Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 november 2013

Gepubliceerd: 21 november 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2013A0523818
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0b2a26ec-d511-430f-b604-86324fb30f97&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%2020%20november%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33692, 29683, 21501, 29664, 29675, 30825, 33576, 33037, 30195, 26407, 22112, 32886, 22112, 33322, 33037, 26991, 27858, 29683, 32472, 27858, 27858, 28286, 31389, 32637, 32813, 33529, 30196, 30196, 21501, 31239, 21501, 24446, 33746, 33746, 22112, 22112, 29826, 22112, 22112, 32637, 24095, 24095, 28982, 30196, 30196

Inhoud


Verzoek van het lid Van Veldhoven om een schriftelijk rappel ontbrekende stukken wgo Energie en brief over opties sluiting kolencentrales.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 7 november 2013. Verzoek van het lid Van Veldhoven om een schriftelijk rappel ontbrekende stukken wgo Energie en brief over opties sluiting kolencentrales. - 2013Z21543

Besluit: De minister is gevraagd naar de laatste stand van zaken over de verkenning

Verzoek van het lid Vos aanbieding rapport ecologische consequenties zoutwinning door Natuurorganisaties op 11 november 2013.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 7 november 2013. Verzoek van het lid Vos om het rapport ecologische consequenties zoutwinning door Natuurorganisaties op 11 november 2013 in ontvangst te nemen. - 2013Z21539

Besluit: Dit rapport is tijdens een bijzondere procedure in ontvangst genomen voorafgaand aan het wetgevingoverleg Energie op 7 november 2013.

Verzoek van het lid Bosman om een reactie op een brief van de visserijsector inzake tongquota.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 20 november 2013. Verzoek van het lid Bosman om een reactie op een brief van de visserijsector inzake tongquota. - 2013Z22652

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd om een reactie van de staatssecretaris van EZ te vragen op een brief van de visserijsector inzake tongquota.Ad-hocbesluitvorming

Verzoek van het lid Lodders om een stand van zaken brief over het af te sluiten convenant inzake vergunningverlening lokale overheden voor mestverwerkingsprojecten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 20 november 2013. Verzoek van het lid Lodders om een stand van zaken brief over het af te sluiten convenant inzake vergunningverlening lokale overheden voor mestverwerkingsprojecten - 2013Z22651

Besluit: Het verzoek om een stand van zakenbrief over het af te sluiten convenant inzake vergunningverlening lokale overheden voor mestverwerkingsprojecten wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Van Gerven om als commissie een gesprek aan te gaan met de Gezondheidsdienst voor Dieren (voor het AO NVWA)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 11 november 2013. Voorstel om als commissie een gesprek aan te gaan met de Gezondheidsdienst voor Dieren (voor het AO NVWA) - 2013Z21774

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd om een gesprek te organiseren met de Gezondheidsdienst voor Dieren te plannen voor het algemeen overleg NVWA op 23 januari 2014 en voorafgaand schriftelijk inventariseren of ten minste vijf leden deel kunnen nemen.

Verzoek van het lid Dik-Faber om een kabinetsreactie op een brief inzake Barbarie eenden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 12 november 2013. Aanvullende vragen van het lid Geurts bij het rondvraagpunt van het lid Dik-Faber m.b.t. Barbarie eenden. - 2013Z21916

Besluit: Betrokken bij het verzoek van het lid Dik-Faber.16

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 11 november 2013. Verzoek van het lid Dik-Faber om een kabinetsreactie op een brief inzake Barbarie eenden - 2013Z21772

Besluit: Het verzoek om een kabinetsreactie op een brief inzake Barbarie eenden wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Ouwehand om reactie aan de staatssecretaris van EZ te vragen op het rapport van Corporate Europe Obeservatory "Unhappy meal-The European Food Safety Authority's independence problem".

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 31 oktober 2013. Verzoek van het lid Ouwehand om reactie staatssecretaris van EZ op het rapport van Corporate Europe Obeservatory "Unhappy meal-The European Food Safety Authority's independence problem". - 2013Z20829

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ om een reactie te vragen op het rapport van Corporate Europe Obeservatory "Unhappy meal-The European Food Safety Authority's independence problem".

Verzoek van het lid Ouwehand een reactie te vragen aan de staatsecretaris van Economische Zaken op publicatie Di Prisco et al "Neonicotinoid clothianidin adversely affects insect immunity and promotes replication of a viral pathogen in honey bees" voor het AO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 18 december 2013.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 31 oktober 2013. Verzoek van het lid Ouwehand om reactie staatsecretaris EZ op publicatie Di Prisco et al "Neonicotinoid clothianidin adversely affects insect immunity and promotes replication of a viral pathogen in honey bees". - 2013Z20832

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ om een reactie te vragen op de publicatie Di Prisco et al "Neonicotinoid clothianidin adversely affects insect immunity and promotes replication of a viral pathogen in honey bees" ten behoeve van het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 18 december 2013.

Registratie van dierproeven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 november 2013. Registratie van dierproeven - 2013Z22184

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU op donderdag 14 november 2013.Rondvraag Landbouw en Natuur

33692 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 november 2013. Tweede nota van wijziging - 33692-14

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EUop donderdag 14 november 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 33692-14

Informatie over antibioticumgebruik in de veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 november 2013. Informatie over antibioticumgebruik in de veehouderij - 29683-172

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 15 januari 2014 van 16.30-19.30 uur.

Schriftelijke antwoorden eerste termijn begrotingsbehandeling Economische Zaken; onderdeel Landbouw en Natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 7 november 2013. Schriftelijke antwoorden eerste termijn begrotingsbehandeling Economische Zaken; onderdeel Landbouw en Natuur - 2013Z21480

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur.

Initiatiefnota van het lid Van Gerven over agrarische activiteiten en volksgezondheid (Een gezonde veehouderij)

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 6 november 2013. Initiatiefnota van het lid Van Gerven over agrarische activiteiten en volksgezondheid (Een gezonde veehouderij) - 33792

Besluit: De staatssecretaris van EZ vragen om een kabinetsreactie.Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur

Benoeming van de rapporteur inzake het Plant- en diergezondheidspakket

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 9 oktober 2013. EU-stafnotitie - Verlenging rapporteurschap Plant- en Diergezondheidspakket - 2013Z19301

Besluit: Het lid De Liefde (VVD) is benoemd als rapporteur inzake het Plant- en diergezondheidspakket.

Wetenschappelijk advies en inzet jaarvergadering ICCAT

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 november 2013. Wetenschappelijk advies en inzet jaarvergadering International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) - 21501-32-755

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 december 2013 van 16.00-18.30 uur.14

Vangstadvies schubvis IJsselmeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 oktober 2013. Vangstadvies schubvis IJsselmeer - 29664-112

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 28 november 2013 van 14.00 tot 17.00 uur.

Stand van zaken over het onderzoek naar highgrading en over de pilot aanlandplicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 november 2013. Stand van zaken over het onderzoek naar highgrading en over de pilot aanlandplicht - 29675-163

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 28 november 2013 van 14.00 tot 17.00 uur.

Aanpak van de zandhonger in de Oosterschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 november 2013. Aanpak van de zandhonger in de Oosterschelde - 33750-A-22

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zesde voortgangsrapportage Groot Project Ecologische Hoofdstructuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 november 2013. Zesde voortgangsrapportage Groot Project Ecologische Hoofdstructuur - 30825-206

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Natuurbeleid.

Vooruit met natuurbeleid - tussenbalans

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 oktober 2013. Vooruit met natuurbeleid - tussenbalans - 33576-9

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Uitstel toezending informatie over de positie Staatsbosbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op berichtgeving over invallen in kippensector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 november 2013. Reactie op berichtgeving over invallen in kippensector - 2013Z22067

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 15 januari 2014 van 16.30-19.30 uur.

Aanbieding ontwerpregeling, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet in verband met het stellen van regels met betrekking tot de wijze van uitvoering van het controleprogramma, bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de Nitraatrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 november 2013. Aanbieding ontwerpregeling, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet in verband met het stellen van regels met betrekking tot de wijze van uitvoering van het controleprogramma, bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de Nitraatrichtlijn - 33037-78

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 25 november 2013 om 13.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten, totdat de ontwerpregeling naar genoegen in de Kamer is behandeld.

Voortgang van het Integraal Managementplan Eems-Dollard (IMP)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 november 2013. Voortgang van het Integraal Managementplan Eems-Dollard (IMP) - 30195-43

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Natuurbeleid.

Verslag van een schriftelijk overleg over The Economics of Ecosystems and Biodiversity

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 november 2013. Beantwoording vragen commissie over The Economics of Ecosystems and Biodiversity - 26407-86

Besluit: Er is een VSO The Economics of Ecosystems and Biodiversity aangevraagd met als eerste spreker het lid Ouwehand.

EU-implementatie Nagoya Protocol

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 november 2013. EU-implementatie Nagoya Protocol - 22112-173412

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling (Kamerstuk 33 365).

Rapportage van de Raad van Advies over onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit over het jaar 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 november 2013. Rapportage van de Raad van Advies over onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit over het jaar 2012 - 32886-2

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 23 januari 2014 van 14.00-17.00 uur.

Fiche: Mededeling EU-Bossenstrategie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 november 2013. Fiche: Mededeling EU-Bossenstrategie - 22112-1732

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 december 2013 van 16.00-18.30 uur.

Fraudebestrijding meststoffenwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 november 2013. Fraudebestrijding meststoffenwet - 33322-48

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 27 november 2013 om 15.00 uur, door de staatssecretaris te beantwoorden voor het algemeen overleg Mestbeleid op 29 januari 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33322-48

Stand van zaken veldonderzoek naar ammoniakemissie en -depositie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 november 2013. Stand van zaken veldonderzoek naar ammoniakemissie en -depositie - 33037-77

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 29 januari 2014 van 14.00 tot 17.00 uur in aanwezigheid van de staatssecretaris van EZ en van I&M.

Kabinetsreactie op berichtgeving in vleesfraudezaak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 november 2013. Kabinetsreactie op berichtgeving in vleesfraudezaak - 26991-384

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel op 18 december 2013 van 14.00 tot 17.00 uur.

Vierde voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 oktober 2013. Vierde voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij -

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitstel beantwoording vragen commissie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 oktober 2013. Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw - 27858-218

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Twee gevallen van hondsdolheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 oktober 2013. Twee gevallen van hondsdolheid - 29683-171

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op een wetenschappelijke publicatie inzake dierproeven bij risicobeoordeling GGO's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 oktober 2013. Reactie op een wetenschappelijke publicatie inzake dierproeven bij risicobeoordeling GGO's - 32472-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezending onderzoeksrapport LEI/CLM i.v.m. tweede nota Duurzame Gewasbescherming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 november 2013. Toezending onderzoeksrapport LEI/CLM i.v.m. tweede nota Duurzame Gewasbescherming - 27858-219

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 18 december 2013 van 18.00 tot 21.00 uur.

Bevindingen van de internationale visitatie van het Ctgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 oktober 2013. Bevindingen van de internationale visitatie van het Ctgb - 27858-217

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 18 december 2013 van 18.00 tot 21.00 uur.

Voorstel van wet van het lid Klaver tot wijziging van de Warenwet in verband met het creëren van transparantie omtrent voedselverspilling bij supermarkten (Wet transparantie voedselverspilling)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 16 oktober 2013. Voorstel van wet van het lid Klaver tot wijziging van de Warenwet in verband met het creëren van transparantie omtrent voedselverspilling bij supermarkten

Besluit: Ter informatie.

Reactie op moties en toezeggingen aangaande het ontwerpbesluit houders van dieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 oktober 2013. Reactie op moties en toezeggingen aangaande het ontwerpbesluit houders van dieren - 28286-653

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Dierenwelzijn op 2 december 2013 van 10.00 tot 17.30 uur.

Antwoord op vragen van de commissie over de Positieflijst voor te houden zoogdieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 oktober 2013. Antwoord op vragen van de commissie over de Positieflijst voor te houden zoogdieren - 31389-134

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Dierenwelzijn op 2 december 2013 van 10.00 tot 17.30 uur.
Besluit: De brieven op de agenda van het notaoverleg die betrekking hebben op het welzijn van paarden, zullen van deze agenda worden gehaald en worden aangehouden tot na afloop van het werkbezoek Paardenhouderij.
Gerelateerde kamerstukken: 31389-13

Afschrift brief RLI aan staatssecretaris van Economische Zaken m.b.t. advies "Duurzame keuzes bij toepassing Europees landbouwbeleid in Nederland"

Zaak: Brief derden - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) te Den Haag - 31 oktober 2013. Afschrift brief RLI aan staatssecretaris van Economische Zaken m.b.t. advies "Duurzame keuzes bij toepassing Europees landbouwbeleid in Nederland" - 2013Z21043

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Nationale implementatie inzake het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op 3 december 2013 van 18.00-20.30 uur.

Aanbieding rapport 'Leren van het energieke platteland' van PBL

Zaak: Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 7 oktober 2013. Aanbieding rapport 'Leren van het energieke platteland' van PBL - 2013Z19561

Besluit: Er is geen behoefte aan een nadere toelichting door het PBL.

EU-stafnotitie Inbreng interparlementaire commissievergadering Coheshiebeleid 27 november 2013 (Brussel)

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 14 november 2013. EU-stafnotitie Inbreng interparlementaire commissievergadering Coheshiebeleid 27 november 2013 (Brussel) - 2013Z22205

Besluit: Er wordt ingestemd met de uitgangspunten voor de inbreng van de delegatie.LANDBOUW EN NATUUR 16.25 - 17.00Geen agendapuntenBrievenlijst Landbouw en Natuur Deel Landbouw en Natuur nrs. 28 t/m 38Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)9

Uitnodigingsbrief Internationale Grüne Woche 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 oktober 2013. Uitnodigingsbrief Internationale Grüne Woche 2014 - 2013Z20802

Besluit: De uitnodiging wordt gehonoreerd. Ten behoeve van het werkbezoek aan de Grüne Woche zal schriftelijk geinventariseerd worden welke leden deelnemen, met inachtneming van de verdeelsleutel die het Presidium heeft vastgesteld voor de samenstelling van parlementaire delegaties bij buitenlandse werkbezoeken.

Buitenlandse werkbezoeken incl. werkbezoek Duitsland (Innovatie)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 14 november 2013. Stafnotitie - Buitenlandse werkbezoeken 2014 - 2013Z22181

Besluit: Een buitenlands werkbezoek vindt doorgang indien zich minimaal 5 leden exclusief de voorzitter aanmelden.
Besluit: Het werkbezoek aan Duitsland in het kader van innovatie gaat niet door wegens te geringe deelname.
Besluit: De keuze voor een buitenlands werkbezoek in 2014 wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering op 3 december a.s..

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken in verband met de naamswijziging van het ministerie en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 oktober 2013. Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken in verband met de naamswijziging van het ministerie en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten - 33773

Besluit: Blanco verslag uitbrengen over dit wetsvoorstel en aanmelden als hamerstuk plenair..8

Werkwijze vaste Kamercommissies in relatie tot plenaire agenda

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 6 november 2013. Werkwijze vaste Kamercommissies in relatie tot plenaire agenda - 2013Z21364

Besluit: Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd of, en zo ja welke, suggesties leden aandragen. Indien wenselijk worden deze suggesties ter finale besluitvorming geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.

Prioritering Werkprogramma 2014 Europese Commissie.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 14 november 2013. EU-stafnotitie: EU-prioritering commissie EZ op basis van Werkprogramma 2014 Europese Commissie - 2013Z22179

Besluit: Schriftelijk inventariseren bij de fracties welke EU-voorstellen zij in 2014 als prioriteit willen behandelen.

Verzoek van het lid Dik-Faber om een rondetafelgesprek te organiseren over het adviesrapport van de Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen (Meijer) met een vertegenwoordiging van het gebied, voorafgaand aan het te nemen ontwerpbesluit half januari

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 19 november 2013. Verzoek van het lid Dik-Faber om een rondetafelgesprek te organiseren over het adviesrapport van de Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen (Meijer) met een vertegenwoordiging van het gebied, voorafgaand aan het te nemen ontwerpbesluit half januari - 2013Z22556

Besluit: Er zal in januari 2014, voorafgaand aan de besluitvorming door de Kamer m.b.t. de gaswinning in Groningen, een rondetafelgesprek plaatsvinden.
Besluit: Indien het rondetafelgesprek in de regio plaatsvindt zullen de initiatiefnemers,

Verzoek van het lid Van Tongeren om een gesprek met de voorzitter van de SER-Commissie Borging Energieakkoord.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 19 november 2013. Verzoek van het lid Van Tongeren om een gesprek met de voorzitter van de SER-Commissie Borging Energieakkoord. - 2013Z22493

Besluit: Schriftelijk inventariseren onder de leden of er voldoende belangstelling is voor dit gesprek (minimaal 5 leden). Indien dat het geval is, zal het gesprek definitief worden gepland.

Verzoek van het lid Leegte de vragen en beantwoording over de hoge kosten wind op zee te agenderen voor een tzt te houden verzamel algemeen overleg Energie.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 15 november 2013. Verzoek van het lid Leegte de vragen en beantwoording over de hoge kosten wind op zee te agenderen voor een tzt te houden verzamel algemeen overleg Energie. - 2013Z22305

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd; de schriftelijke vragen en antwoorden worden geagendeerd voor een tzt te houden verzamel algemeen overleg Energie.

Nederland en Horizon 2020

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 november 2013. Nederland en Horizon 2020 - 32637-90

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid d.d. 19 november 2013 van 18.00-21.00 uur.

Schriftelijke antwoorden eerste termijn begrotingsbehandeling Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 november 2013. Schriftelijke antwoorden eerste termijn begrotingsbehandeling Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie) - 2013Z21379

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Economie en Innovatie.

Wijzigingen en de effecten voor de EZ-begroting als gevolg van de begrotingsafspraken 2014

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 november 2013. Wijzigingen en de effecten voor de EZ-begroting als gevolg van de begrotingsafspraken 2014 - 33750-XIII-13

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling Economische Zaken.6

Wetgevingsrapport Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (33777)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 11 november 2013. Wetgevingsrapport Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (33777) - 2013Z21736

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng t.b.v. van het verslag over de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (33777)

Resultaten van het onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PWC) naar de verschillen in elektriciteitskosten tussen Nederland en Duitsland voor verschillende typen gebruikers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 november 2013. Resultaten van het onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PWC) naar de verschillen in elektriciteitskosten tussen Nederland en Duitsland voor verschillende typen gebruikers - 32813-84

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg Energie op 11 november 2013.

Reactie op het verzoek betreffende onderzoeken inzake gaswinning Groningen-veld

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 november 2013. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken betreffende onderzoeken inzake gaswinning Groningen-veld - 33529-26

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg Energie op 11 november 2013.

Stand van zaken van de verkenning van mogelijke opties met betrekking tot de sluiting van kolencentrales

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 november 2013. Stand van zaken van de verkenning van mogelijke opties met betrekking tot de sluiting van kolencentrales - 30196-220

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg Energie op 11 november 2013.

Reactie op het verzoek om een hernieuwde doorrekening van het Energieakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 november 2013. Reactie op het verzoek om een hernieuwde doorrekening van het Energieakkoord - 30196-219

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg Energie op 11 november 2013.

Reactie op het besluit van de Europese Commissie inzake de allocatie van CO2-rechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 november 2013. Reactie op het besluit van de Europese Commissie inzake de allocatie van CO2-rechten - 21501-08-487

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Concurrentieraad op 2-3 december 2013 op 26 november 2013.

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren over de innovatieve duurzaamheidsprojecten van het Borsseleconvenant

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 november 2013. Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren over de innovatieve duurzaamheidsprojecten van het Borsseleconvenant - 31239-173

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg Energie op 11 november 2013.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 september 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 oktober 2013. Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 september 2013 - 21501-30-318

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijke overleg Concurrentieraad d.d. 2-3 december 2013 op 26 november 2013.

Aanbieding Evaluatierapport Netherlands Space Office (NSO)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 november 2013. Aanbieding Evaluatierapport Netherlands Space Office (NSO) - 24446-54

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Investeringen door pensioenfondsen in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 november 2013. Investeringen door pensioenfondsen in Nederland - 33746-4

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse investeringsinstelling op 11 december 2013 van 12.00 - 14.45 uur.

Kwartiermaker Nederlandse Investeringsinstelling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 november 2013. Kwartiermaker Nederlandse Investeringsinstelling - 33746-3

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse investeringsinstelling op 11 december 2013 van 12.00 - 14.45 uur.

Fiche: Verordening, mededeling en aanbeveling Europese interne markt voor elektronische communicatie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 oktober 2013. Fiche: Verordening, mededeling en aanbeveling Europese interne markt voor elektronische communicatie - 22112-1720

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 26 november a.s. te 16.00 uur. Het verslag van het schriftelijk overleg zal worden geagendeerd voor het algemeen overleg op 4 december 2013 inzake de Telecomraad van 6 december.

Uitstel toezending BNC-fiche inzake “Gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) en “Versterking van de grondslagen voor slimme regelgeving – verbetering van de evaluatie”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 november 2013. Uitstel toezending BNC-fiche inzake “Gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) en “Versterking van de grondslagen voor slimme regelgeving – verbetering van de evaluatie” - 22112-1724

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitkomst overleg met Europese Commissie over mogelijke compensatie met betrekking tot Thermphos

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 november 2013. Uitkomst overleg met Europese Commissie over mogelijke compensatie met betrekking tot Thermphos - 29826-57

Besluit: Agenderen voor het schriftelijke overleg Concurrentieraad d.d. 2-3 december 2013 op 26 november 2013.

Fiche: Mededeling wederzijdse evaluatie gereglementeerde beroepen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 november 2013. Fiche: Mededeling wederzijdse evaluatie gereglementeerde beroepen - 22112-1735

Besluit: Agenderen voor het schriftelijke overleg Concurrentieraad d.d. 2-3 december 2013 op 26 november 2013.

Fiche: Mededeling EU innovatie-indicator

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 oktober 2013. Fiche: Mededeling EU innovatie-indicator - 22112-1721

Besluit: Agenderen voor het schriftelijke overleg Concurrentieraad d.d. 2-3 december 2013 op 26 november 2013.

Aanbieding AWT-advies “Waarde creëren uit maatschappelijke uitdagingen”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 oktober 2013. Aanbieding AWT-advies “Waarde creëren uit maatschappelijke uitdagingen” - 32637-86

Besluit: Schriftelijk inventariseren onder de leden of er voldoende belangstelling is voor een briefing door het AWT over het advies.

Gemeentelijke leges instemmingsbesluit Telecommunicatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 oktober 2013. Gemeentelijke leges instemmingsbesluit Telecommunicatie - 24095-358

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Telecommunicatie.

Follow up brief consumentenzaken in de telecommunicatiemarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 oktober 2013. Follow up brief consumentenzaken in de telecommunicatiemarkt - 24095-357

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Telecommunicatie.

Opdracht breed onderzoek schaliegas in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 november 2013. Opdracht breed onderzoek schaliegas in Nederland - 28982-135

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenair debat Schaliegas.Economie en Innovatie

Eindadvies "Vertrouwen in een duurzame toekomst" van Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen, aangeboden door CdK Provincie Groningen

Zaak: Brief derden - Provincie Groningen te Groningen - 5 november 2013. Eindadvies "Vertrouwen in een duurzame toekomst" van Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen, aangeboden door CdK Provincie Groningen - 2013Z21696

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de kabinetsreactie die reeds is toegezegd tijdens het WGO Energie d.d. 11 november jl.

Nazorg kolenwinning Zuid-Limburg

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2013. Nazorg kolenwinning Zuid-Limburg - 2013Z22150

Besluit: Agenderen voor een tzt te houden verzamel algemeen overleg Energie.2

Eindrapport Evaluatie Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie (MEE)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 november 2013. Eindrapport Evaluatie Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie (MEE) - 30196-221

Besluit: Agenderen voor een t.z.t te plannen verzamel algemeen overleg Energie.

Visie op lokale energie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 november 2013. Visie op lokale energie - 30196-222

Besluit: Agenderen voor een tzt te houden verzamel algemeen overleg Energie.

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 november 2013. 33777 nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) - 2013Z22544

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 oktober 2013. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) - 33777

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg (met stenografisch verslag), te houden op maandag 2 december 2013 van 18 tot 23 uur.

Uitnodiging commissie ITRE van Europees Parlement en commissie voor Economie van Republiek Litouwen voor interparlementaire commissievergadering "The EU Internal Energy Market for the 21st Century" d.d. 17 december 2013.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, C.H. Beun - 14 november 2013. EU-stafnotitie - Interparlementaire conferentie inzake interne energiemarkt op dinsdag 17 december 2013 - 2013Z22176

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 14 november 2013. Uitnodiging commissie ITRE van Europees Parlement en commissie voor Economie van Republiek Litouwen voor interparlementaire

Besluit: Schriftelijk inventariseren onder de leden of er belangstelling is voor deelname aan de conferentie, de commissie EZ kan twee leden afvaardigen. Indien leden zich aanmelden voor deelname dan zal in de procedurevergadering van 3 december a.s. voor deze conferentie de delegatie alsmede de inzet namens de commissie worden vastgesteld.

Uitnodiging voor werkbezoek aan het Reactorinstituut in Delft

Zaak: Brief derden - Reactor Instituut Delft te Delft - 18 oktober 2013. Uitnodiging Reactor Instituut Delft voor werkbezoek met als thema het Nuclear Security Summit (NSS) op 24 en 25 maart 2014 - 2013Z20416

Besluit: Ter informatie.
Noot: De commissie BuZa heeft het voortouw bij deze uitnodiging en zal een werkbezoek plannen tussen het kerst- en krokusreces. De leden van de commissie EZ evenals die van V&J zullen worden uitgenodigd voor dit werkbezoek.