Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 1 april 2014

Gepubliceerd: 2 april 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2013A055376
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3e8b56fd-477e-4d1a-81c9-567e385bc565&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%201%20april%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 32043, 30413, 26834, 30982, 30982, 29544, 31322, 31322, 25834, 29544, 26448, 32043, 29817

Inhoud


E-mailprocedure: voorstel om het AO Koopkrachtontwikkeling te laten vervallen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) - 26 maart 2014. Voorstel om het AO Koopkrachtontwikkeling te laten vervallen - 2014Z05532

Besluit: Een ruime meerderheid steunt het voorstel. Het algemeen overleg wordt dan ook geannuleerd
Noot: Het enige agendapunt, de brief van de minister van SZW over de uitvoering van de motie van het lid Groot over duidelijke communicatie over de inkomenseffecten bij nieuwe wetgeving en over loonstrookjes 2014, d.d. 20 december 2013 (33682-12), wordt toegevoegd aan de agenda van een nog te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.

Verzoek om zorgvuldig om te gaan met annuleren van geplande algemeen overleggen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 2 april 2014. Verzoek om zorgvuldig om te gaan met annuleren van geplande algemeen overleggen - 2014Z05971

Besluit: Verzoek honorerenAd-hoc besluitvorming5

Staatssecretaris van SZW verzoeken om toezending uitkomst van gesprek met Voedselbanken Nederland over een tijdelijke voorziening om de armste mensen in Nederland voldoende eten te kunnen geven

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 2 april 2014. Staatssecretaris van SZW verzoeken om toezending uitkomst van gesprek met Voedselbanken Nederland over een tijdelijke voorziening om de armste mensen in Nederland voldoende eten te kunnen geven - 2014Z05969

Besluit: Verzoek honoreren

Programma werkbezoek UWV op 7 april 2014.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.H.M. Weeber - 27 maart 2014. Programma Werkbezoek UWV Den Haag (Platinaweg 10) op 7 april 2014, van 10.00 tot 13.00 uur - 2014Z05685

Besluit: Ter informatie.

Commissiestaf-notitie - Werkwijze commissiebrief na regeling van werkzaamheden

Zaak: Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 27 maart 2014. Commissiestaf-notitie - Werkwijze commissiebrief na regeling van werkzaamheden - 2014Z05671

Besluit: Instemmen met de voorgestelde werkwijze
Noot: De werkwijze is als volgt:Indien:1. de Kamer bij een regeling van werkzaamheden besluit om het kabinet over een onderwerp op het terrein van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegneheid om een brief te verzoeken, en2. bij de bespreking van dat punt tijdens de regeling van werkzaamheden door de Voorzitter wordt geconcludeerd dat de vragen via de commissie worden geïnventariseerd,dan kunnen de leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot een vast tijdstip hun vragen per email toesturen aan het bekende emailadres van de commissie.4

Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 10 maart 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 maart 2014. Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 10 maart 2014 - 21501-31-332

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg ter voorbereiding van de informele Raad WSB van 29/30 april 2014 op 23 april 2014.

Vrijwillige verzekering AOW over een afgelopen periode

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 maart 2014. Vrijwillige verzekering AOW over een afgelopen periode - 32043-202

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 16 april 2014.
Noot: De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Kamer met deze brief geïnformeerd over een beoogde wijziging van de zogeheten AOW-inkoopregeling teneinde oneigenlijk gebruik daarvan als gevolg van veranderde migratiepatronen tegen te gaan. Deze wijziging zal neerslaan in het Besluit Wfsv.Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv is voorgehangen tot en met 21 april 2014.Europese aangelegenheden

Kabinetsreactie op het advies van de Commissie Parameters3

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 maart 2014. Kabinetsreactie op het advies van de Commissie Parameters - 30413-161

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg pensioenonderwerpen op 16 april 201

Persoonlijke dienstverlening aan grensarbeiders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 maart 2014. Persoonlijke dienstverlening aan grensarbeiders - 26834-37

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 20 maart 2014.
Noot: In het AO SUWI-onderwerpen heeft de staatssecretaris toegezegd de Kamer voor 1 mei te informeren over haar analyse van het nu nog lopende onderzoek naar de informatievoorziening aan grensarbeiders.Het ministerie van SZW verzoeken brieven tijdig voor een algemeen overleg toe te zenden

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Beleidsdoorlichting pensioenbeleid.

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Balster M. - 14 maart 2014. BOR-advies over de reactie van de staatssecretaris op het verzoek van de commissie SZW over de Beleidsdoorlichting pensioenbeleid (30982-17). - 2014Z04803

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 februari 2014. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Beleidsdoorlichting pensioenbeleid. - 30982-17

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 16 april 2014.
Noot: Commissie Rijksuitgaven op de hoogte stellen van de discussie met de staatssecretaris van SZW inzake beleidsdoorlichting

Aanbieding van het rapport van de commissie Kalsbeek (Advies commissie Dienstverlening aan huis)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 maart 2014. Aanbieding van het rapport van de commissie Kalsbeek (Advies commissie Dienstverlening aan huis) - 29544-507

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over dienstverlening aan huis
Noot: Bij de aanbieding van dit rapport heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn toezegging (gedaan in antwoord op schriftelijke vragen van het lid Voortman) dat een kabinetsreactie nog dit voorjaar komt, herhaald.Kabinetsreactie afwachten en betrekken bij het algemeen overlegStukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitnodiging bezoek aan de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève in de tweede helft van 2014

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 maart 2014.

Besluit: Belangstelling voor deelname via de email inventariseren
Noot: Het ministerie stelt voor dat een mogelijk bezoek wellicht georganiseerd kan worden in de periode van 23-25 september 2014, wanneer ook het ILO Global Dialogue Forum on Wages and Working Hours in the Textiles, Clothing, Leather and Footwear Industries plaats vindt.

Afschrift van de reactie op het alternatief scenario van de VNG voor de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 maart 2014. Afschrift van de reactie op het alternatief scenario van de VNG voor de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen - 2014Z05385

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over kinderopvang op 26 maart 2014.

Cijfers kinderopvang 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 maart 2014. Cijfers kinderopvang 2013 - 31322-234

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over kinderopvang op 26 maart

Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2012/2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 maart 2014. Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2012/2013 - 31322-233

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over kinderopvang op 26 maart

Uitbreiding TAS- en TNS-regeling met asbestose

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 maart 2014. Uitbreiding TAS- en TNS-regeling met asbestose - 25834-85

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 15 mei

Bewegingen WGA- en ZW-markt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 maart 2014. Informatie over de verschuivingen in de verdeling van publiek verzekerden en eigenrisicodragers voor de werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en over de ontwikkelingen in de markt voor de Ziektewet (ZW) - 29544-506

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsongeschiktheid
Noot: algemeen overleg plannen in juni

Scholing in de Werkloosheidswet

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 maart 2014. Scholing in de Werkloosheidswet - 26448-509

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 20 maart

Ontwerpbesluit tijdelijke regeling aanvullende bijdragen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 26 maart 2014. Ontwerpbesluit tijdelijke regeling aanvullende bijdragen - 32043-203

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 16 april 2014.
Noot: Dit betreft een in de pensioenwetgeving verplicht voorgeschreven voorhangprocedure. Voordracht aan de Koning ter verkrijging van advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit zal niet eerder plaatsvinden dan op 24 april 2014, dat wil zeggen vier weken nadat het ontwerpbesluit aan de Kamer is gezonden.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken

Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 maart 2014. Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken - 29817-132

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.
Noot: Het betreft een voorhangprocedure. Voordracht aan de Koning ter verkrijging van advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit zal niet eerder plaatsvinden dan op 19 april 2014, dat wil zeggen vier weken nadat het ontwerpbesluit aan de Kamer is gezonden.Ambtelijk wordt geïnformeerd of het mogelijk is om het ontwerpbesluit te agenderen voor het algemeen overleg van 14 mei over de WWB/Particpatiewet dan wel dat het noodzakelijk is om het algemeen overleg te vervroegen in verband met termijn voorhangprocedure.