Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 27 maart 2014

Gepubliceerd: 27 maart 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2013A051539
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=96bce777-10e6-46b0-b6da-b04ca1c231d6&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2027%20maart%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26695, 31288, 33495, 31293, 31289, 31288, 31288, 31332, 31332, 31332, 33157, 29338, 33846, 32820

Inhoud


Verzoek van het lid Straus om een brief over onbedoeld effect van de uitvoering van de motie Lucas/Mohandis over het internationaal onderwijs voor de Wereldschool.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 26 maart 2014. Verzoek van het lid Straus om een brief over onbedoeld effect van de uitvoering van de motie Lucas/Mohandis over het internationaal onderwijs voor de

Besluit: Bij agendapunt 18 over zaaknummer 2014Z04466 is reeds besloten de staatssecretaris om een brief te verzoeken over mogelijke onbedoelde effecten van de uitvoering van de motie.

Voortgang aanpak schoolverzuim (leerplichtbrief 2014)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 maart 2014. Voortgang aanpak schoolverzuim (leerplichtbrief 2014) - 26695-95

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en kwalificatieplicht op 3 april a.s.; het overleg wordt met een

Antwoorden op vragen met betrekking tot de stand van zaken betreffende het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2014. Antwoorden op vragen met betrekking tot de stand van zaken betreffende het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs - 33750-VIII-102

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Wijziging Uitvoeringsbesluit WHW 2008 i.v.m. een uitbreiding van de catagorie studenten die wettelijk collegegeld is verschuldigd

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 maart 2014. Wijziging Uitvoeringsbesluit WHW 2008 i.v.m. een uitbreiding van de catagorie studenten die wettelijk collegegeld is verschuldigd - 31288-385

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Briefadvies Onderwijsraad voorkomen draaideurconstructie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 maart 2014. Briefadvies Onderwijsraad voorkomen draaideurconstructie - 33495-43

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg van 23 april a.s. inzake versterking governance in de praktijk.
Noot: De reactie van staatssecretaris OCW op het briefadvies ontvangt de Kamer tijdig vóór het notaoverleg Versterking governance.

Aanbieding inspectierapport bestuurlijk handelen stichting Voor Evangelische Scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 maart 2014. Aanbieding inspectierapport bestuurlijk handelen stichting Voor Evangelische Scholen - 31293-200

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg van 23 april a.s. inzake governance in het onderwijs.
Besluit: Betrekken bij het dossier 'ontwikkelingen in onderwijstoezicht'.7

De lessen van de Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 januari 2014. De lessen van de Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun - 31289-182

Besluit: Naast de agendering op het AO examens van 16 april a.s. eveneens agenderen voor het dossier 'ontwikkelingen in onderwijstoezicht'
Noot: Op verzoek is dit stuk opnieuw op de agenda van de procedurevergadering gezet om het eveneens te kunnen toevoegen nieuw dossier Ontwikkelingen in onderwijstoezicht.

Adviesrapport flexibilisering hoger onderwijs voor volwassenen en implementatieplan validering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 maart 2014. Adviesrapport flexibilisering hoger onderwijs voor volwassenen en implementatieplan validering - 31288-383

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg inzake Een leven lang leren.
Noot: De Kamer ontvangt voor de zomer de beleidsreactie.

Beperken geldigheidstermijn tentamens zonder de mogelijkheid te bieden deze tentamens opnieuw te kunnen afleggen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 maart 2014. Beperken geldigheidstermijn tentamens zonder de mogelijkheid te bieden deze tentamens opnieuw te kunnen afleggen - 31288-384

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 16 april a.s. te 10.00 uur.

Cijfer rekenen op een bijlage bij de cijferlijst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 november 2013. Plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden - 31332-22

Besluit: Betrekken bij het VAO taal en rekenen.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Examens in het onderwijs (vo en mbo) d.d 16 april 201

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 november 2013. Cijfer rekenen op een bijlage bij de cijferlijst - 31332-246

Besluit: Betrekken bij het VAO taal en rekenen.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Examens in het onderwijs (vo en mbo) d.d. 16 april 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 maart 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over cijfer rekenen op een bijlage bij de cijferlijst - 31332-26

Besluit: Betrekken bij het VAO taal en rekenen.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Examens in het onderwijs (vo en mbo) d.d. 16 april 2014.

Advies behandelwijze van beleidsdoorlichtingen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 10 maart 2014. Beleidsdoorlichtingen - 2014Z04379

Besluit: T.z.t. betrekken bij toekomstige behandeling van beleidsdoorlichtingen op het terrein van OCW.
Noot: De commissie voor de Rijksuitgaven adviseert de commissies een standaard-procedurevoorstel te hanteren bij ontvangst van een beleidsdoorlichting:standaard een feitelijke vragenronde en daarna besluiten over de verdere behandelwijze.Opmerking 1. Op het terrein van OCW zal de Kamer in 2014 vier beleidsdoorlichtingen ontvangen:Scholen en instellingen met een ambitieus leerklimaat (begrotingsartikelen 1, 3, 4, 6, 7, 11 en 12)Scholen en instellingen maken resultaten inzichtelijk (begrotingsartikelen 1, 3, 4, 6, 7, 11 en 12 )Het waarborgen van een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod (begrotingsartikel 15)Het bevorderen van emancipatie (begrotingsartikel 25).Opmerking 2: onderscheid Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) en Beleidsevaluatie:Interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO) ontwikkelen alternatieven voor bestaand beleid. IBO’s gaan over brede beleidsterreinen. Ze vinden plaats in opdracht van het kabinet en worden uitgevoerd door interdepartementale werkgroepen.Het gaat dus vooral om de toekomst. Op dit moment wordt de volgende IBO uitgevoerd op het terrein van OCW: Wetenschappelijk onderzoek (Taakopdracht-ibo-wetenschappelijk-onderzoek.pdf)Een beleidsdoorlichting is een syntheseonderzoek naar zowel de doeltreffendheid als de doelmatigheid van al het beleid van een geheel beleidsartikel of van een substantieel, samenhangend deel van een beleidsartikel.Doeltreffendheid van het beleid betreft de vraag in hoeverre dankzij het beleid de gewenste resultaten worden bereikt. Het gaat om de directe prestaties welke het gevolg zijn van het beleid (output) en de daarmee gerealiseerde effecten (outcome) verstaan.Doelmatigheid gaat over de relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid. Hadden de effecten respectievelijk prestaties ook met de inzet van minder middelen gerealiseerd kunnen worden; dan wel of wellicht méér effecten respectievelijk prestaties verwezenlijkt hadden kunnen worden met dezelfde inzet van middelen.

Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 10 maart 2014. Tweede nadere voorselectie rapporten Algemene Rekenkamer 1e helft 2014 - 2014Z04366

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De commissie Rijksuitgaven neemt geen voortouw op onderwerpen op het

Initiatiefnota van het lid Ypma: “Samenwerken voor onderwijs, over het wegnemen van wettelijke belemmeringen bij het starten en onderhouden van samenwerkingsscholen”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 11 maart 2014. Initiatiefnota van het lid Ypma: “Samenwerken voor onderwijs, over het wegnemen van wettelijke belemmeringen bij het starten en onderhouden van samenwerkingsscholen” - 33893

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering; nagaan wanneer de beleidsnotitie van de staatssecretaris te verwachten is. Opties voor notaoverleg zijn 19 mei en 16 juni a.s.

Reactie op de brief van Stichting INIO aangaande het Mandaatbesluit en Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2014-2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 maart 2014. Reactie op de brief van Stichting INIO aangaande het Mandaatbesluit en Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2014-2018 - 2014Z04466

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie inzake de uitvoering van de motie van de leden Lucas en Mohandis (Kamerstuk 33 650, nr. 7) en de mogelijke onbedoelde effecten hiervan op het internationaal onderwijs, waarbij wordt verzocht in het bijzonder in te gaan op de situaties die zijn ontstaan bij de Wereldschool en het LycéeInternational.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D0543

Aanbieding briefadvies ‘Overgangen in het onderwijs’ van de Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 maart 2014. Aanbieding briefadvies ‘Overgangen in het onderwijs’ van de Onderwijsraad - 33750-VIII-100

Besluit: In de procedurevergadering van 13 maart jl. is reeds besloten de aangekondigde beleidsreactie af te wachten.

Reactie op een brief van een burger over 'benoeming Raad van Toezicht Open Universiteit Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 maart 2014. Reactie op een brief van een burger over 'benoeming Raad van Toezicht Open Universiteit Nederland - 2014Z04448

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D03342.

Aanbieding eindrapport pilot leerwinst en toegevoegde waarde primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 maart 2014. Aanbieding eindrapport pilot leerwinst en toegevoegde waarde primair onderwijs - 33157-59

Besluit: Aanhouden in afwachting van de vóór 1 mei a.s. toegezegde brief ten behoeve van het hoofdlijnen-debat toetsing.
Noot: In de nog te ontvangen brief wordt ook inhoudelijk ingegaan worden op de conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport. Tevens wordt het advies van de Onderwijsraad over Leergroei en toegevoegde waarde, dat later dit voorjaar verschijnt, bij deze brief betrokken.4
Gerelateerde kamerstukken: 33157-59

Onderzoek naar aanpassing van de gewichtenregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 maart 2014. Onderzoek naar aanpassing van de gewichtenregeling - 33750-VIII-98

Besluit: Toevoegen aan het dossier gewichtenregeling.
Besluit: Via de griffiers de commissie SZW attenderen op dit stuk, i.v.m. AO Kinderopvang op 26 maart a.s.
Noot: Over de resultaten van twee onderzoeken zal de Kamer voor het einde van het jaar worden geïnformeerd
Noot: Citaat: "In het kader van de jeugdgezondheidzorg (JGZ) wordt door de consultatie-bureaus al vaak het opleidingsniveau van ouders geregistreerd. De Onderwijsraad adviseert om na te gaan of deze gegevens voor de gewichtenregeling gebruikt kunnen worden."

Gesprek tussen de Inspectie van het Onderwijs en de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 maart 2014. Gesprek tussen de Inspectie van het Onderwijs en de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) - 33750-VIII-97

Besluit: Betrekken bij VAO
Noot: Er is reeds een VAO aangevraagd.

Aanbieding van het rapport “Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 maart 2014. Aanbieding van het rapport “Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek” - 29338-131

Besluit: De voor de zomer aangekondigde kabinetsreactie afwachten.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om IBO-rapport Wetenschappelijk onderzoek voor kabinetsreactie naar de Kamer te zenden.

Plan van aanpak toptalenten 2014 - 2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 maart 2014. Plan van aanpak toptalenten 2014 - 2018 - 33750-VIII-99

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op donderdag 17 april a.s. te 10.00 uur.

Aanbieding van een afschrift van het antwoord op een burgerbrief over informatie op de website Dienst Uitvoerend Onderwijs ( burgerbrief over de bijverdiengrens in de studiefinanciering en de communicatie van DUO)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 maart 2014. Aanbieding van een afschrift van het antwoord op een burgerbrief over informatie op de website Dienst Uitvoerend Onderwijs ( burgerbrief over de bijverdiengrens in de studiefinanciering en de communicatie van DUO) - 2014Z04368

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 201401486.3

Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33846-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap
Gerelateerde kamerstukken: 33846-7

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 januari 2014. Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) - 33846

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, na het meireces (mei/juni).

Aanbieding advies "Meedoen is de kunst - over voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie" van Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 6 maart 2014. Aanbieding advies "Meedoen is de kunst - over voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie" van Raad voor Cultuur - 2014Z04463

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg cultuur.

Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot over muziekles en jeugdhulp

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 maart 2014. Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot over muziekles en jeugdhulp - 32820-104

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg cultuur (na het zomerreces).
Besluit: De commissie VWS verzoeken dit stuk te agenderen voor het nog te plannen AO Jeugdzorg (RvW-verzoek om brief kwam van het lid Bruin-Slot).