Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 10 december 2013

Gepubliceerd: 11 december 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2013A055968
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7fe4fe29-f230-4280-9092-6e6c993af6b2&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%2010%20december%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29407, 21501, 32043, 31322, 32824, 29544, 29407, 31322, 31322, 29282, 29544, 17050, 32043, 33566, 33161

Inhoud


Verzoek om een algemeen overleg over het op 9 december 2013 bereikte akkoord over de handhavingsrichtlijn, voorafgegaan door een brief van de minister van SZW over de betekenis voor de praktijk van het akkoord, alsmede een reactie op het persbericht van de Europese Federatie van Bouw en Houtwerkers

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 10 december 2013. Verzoek om een algemeen overleg over het op 9 december 2013 bereikte akkoord over de handhavingsrichtlijn, voorafgegaan door een brief van de minister van SZW over de betekenis voor de praktijk van het akkoord, alsmede een reactie op het persbericht van de Europese Federatie van Bouw en Houtwerkers - 2013Z24349

Besluit: Minister van SZW verzoeken om een brief over de betekenis voor de praktijk van het akkoord alsmede een reactie op het persbericht van de Europese Federatie van Bouw en Houtwerkers die het akkoord "teleurstellend" noemt
Noot: De reactie van de minister agenderen voor het algemeen overleg arbeidsmigratie7

Pilot Parlement en Wetenschap - factsheet Pedagogische kwaliteit van kinderopvang

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 december 2013. Pilot Parlement en Wetenschap - factsheet Pedagogische kwaliteit van kinderopvang - 2013Z24102

Besluit: Betrekken bij een nog te plannen algemeen overleg over kinderopvang
Noot: Deze factsheet is op verzoek van de vaste commissie voor SZW opgesteld

Pilot Wetenschap en Parlement - wetenschappelijke reflectie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) 'Inkomen en vermogen van ouderen: analyse en beleidsopties' nà de begrotingsbehandeling

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 23 september 2013. Memo wetenschappelijke reflectie op een regeringsrapport - 2013Z17984

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Overig - medewerker BOR, F. Wagemans - 6 december 2013. Stand van zaken verzoek vkc SZW inzake IBO-onderzoek - 2013Z24182

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek om reactie minister van SZW op artikel over 'Popjihad' en om een algemeen overleg over preventie radicalisering6

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 26 november 2013. Verzoek om reactie minister van SZW op artikel over 'Popjihad' en om een algemeen overleg over preventie radicalisering - 2013Z23205

Besluit: Reactie minister van SZW agenderen voor algemeen overleg integratie-onderwerpen
Noot: Reactie minister gevraagd bij brief d.d. 29 november 2013Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering

Afschrift van de brief aan de VNG over (pseudo)eindheffing RVU-uitkeringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 27 november 2013. Afschrift van de brief aan de VNG over (pseudo)eindheffing RVU-uitkeringen - 2013Z23332

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

Uitkomst inventarisatie selectie Europese prioriteiten 2014

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.F. (Ans) Seriese - 5 december 2013. EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2014 Europese Commissie - 2013Z24106

Besluit: Instemmen met: 1. het prioritair verklaren van voorstel nummer 9 (arbeidsmobiliteit); 2. het bij verschijnen uitvoeren van een subsidiariteitstoets op dit voorstel en 3. het bij verschijnen plaatsen van een behandelvoorbehoud op dit voorstel

Rapporteurschap Europees Semester

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, C.H. Beun - 3 december 2013. Werkplan rapporteur Europees Semester 2014 - 2013Z23794

Besluit: Via e-mail belangstelling deelname aan de interparlementaire Europese week 20-22 januari 2014 inventariseren

Reactie op Mededeling Commissie inzake vrij verkeer van EU-burgers en hun gezinsleden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 december 2013. Reactie op Mededeling Commissie inzake vrij verkeer van EU-burgers en hun gezinsleden - 29407-180

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg op 4 december 2013 over de Raad WSB van 9 december 2013.

Aanbieding geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 9 december 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 november 2013. Geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 9 december 2013 - 21501-31-325

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 4 december 2013.

Resultaten van de analyse over het arrest van het Europees Hof van Justitie in zaak C-398/11 (Hogan)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 december 2013. Resultaten van de analyse over het arrest van het Europees Hof van Justitie in zaak C-398/11 (Hogan) - 32043-187

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg pensioenonderwerpen op 22 januari 2014.Europese aangelegenheden

Problematiek Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds Metaal en Techniek bij verstrekken van informatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 december 2013. Problematiek Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds Metaal en Techniek bij verstrekken van informatie - 2013Z23665

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg pensioenonderwerpen op 22 januari 2014.

Afschrift reactie Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA voorstellen anti-armoedebeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 25 november 2013. Afschrift reactie aan de Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA over voorstellen anti-armoedebeleid - 2013Z23125

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 27 november 2013.
Noot: Adressant afschrift reactie toezenden

Overleg met musici en artiesten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 december 2013. Overleg met musici en artiesten - 2013Z24185

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afschrift van de brief aan de FNV in reactie op de brief waarmee FNV het rapport “Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem”

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 december 2013. Afschrift van de brief aan de FNV in reactie op de brief waarmee FNV het rapport “Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem” - 2013Z24183

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over verzuimbegeleiding op 23 januari 201

Openbaarmaking salaris en arbeidsvoorwaarden Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 december 2013. Openbaarmaking salaris en arbeidsvoorwaarden Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid - 2013Z238594

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Arbeidsmarktpositie ouderen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 december 2013. Arbeidsmarktpositie ouderen - 2013Z23715

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

Cijfers kinderopvang derde kwartaal 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 december 2013. Cijfers kinderopvang derde kwartaal 2013 - 31322-226

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang

Reactie op de “Monitor Inclusie: Nulmeting”

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 december 2013. Reactie op de “Monitor Inclusie: Nulmeting” - 32824-46

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratie-onderwerpen

Rapportage 'Cao-afspraken 2012', toezeggingen duurzame inzetbaarheid en cao-fondsen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 december 2013. Rapportage 'Cao-afspraken 2012', toezeggingen duurzame inzetbaarheid en cao-fondsen - 29544-491

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

Toezeggingen arbeidsmigratie en handhaving (algemene overleggen op 17 en 31 oktober 2013)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 december 2013. Toezeggingen, gedaan tijdens het Algemeen Overleg arbeidsmigratie en handhaving met onder andere antwoorden op vragen voor het in opdracht van de Europese Commissie door het internationale bureau ICF GHK uitgevoerde onderzoek naar migratie en sociale zekerheid - 29407-181

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmigratie.

Kabinetsvisie:een betere basis voor peuters

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 december 2013. Kabinetsvisie:een betere basis voor peuters - 2013Z23602

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang

Informatie over het verbeteren van het toezicht en de handhaving in de kinderopvang en de voortgang van maatregelen om de kwaliteit te verbeteren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 november 2013. Informatie over het verbeteren van het toezicht en de handhaving in de kinderopvang en de voortgang van maatregelen om de kwaliteit te verbeteren - 31322-225

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 27 januari 2014 te 14.00 uur3

Werken aan de veiligheid in de kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 november 2013. Werken aan de veiligheid in de kinderopvang - 31322-224

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang
Noot: Algemeen overleg van 4 uur plannen in februari 2014

Effectieve interventies met het oog op werkhervatting voor zieke werknemers en arbeidsongeschikten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 november 2013. Effectieve interventies met het oog op werkhervatting voor zieke werknemers en arbeidsongeschikten - 29282-184

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsongeschiktheid.

Afschrift van de brief aan de Stichting van de Arbeid over de wijziging van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 november 2013. Afschrift van de brief aan de Stichting van de Arbeid over de wijziging van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) CAO-bepalingen - 29544-492

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

Reactie op het verzoek om toestemming tot deelname van de Inspectie SZW aan een rondetafelgesprek over de Wet maatregelen WWB d.d. 28 november 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 november 2013. Reactie op het verzoek om toestemming tot deelname van de Inspectie SZW aan een rondetafelgesprek over de Wet maatrelgelen WWB d.d. 28 november 2013 - 2013Z23349

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 november 2013. Voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies - 17050-447

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmigratie2

Opzet wetgevingsoverleg over wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (33801)

Zaak: Overig - griffier, H.J. Post - 6 december 2013. Indicatie spreektijden wetgevingsoverleg Wet werk en bijstand 16 december 2013 - 2013Z24184

Besluit: De convocatie van het wetgevingsoverleg wordt deze week rondgezonden
Noot: In het wetsgevingsoverleg zal de eerste en tweede termijn plaatsvinden. De griffie zal worden verzocht een (korte) plenaire afronding (3e termijn) direct na het kerstreces in te plannenDe leden worden verzocht nog deze week de beoogde spreektijd bij het commissiesecretariaat aan te leveren.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Consultatie van het voorontwerp inzake de Wet pensioencommunicatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 december 2013. Aanbieding van de consultatie van het voorontwerp inzake de Wet pensioencommunicatie - 32043-186

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg pensioenonderwerpen op 22 januari 2013.
Noot: De zesweekse consultatietermijn loopt af op 17 januari 2014.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 december 2013. Schriftelijke antwoorden eerste termijn begrotingsbehandeling SZW 2014 - 2013Z23890

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 2 december 2013. Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 33750-XV-13

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 2014

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 november 2013. Nota van wijziging - 33750-XV-12

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW voor het jaar 2014

Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 november 2013. Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 januari 2014 te 14.00 uur

Invoeringswet Participatiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 december 2013. Participatiewet en quotum: toezeggingen - 33566-65

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Invoeringswet Partcipatiewet

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 december 2013. Vierde nota van wijziging - 33161-107

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren op 13 januari 2014.
Besluit: Inbreng datum voor het verslag vaststellen op 17 januari 2014 te 14.00 uur
Noot: Via e-mailprocedure uit te nodigen personen/organisaties inventariseren