Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 14 januari 2014

Gepubliceerd: 15 januari 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2013A0568511
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=60adc40b-cf95-4a18-b1ce-112f040c122f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%2014%20januari%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 32563, 30825, 33322, 27428, 27428, 33643, 27858, 33835, 33835, 26991, 26991, 29683, 22112, 26991, 21501, 28479, 21501, 26643, 32637, 22112, 32637, 29362, 21501, 21501, 32645, 31239, 32645, 32637, 32637

Inhoud


Verzoek van het lid Lodders, mede namens de SGP-fractie om het algemeen overleg Mestbeleid op 29 januari 2014 uit te stellen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 14 januari 2014. Verzoek van het lid Lodders, mede namens de SGP-fractie om het algemeen overleg Mestbeleid op 29 januari 2014 uit te stellen. - 2014Z00414

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd de staatssecretaris van EZ te verzoeken om de uitkomsten van het Nitraatcomité in Brussel, welke op 5 februari a.s. samenkomt, naar de Kamer te sturen.
Besluit: Het algemeen overleg Mestbeleid, dat op 29 januari a.s. gepland staat, wordt uitgesteld en na 5 februari a.s. maar voor het aanstaande krokusreces opnieuw gepland.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapuntenAd-hocbesluitvorming

Verzoek van het lid Graus om een kabinetsreactie op een uitzending van de EO "3Onderzoekt" inzake handel in en mishandeling van apen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 14 januari 2014. Verzoek van het lid Graus om een kabinetsreactie op een uitzending van de EO "3Onderzoekt" inzake handel in en mishandeling van apen. - 2014Z00430

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ te verzoeken om per ommegaande een kabinetsreactie te geven op een uitzending van de EO "3Onderzoekt" inzake handel in en mishandeling van apen, en tevens aan te geven hoeveel capaciteit de NVWA heeft voor controle hierop ten behoeve van het algemeen overleg NVWA op 23 januari a.s..

Vaststelling van genodigden blok 2 rondetafelgesprek fusie NVWA.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 14 januari 2014. Stafnotitie voorstel programma rondetafelgesprek over de fusie van de NVWA - 2014Z00347

Besluit: De genodigdenlijst is vastgesteld.9

Overzicht verloop Europese besluitvormingsprocessen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 januari 2014. Overzicht verloop Europese besluitvormingsprocessen - 22112-1764

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2014 van 17.30-20.00 uur.

Position paper rapporteur Plant- en diergezondheidspakket.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 9 januari 2014. EU-stafnotitie: position paper plant- en diergezondheidspakket - 2014Z00191

Besluit: Het position paper van de rapporteur is met een kleine aanvulling vastgesteld.

Initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 18 december 2013. Initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht - 33827

Besluit: De staatssecretaris van EZ verzoeken om een kabinetsreactie op de initiatiefnota.VisserijGeen agendapuntenOverig Landbouw en Natuur

Resultaten helikoptertellingen grote grazers Oostvaardersplassen herfst 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 januari 2014. Resultaten helikoptertellingen grote grazers Oostvaardersplassen herfst 2013 - 32563-41

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Wildbeheer.Natuur

Uitstel beantwoording vragen van een schriftelijk overleg over het meten van grondwaterstanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2013. Uitstel beantwoording vragen van een schriftelijk overleg over het meten van grondwaterstanden - 30825-209

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording vragen verslag schriftelijk overleg over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet (Kamerstuk 33 322, nr. 48)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 december 2013. Uitstel beantwoording vragen verslag schriftelijk overleg over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet - 33322-49

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.8
Gerelateerde kamerstukken: 33322-49

Afschrift van de brief aan de heer Borg, Eurocommissaris voor gezondheid inzake nieuwe veredelingstechnieken naar aanleiding van de Milieuraad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 7 januari 2014. Afschrift van de brief aan de heer Borg, Eurocommissaris voor gezondheid inzake nieuwe veredelingstechnieken naar aanleiding van de Milieuraad - 27428-260

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 20 februari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur.

Stand van zaken onderhandelingen EU-wetgeving Nagoya Protocol (genetische bronnen)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 december 2013. Stand van zaken onderhandelingen EU-wetgeving Nagoya Protocol (genetische bronnen) - 27428-259

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 20 februari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur.

Voortgangsrapportage herzieningspakket plant- en diergezondheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 december 2013. Voortgangsrapportage herzieningspakket plant- en diergezondheid - 33643-12

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Plant- en diergezondheidspakket.

literatuuronderzoek “Resistentieontwikkeling van Aspergillus fumigatus tegen triazolen door gebruik van biociden en gewasbeschermingsmiddelen”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 19 december 2013. literatuuronderzoek “Resistentieontwikkeling van Aspergillus fumigatus tegen triazolen door gebruik van biociden en gewasbeschermingsmiddelen” - 27858-225

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 13 februari 2014 van 12.00 tot 15.00 uur.

Herziening van het NVWA-retributiestelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2013. Herziening van het NVWA-retributiestelsel - 33835-2

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 23 januari 2014 van 14.00-18.00 uur.

Plan van aanpak van De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 december 2013. Plan van aanpak van De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - 33835-1

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 23 januari 2014 van 14.00-18.00 uur.

Reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid “Salmonella in zalm”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2013. Reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid “Salmonella in zalm” - 26991-389

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 23 januari 2014 van 14.00-18.00 uur.

Aanpak Campylobacter op vers kippenvlees

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2013. Aanpak Campylobacter op vers kippenvlees - 26991-388

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 15 januari 2014 van 16.30-19.30 uur.

Reactie op het bericht in de Boerderij van 27 november jl. inzake antibiotica-resistentie in de veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 december 2013. Reactie op het bericht in de Boerderij van 27 november 2013 inzake antibioticaresistentie in de veehouderij - 29683-175

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 15 januari 2014 van 16.30-19.30 uur.

Tweetal financiële correcties over ingediende declaraties bij de Europese landbouwfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 december 2013. Tweetal financiële correcties over ingediende declaraties bij de Europese

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2014 van 17.30-20.00 uur.

Fiche: Verordening voorlichting en afzetbevordering voor landbouwproducten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 december 2013. Fiche: Verordening voorlichting en afzetbevordering voor landbouwproducten - 22112-1760

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2014 van 17.30-20.00 uur

Stand van zaken betreffende de export van zuivel naar Rusland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 december 2013. Stand van zaken betreffende de export van zuivel naar Rusland - 26991-391

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2014 van 17.30-20.00 uur.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 16 en 17 december 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 december 2013. Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 16 en 17 december 2013 - 21501-32-761

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2014 van 17.30-20.00 uur.

Brief van het Presidium inzake het werkbezoek van de vaste commissie voor Econonomische Zaken aan de Grüne Woche, 16-18 januari 2014.

Zaak: Brief commissie - griffier, J.E. Biesheuvel-Vermeijden - 2 januari 2014. Brief van het Presidium inzake het werkbezoek van de vaste commissie voor Econonomische Zaken aan de Grüne Woche, 16-18 januari 2014 - 2014Z00005

Besluit: In het gesprek tussen de voorzitter van de commissie en de Voorzitter van het Presidium zal een nadere toelichting worden gevraagd op een passage uit de brief.
Noot: Zie agendapunt 3.

Beleidsmatige begrotingsmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2013 van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 december 2013. Beleidsmatige begrotingsmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2013 van Economische Zaken - 33750-XIII-108

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag van het ministerie van Economische Zaken over 2013.

Verzoek van het lid Lucas om de Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Behoorlijk Bestuur over te dragen.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 december 2013. Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Behoorlijk Bestuur - 28479-69

Besluit: De commissie Rijksuitgaven zal worden verzocht de behandeling over te nemen, dit met het oog op behandeling van deze kabinetsreactie in samenhang met de brief inzake Financieel beheer en financieel toezicht bij instellingen met een publiek belang, waarover de commissie Rijksuitgaven een AO zal houden.Gezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid P. Jansen om de procedurevergadering van 28 januari 2014 direct na de stemmingen te laten beginnen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 14 januari 2014. Verzoek van het lid P. Jansen om de procedurevergadering van 28 januari 2014 direct na de stemmingen te laten beginnen. - 2014Z00380

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd; de procedurevergadering van dinsdag 28 januari 2014 zal direct aansluitend aan de stemmingen aanvangen.Overige rondvraagpunten Economie en Innovatie

Reactie op amendement van het lid Schouten (Kamerstuk 33 805 XIII, nr. 4) en vragen over de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het debat over de Najaarsnota op 19 december 2013.Rondvraag Economie en Innovatie

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 2 en 3 december 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 december 2013. Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 2 en 3 december 2013 - 21501-30-321

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Concurrentieraad 20-21 februari 2014 op 12 februari 2014.

Middellangetermijn visie op telecommunicatie, media en internet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2013. Middellangetermijn visie op telecommunicatie, media en internet - 26643-300

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 30 januari 2014 van 13.00 - 16.00 uur.Overig Economie en InnovatieGeen agendapuntenReeds geagendeerde agendapunten Economie en Innovatie

Uitstel brief Implementatie Beleidsvisie Toegepast Onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 december 2013. Uitstel toezending reactie over Implementatie Beleidsvisie Toegepast Onderzoek - 32637-101

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel toezending BNC - fiche inzake richtlijnvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2013. Uitstel toezending BNC-fiche over het richtlijnvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen - 22112-1757

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ondernemingsfinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2013. Ondernemingsfinanciering - 32637-99

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en regeldruk op 6 maart 2014 van 14.00 tot 16.00 uur.

Najaarsrapportage Regeldruk

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2013. Najaarsrapportage Regeldruk - 29362-225

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Ondernemen en regeldruk op 6 maart 2014 van 14.00 tot 16.00 uur.3

Stappenplan implementatie Energie Efficiëntie Richtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 december 2013. Stappenplan implementatie Energie Efficiëntie Richtlijn - 21501-33-455

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de Energieraad van 12 december 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 december 2013. Verslag van de Energieraad van 12 december 2013 - 21501-33-454

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Energieraad op 18 februari 2014 van 16.00 tot 17.30 uur.

Uitstel brief inzake Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 december 2013. Uitstel toezending reactie over de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming - 32645-57

Besluit: De minister zal worden verzocht om, zodra dit gereed is, het besluit inzake de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming aan de Kamer aan te bieden.

Windenergie in de provincie Drenthe

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 januari 2014. Windenergie in de provincie Drenthe - 31239-174

Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg Energie op 18 februari 2014 van 18.00 tot 21.00 uur.

Beoordeling stresstestrapport Hoger Onderwijs Reactor (TUD) en stresstestrapport Hoogactief afval bewerking en opslaggebouw (COVRA)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 december 2013. Beoordeling stresstestrapport Hoger Onderwijs Reactor (TUD) en stresstestrapport Hoogactief afval bewerking en opslaggebouw (COVRA) - 32645-56

Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg Energie op 18 februari 2014

Corporate goverance onderzoek Water- en Energiebedrijf Bonaire

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 december 2013. Corporate goverance onderzoek Water- en Energiebedrijf Bonaire - 33750-XIII-107

Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg Energie op 18 februari 2014 van 18.00 tot 21.00 uur.
Besluit: Ten behoeve van dit verzamel algemeen overleg Energie zal de minister worden verzocht de nog openstaande toezeggingen uit het wetgevingsoverleg van 2 december jl inzake Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) tijdig aan de Kamer aan te bieden.

Beantwoording vragen van de commissie voor Economische Zaken inzake het faillissement van aluminiumproducent Aldel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 januari 2014. Beantwoording vragen van de commissie voor Economische Zaken inzake het faillissement van aluminiumproducent Aldel - 32637-100

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Aldel op 22 januari van 16.00 tot 18.00 uur.

Faillissement aluminiumproducent Aldel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 december 2013. Faillissement aluminiumproducent Aldel - 32637-98

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Aldel op 22 januari van 16.00 tot 18.00 uur.

Besluit Presidium m.b.t. behandeling advies van de Commissie Duurzame Toekomst Noordoost Groningen

Zaak: Brief derden - Provincie Groningen te Groningen - 8 januari 2014. Voorstel Provincie Groningen t.b.v. werkbezoek n.a.v. advies van Commissie Duurzame Toekomst Noordoost Groningen d.d. 27 januari 2014 - 2014Z00154

Besluit: Zie bovenstaande besluitvorming.

Zaak: Overig - griffier, J.E. Biesheuvel-Vermeijden - 15 januari 2014. Brief Presidium nadere toelichting besluitvorming verzoek cie. EZ rondetafelgesprek op locatie - 2014Z00457

Besluit: De commissie houdt vast aan haar voornemen om een formeel
Besluit: Via een schriftelijke procedure zal de leden een voorstel voor de invulling van het werkbezoek op maandag 27 januari as worden voorgelegd, waarbij tevens de lijst van van personen en organisaties met wie de commissie wil spreken, zoals vastgesteld in de procedurevergadering van 4 december jl. zal worden gevoegd. Het werkbezoek duurt in principe van 10.00 tot 18.00 uur. Indien de schriftelijke procedure niet leidt tot eenduidige besluitvorming zal donderdag 16 januari 2014 een extra procedurevergadering worden uitgeroepen.

Zaak: Overig - griffier, J.E. Biesheuvel-Vermeijden - 23 december 2013. Besluit Presidium m.b.t. Advies van de Commissie Duurzame Toekomst Noordoost Groningen - 2013Z25428

Besluit: Betrokken bij onderstaande besluitvorming.

Uitnodiging OECD voor Parliament dagen d.d. 5-7 February 2014.

Zaak: Brief derden - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) te Parijs - 20 december 2013. Uitnodiging OECD voor Parliament dagen d.d. 5-7 February 2014 - 2014Z00011

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.