Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 12 februari 2014

Gepubliceerd: 13 februari 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A057738
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e577eab4-2a76-43d3-b0c5-b206aaeaa225&title=Besluitenlijst%20VWS%2012%20februari%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28828, 30597, 32620, 33841, 29689, 29282, 22112, 33253, 29477, 33077, 32793, 30597, 32793, 25424, 30597, 30234, 33497, 30597, 32854, 29515, 29247, 32793, 31839, 25424, 21501, 33522, 21109

Inhoud


Spoedige beantwoording commissiebrief d.d. 30 januari 2014 (2014Z01691) verzoek om reactie op de ict-problemen bij zorgverzekeraar Achmea

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 13 februari 2014. Spoedige beantwoording commissiebrief d.d. 30 januari 2014 (2014Z01691) verzoek om reactie op de ict-problemen bij zorgverzekeraar Achmea - 2014Z02692

Besluit: Verzoek is gehonoreerd

Debat Zorgfraudebestrijding

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA) - 12 februari 2014. Debat Zorgfraudebestrijding - 2014Z02654

Besluit: Met het oog op het komende Kamerdebat over fraude in de zorgsector zal de minister worden verzocht z.s.m. een standvanzakenbrief te sturen m.b.t. de uitvoering van de aangenomen motie Otwin van Dijk en Bruins Slot (28828, nr. 40)
Noot: - Verzocht zal worden om aanwezigheid van zowel de minister als staatssecretaris van VWS bij het debat. Op basis van de inhoud van bovengenoemde brief zal worden bezien of ook de aanwezigheid van de minister van V&J gewenst is.- Griffie Plenair zal worden verzocht prioriteit te geven aan plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verbetering wanbetalersmaatregelen (33683), en daarna aan het Fraudedebat.

Kleine zorgcentra toeslag

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 12 februari 2014. Kleine zorgcentra toeslag - 2014Z02653

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie op suggestie7

Verzoek om reactie bericht NU.nl Tienduizenden dementerenden ondervoed

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 11 februari 2014. Verzoek om reactie bericht NU.nl Tienduizenden dementerenden ondervoed - 2014Z02464

Besluit: Verzoek is gehonoreerd

Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie Bergkamp c.s. inzake Fraudebestrijding in de zorg - 28828-32

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 11 februari 2014. Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie Bergkamp c.s. inzake Fraudebestrijding in de zorg - 28828-32 - 2014Z02519

Besluit: De staatssecretaris zal, onder verwijzing naar de aangenomen motie-Bergkamp c.s. (28828, nr. 32), worden verzocht spoedig (i.v.m. de inbreng voor het verslag bij wetsvoorstel Wmo 2015, en de binnenkort in te dienen Wlz) per wetsvoorstel een fraudetoets, inzicht in de samenhang en de administratieve lasten te leveren

Verzoek inzake uitvoering motie Bergkamp - Toekomst AWBZ - 30597-329

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 11 februari 2014. Verzoek inzake uitvoering motie Bergkamp - Toekomst AWBZ - 30597-329 - 2014Z02520

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om binnen 14 dagen de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie (30597, nr. 329) te schetsen

Verzoek om reactie op bericht inzake rechterlijke uitspraak opzeggen contract jeugdzorg: http://t.co/nlzFweQnSI

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 5 februari 2014. Verzoek om reactie op bericht inzake rechterlijke uitspraak opzeggen contract jeugdzorg: http://t.co/nlzFweQnSI - 2014Z01979

Besluit: Bewindspersoon verzoeken beide uitspraken te analyseren en de gevolgen daarvan te duiden

Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 18 december 2012. Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem - 33506

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 maart 2014.

Jaarrekeningen van ziekenhuizen (herziene versie)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 februari 2014. Jaarrekeningen van ziekenhuizen - 32620-108

Besluit: Betrekken bij plenair debat inzake Jaarcijfers ziekenhuizenOverig

Reactie op het verzoek van het lid Keijzer bij de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari over het standpunt van de VNG over de uitvoering van de nieuwe WMO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 januari 2014. Reactie op het verzoek van het lid Keijzer bij de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari over het standpunt van de VNG over de uitvoering van de nieuwe WMO - 33841-6

Besluit: Betrokken bij debat op 4 februari 2014.

Reactie n.a.v. het verzoek van het lid Leijten over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 februari 2014. Reactie n.a.v. het verzoek van het lid leijten over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering - 29689-495

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat toegewezen aan mevr. Leijten

Meldpunt intimidatie in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 februari 2014. Meldpunt voor zorgmedewerkers die intimidatie door werkgevers willen adresseren - 29282-188

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake het richtsnoer voor plannen voor pediatrisch onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 februari 2014. Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake het richtsnoer voor plannen voor pediatrisch onderzoek - 22112-1785

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering van de motie van het lid Bruins Slot over het nader duiden van het begrip sociale context

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 februari 2014. Uitvoering van de motie van het lid Bruins Slot over het nader duiden van het begrip sociale context - 33253-60

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op artikel AD d.d. 11 december 2013 inzake boeteoplegging door Europese commissie aan 2 farmareuzen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 februari 2014. Reactie op artikel AD d.d. 11 december 2013 inzake boeteoplegging door Europese commissie aan 2 farmareuzen - 29477-268

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Reactie op verzoek van het lid Klever over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar de dokter of het ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 februari 2014. Reactie op verzoek van het lid Klever over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar de dokter of het ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen - 33077-10

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat toegewezen aan mevr. Klever

Quick scan naar de risico’s van de stof GBL

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 februari 2014. Quick scan naar de risico’s van de stof GBL - 32793-136

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verslavingszorg (plannen, 2,5 uur)

Reactie op verzoek van het lid Agema over het vraagstuk van de scheiding van echtparen als gevolg van opname in een zorginstelling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 februari 2014. Reactie op verzoek van het lid Agema over het vraagstuk van de scheiding van echtparen als gevolg van opname in een zorginstelling - 30597-419

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat toegewezen aan mevr. Agema

Toezegging, gedaan tijdens het notaoverleg preventie inzake een motie over het opstellen van normen voor de hoeveelheid suiker in kinderproducten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 februari 2014. Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg preventie inzake een motie over het opstellen van normen voor de hoeveelheid suiker in kinderproducten - 32793-135

Besluit: Betrokken bij stemingen4

Uitstel toezending van een reactie op het bericht op Achmeazorg.nl dat ggz-aanbieders pas vanaf 1 juli 2014 kosten kunnen declareren voor geboden zorg in 2014 (Verzoek van het lid Leijten tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari 2014)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 januari 2014 - 25424-240

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Ontwikkeling van de zorgpremie in 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 januari 2014. Ontwikkeling van de zorgpremie in 2015 - 30597-418

Besluit: Betrekken bij het aan mevr. Voortman toegewezen dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie dreigt te exploderen in 201

Afschrift van de brief aan NOC*NSF inzake de aandacht voor mensenrechten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 januari 2014. Afschrift van de brief aan NOC*NSF inzake de aandacht voor mensenrechten - 30234-95

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid
Besluit: De commissie OCW zal worden voorgesteld de brief desgewenst te betrekken bij het algemeen overleg Emancipatie

Verplichte publicatie sterftecijfers

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 januari 2014. Verplichte publicatie sterftecijfers - 33497-13

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg op 26 maart 201

Informatie ten behoeve van het AO Assistentiebudgetten/ Fokus-wonen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 januari 2014. Informatie ten behoeve van het Algemeen Overleg over Assistentiebudgetten/ Fokus-wonen - 30597-417

Besluit: Betrekken bij inbreng t.b.v. een SO op 12 februari 201

Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met het vervallen van de grondslag naar het inkomen in Indonesisch courant

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 januari 2014. Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met het vervallen van de grondslag naar het inkomen in Indonesisch courant - 33856

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 maart 2014.

Stand van zaken aanpak zwangerschap en geboorte

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2014 - 2014Z01377

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Marktscan ambulancezorg 2010-2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 januari 2014. Marktscan ambulancezorg 2010-2013 - 32854-22

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ambulancezorg (2,5 uur)

Uitvoering motie Van Dijk c.s. over zorginkoop

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 januari 2014. Aanbieding van het rapport "Op weg naar minder administratieve lasten" - 29515-351

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Administratieve lasten
Besluit: Desgewenst bij wetsvoorstel Wmo/wetsvoorstel Langdurige zorg

Aanbieding rapport "Het resultaat telt ziekenhuizen 2012"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 januari 2014 - 29247-187

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ziekenhuiszorg op 26 maart 201

Pledges en het Nationaal Programma Preventie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 januari 2014 - 32793-131

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg Preventiebeleid van 27 januari 2014.

Aanbieding van een afschrift van de brief aan de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 januari 2014 - 31839-341

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op 13 maart 2014.

Documenten afkomstig van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)en in handen van een particulier

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 januari 2014 - Documenten afkomstig van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)en in handen van een particulier - 33750-XVI-83

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te houden algemeen overleg Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim2

Aanbieding van twee rapporten over de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 januari 2014 - Aanbieding van twee rapporten over de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) - 25424-239

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Verslag van de formele Gezondheidsraad van 10 december 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 januari 2014 - Verslag van de formele Gezondheidsraad van 10 december 2013 - 21501-31-330

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 18 juni 2014.

Uitkomst van de onderhandelingen over de nieuwe Europese Tabaksproductenrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 januari 2014 - 33522-8

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 18 juni 2014.
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Tabaksbeleid

EU-Stafnotitie Interparlementaire conferentie geweld tegen vrouwen op 5 maart 2014.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.F. (Ans) Seriese - 29 januari 2014. EU-Stafnotitie Interparlementaire conferentie geweld tegen vrouwen op 5 maart 2014 - 2014Z01515

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het lid Rebel heeft zich voor deze bijeenkomst aangemeld

Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2014

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 13 december 2013. Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2014 - 2013Z24763

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Er is voor dit halfjaar op het terrein van de commissie VWS alleen de interparlementaire bijeenkomst over geweld tegen vrouwen voorzien

Stand van zaken met betrekking tot de (juiste en tijdige) implementatie van EU-wetgeving over het vierde kwartaal van 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 januari 2014. Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2013 - 21109-214

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Informele EU-Gezondheidsraad op 24 april 2014.