Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23 januari 2014

Gepubliceerd: 24 januari 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2013A0514910
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0155dcc8-31d8-485d-9971-10b270d3ae85&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20op%2023%20januari%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 30420, 31289, 26695, 26695, 31293, 28760, 33618, 31288, 31288, 31293, 31293, 26643, 31524, 31288, 31289, 29362, 32820, 33426

Inhoud


Verzoek van het lid Jadnanansing om een beleidsreactie op het rapport van het SCP 'Kansen voor vakmanschap in het mbo' n.a.v. het rondetafelgesprek Vakmanschap d.d. 22 januari 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 23 januari 2014. Verzoek van het lid Jadnanansing om een beleidsreactie op het SCP-rapport 'kansen voor vakmanschap in het mbo' . - 2014Z01041

Besluit: Minister wordt verzocht de Kamer een beleidsreactie te doen toekomen op het rapport van het SCP 'Kansen voor vakmanschap in het mbo'. Tevens is besloten deze beleidsreactie te betrekken bij de algemene overleggen over het nog te plannen algemeen overleg over vakmanschap in het mbo. Daarnaast heeft zij besloten onderhavig SCP-rapport te betrekken bij het algemeen overleg van 13 februari a.s. over het vmbo.

Verzoek van het lid Van Dijk om een algemeen overleg inzake CAO-VO te plannen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 23 januari 2014. Verzoek van het lid Van Dijk om een algemeen overleg inzake CAO-VO te plannen. - 2014Z01039

Besluit: Er zal een algemeen overleg CAO-VO worden gepland voorafgegaan door een feitelijke vragenronde, limiet inbreng 4 februari 2014.

Verzoek van het lid Straus om het wetsvoorstel inzake Friese taal (Kamerstuk 33 618) als hamerstuk aan te melden wordt aangehouden tot de procedurevergadering van 23 januari 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 19 december 2013. Verzoek van het lid Straus om het wetsvoorstel inzake Friese taal (Kamerstuk 33 618) als hamerstuk aan te melden wordt aangehouden tot de procedurevergadering van 23 januari 2014. - 2013Z25219

Besluit: Aangezien de SGP zich heeft aangemeld als spreker zal een plenaire behandeling plaatsvinden (geen hamerstuk).

Overzicht van de stand van zaken betreffende de uitvoering van de motie-Yücel (Kamerstuk 30 420, nr. 181)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 januari 2014. Overzicht van de stand van zaken betreffende de uitvoering van de motie-Yücel (Kamerstuk 30 420, nr. 181) - 30420-2069

Besluit: Betrekken bij het AO Emancipatie van 13 maart a.s.Rondvraag Overig

Uitvoering motie Dijkstra (D66) en Van Ark (VVD) over monitoren voorlichting seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen voor PO en VO en de situatie in MBO en VMBO.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2013. Uitvoering van de motie van de leden Pia Dijkstra en Van Ark over monitoren voorlichting seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen voor PO en VO en de situatie in MBO en VMBO - 30420-205

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Emancipatie van 13 maart 2014.
Noot: Besloten in de procedurevergadering van 19 december 2013. Tevens reactie op commissiebrief met documentnummer 2013D39027.

Het ontwerp-besluit inzake een centrale eindtoets primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 januari 2014. Voorhang ontwerp-Toetsbesluit PO - 2014Z00775

Besluit: Is reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg over een centrale eindtoets primair onderwijs op 29 januari 2014.EuropaGeen agendapuntenEmancipatie

De lessen van de Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 januari 2014. De lessen van de Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun - 31289-182

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Examens VO (4 uur) en hiervoor ook de twee stukken uit het dossier Examens VO agenderen en het dossier inzake Ibn Ghaldoun.
Noot: In dossier:- Examinering in het voortgezet onderwijs. Brief staatssecretaris OCW, d.d. 29-10-2013 (Kamerstuk 31 289, nr. 178)- Aanbieding Jaarverslag College voor Examens 2012. Brief staatssecretaris OCW, d.d. 12-07-2013 (Kamerstuk 33 400-VIII, nr. 158)

Verlenging van de kwalificatieplicht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 januari 2014. Verlenging van de kwalificatieplicht - 26695-93

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 20 maart a.s. inzake vroegtijdig schoolverlaten en kwalificatieplicht.

Nieuwe cijfers over terugdringen voortijdig schoolverlaten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 januari 2014. Nieuwe cijfers over terugdringen voortijdig schoolverlaten - 26695-92

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vroegtijdig schoolverlaten en kwalificatieplicht van 20 maart a.s.8

Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Herijking bekwaamheidseisen'

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 19 december 2013. Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Herijking bekwaamheidseisen' - 2014Z00468

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken.

Groepsgrootte in het basis- en voortgezet onderwijs

Zaak: Brief commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 15 januari 2014. Burgerinitiatief Stop de overvolle klassen - 2014Z00504

Besluit: Aan de commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven rapporteren dat commissie OCW geen debatten met hoofdonderwerp groepsgrootte heeft gehouden in de afgelopen twee jaar. Tevens verzoek overbrengen om hierover plenair debat te plannen, met inspreekmogelijkheid door vertegenwoordiger van het burgerinitiatief.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 december 2013. Groepsgrootte in het basis- en voortgezet onderwijs - 31293-189

Besluit: Agenderen voor nog te plannen plenair debat over groepsgrootte in het onderwijs, mede n.a.v. het burgerinitiatief Stop de overvolle klassen.

Reactie op verzoek commissie over het onderzoek Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting po en vo (Oberon-rapportage)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 januari 2014. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderzoek Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting po en vo (Oberon-rapportage). - 33750-VIII-84

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school (kamerstuk 33 663)
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2013D48111.

Reactie op het NRC-artikel met betrekking tot de Islamitische Universiteit Rotterdam

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 januari 2014. Reactie op het NRC-artikel met betrekking tot de Islamitische Universiteit Rotterdam - 33750-VIII-83

Besluit: Is reeds betrokken bij het AO Islam- en imamopleidingen van 22 januari jl.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2013D41512.

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen alsmede tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 januari 2014. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen alsmede tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW) - 33840

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 12 februari a.s. te 10.00 uur
Noot: Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op een aantal onderdelen te verbeteren. Het gaat daarbij om redactionele en technische verbeteringen en aanpassingen om de leesbaarheid te vergroten. Een enkele keer gaat het om een bescheiden inhoudelijke wijziging. Daarnaast wordt de Wet inkomstenbelasting 2001 op een enkel onderdeel in technische zin aangepast in verband met de hiervoor bedoelde wijzigingen.Het ontwerp is afgestemd met VSNU en Vereniging hogescholen.Het wetsvoorstel heeft geen financiële gevolgen en heeft evenmin gevolgen voor de administratieve lasten.

Uitvoering van de moties bij de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 januari 2014. Uitvoering van de moties bij de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2014 - 33750-VIII-81

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 11 februari 2014 om 10.00 uur.

Toekomst van de volwasseneneducatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 januari 2014. Toekomst van de volwasseneneducatie - 28760-36

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek Toekomst van de volwasseneneducatie
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg De toekomst van de volwasseneneducatie d.d. 6 maart 2014.

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 januari 2014. Tweede nota van wijziging - 33618-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33618-8

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 april 2013. Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het

Besluit: Aangezien de SGP zich aangemeld heeft als spreker zal er een plenair debat worden gevoerd (geen hamerstuk).

Excellente Scholen 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 januari 2014. Excellente Scholen 2013 - 33750-VIII-82

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van heden inzake toptalent in het funderend onderwijs.

Advies commissie flexibel hoger onderwijs voor werkenden en implementatievoorstel toekomstbestendig systeem voor validering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 januari 2014. Advies commissie flexibel hoger onderwijs voor werkenden en implementatievoorstel toekomstbestendig systeem voor validering - 31288-361

Besluit: Het reeds geplande AO over een Leven Lang Leren annuleren tot de uitgestelde beleidsreactie op het nog te ontvangen advies van de commissie Rinnooy Kan ontvangen is.

Open en online hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 januari 2014. Open en online hoger onderwijs - 31288-362

Besluit: Aanhouden tot ontvangst van antwoord inzake schriftelijk overleg over fiche 5: Mededeling 'Naar een opener onderwijs' (t.z.t. een algemeen overleg plannen over Onderwijs en digitalisering, zie ook brief Naar een open en online hoger onderwijs van 8 januari 2014).

Stand van zaken verzoekonderzoek Rekenkamer over ‘doelmatigheid lumpsumfinancieriing' en ‘bekostiging mbo’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, E.C.E. de Kler - 3 januari 2014. Stand van zaken verzoekonderzoek Rekenkamer over ‘doelmatigheid lumpsumfinancieriing' en ‘bekostiging mbo’ - 2014Z00034

Besluit: Aanhouden tot nadere berichtgeving van de Algemene Rekenkamer.

Verzoek van cie SZW de kabinetsvisie over het meer over op elkaar afstemmen van onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 augustus 2013. Kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie - 31293-181

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Verzoek n.a.v.: de kabinetsvisie over het meer over op elkaar afstemmen van onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (vve) geagendeerd (brief d.d. 1 december 2013, 31322-227). In deze kabinetsvisie wordt verwezen naar een rapport van de Onderwijsinspectie d.d. 20 augustus over de kwaliteit van de vve (31293 – 181). De commissie SZW zou graag deze brief betrekken bij haar algemeen overleg op 9 februari a.s.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, H.J. Post - 3 januari 2014. Verzoek van cie SZW de kabinetsvisie over het meer over op elkaar afstemmen van onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (vve) - 2014Z00028

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Financieel beeld funderend onderwijs 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 december 2013. Financieel beeld funderend onderwijs 2012 - 31293-193

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 23 april a.s. inzake Versterking governance in de praktijk.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het ontwerpbesluit experiment collegegelddifferentiatie bij honours tracks

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 december 2013. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het ontwerpbesluit experiment collegegelddifferentiatie bij honours tracks - 2013Z25336

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Open standaarden in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 december 2013. Open standaarden in het onderwijs - 26643-295

Besluit: Aanhouden tot ontvangst van antwoord inzake schriftelijk overleg over fiche 5: Mededeling 'Naar een opener onderwijs' (t.z.t. een algemeen overleg plannen over Onderwijs en digitalisering, zie ook brief Naar een open en online hoger onderwijs van 8 januari 2014).

Herziening kwalificatiestructuur mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 december 2013. Herziening kwalificatiestructuur mbo - 31524-190

Besluit: Het algemeen overleg Macrodoelmatigheid in het mbo (6 februari 2014) en het algemeen overleg Mbo kwalificatiedossiers (12 maart 2014) worden samengevoegd tot algemeen overleg Macrodoelmatigheid en Kwalificatiedossiers op 12 maart 2014 (drie uur).

Reactie op vragen over een vermoeden van misstanden bij de Hogeschool InHolland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 december 2013.

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2013D36468; De Kamer word z.s.m. nader geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek door de Raad van Toezicht.

Voortgang van de invoering van Studie in Cijfers ("studiebijsluiter")

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 december 2013. Voortgang van de invoering van Studie in Cijfers ("studiebijsluiter") - 31288-360

Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen dossier Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt hoger onderwijs.

Voorgenomen acties advies KNAW 'Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs; vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2013. Voorgenomen acties advies KNAW 'Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs; vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw' - 31289-181

Besluit: Na ontvangst van het advies van de SLO (medio 2014) zal een algemeen overleg 'Curriculum-VO van de toekomst' gepland worden.

Reactie op de standpunten van OUDERS & COO inzake het wetsvoorstel tot afschaffen gratis schoolboeken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 december 2013. Reactie op de standpunten van OUDERS & COO inzake het wetsvoorstel tot afschaffen gratis schoolboeken - 2013Z24933

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2013D39566.

Burgerschap in het onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 december 2013. Burgerschap in het onderwijs - 33750-VIII-80

Besluit: Na ontvangst van het onderzoek van de SLO (maart 2014) en het Onderwijsraadadvies inzake Curriculum VO (mei 2014), en de kabinetsreactie daarop (na de zomer te verwachten), zal een algemeen overleg burgerschap in het onderwijs gepland worden.

Afschrift van de reactie op de brief van Onderwijscentrum De Berkenschutse over de positie van het speciaal onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 december 2013. Afschrift van de reactie op de brief van Onderwijscentrum De Berkenschutse over de positie van het speciaal onderwijs - 2013Z24823

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 18 december jl over Passend onderwijs.

Verzoek van het lid Segers om een schriftelijke reactie van de staatssecretaris op het bericht dat de NPO wil stoppen met het tellen van het aantal leden van omroepen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers (ChristenUnie) - 14 januari 2014. Verzoek van het lid Segers om een schriftelijke reactie van de staatssecretaris op het bericht dat de NPO wil stoppen met het tellen van het aantal leden van omroepen. - 2014Z00420

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd er zal een reactie van de staatssecretaris worden verzocht.3

Uitstelbrief handhaving artikel 11 van de Monumentwet 1988 in verband met schade aan rijksmonumenten in Noord Oost Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 januari 2014. Uitstelbrief handhaving artikel 11 van de Monumentwet 1988 in verband met schade aan rijksmonumenten in Noord Oost Groningen - 2014Z00686

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Rondvraag Cultuur en Media

Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 januari 2014. Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) - 33846

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 februari 2014 te 10.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport is rondgezonden.

Rapport ‘Duurzaam duurt het langst’ en beleidsreactie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 januari 2014. Aanbieding van het rapport ‘Duurzaam duurt het langst’ en beleidsreactie ter zake - 29362-226

Besluit: Betrekken bij het AO Archiefbeheer van 29 januari a.s.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de gevolgen van cultuurbezuinigingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 januari 2014. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de gevolgen van cultuurbezuinigingen - 2014Z00284

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering van de motie van de leden Jasper Van Dijk en Van Dekken om een vergelijking te maken tussen het popbeleid in Nederland en Canada

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 december 2013. Uitvoering van de motie van de leden Jasper Van Dijk en Van Dekken om een vergelijking te maken tussen het popbeleid in Nederland en Canada - 32820-97

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering (mede ivm afweging: betrekken bij AO Cultuureducatie of nog te plannen verzamel-AO Cultuur).

Uitstelbericht over de voortgang van de 'rode knop' discussie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 december 2013. Uitstelbericht over de voortgang van de 'rode knop' discussie - 33426-43

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (uitstelbrief).
Noot: In maart 2014 zal de Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten van het rode knop traject en de ministeriële regeling.
Gerelateerde kamerstukken: 33426-43