Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 13 maart 2014

Gepubliceerd: 13 maart 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2013A051529
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6991fa14-e7ea-48f4-abfc-2326fc247fe0&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2013%20maart%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 33890, 31524, 31293, 26695, 31293, 31524, 31524, 31524, 31289, 31568, 31568, 33743, 31497, 31288, 31288, 31289, 31289, 31889, 32300, 32820, 32820, 32820, 32820, 32827

Inhoud


Verzoek van het lid Ypma om de staatssecretaris om brief met stand van zaken brief te vragen t.a.v. toezegging in de beantwoording van mondelinge vragen over kindermishandeling in het onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 13 maart 2014. Verzoek van het lid Ypma om de staatssecretaris om een stand van zaken brief te vragen t.a.v. toezegging in de beantwoording van mondelinge vragen over kindermishandeling in het onderwijs - 2014Z04683

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om brief met stand van zaken.

Verzoek van het lid Van Dijk om de minister OCW om een brief te vragen over het toezichtkader van de inspectie, mede n.a.v. het rondetafelgesprek over onderwijsvernieuwingen d.d. 12 maart 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 13 maart 2014. Verzoek van het lid Van Dijk om de minister OCW om een brief te vragen over het toezichtkader van de inspectie, mede n.a.v. het rondetafelgesprek over onderwijsvernieuwingen d.d. 12 maart 2014 - 2014Z04646

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken betreffende toezichtkader Onderwijsinspectie

Schriftelijk overleg over geannoteerde agenda OJCS-Raad op 24 februari 2014 en het verslag OJCS-Raad van 25 en 26 november 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 februari 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de OJCS-Raad op 24 februari 2014 en over het verslag van de OJCS-Raad van 25 en 26 november 2013 - 21501-34-223

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 februari 2014. Aanbieding van de geannoteerde agenda voor de OJCS-Raad op 24 februari 2014 en van het verslag van de OJCS-Raad van 25 en 26 november 2013 - 21501-34-221

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit van 12 februari 2014 tot wijziging van diverse besluiten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 maart 2014. Besluit van 12 februari 2014 tot wijziging van diverse besluiten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs - 33890-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 18 maart 2014 te 10.00 uur.
Noot: Deze AMvB vloeit voort uit de wet Passend onderwijs die op 5 november 2012 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2012, nr. 533).De AMvB bevat voorschriften ten aanzien van:1.het ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs;2.de tijdelijke landelijke geschillencommissie passend onderwijs;3.de deskundigen door wie het samenwerkingsverband zich moet laten adviseren bij de beoordeling over de toelaatbaarheid tot het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs;4.de orthopedagogisch didactische centra die verbonden kunnen zijn aan het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs;5.het verplicht op overeenstemming gericht overleg door het samenwerkingsverband met betrekking tot de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs;6.de mogelijkheid tot symbiose;7.de bekostiging van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en aan het samenwerkingsverband.Het betreft een nahang (AMvB is cf. de wet Passend onderwijs al voorgelegd aan Raad van State voor advies), met een termijn van vier weken.De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers te kennen worden gegevenuiterlijk op 4 april 2014.Europa

Verslag MBO tour

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 maart 2014. Verslag MBO tour - 31524-194

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en kwalificatieplicht (m.n. voor onderdeel aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt).
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over nog te ontvangen beleidsnota 'Toekomstbestendig mbo. Visie op ontwikkelingen in het mbo' (mei 2014).7

Aanbieding inspectierapport bestuurlijk handelen stichting Voor Evangelische Scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 maart 2014. Aanbieding inspectierapport bestuurlijk handelen stichting Voor Evangelische Scholen - 31293-200

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Samen met de brief van de staatssecretaris over de lessen van de islamitsche scholengemeenschap Ibn Ghaldoen (wordt eveneens geagendeerd voor de eerstvolgende procedurevergadering (Kamerstuk 31289, nr. 182) toevoegen aan een nieuw dossier 'Ontwikkelingen in onderwijstoezicht'.

Startkwalificatie met perspectief, voor iedereen een passende plek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 maart 2014. Startkwalificatie met perspectief, voor iedereen een passende plek - 26695-94

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg voortijdig schoolverlaten en kwalificatieplicht.

Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies overgangen in het onderwijs

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 4 maart 2014. Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies overgangen in het onderwijs - 2014Z03993

Besluit: Aanhouden tot ontvangst van beleidsreactie

Uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Rog inzake eindtoetsing PO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 maart 2014. Uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Rog inzake eindtoetsing PO - 31293-199

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Een overzicht van brieven, wetsvoorstellen en voorhang-AMvB’s van OCW in 2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 maart 2014. Een overzicht van brieven, wetsvoorstellen en voorhang-AMvB’s van OCW in 2014 - 33750-VIII-96

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Het overzicht wordt zeer gewaardeerd door de commissie.6

Herziening van de kwalificatiestructuur mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 maart 2014. Herziening van de kwalificatiestructuur mbo - 31524-193

Besluit: Betrokken bij het AO van 12 maart jl. inzake macrodoelmatigheid ein kwalificatiedossiers mbo.

Beleidsmatige verplichtingenmutaties na de Najaarsnota OC&W

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 11 maart 2014. BOR-notitie Beleidsmatige verplichtingenmutaties na de Najaarsnota OCW - 2014Z04518(Kamerstuk 33750-VIII-94)

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 maart 2014. Beleidsmatige verplichtingenmutaties na de Najaarsnota OC&W - 33750-VIII-94

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling van nog te ontvangen Jaarverslag 2013.

Lijst van vragen en antwoorden Kwaliteitsafspraken mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 maart 2014. Beantwoording vragen commissie over de kwaliteitsafspraken mbo - 31524-192

Besluit: Betrokken bij het AO van 12 maart jl. inzake macrodoelmatigheid ein kwalificatiedossiers mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2013. Kwaliteitsafspraken mbo - 31524-189

Besluit: Betrokken bij het AO van 12 maart jl. inzake macrodoelmatigheid ein kwalificatiedossiers mbo.

Evaluatie van de beleidsregel voor Topsport Talentscholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 maart 2014. Evaluatie van de beleidsregel voor Topsport Talentscholen - 31289-185

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen algemeen overleg bewegingsonderwijs (AO plannen na ontvangst plan van aanpak bewegingsonderwijs, zomer 2014).

Reactie op een burgerbrief betreffende een bezwaar tegen buitenlandse stage in het kader van tweetalig onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 maart 2014. Reactie op een burgerbrief betreffende een bezwaar tegen buitenlandse stage in het kader van tweetalig onderwijs - 2014Z038615

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D145

Evaluatie Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland – 2012/2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 maart 2014. Beantwoording vragen commissie over de evaluatie Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland – 2012/2013 - 31568-134

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 november 2013. Evaluatie Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland – 2012/2013 - 31568-131

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitwerking van de Begrotingsafspraken 2014 op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 12 maart 2014. BOR-notitie Uitwerking Begrotingsafspraken 2014 OCW (Kamerstuk 33750-VIII-95) - 2014Z04541

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 maart 2014. Uitwerking van de Begrotingsafspraken 2014 op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap - 33750-VIII-95

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 1 april a.s. 10.00 uur.

Initiatiefnota van het lid Jadnanansing "Elke mbo’er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo"

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 27 februari 2014. Initiatiefnota van het lid Jadnanansing "Elke mbo’er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo" - 33880

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een kabinetsreactie.

Instelling van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie en wijziging van enkele wetten (Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 februari 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33743-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33743-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 september 2013.

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. Kan mogelijk aangemerkt worden als hamerstuk.

Reactie op een artikel van Trouw over passend onderwijs en de voorlichting aan ouders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 februari 2014. Reactie op een artikel van Trouw over passend onderwijs en de voorlichting aan ouders - 31497-120

Besluit: Betrekken bij plenair debat over passend onderwijs. Ambtelijk wordt nagegaan of dit debat op korte termijn kan worden gepland.

Voortgang Hoofdlijnenakkoorden en Prestatieafspraken Hoger Onderwijs en Onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 maart 2014. Nagezonden bijlage bij de brief van 18 februari 2014 over de voortgang van de hoofdlijnenakkoorden en de prestatieafspraken hoger onderwijs en onderzoek - 31288-382

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 2 april a.s. om 10.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 februari 2014. Voortgang Hoofdlijnenakkoorden en Prestatieafspraken Hoger Onderwijs en Onderzoek - 31288-379

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 2 april a.s. 10.00 uur

Fusietoets en voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 februari 2014. Fusietoets en voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs - 31289-184

Besluit: Betrokken bij het VAO fusietoets en voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs.

Ontheffing tweede moderne vreemde taal

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 februari 2014. Ontheffing tweede moderne vreemde taal - 31289-183

Besluit: Toevoegen aan dossier Examens.

Beantwoording vragen commissie over de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs (Kamerstuk 31 889, nr. 6)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 februari 2014. Beantwoording vragen commissie over de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs - 31889-7

Besluit: Betrokken bij het AO van 20 februari jl. inzake bestuurders-cao's.

Afschrift van de brief aan Onderwijsraad over ‘draaideurconstructies’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 februari 2014. Afschrift van de brief aan Onderwijsraad over ‘draaideurconstructies’ - 2014Z02994

Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen dossier Onderwijsraadadvies inzake voorkomen van draaideurconstructies in het onderwijs (verschijnt naar verwachting in maart 2014).3

Tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 februari 2014. Tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs - 32300-4

Besluit: Aangekondigde beleidsreactie afwachten. Advies van de Raad voor Cultuur is gereed in de tweede helft van mei; de beleidsreactie voor het zomerreces.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Reactie op het rapport ‘Cultuur & Collegeakkoorden’ van Berenschot inzake gemeentelijke cultuurbezuinigingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 februari 2014. Reactie op het rapport ‘Cultuur & Collegeakkoorden’ van Berenschot inzake gemeentelijke cultuurbezuinigingen - 32820-103

Besluit: Agenderen voor nog te plannen notaoverleg Cultuur (na zomerreces). Lijst met nog te verwachten stukken op het beleidsterrein Cultuur zal opnieuw worden geagendeerd voor de volgende p.v.

Reactie op verzoek commissie over medewerking van ambassadepersoneel voor het werkbezoek in Verenigd Koninkrijk en België van 6 tot en met 10 juli 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 februari 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over medewerking van ambassadepersoneel voor het werkbezoek in Verenigd Koninkrijk en België van 6 tot en met 10 juli 2014 - 2014Z03402

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nieuwe filmregeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 februari 2014. Nieuwe filmregeling - 32820-102

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 2 april a.s. 10.00 uur.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2013D4911

Huisvesting rijksmusea

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 februari 2014. Beantwoording vragen commissie over huisvesting rijksmusea - 32820-101

Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen dossier Toekomst museaal bestel.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 december 2013. Huisvesting rijksmusea - 32820-98

Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen dossier Toekomst museaal bestel

Reactie op het bericht dat de NPO wil stoppen met het tellen van het aantal leden van omroepen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 februari 2014. Reactie op het bericht dat de NPO wil stoppen met het tellen van het aantal leden van omroepen - 32827-61

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D022