Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 19 februari 2014

Gepubliceerd: 20 februari 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2013A052026
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d0274a62-3e28-4bab-a9a6-70d3d5fac961&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2019%20februari%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21501, 25087, 33532, 31371, 33532, 33529, 31066, 32025

Inhoud


Brief over beleidsprioriteiten staatssecretaris van Financiën en kennismakingsoverleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 19 februari 2014. Brief over beleidsprioriteiten staatssecretaris van Financiën en kennismakingsoverleg - 2014Z03202

Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht om een brief waarin hij zijn beleidsprioriteiten kenbaar maakt.
Besluit: De nog te ontvangen brief wordt geagendeerd voor een kennismakingsoverleg met de staatssecretaris van Financiën.

Vragen met betrekking tot economisch bestuur eurozone

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 19 februari 2014. Vragen met betrekking tot economisch bestuur eurozone - 2014Z03103

Besluit: De commissie heeft kennisgenomen van recente berichten in het Financieele Dagblad over uitspraken van de minister van Financiën over versterking van het economisch bestuur binnen de eurozone. Besloten wordt de minister om een brief te verzoeken waarin enkele vragen van de commissie worden beantwoord (zie de vragen in de noot).
Noot: De commissie verzoekt om antwoord op de volgende vragen:1. Is het de opvatting van het hele kabinet dat het economisch bestuur van de eurozone “effectiever en dwingender” moet worden en dat gestreefd moet worden naar “gecoördineerde gezamenlijke hervormingen”?2. Hoe moet de beoogde nauwere samenwerking tussen de ministers van Financiën, van Economische en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid er met het oog op deze meer dwingende coördinatie uit gaan zien?3. Op welke wijze zouden lidstaten een grotere invloed moeten krijgen op hervormingen op het terrein van product- en dienstenmarkten en arbeidsmarkten van andere landen? Beoogt de minister een (nog) verdergaande stap dan het opstellen van lidstaatcontracten?4. Zal het 'effectiever en dwingender economisch bestuur' onderscheid maken tussen lidstaten naar gelang de situatie in lidstaten daarom vraagt? Zal, met andere woorden, het economisch bestuur strenger en dwingender moeten zijn voor landen die het wat betreft hervormingen slechter doen? Zo ja, kan de minister dit verder toelichten? Tijdens de regeling van werkzaamheden van 19 februari 2014 heeft de Kamer op voorstel van de heer Klaver (GroenLinks) besloten tot een debat over de aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied.

BOR-notitie - Werking inkomstenkader en verwerking box 2 maatregel

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 12 februari 2014. BOR-notitie - Werking inkomstenkader en verwerking box 2 maatregel - 2014Z02648

Besluit: Besloten wordt tot openbaarmaking van de BOR-notitie over de werking van het inkomstenkader en de verwerking van de box 2 maatregel.

Verzoek NVB tot aanbieding petitie / het spel 'Cash Quiz' op dinsdag 4

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) te Amsterdam - 28 januari 2014. Verzoek NVB tot aanbieding van het spel 'Cash Quiz' d.d. 4 maart 2014 - 2014Z01883

Besluit: Het verzoek van de NVB wordt gehonoreerd; op dinsdagmiddag 4 maart 2014 wordt het spel 'Cash Quiz' aan de commissie Financiën aangeboden.

Reactie op verzoek van het lid Tony van Dijck over het bericht dat nieuwe steun voor Griekenland niet onwaarschijnlijk is

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 februari 2014. Reactie op verzoek van het lid Tony van Dijck over het bericht dat nieuwe steun voor Griekenland niet onwaarschijnlijk is - 21501-07-1125

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 13 februari 2014.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 17 en 18 februari 2014 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 februari 2014. Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 17 en 18 februari 2014 te Brussel - 21501-07-1124

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 13 februari 2014.

Reactie op akkoord van het Bazelse Comité over de leverage ratio en over de liquiditeitseisen voor banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 februari 2014. Reactie op akkoord van het Bazelse Comité over de leverage ratio en over de liquiditeitseisen voor banken - 21501-07-1122

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten (33849) en bij de verdere behandeling van de kabinetsvisie Nederlandse bankensector (32013, nr. 35).

Tiende Voortgangsrapportage Portugal

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 februari 2014. Tiende Voortgangsrapportage Portugal - 21501-07-1123

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de motie van leden Klaver en Merkies om te consulteren over de wijze waarop country-by-country reporting wordt omgezet in nationale wetgeving

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 4 februari 2014. Reactie op de motie van leden Klaver en Merkies om te consulteren over de wijze waarop country-by-country reporting wordt omgezet in nationale wetgeving - 25087-74

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie en reactie DNB op het rapport van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS REAAL

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 februari 2014. Kabinetsreactie en reactie DNB op het rapport van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS REAAL - 33532-34

Besluit: In de procedurevergadering van 5 februari 2014 is al over de wijze van behandeling van de ontvangen stukken besloten (zie de noot).
Noot: In de regeling van werkzaamheden van 23 januari 2014 heeft de Kamer reeds besloten om na ontvangst van de aangekondigde kabinetsreactie en reactie van de Nederlandsche Bank (DNB) een plenair debat te voeren.In de procedurevergadering van 5 februari 2014 heeft de commissie Financiën als volgt besloten:over het rapport van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS REAAL wordt een openbaar gesprek gevoerd met de evaluatiecommissie (gepland op dinsdag 4 maart 2014);over het rapport van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS REAAL, de evaluatie van de Interventiewet, de kabinetsreactie en de reactie van DNB op het rapport van de evaluatiecommissie wordt schriftelijk overleg gevoerd met de minister van Financiën (inbengdatum gepland op donderdag 13 maart 2014).Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van FinanciënGeen agendapuntenStukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon3

Beëindiging Illiquid Assets Back-up Faciliteit

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 februari 2014. Beëindiging Illiquid Assets Back-up Faciliteit - 31371-380

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afsplitsing Property Finance van SNS Bank en overdracht Property Finance en SNS REAAL aan NLFI

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 februari 2014. Afsplitsing Property Finance van SNS Bank en overdracht Property Finance en SNS REAAL aan NLFI - 33532-33

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister vermeldt aan het slot van deze brief aan dat voor SNS Bank de verschillende verkoopopties in de komende periode verder zullen worden onderzocht. De minister heeft NLFI verzocht om voor de zomer van 2014 met een advies voor de privatisering van SNS Bank te komen. Op basis van dat advies zal de minister de Kamer informeren over de beste wijze waarop SNS Bank terug naar de markt kan worden gebracht.Hiernaast heeft de minister NLFI gevraagd om in maart 2014 een onderzoek op te leveren naar de mogelijkheden voor een onderhandse verkoop van Reaal, op basis van dat advies zal de minister dan op korte termijn bij de Kamer terugkomen.

Verwerking van de aflopende gasopbrengsten in de begroting

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 februari 2014. Verwerking van de aflopende gasopbrengsten in de begroting - 33529-32

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de gaswinning in Groningen d.d. 5

Reactie op de toezegging over de impactanalyse Eénbankrekeningnummer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 februari 2014. Reactie op de toezegging over de impactanalyse Eénbankrekeningnummer - 31066-190

Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht om de Kamer uiterlijk op maandag 3 maart 2014 te informeren over de stand van zaken van de aanpak van de uitbetalingsproblemen in het kader van de maatregel Eénbankrekeningnummer.

Verdrag ten behoeve van Aruba, en de Republiek Argentinië inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 februari 2014. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Argentinië inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Buenos Aires, 30 september 2013 - 33868-(R2025)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn: 14 maart 2014).De goedkeuring wordt gevraagd voor Aruba.De afdeling advisering van de Raad van State heeft blanco advies uitgebracht.Zie ook Trb. 2013, 237.

Intrekking van wetsvoorstel m.b.t. afwikkeldiensten (Kamerstuk 32 025)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 februari 2014. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 32025-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32025-6

Door middel van e-mailprocedures genomen besluiten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) - 14 februari 2014. Inbreng nader verslag (technische vragen) over novelle Witteveenkader (33847) op donderdag 20 februari 2014 - 2014Z02876

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Indien plenaire behandeling in week 8 niet mogelijk zou blijken, dan worden de leden van de commissie in de gelegenheid gesteld d.m.v. een extra
Noot: De novelle Witteveenkader (33847) stond niet op het plenaire schema voor vergaderweek 8. Hieruit volgt dat het besluit dat is genomen in de extra procedurevergadering van 13 februari 2014 is uitgevoerd:

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Neppérus (VVD) - 7 februari 2014. Voorstel Neppérus (VVD) om een apart AO te voeren over twee fiches betreffende de douane - 2014Z02339

Besluit: Ter informatie.
Noot: In de e-mailprocedure is tegen het voorstel van mw. Neppérus (VVD) geen bezwaar gemaakt. Dit betekent dat de twee fiches van de agenda van het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad (gepland op donderdag 13 februari 2014) zijn gehaald en dat ze in een apart AO worden behandeld (inmiddels gepland op woensdag 5 maart 2014).