Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 mei 2014

Gepubliceerd: 15 mei 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2013A051567
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9a776471-54ff-4dac-a176-3a9ad5375d20&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20op%2015%20mei%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 29338, 31289, 24724, 32637, 31293, 31288, 32463, 31497, 31293, 31497, 31289, 31289, 31289, 31288, 32820, 33846

Inhoud


Verzoek om het vertrouwelijke ketenonderzoek "eindexamens voortgezet onderwijs" waar mogelijk openbaar te maken en aan de Kamer te zenden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 15 mei 2014. Verzoek om het vertrouwelijke ketenonderzoek "eindexamens voortgezet onderwijs" waar mogelijk openbaar te maken en aan de Kamer te zenden. - 2014Z08776

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. Via een commissiebrief wordt de staatssecretaris verzocht hieraan gehoor te geven.

Verzoek van het lid Van Meenen om de staatssecretaris te vragen om een reactie op de 50%-norm die bij een fusie van schoolbesturen, op grond van de Wet op het primair onderwijs, toegepast dient te worden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 15 mei 2014. Verzoek van het lid Van Meenen om de staatssecretaris te vragen om een reactie de 50%-norm die bij een fusie van schoolbesturen, op grond van de Wet op het primair onderwijs, toegepast dient te worden, mede naar aanleiding van de recentelijke rechterlijke uitspraak van de rechtbank Leeuwarden in dezen. - 2014Z08764

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. De staatssecretaris wordt om een reactie verzocht.

Aanbieding van de geannoteerde agenda Jeugd- en Sportraad mei 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 mei 2014. Geannoteerde agenda Raad voor Jeugd en Sport 20-21 mei 2014 - 21501-34-226

Besluit: Betrokken bij het schriftelijk overleg inzake de OJCS Raad van 20 en 21 mei a.s. op 12 mei 2014.

Aanbieding van de geannoteerde agenda OJCS-Raad 20 en 21 mei 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2014. Geannoteerde agenda van de OJCS-Raad van 20 en 21 mei 2014 - 21501-34-225

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg OJCS-Raad d.d. 20-21 mei 2014 op 12 mei 2014.

Totale Investeringen in Wetenschap en Innovatie 2012-2018 (TWIN)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 mei 2014. Reactie op het overzicht Totale Investeringen in Wetenschap en Innovatie 2012-2018 (TWIN) - 29338-135

Besluit: Betrekken bij het Dossier wetenschapsbeleid

Fiscale behandeling van devices in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 mei 2014. Reactie op verzoek van Stichting Carmelcollege over fiscale behandeling van devices in het voortgezet onderwijs - 31289-190

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 12 juni a.s. over onderwijs en digitalisering.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer: 2014D0871

Maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 april 2014. Maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering - 24724-122

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek tot uitstel inzake de voortgangsrapportage met betrekking tot de OCW-actiepunten uit het Techniekpact

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 april 2014. Verzoek tot uitstel inzake de voortgangsrapportage met betrekking tot de OCW-actiepunten uit het Techniekpact - 32637-127

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De integrale voortgangsrapportage wordt na de conferentie op 19 mei a.s. aan de Kamer aangeboden.5

Uitstel toezending brief over hoofdlijnendebat toetsing in het funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2014. Uitstel toezending brief over hoofdlijnendebat toetsing in het funderend onderwijs - 31293-201

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De brief wordt vóór 1 juni a.s. toegezonden

Aanbieding van het advies “Boven het Maaiveld” van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 april 2014. Aanbieding van het advies “Boven het Maaiveld” van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) - 31288-388

Besluit: Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.
Noot: In de Toekomstvisie wetenschap zal op dit advies worden gereageerd

Uitvoering motie Van Meenen (Kamerstuk 32 463, nr. 17) naar de invloed van lesmethoden op de ontwikkeling en diagnostiek van kinderen met dyslexie en/of dyscalculie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 april 2014. Uitvoering motie Van Meenen (Kamerstuk 32 463, nr. 17) naar de invloed van lesmethoden op de ontwikkeling en diagnostiek van kinderen met dyslexie en/of dyscalculie - 32463-20

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de voortgangsrapportage Passend onderwijs van 27 maart jl.

Aanbieding van een rapport van de Inspectie van het Onderwijs "Onderzoek bij vier instellingen naar toelating van studenten met een autismespectrumstoornis"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 april 2014. Aanbieding van een rapport van de Inspectie van het Onderwijs "Onderzoek bij vier instellingen naar toelating van studenten met een autismespectrumstoornis" - 31497-124

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de voortgangsrapportage Passend onderwijs van 27 maart jl. (Kamerstuk 31 497, nr. 122) (plenair debat of een AO)

Aanbieden NCOR advies “Regeling van de samenwerkingsschool in krimpgebieden”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 april 2014. Aanbieden NCOR advies “Regeling van de samenwerkingsschool in krimpgebieden” - 31293-202

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg van 30 juni a.s. over de Initiatiefnota Ypma inzake samenwerkingsscholen.
Noot: Op basis van onderhavig advies volgt in de uitwerkingsbrief leerlingendaling van dit voorjaar een voorstel voor de aanpassing van de regels rondom de

Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 25 april 2014. Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht - 33925

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het wetsvoorstel wordt in procedure genomen na ommekomst van het advies van de Raad van State en het nader rapport.

Lijst van vragen en antwoorden inzake uitwerking van de Begrotingsafspraken 2014 op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 april 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de uitvoering van de Begrotingsafspraken 2014 op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap - 33750-VIII-110

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 maart 2014. Uitwerking van de Begrotingsafspraken 2014 op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap - 33750-VIII-95

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Passend onderwijs en hoogbegaafdheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 april 2014. Passend onderwijs en hoogbegaafdheid - 31497-123

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de voortgangsrapportage Passend onderwijs van 27 maart jl. (Kamerstuk 31 497, nr. 122) (plenair debat of een AO).

Reactie op een burgerbrief met daarin klachten over de ICT-opleiding bij ROC Landstede te Harderwijk

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2014. Reactie op een burgerbrief met daarin klachten over de ICT-opleiding bij ROC Landstede te Harderwijk - 2014Z07456

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer: 2014D1280

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd en de monitor 5-gelijkedagenmodel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 april 2014. Beantwoording vragen van de commissie over de monitor flexibilisering onderwijstijd en de monitor 5-gelijkedagenmodel - 31289-189

Besluit: Betrekken bij nog te plannen VSO.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 december 2013. Reactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd en de monitor 5-gelijkedagenmodel - 31289-180

Besluit: Betrekken bij nog te plannen VSO.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 oktober 2013. Reactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd en de monitor 5-gelijkedagenmodel - 31289-175

Besluit: Betrekken bij nog te plannen VSO.

Toezeggingen AO over de accreditatie van de opleidingen Commerciële Economie (CE) en Media en Entertainment Management (MEM) van Inholland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2014. Toezeggingen Algemeen Overleg over de accreditatie van de opleidingen Commerciële Economie (CE) en Media en Entertainment Management (MEM) van Inholland - 31288-386

Besluit: Betrokken bij het VAO van 24 april jl. In Holland inzake accreditatie CE en MEM.

Voortgang Tropenmuseum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 april 2014. Overeenkomst tussen de Staat en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en overdracht van de erfgoedcollecties aan de Staat, en de fusie tussen het Rijksmuseum voor Volkenkunde, het Afrika Museum en het Tropenmuseum - 32820-105

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg van 8 september a.s. inzake een verzamel-overleg Cultuuronderwerpen.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Aanbieding onderzoek e-content openbare bibliotheken

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 april 2014. Aanbieding onderzoek e-content openbare bibliotheken - 33846-8

Besluit: Betrekken bij behandeling van het wetsvoorstel stelsel openbare
Gerelateerde kamerstukken: 33846-8

Afschrift van de reactie op een burgerbrief m.b.t. beschadigingen rijksmonumenten door aardbevingen en bodemverzakking Noord-Oost Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2014. Afschrift van de reactie op een burgerbrief m.b.t. beschadigingen rijksmonumenten door aardbevingen en bodemverzakking Noord-Oost Groningen - 2014Z07374

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D0703