Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 5 maart 2014

Gepubliceerd: 6 maart 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A057755
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1c59f3c0-64b3-4585-92a5-709ab67f0b87&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20VWS%20d.d.%205%20maart%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31839, 33841, 32012, 25424, 31839, 33811, 33646, 29477, 25657, 31839, 33619, 30597, 30597, 31765, 33578, 32793

Inhoud


Samenvoegen plenaire wetsbehandeling van Wmo en langdurige zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 5 maart 2014. Samenvoegen plenaire wetsbehandeling van Wmo en langdurige zorg - 2014Z04027

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Premiegevolgen van de overhevelingen Zvw en AWBZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 maart 2014. Premiegevolgen van de overhevelingen Zvw en AWBZ - 2014Z03907

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 20 maart 2014 te 14.00 uur. Beantwoording te ontvangen voor plenaire behandeling wetsvoorstel Wmo 2015 (33841)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om, vanwege de samenhang van de wetsvoorstellen en brieven in het kader van de hervorming van de langdurige zorg, de kritische tijdmomenten te duiden met het oog op de behandeling ervan.OverigGeen agendapuntenRondvraag

Reactie op het rapport van de Kinderombudsman 'Is de zorg gegrond?'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 24 februari 2014. Reactie op het rapport van de Kinderombudsman 'Is de zorg gegrond?' - 31839-347

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op 18 maart 2014.

Continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 februari 2014. Continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap - 33841-21

Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Wmo 2015 (33841).

Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht over eigen betalingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 februari 2014. Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht over eigen betalingen - 32012-18

Besluit: Reeds betrokken bij dertigledendebat (toegewezen aan mevr. Agema).

Reactie op het bericht dat tweedelijns GGZ zorgaanbieders pas vanaf 1 juli 2014 kosten kunnen declareren voor geboden zorg in 2014 vanwege een falend declaratiesysteem

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 februari 2014. Reactie op het bericht dat tweedelijns GGZ zorgaanbieders pas vanaf 1 juli 2014 kosten kunnen declareren voor geboden zorg in 2014 vanwege een falend declaratiesysteem - 25424-242

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 20 maart 2014 te 14.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Fusie en privatisering rijksinstellingen gesloten jeugdzorg (Kamerstuk 31 839, nr. 333)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 februari 2014. Beantwoording vragen commissie over de Fusie en privatisering rijksinstellingen gesloten jeugdzorg - 31839-346

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op 18 maart a.s.

Reactie op een brief betreffende de oprichting van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 februari 2014. Beantwoording vragen commissie over de oprichting van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg - 33811-2

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenaire behandeling aanhangig wetsvoorstel 33619

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 februari 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33646-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juni 2013. Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen - 33646

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Reactie op verzoek van het lid Van Gerven over de uitspraken van een topman van Bayer dat kankermiddelen gemaakt worden voor de rijken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 februari 2014. Reactie op verzoek van het lid Van Gerven over de uitspraken van een topman van Bayer dat kankermiddelen gemaakt worden voor de rijken - 29477-270

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Achterstanden door Agis-Achmea met de uitbetaling van de PGB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 februari 2014. Achterstanden door Agis-Achmea met de uitbetaling van de PGB - 25657-103

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht om voor 1 april 2014 een stand van zakenbrief aan de Kamer te zenden.

Reactie op verzoek van het lid Kooiman over het bericht dat 32.000 kinderen in Nederland in sobere opvangcentra wonen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 februari 2014. Reactie op verzoek van het lid Kooiman over het bericht dat 32.000 kinderen in Nederland in sobere opvangcentra wonen - 31839-345

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen (toegewezen aan mevr. Kooiman)

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg (Kamerstuk 33 619, nr. 7)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 februari 2014. Beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg - 33619-9

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenaire behandeling aanhangig wetsvoorstel 336192

Reactie op verzoek van het lid Agema over het scheiden van hoogbejaarden ouderen door het kabinetsbeleid en het bericht 'Schoonmoeder nog alleen thuis'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 februari 2014. Reactie op verzoek van het lid Agema over het scheiden van hoogbejaarden ouderen door het kabinetsbeleid en het bericht 'Schoonmoeder nog alleen thuis' - 30597-423

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over het scheiden van hoogbejaarde echtparen door het kabinetsbeleid (toegewezen aan mevr. Agema)
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 13 maart 2014 te 14.00 uur.
Besluit: Tijdens de eerstvolgende procedurevergadering zal de lijst met aanhangige (dertigleden)debatten worden besproken.

Toezending NZa-onderzoek dat heeft geleid tot het gefaseerde implementatiescenario extramuralisering ZZP-3

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 februari 2014. Toezending NZa-onderzoek dat heeft geleid tot het gefaseerde implementatiescenario extramuralisering ZZP-3 - 30597-421

Besluit: Betrekken bij plenair dertigledendebat inzake "Onrust door sluiting tehuizen" (toegewezen aan mevr. Agema)
Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Wmo 2015 (33841) en nog te ontvangen wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz)

Reactie op verzoek commissie over Thematische wetsevaluatie: Bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 februari 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Thematische wetsevaluatie: Bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van de zorg - 31765-84

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Governance

Zelfevaluatie Gezondheidsraad 2008-2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 februari 2014. Zelfevaluatie Gezondheidsraad 2008-2012 - 33750-XVI-88

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding advies NZa over bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 februari 2014. Aanbieding advies NZa over bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg - 33578-4

Besluit: Standpunt afwachten.

Aanbieding van het RIVM-onderzoek ‘gehoorschade en geluidsblootstelling in Nederland – inventarisatie van cijfers’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 februari 2014. Aanbieding van het RIVM-onderzoek ‘gehoorschade en geluidsblootstelling in Nederland – inventarisatie van cijfers’ - 32793-139

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid.