziging - 33791-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33791-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 november 2013. Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca - 33791

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 28 april 2014 te 12.00 uur

Reactie op verzoek van het lid Keijzer over het bericht dat de succesvolle opvoedpoli's in zwaar weer zitten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2014. Reactie op verzoek van het lid Keijzer over het bericht dat de succesvolle opvoedpoli's in zwaar weer zitten - 29689-505

Besluit: Betrokken bij toegewezen dertigledendebat inzake Opvoedpoli's (Keijzer)

Aanbieding van de handreiking ‘Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2014. Aanbieding van de handreiking ‘Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking’ - 33726-25

Besluit: Betrekken bij wetsvoorstel Wmo (33841)

Oprichting Transitie Autoriteit Jeugd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2014. Oprichting Transitie Autoriteit Jeugd - 31839-358

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg over Stelselherziening/transitie Jeugdzorg op 3 april 2014.

Voortgang Transformatie Jeugd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2014. Voortgang Transformatie Jeugd - 31839-357

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg over Stelselherziening/transitie Jeugdzorg op 3 april 2014.

Aanbieding afschrift van de reactie van de Nationale ombudsman inzake definitie onaangekondigde bezoeken IGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 maart 2014. Aanbieding afschrift van de reactie van de Nationale ombudsman inzake definitie onaangekondigde bezoeken IGZ - 33149-24

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ

Aanbieding Kwaliteitskader jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 maart 2014. Aanbieding Kwaliteitskader jeugdzorg - 33619-15

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg d.d. 11 juni a.s.

Transitie hervorming langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 maart 2014. Transitie hervorming langdurige zorg - 30597-428

Besluit: Betrekken bij aanhangige wetsvoorstellen Wmo 2015 (33841) en Wlz (33891)

Niet Invasieve Prenatale Test en andere prenatale testen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 maart 2014. Niet Invasieve Prenatale Test en andere prenatale testen - 29323-90

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zwangerschap en geboorte

Fiche: Verordening nieuwe voedingsmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4 april 2014. Fiche: Verordening nieuwe voedingsmiddelen - 22112-1824

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de informele EU-Gezondheidsraad op 24 april 2014.

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport met simulatie van veranderingen in langdurige zorg d.d. 24 april 2014.

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 15 april 2014. Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport met simulatie van veranderingen in langdurige zorg d.d. 24 april 2014 - 2014Z06992

Besluit: Aanbod gehonoreerd