Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 27 mei 2014

Gepubliceerd: 28 mei 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2013A055439
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d1124127-2185-4c46-aae2-e63495a4e4ca&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%2027%20mei%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30950, 31311, 33847, 33847, 33933, 21501, 30545, 33566, 26448, 29544, 29544, 33942

Inhoud


Reactie minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen op het Zwartboek UWV, aangeboden door Nieuwsdienst De Stentor op 27 mei 2014.

Zaak: Brief derden - De Stentor te Apeldoorn - 27 mei 2014. Aangeboden Zwartboek UWV door De Stentor d.d. 27 mei 2014 - 2014Z09641

Besluit: Reactie aan minister van SZW vragen.Ad-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 27 mei 2014. Reactie minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen op het Zwartboek UWV, aangeboden door Nieuwsdienst De Stentor op 27 mei 2014 - 2014Z09663

Besluit: Verzoek honoreren

Verzoek om het aangevraagde plenaire debat over de sluiting van Philip Morris te Bergen op Zoom om te zetten in een algemeen overleg met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 27 mei 2014. Verzoek om het aangevraagde plenaire debat over de sluiting van Philip Morris te Bergen op Zoom om te zetten in een algemeen overleg met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken - 2014Z09659

Besluit: Verzoek honoreren; algemeen overleg plannen
Noot: Het plenaire debat is aangevraagd door het lid Ulenbelt op 8 april 2014Minister van SZW en EZ uitnodigen

Evaluatie commissieactiviteiten

Zaak: Overig - griffier, H.J. Post - 23 mei 2014. Evaluatie activiteiten commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 2014Z09478

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Rondvraag

Verzoek tot uitstel AO WWB-onderwerpen en Participatiewet d.d. 4 juni 2014.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.C.C.M. Potters (VVD) - 23 mei 2014. Verzoek tot uitstel AO WWB-onderwerpen en Participatiewet d.d. 4 juni 2014 - 2014Z09442

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd
Noot: Het algemeen overleg wordt uitgesteld naar (bij voorkeur) de laatste week van juniIn de eerste week van juni wordt een schriftelijke vragenronde gehouden

Handreiking controle begroting en verantwoording

Zaak: Brief commissie - griffier, E.C.E. de Kler - 12 mei 2014. Brief van de commissie OCW 'Doorgeleiding Handreiking controle begroting en verantwoording' - 2014Z08366

Besluit: Ter informatie.

Registratie discriminatie - toezeggingen debat 16 januari 2014 "Noodklok om Jodenhaat"

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 mei 2014. Registratie discriminatie - toezeggingen debat 16 januari 2014 "Noodklok om Jodenhaat" - 30950-706

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over discriminatieonderwerpen

Taakopdracht IBO Zelfstandigen zonder personeel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 mei 2014. Taakopdracht IBO Zelfstandigen zonder personeel - 31311-120

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 4 juni 2014.

Antwoorden op vragen van de commissie over de richtinggevende brief Novelle Witteveenkader

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 mei 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de richtinggevende brief Novelle Witteveenkader - 33847-28

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2014 (33863).
Noot: De vaste commissie voor Financiën heeft verzocht de behandeling over te nemen.

Toezegging richtinggevende brief inzake Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (onderbrengen nettolijfrente in de tweede pijler; sanctiebepaling afkoop nettolijfrente)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 maart 2014. Toezegging richtinggevende brief inzake Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (onderbrengen nettolijfrente in de tweede pijler; sanctiebepaling afkoop nettolijfrente) - 33847-25

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2014 (33863).
Noot: De vaste commissie voor Financiën heeft verzocht de behandeling over te nemen.

Reactie op de initiatiefnota van het lid Omtzigt ten aanzien van de IORP-richtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 mei 2014. Reactie op de initiatiefnota van het lid Omtzigt ten aanzien van de IORP-richtlijn - 33933-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit is slechts een procedurele brief, waarin is aangekondigd dat de Kamer zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie op de initiatiefnota ontvangt.

Verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) op 29 en 30 april 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 mei 2014. Verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) op 29 en 30 april 2014 - 21501-31-337

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad WSB van 19 juni 2014 op 18 juni 2014.

EU-voorstel voor een besluit tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk COM (2014) 221

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 16 mei 2014. Fiche: Besluit Europees platform tegengaan zwartwerk - 2014Z08953

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad WSB van 19 juni 2014 op 18 juni 2014.

Het voorkomen van armoede- en schuldenproblematiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 mei 2014. Het voorkomen van armoede- en schuldenproblematiek - 2014Z09499

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid
Noot: Algemeen overleg plannen voor het zomerrecesTot nu toe staan voor dit overleg op de agenda:Bevindingen en uitkomsten van het werkbezoek aan Caribisch Nederland van 15 tot en met 19 juli 2013 33750-XV-57 - Brief regering d.d. 19-12-2013staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - Bevindingen en uitkomsten van het werkbezoek aan Caribisch Nederland van 15 tot en met 19 juli 2013 Reactie op het SCP-rapport 'De sociale staat van Nederland 2013' 24515-279 - Brief regering d.d. 12-02-2014minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Reactie op het SCP-rapport 'De sociale staat van Nederland 2013' Toezeggingen armoede- en schuldenbeleid 24515-281 - Brief regering d.d. 25-04-2014staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - Toezeggingen armoede- en schuldenbeleid Europese aangelegenheden

Toestemming voor deelname aan technische briefing over de verdeelmodellen voor het Inkomensdeel (I-deel) en het

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 mei 2014. Toestemming voor deelname aan technische briefing over de verdeelmodellen voor het Inkomensdeel (I-deel) en het Participatiebudget - 2014Z09041

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verdeelmodel inkomensdeel en participatiebudget vanaf 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 15 mei 2014. Verdeelmodel inkomensdeel en participatiebudget vanaf 2015 - 30545-137

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg WWB-onderwerpen en Participatiewet

Reactie op het aanvalsplan voor werkgelegenheid van FNV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 mei 2014. Reactie op het aanvalsplan voor werkgelegenheid van FNV - 2014Z09502

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 4 juni 2014.
Noot: Adressant reactie toezendenStukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanbieding rapportages over de positie van Antilliaanse- en Marokkaanse Nederlanders op de terreinen van onderwijs, werkloosheid en uitkeringen en criminaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 mei 2014. Aanbieding rapportages over de positie van Antilliaanse- en Marokkaanse Nederlanders op de terreinen van onderwijs, werkloosheid en uitkeringen en criminaliteit - 2014Z09492

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over integratieonderwerpen

Kabinetsreactie op het SER- advies Handmade in Holland: vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 mei 2014. Kabinetsreactie op het SER- advies Handmade in Holland: vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie - 2014Z09485

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 4 juni 2014.

Afhankelijkheid liftkeurders van grootschalige contracten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 mei 2014. Afhankelijkheid liftkeurders van grootschalige contracten - 2014Z09434

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding derde voortgangsrapportage van de Stichting van de arbeid over het Sociaal Akkoord3

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 mei 2014. Rapportage van de Stichting van de Arbeid over de derde voortgangsrapportage inzake uitvoering van het sociaal akkoord - 33566-68

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 4 juni 201

Aanbieding van de jaarverslagen 2013 van UWV en de SVB

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 mei 2014. Aanbieding van de jaarverslagen 2013 van UWV en de SVB - 26448-511

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 26 juni 2014 over het Jaarverslag SZW 201

Monitor arbeidsmarkt 2014

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 mei 2014. Monitor arbeidsmarkt 2014 - 29544-524

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 4 juni 201

Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en kabinetsreactie SER advies 'Discriminatie werkt niet!'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 mei 2014. Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en kabinetsreactie SER advies 'Discriminatie werkt niet!' - 29544-523

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over discriminatieonderwerpen op 21 mei 2014.

Aanbieding publicatie: Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2011-2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 mei 2014. Aanbieding publicatie: Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2011-2013 - 33750-XV-66

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het jaarverslag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 201

Aanbieding Jaarverslag 2013 Inspectie SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 mei 2014. Aanbieding Jaarverslag 2013 Inspectie SZW - 33750-XV-65

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over handhaving
Noot: Algemeen overleg plannen voor het zomerrecesTot nu toe staan de volgende brieven geagendeerd voor dit overleg:Openbaarmaking inspectiegegevens 25883-232 - Brief regering d.d. 21-02-2014minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Openbaarmaking inspectiegegevensAanpak malafide uitzendbureaus en zelfregulering 17050-473 - Brief regering d.d. 12-05-2014minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Aanpak malafide uitzendbureaus en zelfregulering

Voortgang programma Duurzame Inzetbaarheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 mei 2014.

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 4 juni

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en in verband met enkele andere wijzigingen (Verzamelwet pensioenen 2014)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 26 mei 2014. 33863 Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Verzamelwet pensioenen 2014 - 2014Z09535

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 7 februari 2014. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en in verband met enkele andere wijzigingen (Verzamelwet pensioenen 2014) - 33863

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 mei 2014. Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013 - 33930-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 27 mei 2014 te 16.00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 21 mei 2014. Aanbieding van de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014 - 33942-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 27 mei 2014 te 16.00 uur

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 mei 2014. Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013 - 33930-XV-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 27 mei 2014 te 16.00 uur

Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het op 16 december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb. 1969, 100) en van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 6, vierde lid, van het op 18 oktober 1961 te Turijn tot stand gekomen Europees Sociaal Handvest (Trb. 1962, 3 en Trb. 1963, 90)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 13 mei 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33782-(R2016)-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 oktober 2013. Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het op 16 december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb. 1969, 100) en van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 6, vierde lid, van het op 18 oktober 1961 te Turijn tot stand gekomen Europees Sociaal Handvest (Trb. 1962, 3 en Trb. 1963, 90) - 33782-(R2016)

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.