Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 2 april 2014

Gepubliceerd: 3 april 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A0577710
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=da823ed7-12d9-46ad-bfdc-2e2f564936f4&title=Besluitenlijst%20VWS%202%20april%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28828, 32820, 29282, 29389, 31765, 32620, 29689, 33509, 28101, 31839, 29689, 33683, 29247, 29477, 25424, 31765, 29689, 32620, 30597, 30597, 31839, 25657, 31839, 31839, 28828, 31765, 32620, 23235, 33516, 29689, 29689, 32805, 30597, 32793, 33841, 25268, 33895, 29477, 29689, 28140, 32620, 31839

Inhoud


Verzoek om reactie op besmetting met Q-koorts bij Duitse melkveebedrijven

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 2 april 2014. Verzoek om reactie op besmetting met Q-koorts bij Duitse melkveebedrijven - 2014Z05962

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie op bericht nieuws..nl d.d. 1 april 2014 inzake hoge abortusgrens juridisch niet houdbaar

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 2 april 2014. Verzoek om reactie op bericht nieuws..nl d.d. 1 april 2014 inzake hoge abortusgrens juridisch niet houdbaar - 2014Z05974

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie op artikel Volkskrant d.d. 24 maart 2014 over bezorgheid van huisartsen over de kwaliteit van de jeugdzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 28 maart 2014. Verzoek om reactie op artikel Volkskrant d.d. 24 maart 2014 over bezorgheid van huisartsen over de kwaliteit van de jeugdzorg - 2014Z05751

Besluit: Verzoek gehonoreerd. De commissie wenst deze reactie te ontvangen voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg d.d. 3 april a.s.

Lijst met aanhangige (dertigleden) debatten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 6 maart 2014. Lijst met aanhangige (dertigleden) debatten - 2014Z04210

Besluit: Voor kennisgeving aannemen, daar het primair individuele leden betreft die een (dertigleden)debat toegewezen hebben gekregen en het derhalve geen commissie-aangelegenheid betreft9

Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, J. Recourt (PvdA) - 26 maart 2014. Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden - 2014Z05576

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De commissie kan aangeven dat zij als volgcommissie wil worden aangemerkt, voor zover er VWS-aangelegeheden aan de orde zijn.

Verslag van een schriftelijk overleg over de eerste voortgangsrapportage fraudebestrijding: plan van aanpak bestrijding fraude in de zorg (Kamerstuk 28 828, nr. 50)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 maart 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de eerste voortgangsrapportage fraudebestrijding: plan van aanpak bestrijding fraude in de zorg - 28828-57

Besluit: Betrekken bij toegewezen debat Fraude in de zorgsector
Noot: Nagegaan zal worden welke stukken nog verwacht kunnen worden ter voorbereiding van het debatOverig

Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot over muziekles en jeugdhulp

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 maart 2014. Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot over muziekles en jeugdhulp - 32820-104

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Jeugdzorg (plannen: 3 uur)

Lange diensten van medisch specialisten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 maart 2014. Lange diensten van medisch specialisten - 29282-189

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

Reactie op het bericht 'Tienduizenden dementerenden ondervoed'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 maart 2014. Reactie op het bericht 'Tienduizenden dementerenden ondervoed' - 29389-68

Besluit: De staatssecretaris zal worden gerappelleerd inzake rapportages over de kwaliteit in de verpleeghuizen, onder verwijzing naar zijn toezegging in het AO AWBZ van 7 november 2013, het verzoek van het lid Agema tijdens de RvW van 12 november 2013 en zijn brief van 19 november (31 765, nr. 81)8

Verslag een werkbezoek aan India van 29 tot en met 31 januari 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 maart 2014. Verslag een werkbezoek aan India van 29 tot en met 31 januari 2014 - 33750-XVI-96

Besluit: Bewindspersoon verzoeken mee te delen waarom niet met en over het farmaceutisch bedrijf Ranbaxy is gesproken

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op een brief over het niet meer vergoeden van dyslexiezorg via remedial teacher met Master Special Educational Needs (MSEN) per 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 maart 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op een brief over het niet meer vergoeden van dyslexiezorg via remedial teacher met Master Special Educational Needs (MSEN) per 2014 - 31765-87

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet (voor de zomer)

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Een duurzaam informatiestelsel voor de zorg (Kamerstuk 32 620, nr. 93)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 maart 2014. Beantwoording vragen commissie over een duurzaam informatiestelsel voor de zorg - 32620-115

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informatievoorziening zorguitgaven op 21 mei 201
Gerelateerde kamerstukken: 32620-11

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Ex-post compensaties in het risicovereveningssysteem 2014 (Kamerstuk 29 689, nr. 473)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 maart 2014. Beantwoording vragen commissie over ex-post compensaties in het risicovereveningssysteem 2014 - 29689-502

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet (voor de zomer)

33509 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 maart 2014. Tweede nota van wijziging - 33509-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33509-10

Standpunt op de evaluatie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 maart 2014. Standpunt op de evaluatie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) - 28101-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.7

Verslag schriftelijk overleg inzake Privacy Impact Assessment (PIA) (Kamerstuk 31 839, nr. 334)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 maart 2014. Beantwoording vragen commissie over Privacy Impact Assessment (PIA) - 31839-355

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Jeugdzorg (plannen: 3 uur)

Transparantie bij publicatie van de premie 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 maart 2014. Transparantie bij publicatie van de premie 2014 - 29689-504

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet (voor de zomer)

Nadere informatie in antwoord op vragen van de leden Van Gerven en Bruins Slot m.b.t. wetsvoorstel Wet verbetering wanbetalersmaatregelen (Kamerstuk 33 683)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 maart 2014. Nadere informatie in antwoord op vragen van de leden Van Gerven en Bruins Slot m.b.t. het wetsvoorstel Wet verbetering wanbetalersmaatregelen (Kamerstuk 33 683) - 33683-26

Besluit: Betrekken bij aanhangig wetsvoorstel (33683)
Gerelateerde kamerstukken: 33683-26

Reactie op verzoek van het lid Van Gerven over de weigering van de zorgverzekeraars om de verschillende regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 maart 2014. Reactie op verzoek van het lid Van Gerven over de weigering van de zorgverzekeraars om de verschillende regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken - 29247-188

Besluit: Betrekken bij toegewezen dertigledendebat terzake

Beantwoording vragen commissie over standpunt Pompe en Fabry

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 maart 2014. Beantwoording vragen commissie over standpunt Pompe en Fabry - 29477-279

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Beantwoording vragen commissie over de Regeling zorgvraagzwaarte cGGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 maart 2014. Beantwoording vragen commissie over de Regeling zorgvraagzwaarte cGGZ - 25424-243

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ6

Aanbieding rapport Thematische wetsevaluatie Zelfbeschikking in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 maart 2014 - 31765-86

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt over het bericht dat onduidelijkheid over de declaratieregels de zorg lam dreigen te leggen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 maart 2014 - 29689-503

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake invoering integrale bekostiging medisch-specialistische zorg (Kamerstuk 32 620, nr. 105)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 maart 2014. Beantwoording vragen commissie over invoering integrale bekostiging medisch-specialistische zorg - 32620-114

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuisbekostiging
Gerelateerde kamerstukken: 32620-11

Positionering langdurige intramurale ggz

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 maart 2014. Positionering langdurige intramurale ggz - 30597-427

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 17 april 201
Gerelateerde kamerstukken: 30597-42

Voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg betreft bekostiging langdurige intramurale op behandeling gerichte ggz en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 maart 2014. Voorgenomen aanwijzing over bekostiging langdurige intramurale op behandeling gerichte ggz en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument - 30597-426

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 17 april 201
Gerelateerde kamerstukken: 30597-42

Voortgang van de afspraken tussen gemeenten en de bureaus jeugdzorg (BJZ) en de landelijk werkende instellingen (lwi’s)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 maart 2014. Voortgang van de afspraken tussen gemeenten en de bureaus jeugdzorg (BJZ) en de landelijk werkende instellingen (lwi’s) - 31839-354

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op 3 april 2014.

Verankering persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 maart 2014 - Verankering persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet - 25657-104

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 17 april 201

Inspectierapporten gesloten jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 maart 2014 - Inspectierapporten gesloten jeugdzorg - 31839-353

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Jeugdzorg (plannen: 3 uur)

Budget gemeenten met betrekking tot de transitie jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 maart 2014 - 31839-352

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op 3 april 2014.

NZa rapporten Samenvattend rapport ‘Rechtmatigheid uitvoering Zvw 2012, onderdelen vereveningsonderzoek en Compensatieregeling eigen risico’ en tussenrapport (update) ‘Onderzoek zorgfraude’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2014 - Aanbieding van twee rapporten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over toezicht en fraude in de zorg - 28828-56

Besluit: Betrekken bij te houden plenair debat Fraude in de zorgsector

Verslag van een schriftelijk overleg inzake maatregelen cosmetische sector (Kamertsuk 31 765, nr. 79)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2014 - Antwoorden op vragen van de commissie over maatregelen cosmetische sector - 31765-85

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Proeftuinen, populatiekenmerken en uitkomstbekostiging

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2014 - 32620-113

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg
Gerelateerde kamerstukken: 32620-11

Reactie op het verzoek van Van Gerven over het bericht ‘gemeenten kopen thuiszorg op online veiling’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 maart 2014. Reactie op het verzoek van Van Gerven over het bericht ‘gemeenten kopen thuiszorg op online veiling’ - 23235-116

Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Wmo 2015 (33841)4

Uitkomsten onderzoek naar de toepassing artikel 21a Wmo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 maart 2014. Uitkomsten onderzoek naar de toepassing artikel 21a Wmo - 33516-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng voor het nader verslag bij wetsvoorstel Wmo 2015 (33841) - 3 april 201

Reactie op de motie van de leden Leijten en Bruins Slot over problemen verwijzing geriatrische revalidatiezorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 maart 2014. Reactie op de motie van de leden Leijten en Bruins Slot over problemen verwijzing geriatrische revalidatiezorg - 29689-501

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 24 april 201

Reactie op verzoek van het lid Kuzu over het onder druk zetten van zorginstellingen door het verplichten van een screeningsinstrument door zorgverzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 maart 2014. Reactie op verzoek van het lid Kuzu over het onder druk zetten van zorginstellingen door het verplichten van een screeningsinstrument door zorgverzekeraars - 29689-500

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet (voor de zomer)

Reactie op verzoek van het lid Agema over de dekking van de frictiekosten (300 mln.) die met de transitie van de jeugdhulp samenhangen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 maart 2014 - 33750-XVI-95

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op 3 april 2014.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een actualisatie van de brief d.d. 18 maart 2014 (33750-XVI, nr. 95) inzake frictiekosten (300 mln), alsmede om een reactie op de berichtgeving van Bureaus Jeugdzorg dat de frictiekosten naar verluidt 750 miljoen euro bedragen.

Stand van zaken implantatenregister

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 maart 2014. Stand van zaken implantatenregister - 32805-28

Besluit: Agenderen voor een te houden algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid

Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht “Onrust door sluiting tehuizen” en reactie op verzoek commissie over gedwongen verhuizing bejaarden en dementerenden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 maart 2014. Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht “Onrust door sluiting tehuizen” en reactie op verzoek commissie over gedwongen verhuizing bejaarden en dementerenden - 30597-425

Besluit: Betrekken bij toegewezen dertigledendebat
Noot: Bij de Regeling van Werkzaamheden van 2 april zal een verzoek om een actuele brief over het in De Telegraaf genoemde bericht over de € 100 mln. extra voor ouderenzorg aan de orde worden gesteld3
Gerelateerde kamerstukken: 30597-42

Reactie op het rapport ‘LHBTI-kinderen in Nederland’ van het COC

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 maart 2014. Reactie op het rapport ‘LHBTI-kinderen in Nederland’ van het COC - 32793-142

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Jeugdzorg (plannen: 3 uur)

Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 maart 2014. Aanvulling op nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33841, nr. 34) - 33841-44

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33841-44

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 januari 2014 - 33841

Besluit: Inbreng nader verslag vastgesteld op 3 april 2014.

Functioneren van de NZa in 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 maart 2014. Functioneren van de NZa in 2012 - 25268-80

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 24 april 201

Initiatiefnota van het lid Voortman: “Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg”

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 25 maart 2014 - 33895-3

Besluit: Betrekken bij aanhangig dossier (33895)

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 14 maart 2014. Initiatiefnota van het lid Voortman: “Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg” - 33895

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige reactie

Lijst van vragen en antwoorden over het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (Kamerstuk 29477, nr. 262)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014. Lijst van vragen en antwoorden over het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten - 29477-278

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid2

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie met betrekking tot energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen (Kamerstuk 33 750 XVI, nr. 57)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014. Beantwoording vragen commissie over de reactie met betrekking tot energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen - 33750-XVI-94

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Sportbeleid/Matchfixing (vóór zomerreces)
Besluit: De minister verzoeken een standvanzakenbrief te zenden over matchfixing en over toezeggingen uit het WGO Sport van 18 november

Dieetadvisering binnen de ketenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014. Dieetadvisering binnen de ketenzorg - 29689-499

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

Aanbieding rapport van de Gezondheidsraad "Naar een duurzame weefselketen"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014. Aanbieding rapport van de Gezondheidsraad "Naar een duurzame weefselketen" - 28140-84

Besluit: Standpunt afwachten

Stand van zaken rondom de bekostiging van de mondzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 maart 2014. Stand van zaken rondom de bekostiging van de mondzorg - 32620-112

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Mondzorg
Gerelateerde kamerstukken: 32620-11

Voorbereiding invoering Jeugdwet op 1 januari 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 maart 2014. Voorbereiding invoering Jeugdwet op 1 januari 2015 - 31839-351

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op 3 april 2014.