Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 4 februari 2014

Gepubliceerd: 5 februari 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2013A0553410
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c9bcb40f-718f-45c4-bc3e-2a03c49a59b4&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%204%20februari%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30982, 21109, 22112, 22112, 29389, 29817, 32043, 28719, 30982, 30982, 33818, 33162, 29544, 30950, 25834, 25834, 25883, 33161, 33161, 33161, 33161, 33801, 33801, 33801, 33716, 33818, 33818

Inhoud


Emailprocedure - verzoek van het lid Karabulut om reactie op brief FNV over vijfde Nota van Wijziging

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 29 januari 2014. Verzoek om reactie minister en staatssecretaris van SZW op bericht dat FNV essentiële onderdelen in de Participatiewet mist en een aangepaste wet verwacht - 2014Z01458

Besluit: Verzoek is niet gehonoreerd

Verzoek om het algemeen overleg integratieonderwerpen op 5 maart om agendatechnische redenen op een andere dag te plannen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 31 januari 2014. Verzoek om het algemeen overleg integratieonderwerpen op 5 maart om agendatechnische redenen op een andere dag te plannen. - 2014Z01757

Besluit: Verzoek honoreren

Wetenschappelijke reflectie op rapport 'Inkomen en vermogen van ouderen: analyse en beleidsopties', in het kader van de pilot Parlement en Wetenschap.

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 31 januari 2014. Wetenschappelijke reflectie op het rapport ‘Inkomen en vermogen van ouderen: analyse en beleidsopties’, in het kader van de pilot Parlement en wetenschap - 2014Z01744

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg koopkrachtontwikkeling op 19 februari 2014.

Agendering diverse brieven over pensioenonderwerpen

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.H.M. Weeber - 31 januari 2014. Agendering diverse brieven over pensioenonderwerpen - 2014Z01739

Besluit: conform het in de stafnotitie gedane voorstel te besluiten tot het agenderen van een aantal brieven over pensioenonderwerpen voor het algemeen overleg op 13 februari en het aanhouden van een aantal andere brieven tot een later te houden tweede algemeen overleg.
Noot: Brief over zelfstandigen en pensioen, d.d. 15 januari 2014 (32043-195) verplaatsen naar tweede algemeen overlegTweede algemeen overleg plannen 2e helft maart 201

Beleidsdoorlichting artikel 1 onderdeel Arbeidsverhoudingen en -voorwaarden (bijlage bij 30982-15)

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, B.C.M. (Bernardien) van Leeuwen - 30 januari 2014. BOR-Notitie - Beleidsdoorlichting artikel 1 onderdeel Arbeidsverhoudingen en -voorwaarden (bijlage bij 30982-15) - 2014Z01681

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg arbeidsmarktbeleid op 12 februari 2014.

Afsprakenlijst begeleidingscommissie pensioenrapporteur d.d. 11-12-2013

Zaak: Overig - griffier, H.J. Post - 17 januari 2014. Afsprakenlijst begeleidingscommissie pensioenrapporteur d.d. 11-12-2013 - 2014Z00672

Besluit: Conform de afsprakenlijst van de begeleidingscommissie pensioenrapporteur besluiten. Het verslag van de werkzaamheden van de pensioenrapporteur en de aanbevelingen doorgeleiden naar het Presidium.
Noot: De commissie spreekt haar dank en waardering uit voor de verrichte werkzaamheden van het lid Omtzigt

Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 januari 2014. Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2013 - 21109-214

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het overzicht geeft de stand van zaken met betrekking tot de (juiste en tijdige) inplementatie van EU-wetgeving over het vierde kwartaal van 2013.Op het terrein van SZW is de implementatie van de richtlijn "single permit" (RL 2011/98) inmiddels afgerond. Er lopen nog twee ingebrekestellingen in verband met onjuiste tenuitvoerlegging van de coördinatieverordening sociale zekerheid (883/2004), namelijk MKOB en WTGC-uitkeringen. Ook loopt nog een zaak bij het EUHof van Justitie tegen Nederland over discriminatie van zwangere werknemers bij terugkeer na verlof.

Fiche: Mededeling Kwaliteitskader herstructurering

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 januari 2014. Fiche: Mededeling Kwaliteitskader herstructurering - 22112-1781

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over voorbereiding Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10 maart 2014 op 6 maart 2014.

Fiche: Aanbeveling kwaliteitskader voor stages

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 januari 2014. Fiche: Aanbeveling kwaliteitskader voor stages - 22112-1780

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over voorbereiding Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10 maart 2014 op 6 maart 2014.

Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2014

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 13 december 2013. Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2014 - 2013Z24763

Besluit: Voor kennisgeving aannemen
Noot: Er worden in de eerste helft van 2014 geen interparlementaire bijeenkomsten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid georganiseerd.

Toezeggingen dertigledendebat over het bericht "Kabinet verlaagt AOW met €25 per maand"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 februari 2014. Toezeggingen dertigledendebat over het bericht "Kabinet verlaagt AOW met €25 per maand" - 29389-63

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 13 februari 2014. Europese aangelegenheden

Aanbieding monitor arbeidsparticipatie 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 februari 2014. Aanbieding monitor arbeidsparticipatie 2013 - 29817-131

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Invoeringswet Participatiewet (33161)

Consultatiedocument voorontwerp van wet algemeen pensioenfonds

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 januari 2014. Consultatiedocument voorontwerp van wet algemeen pensioenfonds - 32043-199

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg pensioenonderwerpen.
Noot: De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt in deze brief voornemens te zijn het voorstel van wet algemeen pensioenfonds voor het zomerreces bij de Kamer in te dienen.

Inzet werklozen bij seizoensarbeid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 22 januari 2014. Inzet werklozen bij seizoensarbeid - 28719-83

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenaire debat op 22 januari 2014 over het bericht dat werklozen nauwelijks ingezet worden bij seizoensarbeid.

Beleidsdoorlichting pensioenbeleid

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, B.C.M. (Bernardien) van Leeuwen - 30 januari 2014. BOR-Notitie Beleidsdoorlichting pensioenbeleid (artikel 8 begroting SZW, 30982-16) - 2014Z01677

Besluit: Aanhouden tot nadere informatie van de staatssecretaris van SZW is ontvangen
Noot: De commissie neemt het advies van het BOR over en verzoekt de staatssecretaris van SZW de beleidsdoorlichting pensioenbeleid op enkele onderwerpen aan te vullen.5

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 december 2013. Beleidsdoorlichting pensioenbeleid - 30982-16

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de beleidsdoorlichting aan te vullen conform de BOR-notitie.
Besluit: Aanhouden tot nadere informatie van de Staatssecretaris SZW is ontvangen
Noot: Staatssecretaris van SZW vragen te antwoorden voor de zomer 2014

Reactie op het artikel in de Volkskrant van 26 november jl. over ‘Popjihad trekt jonge moslims aan’ en op de versterking van preventie van radicalisering vanuit integratieperspectief

Zaak: Brief regering - viceminister-president, L.F. Asscher - 2 februari 2014. Reactie op het artikel in de Volkskrant van 26 november jl. over ‘Popjihad trekt jonge moslims aan’ en op de versterking van preventie van radicalisering vanuit integratieperspectief - 2014Z01790

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg integratieonderwerpen en/of het plenaire debat over het bericht 'Jihad-hooligans op ramkoers'
Noot: Het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 5 maart 2014 wordt verplaatst

Aanbieding onderzoek contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 januari 2014. Aanbieding onderzoek contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers - 33818-6

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid op 12 februari 2014.

Betekenis voor de praktijk van het bereikte akkoord over de handhavingsrichtlijn bij de detacheringsrichtlijn en een reactie op het persbericht van de Europese Federatie van Bouw- en Houtwerkers

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2014. Betekenis voor de praktijk van het bereikte akkoord over de handhavingsrichtlijn bij de detacheringsrichtlijn en een reactie op het persbericht van de Europese Federatie van Bouw- en Houtwerkers - 2014Z01693

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmigratie op 11 februari 2014.

Reactie op de motie van het lid Heerma over een exportverbod van kinderbijslag in de EU

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2014. Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over een exportverbod van kinderbijslag in de EU (Kamerstuk 33750 XV, nr. 38) - 33162-9

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmigratie en/of SUWI4

Kabinetsbeleid over de ontwikkeling van de werkloosheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2014. Kabinetsbeleid over de ontwikkeling van de werkloosheid - 29544-503

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid op 12 februari 2014.
Noot: Algemeen overleg arbeidsmarktbeleid met een uur verlengen

Onderzoek algemeen verbindendverklaring

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 januari 2014. Onderzoek naar de toekomst van de algemeen verbindendverklaring (avv) wetgeving - 33750-XV-61

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In deze brief is aangekondigd dat het kabinet ernaar streeft het onderzoek naar de toekomst van de avv-wetgeving na de zomer van 2014 af te ronden; de aanbesteding van dit onderzoek wordt momenteel voorbereid.

Kabinetsreactie op SCP-rapport "Ervaren discriminatie in Nederland"

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 januari 2014. Kabinetsreactie op SCP-rapport "Ervaren discriminatie in Nederland" - 30950-68

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg discriminatieonderwerpen en/of het aangevraagde plenaire debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme
Noot: Algemeen overleg over discriminatieonderwerpen plannen eind mei 2014.

Voorgenomen aanscherping van de grenswaarden voor asbest

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 januari 2014. Voorgenomen aanscherping van de grenswaarden voor asbest - 25834-84

Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 23 januari 201

Beleidsreactie over sanctiebepalingen toepassen bij de certificering van bedrijven die asbest verwijderen3

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 januari 2014. Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie SZW over toepassing van sanctiebepalingen bij de certificering van bedrijven die asbest verwijderen - 25834-83

Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 23 januari 201

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord van de brief aan de NVAB inzake projectvoorstellen om toekomstig tekort aan bedrijfsartsen aan te pakken

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 januari 2014. Reactie op de brief aan de NVAB m.b.t. projectvoorstellen om toekomstig tekort aan bedrijfsartsen aan te pakken - 25883-228

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg verzuimbegeleiding op 23 januari 2014.
Noot: Adressant afschrift reactie toezenden

Invoeringswet Participatiewet

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 februari 2014. Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag - 33161-117

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 februari 2014. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33161-116

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 februari 2014. Zesde nota van wijziging - 33161-115

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 december 2013. Vierde nota van wijziging - 33161-107

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Noot: Verzoeken om plenaire behandeling te plannen in de week van 18/19/20 februari 2014

Wet maatregelen wet werk en bijstand (33801)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 februari 2014. Tweede nota van wijziging - 33801-25

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 februari 2014. Nota van wijziging - 33801-24

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: De griffie plenair voorzoeken om de behandeling van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (33 801) aan te vangen op donderdag 6 februari (in plaats van woensdag 5 februari).

Gemaakte afspraken over de bijstandswet en de Participatiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 februari 2014. Gemaakte afspraken over de bijstandswet en de Participatiewet - 33801-23

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Wet maatregelen wet werk en bijstand (33801) en de Invoeringswet Participatiewet (33161)2

33716 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 januari 2014. Tweede nota van wijziging - 33716-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling

Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 januari 2014. Nota van wijziging - 33818-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 januari 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33818-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 november 2013. Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid) - 33818

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: Verzoeken om plenaire behandeling te plannen in de week van 11/12/13 februari 2014.

Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 januari 2014. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet - 33855

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 20 februari 2014 om 14.00 uur.

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 januari 2014. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning - 33853

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 20 februari 2014 om 14.00 uur.