Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 15 april 2014

Gepubliceerd: 16 april 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2013A055399
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=999c7109-3a3e-4465-afcf-8e4477bfe85f&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%2015%20april%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 29407, 32824, 33750, 32043, 26642, 33161, 32043, 32043, 25883, 29544, 29544, 31322, 31311, 29544, 29544, 29544, 17050, 26448

Inhoud


Verzoek om reactie over mogelijk pensioenakkoord en verzoek om spoedige reactie schriftelijk overleg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 4 april

Besluit: Ter informatie.
Noot: Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen beide verzoeken van het lid Omtzigt. Op 4 april 2014 is de staatssecretaris van SZW dan ook namens de commissie per brief verzocht om te reageren.In de op 4 april 2014 aan de Kamer gezonden brief met informatie over het wetsvoorstel ter verbetering van het financieel toetsingskader (ftk) heeft de staatssecretaris vermeld dat het haar streven is om de antwoorden op de vragen die zijn gesteld ten behoeve van het schriftelijke algemeen overleg ruim voor het algemeen overleg van 16 april aan de Kamer te sturen.

Reactie minister vragen over berichtgeving over groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm in Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 16 april 2014. Reactie minister vragen over toename ongelijkheid in crisis in het kader van inkomensverdeling - 2014Z07010

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: Zie artikel in de Volkskrant "Rijkste 1 procent bezit bijna een kwart van alle vermogen. Ongelijkheid in de crisis toegenomen" d.d. 12 april 2014. Ad-hoc besluitvorming

Eindevaluatie pilot Parlement en Wetenschap

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 10 april 2014. Eindevaluatie pilot Parlement en Wetenschap - 2014Z06691

Besluit: Ter informatie.
Noot: De eindevaluatie van de pilot Parlement en Wetenschap is door de commissie voor de Werkwijze besproken in haar vergadering van 2 april 2014.De commissie heeft de conclusies en aanbevelingen uit de eindevaluatie overgenomen, en een principebesluit genomen over het voortzetten vanenkele instrumenten waar uw commissie mee heeft geëxperimenteerd, te weten de ontbijtbijeenkomst, de wetenschappelijke factsheet en denetwerkverkenning. De commissie voor de Werkwijze heeft gevraagd om een plan van aanpak voor voortzetting van deze documenten. Dit plan zal tijdens de vergadering van de commissie voor de Werkwijze van 11 juni 2014 worden besproken, waarna een definitief besluit over voortzetting van de drieinstrumenten wordt genomen.

Aanbod SER voor presentatie over advies 'Discriminatie op de arbeidsmarkt'

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 7 april 2014. Aanbod SER voor presentatie over advies 'Discriminatie op de arbeidsmarkt' - 2014Z06359

Besluit: Belangstelling via de e-mail inventariseren
Noot: Op 25 april verschijnt het SER-advies over discriminatie op de arbeidsmarkt. De SER biedt aan om een presentatie te houden over dit advies.

Verzoek om reactie van minister SZW over positie Somaliërs

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 3 april 2014. Verzoek om reactie van minister SZW over positie Somaliërs - 2014Z06147

Besluit: Verzoek honoreren

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2013

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 26 maart 2014. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2013 - 31428-7

Besluit: Inbrengtermijn voor het stellen van feitelijke vragen over de jaarverslagen van 2013, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de Slotwetten vaststellen op dinsdag 27 mei om 16.00 uur
Besluit: inbrengtermijn voor het vaststellen van feitelijke vragen over de suppletoire begroting samenhangend met de Voorjaarsnota 2014 vaststellen op donderdag 12 juni 2014 om 14.00 uur.
Besluit: De commissie besluit ten behoeve van de behandeling van het jaarverslag om naast de feitelijke vragenronde de volgende aanvullende instrumenten in te zetten: 1. Wetgevingsoverleg 2. technische briefing door de Algemene Rekenkamer 3. aanwijzing rapporteur voor de kwaliteit van het jaarverslag 4. BOR-notitie: via de email zal worden geïnventariseerd op welke specifieke beleidsthema's zal worden ingegaan.
Noot: Inbrengtermijn centraal vastgesteld;Aan de regering wordt verzocht de antwoorden uiterlijk vrijdag 6 juni 2014 bij de Kamer te bezorgen;
Noot: Inbrengtermijn centraal vastgesteldDe regering wordt verzocht de antwoorden uiterlijk vrijdag 20 juni 2014 bij de Kamer te bezorgen.

Overdracht voortouw BES-aangelegenheden

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, J. Recourt (PvdA) - 26 maart 2014. Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden - 2014Z05576

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek om voortaan het voortouw over BES aangelegenheden bij de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties te laten.

Aanbieding van het WODC-rapport 'Au pairs in Nederland'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 april 2014. Aanbieding van het WODC-rapport 'Au pairs in Nederland' - 29407-1925

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over arbeidsmigratie.
Noot: Toezending van dit WODC-rapport naar het gebruik van de au-pairregeling was toegezegd tijdens het algemeen overleg over arbeidsmigratie op 17 januari 2013.De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie verzoekt de commissie SZW de behandeling over te nemen.Overig

Resultaten samenwerkingsprogramma Aanpak uitbuiting Roma kinderen en vervolg

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 april 2014. Resultaten samenwerkingsprogramma Aanpak uitbuiting Roma kinderen en vervolg - 32824-52

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over integratieonderwerpen
Noot: De commissie V&J heeft in haar procedurevergadering van 9 april 2014 besloten de commissie SZW te verzoeken de behandeling over te nemenRondetafelgesprek organiseren voorafgaand aan het algemeen overlegVoorstel van voorbereidingscommissie (de leden Azmani (VVD), Karabulut (SP) en Van Weyenberg (D66)) ter bespreking in procedurevergadering van 13 mei 2014.

Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2014

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 april 2014. Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2014 - 33750-39

Besluit: Minister/staatssecretaris van SZW verzoeken wanneer deze wetsvoorstellen worden ingediend. Tevens stand van zaken verzoeken van wetsvoorstel partnertoeslag AOW (aanhangig in Eerste Kamer)
Noot: Op het terrein van SZW betreft het de volgende wetsvoorstellen:Wetsvoorstel wijziging AOW twee woningen regel (33853), gewenste inwerkingtreding 01-05-2014 - Status: in afwachting van de Nota naar aanleiding van het Verslag (Verslag vastgesteld op 20-02-2014);Spoedwet technische aanpassing Anw (33855), gewenste inwerkingtreding 01-07-2014 - Status: aangenomen als hamerstuk op 3 april 2014;Verzamelwet pensioenen 2014 (33863), gewenste inwerkingtreding 01-07-2014 - Status: in afwachting van de Nota naar aanleiding van het Verslag (Verslag vastgesteld op 5 maart 2014);Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens, gewenste inwerkingtreding 01-07-2014 - Status: wetsvoorstel nog niet ingediend;Wijziging vrijwillige verzekering AOW, gewenste inwerkingtreding 01-07-2014 - Status: wetsvoorstel nog niet ingediend;Wetsvoorstel invoering taaleis in de WWB, gewenste inwerkingtreding 01-01-2015 - Status: wetsvoorstel nog niet ingediend;Wetsvoorstel wijziging financieel toetsingskader pensioenfondsen, gewenste inwerkingtreding 01-01-2015 - Status: wetsvoorstel nog niet ingediend.

EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167 (Engelstalige versie)

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.F. (Ans) Seriese - 10 april 2014. Behandelvoorstel EU-voorstel herziening richtlijn bedrijfspensioenfondsen (COM (2014) 167) - 2014Z06669

Besluit: Na technische briefing besluiten over vervolgstappen

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 31 maart 2014. EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167 - 2014Z05813

Besluit: Technische briefing organiseren voor het meireces
Besluit: De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om versnelde toezending van het BNC-fiche over de voorgestelde herziening van de richtlijn.
Noot: Na technische briefing in (extra)procedurevergadering mogelijke

Beantwoording vragen commissie over vijftien brieven van de regering betreffende diverse pensioenonderwerpen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 april 2014. Beantwoording vragen commissie over diverse pensioenonderwerpen - 32043-206

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 16 april 2014. Europese aangelegenheden

Terugvordering voorschotten ESF 2007-2013 (SOG)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 april 2014. Terugvordering voorschotten ESF 2007-2013 (SOG) - 26642-127

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over ESF

Toetsing Participatiewet aan VN-verdrag/Individuele toepassing loondispensatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 10 april 2014. Toetsing Participatiewet aan VN-verdrag/Individuele toepassing loondispensatie - 33161-190

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen en Participatiewet op 14 mei 2014.

Informatie over de adviesaanvraag bij de Raad van State over het wetsvoorstel ter verbetering van het financieel toetsingskader (ftk)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 april 2014. Informatie over de adviesaanvraag bij de Raad van State over het wetsvoorstel ter verbetering van het financieel toetsingskader (ftk) - 32043-205

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 16 april 2014.

Maatschappelijke dialoog over toekomst pensioenstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 april 2014. Maatschappelijke dialoog over toekomst pensioenstelsel - 32043-204

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 16 april 2014.
Noot: In procedurevergadering van 22 april 2014 inventariseren welke brieven na het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 16 april 2014 nog behandeling vereisen

Sociaal Akkoord 1 jaar later

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 april 2014. Sociaal Akkoord 1 jaar later - 2014Z06842

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale

Reactie op de televisie-uitzending van de ‘altijd wat monitor’ over beroepsziekten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 april 2014. Reactie op de televisie-uitzending van de ‘altijd wat monitor’ over beroepsziekten - 25883-236

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over beroepsziekten

Aanbieding rapport Inspectie SZW: 'Kansen voor oudere WW'ers (45+)'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 april 2014. Aanbieding rapport Inspectie SZW: 'Kansen voor oudere WW'ers (45+)' - 29544-516

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Reactie op verzoek van het lid Klein op de vermeende inkomenskloof tussen gepensioneerden en werkenden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 april 2014. Reactie op verzoek van het lid Klein op de vermeende inkomenskloof tussen gepensioneerden en werkenden - 33750-XV-63

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen.
Noot: Dit debat is aangevraagd tijdens de Regeling van werkzaamheden op 26 maart 2014 door het lid Klein (50PLUS).

Toezegging cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) met betrekking tot arbeidsmarktdiscriminatie door bedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 april 2014. Toezegging cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) met betrekking tot arbeidsmarktdiscriminatie door bedrijven - 29544-515

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de motie van de leden Pieter Heerma en Van Weyenberg (Kamerstuk 31 322, nr. 236) over alternatieven voor ouderparticipatiecrèches (OPC’s)2

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 april 2014. Reactie op de motie van de leden Pieter Heerma en Van Weyenberg (Kamerstuk 31 322, nr. 236) over alternatieven voor ouderparticipatiecrèches (OPC’s) - 31322-239

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over ingediende moties naar aanleiding van het VAO Kinderopvang op 3 april 201

Aanbiedingsbrief antwoorden op vragen over VAR-verklaringen voor zzp’ers

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 april 2014. Algemene uitgangspunten over VAR-verklaringen voor zzp’ers - 31311-106

Besluit: Brief is geagendeerd voor algemeen overleg van de commissie Financiën op 23 april 2014 over VAR-verklaringen voor zzp'ers

Regelgeving bedrijfs- en basishulpverlening

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 april 2014. Regelgeving bedrijfs- en basishulpverlening - 2014Z06363

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 15 mei 2014.

Onderzoek naar praktijk en effecten van cao-aanvullingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 april 2014. Onderzoek naar praktijk en effecten van cao-aanvullingen - 29544-514

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.
Noot: Algemeen overleg arbeidmarktbeleid plannen na meireces.

Aanpak jeugdwerkloosheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 april 2014. Aanpak jeugdwerkloosheid - 29544-513

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.
Noot: Algemeen overleg arbeidsmarktbeleid plannen na meireces

Stand van zaken inzake uitvoering motie van het lid Van Weyenberg over deelname van zzp'ers aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 april 2014. Stand van zaken inzake uitvoering motie van het lid Van Weyenberg over deelname van zzp'ers aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering - 29544-512

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid op 18 juni

Uitstel rapportage Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU) over het functioneren van de zelfregulering in de uitzendbranche

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 april 2014. Uitstel toezending rapportage Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU) over het functioneren van de zelfregulering in de uitzendbranche - 17050-466

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezeggingen uit het AO Suwi-onderwerpen over vragen omtrent de Bureaus Belgische en Duitse zaken, SVB10, social return en behandeling bezwaar en beroep bij het UWV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 april 2014. Toezeggingen uit het Algemeen Overleg Suwi-onderwerpen over vragen omtrent de Bureaus Belgische en Duitse zaken, SVB10, social return en behandeling bezwaar en beroep bij het UWV - 26448-510

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: (Mede) naar aanleiding van deze brief is het na het algemeen overleg van 20 maart 2014 aangevraagde VAO van de agenda afgevoerd.