Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 12 maart 2014

Gepubliceerd: 14 maart 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2013A052039
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=20b0c4f5-b2f9-4434-b4bb-f3bd523d9239&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2012%20maart%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865, 33625, 21501, 21501, 21501, 22112, 21501, 31066, 33447, 17050, 33752, 28165, 33632, 28165, 33847, 33847

Inhoud


Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 30 augustus 2013. Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve) - 33713

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op donderdag 27 maart 2014 te 14.00 uur.

Rappel afschrift brief SBVN aan staatssecretaris van Financiën m.b.t. verwarring over btw-regeling woningisolatie

Zaak: Brief derden - Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland (SBVN) te Heemstede - 19 december 2013. Afschrift brief SBVN aan staatssecretaris van Financiën m.b.t. verwarring over btw-regeling woningisolatie - 2013Z25430

Besluit: Bij de staatssecretaris van Financiën zal worden gerappelleerd.
Noot: In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 22 januari 2014 is besloten om een afschrift van het antwoord van de staatssecretaris van Financiën vragen op bovengenoemde brief.Zie ook de brief van de Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland (SBVN) van 18 februari 2014 (2014Z03161).

Het stellen van individuele Kamervragen over een recent ontvangen brief van het kabinet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV) - 12 maart 2014. Het stellen van individuele Kamervragen over een recent ontvangen brief van het kabinet - 2014Z04653

Besluit: Het is gebruikelijk om leden die individuele Kamervragen wensen te stellen over een recent ontvangen kabinetsbrief erop te attenderen dat de desbetreffende brief is geagendeerd voor een op korte termijn geplande procedurevergadering en hen te adviseren hun vragen tot na die procedurevergadering aan te houden. In de procedurevergadering kan dan worden besloten over een

Werkwijze commissiebrief na regeling van werkzaamheden

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 7 maart 2014. Werkwijze commissiebrief na regeling van werkzaamheden - 2014Z04300

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: In de vergadering van het Presidium van 12 maart 2014 is opnieuw over dit onderwerp gesproken. Op het moment van de procedurevergadering was de uitkomst van de bespreking inhet Presidium nog niet bekend.

Aandachtspunten van Algemene Rekenkamer over Europees economisch bestuur

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 februari 2014. Aandachtspunten van Algemene Rekenkamer over Europees economisch bestuur - 31865-58

Besluit: T.z.t. desgewenst betrekken bij de bespreking van de uitkomsten van de Europese evaluatie van het six-pack en het two-pack die eind 2014 plaatsvindt.
Noot: De commissie voor de Rijksuitgaven heeft in haar procedurevergadering van 6 maart 2014 besloten deze brief in het najaar te betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangenwetsvoorstel Modernisering Comptabiliteitswet. Tevens is besloten de brief onder de aandacht brengen van de commissie Financiën met de suggestie hem eind 2014 te betrekken bij een AO Eurogroep/Ecofin Raad, als de evaluatie van het six-pack en two-pack op de Europese agenda staat.

Acceptatie verzoekonderzoek Belastingontwijkingsconstructies in relatie tot het fiscale verdragennetwerk

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 19 februari 2014. Acceptatie verzoekonderzoek Belastingontwijkingsconstructies in relatie tot het fiscale verdragennetwerk - 33625-72

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De commissie voor de Rijksuitgaven heeft in haar procedurevergadering van 6 maart 2014 besloten de commissie Financiën te vezoeken de behandeling over te nemen.Bij brief van 3 december 2013 heeft de Tweede Kamer de Algemene Rekenkamer verzocht een verdiepend onderzoek in te stellen naar belastingontwijkingsconstructies in relatie tot het fiscale verdragennetwerk (33625, nr. 61). De Rekenkamer is bereid op het verzoek van de Tweede Kamer in te gaan. In deze brief schetst de Rekenkamer op welke wijze gehoor gegeven wordt aan het verzoek van de Tweede Kamer en waar zich

Derde voortgangsrapportage hervormingsprogramma Cyprus

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 maart 2014. Derde voortgangsrapportage hervormingsprogramma Cyprus - 21501-07-1128

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorstellen Hellenic Parliament (Griekse parlement) m.b.t. vervolgtraject van Reglement van Orde (RvO) voor de Artikel 13-conferentie

Zaak: Brief derden - Hellenic Parliament (Greece) te Athene - 27 februari 2014. Voorstellen Hellenic Parliament (Griekse parlement) m.b.t. vervolgtraject van Reglement van Orde (RvO) voor de Artikel 13-conferentie - 2014Z04274

Besluit: De commissiestaf verzoeken om een conceptreactie op te stellen voor de volgende procedurevergadering (gepland op 26 maart 2014) langs de lijnen van de eerdere inzet van de Kamer op dit dossier. Zo mogelijk wordt hierbij gezamenlijk met de Eerste Kamer opgetrokken.
Noot: Artikel 13 van het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie (Fiscal Compact) heeft betrekking op de organisatie van een interparlementaire conferentie over begrotingsbeleid (..). Tijdens de eerste bijeenkomst van deze "artikel 13 conferentie" op 16-17 oktober 2013 in Vilnius is besloten dat er een werkgroep wordt opgericht om te komen tot een Reglement van Orde.Het Griekse voorzitterschap stelt de delegaties van de artikel-13 conferentie in de bijgevoegde brief voor om uiterlijk vrijdag 28 maart amendementen aan te leveren op basis van het bijgevoegde Litouwse concept-RvO. Het Griekse voorzitterschap heeft haar amendementen al aangeleverd (in de bijlage).Op basis van de ingestuurde amendementen maakt het Griekse voorzitterschap een Grieks concept-RvO en stuurt dat naar het inkomend Italiaans Voorzitterschap (en cc aan de delegaties) ter voorbereiding op de bijeenkomst van een werkgroep onder Italiaans voorzitterschap (2e helft 2014). De eerdere inzet van de Tweede Kamer op dit dossier is in Parlis geregistreerd onder nummer 2013D39361.

Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 10 en 11 maart 2014 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 maart 2014. Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 10 en 11 maart 2014 te Brussel - 21501-07-1127

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 6 maart 2014.

Versterkte Europese coördinatie t.a.v. hervormingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 februari 2014. Versterkte Europese coördinatie t.a.v. hervormingen - 21501-20-839

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over de aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied.
Noot: Zie ook "Speech by Eurogroup President Jeroen Dijsselbloem at the Global Forum Spain:"From stability to growth" Monday, March 3rd 2014, Bilbao" (klik hier).

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de Europese procedure inzake crowd funding

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2014. Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de Europese procedure inzake crowd funding - 22112-1797

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de Eurogroep en ECOFIN Raad van 17 en 18 februari 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 februari 2014. Verslag van de Eurogroep en ECOFIN Raad van 17 en 18 februari 2014 - 21501-07-1126

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 6 maart 2014.

Beantwoording vragen van het lid Omtzigt gesteld tijdens het debat van 6 maart 2014 over de Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (33847)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 maart 2014. Beantwoording vragen van het lid Omtzigt gesteld tijdens het debat van 6

Besluit: De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de behandeling over te nemen, met de suggestie de brief te betrekken bij een komend overleg over pensioenonderwerpen.
Noot: De heer Omtzigt (CDA), op wiens voorstel dit besluit is genomen, verduidelijkte in de procedurevergadering dat het niet zijn voorstel is om de brief al bij het algemeen overleg over pensioenonderwerpen dat is gepland op 20 maart 2014 te betrekken, maar bij een later overleg.

Stand van zaken bij de invoering van één bankrekeningnummer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 maart 2014. Stand van zaken bij de invoering van één bankrekeningnummer - 31066-192

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 27 maart 2014 te 14.00 uur.

Uitstel kabinetsreactie op het advies van de Commissie Van Dijkhuizen en de integrale analyse over de winstbox

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 maart 2014. Uitstel kabinetsreactie op het advies van de Commissie Van Dijkhuizen en de integrale analyse over de winstbox - 33447-4

Besluit: De commissie zou de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Van Dijkhuizen graag vóór het zomerreces met de staatssecretaris van Financiën bespreken. Besloten wordt de staatssecretaris te verzoeken om de Kamer te informeren of de kabinetsreactie uiterlijk op maandag 16 juni 2014 aan de Kamer kan worden toegestuurd.
Noot: De staatssecretaris van Financiën meldt in deze brief dat het zijn streven is zowel de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Van Dijkhuizen als de integrale analyse over de winstbox in het tweede kwartaal van dit jaar aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Rapportage over toeslagen; uitvoering motie Koolmees inzake innen onterecht uitgekeerde toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 maart 2014. Aanbieding van de rapportage over toeslagen en uitvoering van de motie van het lid Koolmees c.s. inzake het maximaal inzetten op het innen van de onterecht uitgekeerde toeslagen - 17050-465

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 20 maart 2014 te 14.00 uur.

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten van januari

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 maart 2014. Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten van januari - 33752-79

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - dertigledendebat over de gevolgen van de accijnsverhogingen voor pomphouders en MKB in de grensstreek.
Gerelateerde kamerstukken: 33752-79

Verslag van een schriftelijk overleg over belastingafspraken die zouden worden gemaakt met grote multinationals (Kamerstuk 31 066, nr. 178)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 februari 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over belastingafspraken die zouden

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over wetsvoorstel Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84) (33638).

Nadere informatie over de revisie van het CBS

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 maart 2014. Nadere informatie over de nieuwe berekeningswijze van het bruto binnenlands product (bbp) en de gevolgen van revisies om de economieën van lidstaten te beschrijven - 33750-IX-22

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 27 maart 2014 te 14.00 uur.
Noot: Zie ook agendapunt 7.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het Stabiliteitsprogramma en Nationaal Hervormingsprogramma 2014

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 maart 2014. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het Stabiliteitsprogramma en Nationaal Hervormingsprogramma 2014 - 2014Z04084

Besluit: Ter informatie.
Noot: In deze brief aan de Eerste Kamer wordt gemeld dat het Stabiliteitsprogramma dit jaar in principe 11 april 2014 aan de Staten-Generaal kan worden toegestuurd. Het Nationaal Hervormingsprogramma kan waarschijnlijk minimaal een week daarvoor worden toegezonden. Op basis van deze schema’s acht het kabinet het mogelijk om zowel het Stabiliteitsprogramma als het Nationaal Hervormingsprogramma in de Eerste Kamer te bespreken tijdens een mondeling overleg tussen de Eerste Kamer en de ministers van Financiën en Economische Zaken op 15 april 2014. Gezien de overlappende inhoud hecht het kabinet waarde aan een gezamenlijke bespreking van beide documenten. Voordat deze worden toegezonden aan de Europese Commissie zal ook de Tweede Kamer over het Nationaal Hervormingsprogramma en Stabiliteitsprogramma kunnen debatteren. Op dit moment is een plenair debat met de ministers van Financiën en van Economische Zaken in de Tweede Kamer gepland in de vierde week van april (laatste week vóór meireces). Kijkend naar de planning voor de komende jaren acht het kabinet het mogelijk om het Stabiliteitsprogramma voortaan uiterlijk in de tweede week van april aan te bieden aan de Staten-Generaal. Op basis van voorgaande jaren verwacht het kabinet tevens dat het Nationaal Hervormingsprogramma iets daarvoor kan worden toegezonden.

Onderzoek naar kruissubsidie bij NS Groep NV

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 maart 2014. Onderzoek naar kruissubsidie bij NS Groep NV - 28165-177

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verbetertraject van het financieel beheer bij het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 februari 2014. Verbetertraject van het financieel beheer bij het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën - 33750-IX-15

Besluit: De in de brief aangekondigde nadere informatie over de voortgang van de verbeteringen in het financieel beheer afwachten.
Noot: In de brief wordt aangekondigd nadere informatie aangekondigd in de komende begroting en het Jaarverslag 2013 van het ministerie van Financiën. Het Jaarverslag 2013 verschijnt op de derde woensdag in mei (woensdag 21 mei

Reactie op de aangehouden motie van het lid Nijboer inzake eisen aan accountantsverklaring en signaleringsfunctie van accountants

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 februari 2014. Reactie op de aangehouden motie van het lid Nijboer inzake eisen aan accountantsverklaring en signaleringsfunctie van accountants - 33632-18

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over accountancy.
Noot: Besloten is tot een breed algemeen overleg over accountancy. De leden worden nog apart geinformeerd over recent ontvangen brieven en Kamervragen die bij het overleg kunnen worden betrokken.
Gerelateerde kamerstukken: 33632-18

Het voornemen om strategische samenwerkingsverbanden van Gasunie en TenneT toe te staan

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 februari 2014. Het voornemen om strategische samenwerkingsverbanden van Gasunie en TenneT toe te staan - 28165-176

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 3 april 2014 te 14.00 uur.
Noot: Nadat met de Kamer van gedachten is gewisseld over deze brief, is het kabinet van plan dit onderwerp mee te nemen in de herziening van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (STROOM). Een wetswijziging zal naar verwachting op zijn vroegst in 2015 in werking treden.Na ontvangst van de antwoorden in het kader van het schriftelijk overleg wordt in een procedurevergadering bezien of het onderwerp ook nog wordt geagendeerd voor een algemeen overleg.

Kabinetsreactie op een artikel in de Volkskrant over de berekeningswijze van het bbp

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 februari 2014. Kabinetsreactie op een artikel in de Volkskrant over de berekeningswijze van het bbp - 33750-IX-16

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 27 maart 2014 te 14.00 uur.
Noot: Zie ook agendapunt 13.

Antwoorden op enige vragen die zijn gesteld in het wetgevingsoverleg van 3 maart 2014 over de Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 maart 2014. Beantwoording vragen die zijn gesteld in het wetgevingsoverleg van 3 maart 2014 over de Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van de novelle Witteveenkader (33847).

Verdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 27 februari 2014. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s-Gravenhage, 11 september 2009 - 33881-(R2028)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn: 30 maart 2014).De goedkeuring wordt voor Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland gevraagd.Zie ook Trb. 2009, 188 en Trb. 2012, 190.

Novelle Witteveenkader (33 847)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 februari 2014. Tweede nota van wijziging - 33847-12

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33847-12

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 februari 2014. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33847-11

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33847-11

Door middel van e-mailprocedures genomen besluiten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 5 maart 2014. Voorstel Klaver (GroenLinks) voor een besloten technische briefing over het stallen van geld door de Oekraïense elite in Nederland - 2014Z04066

Besluit: Ter informatie.
Noot: Besluit genomen op 5 maart 2014. Er is door de commissie ingestemd met het voorstel van de heer Klaver. De besloten briefing is gepland op dinsdag 11 maart 2014 van 16.30-18.00 uur.Brievenlijst

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 januari 2014. Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 - 33847

Besluit: Ter informatie.
Noot: Besluit genomen op 17 februari 2014. Tegen het voorstel om de novelle Witteveenkader (33847) te behandelen in een wetgevingsoverleg op maandag 3 maart 2014 (van 11.00-16.15 uur) is door drie fracties bezwaar gemaakt: SP, CDA en 50PLUS. De fracties van de VVD, de PvdA en de SGP hebben expliciet ingestemd met het voorstel. De overige fracties hebben niet gereageerd in de e-mailprocedure en daarmee impliciet ingestemd. Dit betekent dat is ingestemd met het voorstel.Besluit genomen op 20 februari 2014. In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 19 februari 2014 is gesproken over de tijden van het wetgevingsoverleg over de novelle Witteveenkader (33847) op maandag 3 maart 2014. Er is besloten om door middel van een e-mailprocedure na te gaan of de woordvoerders kunnen instemmen met het voeren van het wetgevingsoverleg op maandag 3 maart 2014 van 16.00 tot -uiterlijk- 23.00 uur (in plaats van 11.00 - 16.15 uur). In de emailprocedure hebben de fracties van de VVD, de SP, de PVV, de ChristenUnie, GroenLinks en de SGP laten weten dat zij niet kunnen instemmen met gewijzigde tijden voor het wetgevingsoverleg. Dat betekent dat de tijden van het overleg ongewijzigd blijven: maandag 3 maart 2014 van 11.00-16.15 uur.