Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 10 april 2014

Gepubliceerd: 10 april 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2013A05154
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b11ca12c-a64d-4877-ab5b-667a2aad686c&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20op%2010%20april%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 33890, 33890, 33908, 33840, 33840, 29338, 33905, 31524, 31524, 31497, 28760, 31289, 29338, 31524, 31428, 32827

Inhoud


Rondvraag lid Van Meenen met verzoek om evaluatie reactie minister op het KNAW-rapport “Evaluatie van de KNAW 2014"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 10 april 2014 Rondvraag lid Van Meenen met verzoek om evaluatie reactie minister op het KNAW-rapport “Evaluatie van de KNAW 2014" - 2014Z06633

Besluit: Voor zover nog niet voorzien, minister verzoeken om een beleidsreactie. (noot: in aanbiedingsbrief wordt aangekondigd dat de bewindslieden in de Toekomstvisie Wetenschap zullen terugkomen op de aanbevelingen uit de evaluatie).

Rondvraag lid Van Meenen met verzoek om het banenplan in de onderwijssector en een reactie hierop inzake de relatie met het Nationaal Onderwijsakkoord aan de Kamer te zenden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 10 april 2014 Rondvraag lid Van Meenen met verzoek om het banenplan in de onderwijssector en een reactie inzake de relatie met het Onderwijsakkoord aan de Kamer te zenden - 2014Z06632

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de Kamer het banenplan in de onderwijssector toe te sturen en de Kamer hierbij te informeren over de relatie tussen dit banenplan en het Nationaal Onderwijsakkoord.

Rondvraag lid Lucas met verzoek om brief van OCW over de voortgang van de actiepunten op het terrein van OCW uit het techniekpact.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 3 april 2014 Rondvraag lid Lucas met verzoek om brief van OCW over de voortgang van de actiepunten op het terrein van OCW uit het techniekpact. - 2014Z06104

Besluit: Verzoek is gehonoreerd om uiterlijk in april 2014 een brief te ontvangen van de bewindslieden over de voortgang van actiepunten op het terrein van OCW.

Verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 24 februari 2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 maart 2014 Verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 24 februari 2014 - 21501-34-224

Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg inzake de OJCS-Raad van 20 en 21 mei (inbrengdatum reeds vastgesteld op 13 mei a.s.).

Afschrift van de reactie op een burgerbrief over dyslexie in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 april 2014 Afschrift van de reactie op een burgerbrief over dyslexie in het hoger onderwijs - 2014Z06238

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D03312

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit inzake een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Kamerstuk 33 890, nr. 1)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 april 2014 Beantwoording vragen commissie over de wijziging van diverse besluiten in verband met passend onderwijs - 33890-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 maart 2014 Besluit van 12 februari 2014 tot wijziging van diverse besluiten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs - 33890-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit tot wijziging van onder meer het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met doelmatige leerwegen en moderniseren bekostiging beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 april 2014 Besluit tot wijziging van onder meer het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met doelmatige leerwegen en moderniseren bekostiging beroepsonderwijs - 33908-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 16 april 2014 te 10.00 uur. Antwoorden minister uiterlijk op woensdag 23 april te 12.00 uur.
Noot: Opmerking 1: Dit besluit hangt samen met de wijzigingen van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ter uitwerking van maatregelen die zijn aangekondigd in het Actieplan MBO ‘Focus op vakmanschap’ Opmerkking 2: In onderhavig besluit wordt o.a. het volgende geregeld: splitsing van het macrobudget exploitatievergoeding in twee afzonderlijke budgetten voor de entreeopleiding en de overige opleidingen; een andere inrichting van de input- en outputbekostiging; invoering van een wegingsfactor voor de verblijfsjaren (de zgn. cascade); een andere inrichting van de diplomabekostiging; een andere inzet van het VOA-budget; samenvoeging van de macrobudgetten voor de explotatiekosten en de huisvestingskosten tot één budget; afschaffing bekostiging bbl-studenten zonder geldig beroepspraktijkvormingsplaat; afschaffing van deeltijd-bol en onderwijstijd ala parameter voor de bekostiging.

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen alsmede tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 april 2014 Tweede nota van wijziging - 33840-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33840-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 april 2014 Nota naar aanleiding van het verslag - 33840-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33840-7

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 januari 2014 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen alsmede tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW) - 33840

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: Onderhavig wetsvoorstel staat op de lijst van spoedeisende wetsvoorstellen, die uiterlijk 24 april a.s. bij de Eerste Kamer dienen te liggen (i.v.m. terugwerkende kracht t/m 1 januari 2014).

Aanbieding van het jaarverslag 2013 van het College voor Examens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 april 2014 Aanbieding van het jaarverslag 2013 van het College voor Examens - 33750-VIII-105

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg examens in het onderwijs van 16 april a.s.

Aanbieding rapport 'Uitkomsten feitenonderzoek matchingbehoefte op (Europese) onderzoeksubsidies'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 maart 2014 Aanbieding rapport 'Uitkomsten feitenonderzoek matchingbehoefte op (Europese) onderzoeksubsidies' - 29338-133

Besluit: Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.

Toezicht in transitie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 maart 2014 Toezicht in transitie - 33905-1

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg na het Wetgevingsoverleg van 18 juni a.s. over het Onderwijsverslag, waarbij het dossier Toezichtskader in het onderwijs eveneens bij betrokken zal worden.

Antwoorden op vragen met betrekking tot de stand van zaken betreffende het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2014 Antwoorden op vragen met betrekking tot de stand van zaken betreffende het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs - 33750-VIII-102

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg na het Wetgevingsoverleg van 18 juni a.s. over het Onderwijsverslag.
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 27 maart 2014 op verzoek van het lid Jasper van Dijk.

Overdracht voortouw BES-aangelegenheden aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, J. Recourt (PvdA) - 26 maart 2014 Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden - 2014Z05576

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de heroriëntatie wettelijke taken kenniscentra (Kamerstuk 31 524, nr. 188)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2013 Heroriëntatie wettelijke taken kenniscentra - 31524-188

Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 maart 2014 Antwoorden op vragen van de commissie over de heroriëntatie wettelijke taken kenniscentra - 31524-196

Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Voortgang passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 maart 2014 Voortgang passend onderwijs - 31497-122

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over passend onderwijs. (voor de zekerheid met potlood op 1, 2 of 3 juli een AO plannen, mede ivm volgende voortgangsrapportage die medio juni verschijnt).
Besluit: Het als bijlage bijgevoegde stuk 'Leerlingenvervoer in nederland: eerste meting monitor leerlingenvervoer 2013' betrekken bij het notaoverleg over de beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies inzake art. 23 Grondwet en dit notaoverleg plannen, mogelijk op 30 juni a.s.
Noot: Voor de planning van dit notaoverleg is op verzoek van de commissie gewacht op de monitor inzake kosten van leerlingenvervoer.

Initiatiefnota van het lid Ypma: “Samenwerken voor onderwijs, over het wegnemen van wettelijke belemmeringen bij het starten en onderhouden van samenwerkingsscholen”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 11 maart 2014 Initiatiefnota van het lid Ypma: “Samenwerken voor onderwijs, over het wegnemen van wettelijke belemmeringen bij het starten en onderhouden van samenwerkingsscholen” - 33893

Besluit: Agenderen voor notaoverleg d.d. 16 juni 2014.
Noot: Opmerking 1: Aangehouden (tijdens p.v. van 27 maart jl.): nagaan wanneer de beleidsnotitie van de staatssecretaris te verwachten is. Opties voor notaoverleg zijn 19 mei en 16 juni a.s. Opmerking 2: Beleidsnotitie staatssecretaris komt laatste week van mei naar de Kamer.

Uitvoering van de moties van de leden Çelik en Ypma en Rog inzake laaggeletterdheid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 maart 2014 Uitvoering van de moties van de leden Çelik en Ypma en Rog inzake laaggeletterdheid - 28760-37

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra Kamerstuk 33 911

Aanbieding van de brochure ‘Schoolkosten en Onderwijstijd’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 maart 2014 Aanbieding van de brochure ‘Schoolkosten en Onderwijstijd’ - 31289-186

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming voor een openbaar gesprek met de inspecteur-generaal van het onderwijs over het Onderwijsverslag 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 maart 2014 Toestemming voor een openbaar gesprek met de inspecteur-generaal van het onderwijs over het Onderwijsverslag 2013 - 2014Z05297

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding herziene Standard Evaluation Protocol (SEP)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 maart 2014 Aanbieding herziene Standard Evaluation Protocol (SEP) - 29338-132

Besluit: Toevoegen aan het dossier Wetenschapsbeleid.

Engelstalige opleidingen in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 maart 2014 Engelstalige opleidingen in het mbo - 31524-195

Besluit: Toevoegen aan het dossier internationalisering in het onderwijs.
Noot: De minister wil haar afweging over eventuele wetswijziging t.b.v Engels in het mbo aan de Kamer voorleggen i.h.k.v. een meer integrale visie op de internationalisering van hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, die hij mede gelet op de motie Jadnanansing / Straus (TK 2013-2014, 22 452, nr.39) voor de zomer aan de Kamer zal sturen.

Planning van werkzaamheden: behandeling Jaarverslag 2013, Slotwet en Onderwijsverslag 2012-2013

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 3 april 2014 Handreiking controle begroting en verantwoording - 2014Z06162

Besluit: Instemmen met handreiking
Besluit: De commissie Rijksuitgaven verzoeken de behandeling (en mogelijke doorgeleiding naar andere commissies) over te nemen.
Noot: De bijlage Handreiking volgt a.s. dinsdag. De 'Controlekaart' is reeds als bijlage bijgevoegd.

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 26 maart 2014 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2013 - 31428-7

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Rondvraagpunt lid Bergkamp met verzoek tot rappel aangaande uitvoering motie inzake brede herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 7 april 2014 Rondvraagpunt lid Bergkamp met verzoek tot rappel aangaande uitvoering motie inzake brede herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog. - 2014Z06356

Besluit: Minister verzoeken de Kamer te informeren over de uitvoering van de motie van het lid Bergkamp (Kamerstuk 33 750 -VIII, nr. 58) over de brede herdenking van het begin van WO I, waarover de Kamer uiterlijk in maart 2014 zou worden geïnformeerd.

Aanbieding rapport van de Raad voor Cultuur over de toekomst van het publieke mediabestel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 maart 2014 Aanbieding rapport van de Raad voor Cultuur over de toekomst van het publieke mediabestel - 32827-62

Besluit: Betrekken bij het dossier media, in afwachting van de voor de zomer toegezegde beleidsreactie.
Besluit: Agenderen voor nog te plannen rondetafelgesprek, kort na het meirecess op een maandag of vrijdag (4 x 1,5 uur). De mediawoordvoerders zullen in onderling overleg een voorstel voor de genodigdenlijst doen.

Informatie over toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg over de mediabegroting 2014 op 25 november 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 maart 2014 Informatie over toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg over de mediabegroting 2014 op 25 november 2013 - 33750-VIII-104

Besluit: Toevoegen aan het dossier media.