Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 april 2014

Gepubliceerd: 17 april 2014
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2013A053774
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0e76b853-ca3b-4f9a-a4cd-3647c5017db0&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Rijksuitgaven%20-%2017%20april%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33837, 33837, 31865, 33915, 32802, 33869, 33869


Geannoteerde agenda periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op 17 april 2014.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 11 april 2014. Stafnotitie - Geannoteerde agenda periodiek overleg AR-TK 17 april 2014 - 2014Z06768

Besluit: De agenda is vastgesteld via een ad hoc procedure, die eindigde op dinsdag 15 april 2014 te 14.00 uur.

33837 Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 april 2014. Nota van wijziging - 33837-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33837-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 april 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33837-6

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Gerelateerde kamerstukken: 33837-6

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 januari 2014. Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 onder andere in verband met het invoeren binnen de rijksdienst van verplichtingen-kasagentschappen en van een gezamenlijke accountantsdienst en in verband met het uitbreiden van de voorhangprocedure bij de Staten-Generaal ter zake van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen door het Rijk (Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001) - 33837

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Reactie op verzoek van de Commissie voor de Rijksuitgaven inzake evaluatie Verantwoord Begroten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 april 2014. Reactie op verzoek van de Commissie voor de Rijksuitgaven inzake evaluatie Verantwoord Begroten - 31865-61

Besluit: Direct na het zomerreces 2014 een door het ministerie van Financiën te geven ambtelijke technische briefing organiseren over de opzet van de evaluatie.

Jaarrapportage grote projecten 2013

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 9 april 2014. Stafnotitie - Conceptaanbiedingsbrief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 'Jaarrapportage Grote Projecten 2013' - 2014Z06529

Besluit: De aanbiedingsbrief is vastgesteld en zal met de Jaarrapportage aan de Kamer worden gezonden.

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 9 april 2014. BOR-notitie - Jaarrapportage grote projecten 2013 - 2014Z06503

Besluit: De rapportage is besproken en vastgesteld.

Overdracht voortouw BES-aangelegenheden aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties.

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, J. Recourt (PvdA) - 26 maart 2014. Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden - 2014Z05576

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag 2013 Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 27 maart 2014. Aanbieding van het verslag van de Algemene Rekenkamer over 2013 - 33915-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op woensdag 14 mei 2014 te 12.00 uur
Noot: De Algemene Rekenkamer heeft bij het jaarverslag voor de eerste keer haar uitgaven (het 'grootboek') als open data openbaar gemaakt. Deze data zijn te vinden opde website van de Algemene Rekenkamer via bijgaande link uitgaven (ons‘grootboek’) .

Trendrapport open data

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 27 maart 2014. Aanbieding van het "Trendrapport open data" - 32802-7

Besluit: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vragen om een kabinetsreactie op de conclusie en aandachtspunten in het rapport.
Besluit: Aanhouden tot de kabinetsreactie is ontvangen.

uitnodiging EUROSAI

Zaak: Brief derden - European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI) te Den Haag - 24 maart 2014. Uitnodiging EUROSAI voor 9e EUROSAI congres d.d. 16-19 juni 2014 - 2014Z06218

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Rapport van de Algemene Rekenkamer “EU-trendrapport 2014; Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie” (Kamerstuk 33 869, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 maart 2014. Beantwoording vragen commissie over het EU-trendrapport 2014; Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie - 33869-2

Besluit: Desgewenst betrekken bij nog te ontvangen Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2013.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 3 april 2014. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer “EU-trendrapport 2014; Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie” - 33869-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij nog te ontvangen Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2013.