Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 22 april 2014

Gepubliceerd: 23 april 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2013A055404
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=73e860c1-e0ea-4753-a8b6-020cd8dc1add&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%2022%20april%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 29544, 31066, 25834, 32855, 33863


Verzoek om uitstel met twee weken van het algemeen overleg over

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C.C.M. Potters (VVD) - 23 april 2014. Verzoek om uitstel algemeen overleg over WWB-onderwerpen en Participatiewet op 14 mei 2014 - 2014Z07518

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: De brief van de staatssecretaris van SZW over de nieuwe verdeelsystematiek wordt direct na het meireces toegezonden.Aansluitend technische briefing plannen voorafgaand aan het algemeen overleg.Ad-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Staatssecretaris van SZW reactie vragen over frustraties ten aanzien van kostendelersnorm ("mantelzorgboete") en afname zorg aan hulpbehoevende ouders

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.E. (Pieter) Heerma (CDA) - 23 april 2014. Staatssecretaris van SZW reactie vragen over frustraties ten aanzien van kostendelersnorm ("mantelzorgboete") en afname zorg aan hulpbehoevende ouders - 2014Z07512

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: Zie artikel in de Volkskrant "Mantelzorgboete frustreert de participatiesamenleving" , d.d. 22 april 201

Uitkomst inventarisatie - beleidsthema's BOR-notitie jaarverslag SZW en belangstelling rapporteurschap jaarverslag SZW

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 22 april 2014. Thema's wetgevingsoverleg jaarverslag SZW 2013 - 2014Z07418

Besluit: Uitkomst beslispunten:Vastgestelde thema's: 1. Effectiviteit van fraude bestrijding; 2. Effectiviteit van banenplannen; 3 Kinderopvangtoeslag en 4. WW: de prognose van het aantal WW-ers en de meevaller die zou zijn ontstaan door te hoge schatting.De leden Lucas en Potters worden aangewezen als rapporteurs.Technische briefing Algemene Rekenkamer zo mogelijk plannen voor de inbreng van de feitelijke vragenDe commissie gaat voor het overige akkoord met de voorgestelde werkwijze door het BOR.

Geannoteerde agenda van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC), 29 – 30 april 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 april 2014. Geannoteerde agenda van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC), 29 – 30 april 2014 - 21501-31-334

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 23 april 2014 over de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 29 en 30 april 201

Aanbieding van het rapport van de OESO genaamd Ageing and Employment Policies: Netherlands 2014

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 april 2014. Aanbieding van het rapport van de OESO genaamd Ageing and Employment Policies: Netherlands 2014 - 29544-517

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 4 juni 2014. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidGeen agendapuntenEuropese aangelegenheden

Huishoudentoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 april 2014. Uitwerking van de huishoudentoeslag - 31066-199

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 29 april 2014 te 18.00 uur

Reactie op voorstel onafhankelijkheid schemawijziging asbestbranche

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 april 2014. Reactie op voorstel onafhankelijkheid schemawijziging asbestbranche - 25834-87

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 15 mei

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 april 2014. Tweede nota van wijziging - 32855-17Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Ambtelijk informeren wanneer een derde nota van wijziging zal worden ingediendStukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 9 augustus 2011. Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden - 32855

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 21 mei te 14.00 uur

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en in verband met enkele andere wijzigingen (Verzamelwet pensioenen 2014)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 april 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33863-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 7 februari 2014. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en in verband met enkele andere wijzigingen (Verzamelwet pensioenen 2014) - 33863

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Besluit: Staatssecretaris van SZW verzoeken om de Kamer nog voor het meireces te informeren over de planning van de in het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 16 april 2014 aangekondigde nadere nota van wijziging op de Verzamelwet pensioenen.
Noot: Gewenste inwerkingtreding 1 juli 2014.