Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 5 november 2013

Gepubliceerd: 7 november 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2013A0492710
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=711eda86-e2a2-4c48-b67c-677357f5d514&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%205%20november%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31532, 26991, 21501, 28625, 22112, 32627, 33643, 32670, 26991, 21501, 22112, 30825, 33576, 33750, 33750, 31083, 22112, 33735, 17050, 31239, 33529, 28982

Inhoud


Verzoek van het lid De Liefde betreffende uitvoering van de motie inzake het Nagoya Protocol (Kamerstuk 27428 Nr. 253) en een brief van de European Seed Association (ESA).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.C. de Liefde (VVD) - 1 november 2013. Verzoek van het lid De Liefde betreffende uitvoering van de motie inzake het Nagoya Protocol (Kamerstuk 27428 Nr. 253) en een brief van de European Seed Association (ESA). - 2013Z20919

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om een brief van de staatssecretaris van EZ met een stand van zaken over de uitvoering van de aangenomen motie van het lid de Liefde inzake het Nagoya Protocol (Kamerstuk 27 428 Nr. 253) en een kabinetsreactie op brief van de European Seed Association (ESA).9

Verzoek van het lid Thieme om de staatssecretaris van Economisiche Zaken een brief te vragen over de voortgang van de uitvoering van de aangenomen motie over koppelbehandelingen (Kamerstuk 29683, nr 155)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 31 oktober 2013. Verzoek van het lid Thieme om een brief ontvangen over de voortgang van de uitvoering van de aangenomen motie over koppelbehandelingen (Kamerstuk 29683, nr 155) voor het algemeen overleg Antibiotica en Dierziekten op 14 november 2013 - 2013Z20833

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ te verzoeken om een brief over de voortgang van de uitvoering van de aangenomen motie over koppelbehandelingen (Kamerstuk 29 683, nr. 155) ten behoeve van het algemeen overleg Antibioticagebruik en dierziekten op 14 november 2013.

Aanbieding evaluatie van het Platform Verduurzaming Voedsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 oktober 2013. Aanbieding evaluatie van het Platform Verduurzaming Voedsel - 31532-120

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voedsel op 18 december 2013.Rondvraag Landbouw en Natuur

RASFF-melding verboden runderseparatorvlees in de voedselketen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 oktober 2013. RASFF-melding verboden runderseparatorvlees in de voedselketen - 26991-373

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voedsel op 18 december 2013.

Nieuw visserijprotocol met Marokko

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 oktober 2013. Nieuw visserijprotocol met Marokko - 21501-32-753

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 16 oktober 2013.

Betaalschema van de regelingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 oktober 2013. Betaalschema van de regelingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 2013 - 28625-166

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 16 oktober 2013.

Fiche: Verordening vangstmogelijkheden visbestanden Oostzee 2014

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 oktober 2013. Fiche: Verordening vangstmogelijkheden visbestanden Oostzee 2014 - 22112-1711

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 16 oktober 2013.

Beleidsbrief tuinbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 oktober 2013. Beleidsbrief tuinbouw - 32627-14

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Tuinbouw op 28 november 2013.

Reactie op het gemotiveerd advies over het voorstel inzake teeltmateriaal

Zaak: Overig - Organisatie, Europese Commissie - 29 oktober 2013. Reactie op het gemotiveerd advies over het voorstel inzake teeltmateriaal - 33643-8

Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt om een kabinetsreactie gevraagd ten behoeve van het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 december 2013 van 16.00-18.30 uur.

Planning en genodigdenlijst rondetafelgesprek Tuinbouw

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 30 oktober 2013. Stafnotitie Voorstel programma rondetafelgesprek Tuinbouw - 2013Z20674

Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde genodigdenlijst en het plannen van het rondetafelgesprek Tuinbouw op 21 november 2013 van 15.00-17.00 uur .

Voortgang en planning van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 oktober 2013. Voortgang en planning van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) - 32670-83

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging vande Natuurbeschermingswet 1998 (progammatische aanpak stikstof)(Kamerstuk 33 669).
Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht om de recente versies van alle gebiedsanalyses openbaar te maken.VisserijGeen agendapunten7

BOR-notitie inzake natuurdoelen, effecten en middelen

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 18 oktober 2013. BOR-notitie inzake natuurdoelen, effecten en middelen - 2013Z20160

Besluit: De commissie EZ maakt zich de notitie eigen, waarmee deze openbaar wordt.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling EZ 2014, onderdeel Landbouw en Natuur.

Plan van aanpak NVWA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 oktober 2013. Plan van aanpak NVWA - 26991-374

Besluit: Het algemeen overleg NVWA op 12 november a.s. zal geen doorgang vinden. Een nieuwe datum voor het AO NVWA met aanwezigheid van de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS zal gezocht worden.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 17 oktober 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 oktober 2013. Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 17 oktober 2013 - 21501-32-754

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 december 2013 van 16.00-18.30 uur.

Fiche: Verordening preventie en beheer van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (IUS)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 oktober 2013. Fiche: Verordening preventie en beheer van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (IUS) - 22112-1719

Besluit: Nagevraagd wordt bij het ministerie wanneer de brief over de nationale implementatie van het GLB naar de Kamer komt.
Besluit: Het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 13 november a.s. vindt geen doorgang in verband met het annuleren van de Landbouw- en Visserijraad van 18-19 november a.s..6
Besluit: Het fiche wordt geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 december 2013 van 16.00 tot 18.30 uur.

Reactie op de notitie van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) over het meten van grondwaterstanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 oktober 2013. Reactie op de notitie van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) over het meten van grondwaterstanden - 30825-199

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 19 november 2013 om 14.00 uur.

Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw & Natuur

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 21 oktober 2013. Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw & Natuur - 33750-XIII-8

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting EZ 2014, onderdeel Landbouw en Natuur.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014, onderdeel Landbouw en Natuur) (Kamerstuk 33 750- XIII)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 oktober 2013. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014, onderdeel Landbouw en Natuur - 33750-XIII-9

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting EZ 2014, onderdeel Landbouw en Natuur.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2014 (Kamerstuk 33 750-F)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 oktober 2013. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2014 - 33750-F-4

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting EZ 2014, onderdeel Landbouw en Natuur.

Dienst Landelijk Gebied

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 oktober 2013. Dienst Landelijk Gebied - 33576-8

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting EZ 2014, onderdeel Landbouw en Natuur.5

Uitnodigingsbrief Internationale Grüne Woche 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 oktober 2013. Uitnodigingsbrief Internationale Grüne Woche 2014 - 2013Z20802

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.LANDBOUW EN NATUUR Brievenlijst deel Landbouw en Natuur (nrs. 23 t/m 34) (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)Uitnodigingen Landbouw en NatuurGeen agendapuntenLandbouw/Dierhouderij

Stafnotitie werkbezoek Duitsland

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 30 oktober 2013. Stafnotitie Werkbezoek Duitsland - 2013Z20714

Besluit: Er zal geen gecombineerd werkbezoek Innovatie en Grüne Woche plaatsvinden.
Besluit: Een werkbezoek in het kader van innovatie zal georganiseerd worden in januari 2014.
Besluit: Ten behoeve van de procedurevergadering op 19 november a.s. zäl geïnventariseerd worden welke suggesties er zijn voor buitenlandse werkbezoeken in 2014.

Aanbieding CPB doorrekening begrotingsafspraken 2014

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 oktober 2013. Aanbieding CPB doorrekening begrotingsafspraken 2014 - 33750-35

Besluit: Desgewenst betrokken bij debat inzake budgettaire effecten Begrotingsafspraken 2014.

Aanbieding van de doorrekening van het CPB van de ex-ante budgettaire effecten Begrotingsafspraken 2014

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 oktober 2013. Aanbieding van de doorrekening van het CPB van de ex-ante budgettaire effecten Begrotingsafspraken 2014 - 33750-21

Besluit: Desgewenst betrokken bij debat inzake budgettaire effecten Begrotingsafspraken 2014.
Gerelateerde kamerstukken: 33750-21

Aanbieding slotstuk van de commissie Streppel (Monitoring Commissie Corporate Governance Code)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 oktober 2013. Aanbieding slotstuk van de commissie Streppel (Monitoring Commissie Corporate Governance Code) - 31083-48

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Monitoring Corporate Governance Code d.d. 30 oktober 2013.

Opzet en genodigdenlijst rondetafelgesprek Inkoopmacht d.d. 14 november 2013.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 30 oktober 2013. Stafnotitie Voorstel programma rondetafelgesprek Inkoopmacht - 2013Z20723

Besluit: De commissie stemt in met de opzet en genodigdenlijst voor het rondetafelgesprek.

Opzet en genodigdenlijst rondetafelgesprek Toegepast onderzoek d.d. 13 november 2013.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 30 oktober 2013. Stafnotitie Voorstel programma rondetafelgesprek Toegepast onderzoek - 2013Z20726

Besluit: De commissie stemt in met de opzet voor het rondetafelgesprek. Aan de genodigdenlijst worden toegevoegd Dutchspace en TNO.

Fiche: Verordening statistiek spoorvervoer

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 oktober 2013. Fiche: Verordening statistiek spoorvervoer - 22112-1717

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen met het oog op agendering voor het AO Ecofin d.d. 7 november 2013.

Regels omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Uitvoeringswet EFRO)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 oktober 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33735-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33735-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 september 2013. Regels omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Uitvoeringswet EFRO) - 33735

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht om voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel de Kamer te informeren over de landsdelige verdeling van de structuurfondsmiddelen, conform haar toezegging in het schriftelijk overleg inzake Cohesiebeleid (Kamerstuk 21 501-08, nr. 478). De staatssecretaris wordt verzocht daarbij ook een toelichting te geven op de kosten voor cofinanciering en uitvoering van de verschillende fondsen alsmede de verhouding tussen beide posten, zoals ook opgenomen in de begroting Economische Zaken.
Noot: De griffie plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel spoedig in te plannen gelet op de beoogde inwerkingtreding uiterlijk 31 december 2013.

Toegezegde informatie over het toezicht op de positie van de pakketbezorgers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 oktober 2013. Toezicht op de positie van de pakketbezorgers - 17050-441

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie).

BOR-notitie Begroting EZ 2014 WGO Energie

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Harpe - 1 november 2013. BOR-notitie Begroting EZ 2014 WGO Energie - 2013Z20946

Besluit: Ter informatie.

Verzoek lid Van Tongeren om voorafgaande aan het WGO Energie een aanvullende brief van de minister Economische Zaken te ontvangen inzake het moment waarop lale elf onderzoeken aan de Kamer worden gezonden.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 1 november 2013. Verzoek lid Van Tongeren om een aanvullende brief van Minister Kamp voor het WGO Energie, waarom alle elf onderzoeken pas in januari aan de kamer gezonden kunnen worden. - 2013Z20960

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de minister te verzoeken de Kamer, voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Energie van 11 november a.s., te informeren over de reden waarom de 11 onderzoeken, ook al zijn deze eerder gereed, allen in januari 2014 aan de Kamer worden geboden.2

Aanbieding van de prognose hernieuwbare energie 2013-2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 november 2013. Aanbieding van de prognose hernieuwbare energie 2013-2015 - 2013Z21140

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Energie op 11 november 2013.

Informatie over de openstelling van de SDE+ in 2014

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 oktober 2013. Informatie over de openstelling van de SDE+ in 2014 - 31239-171

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 11 november 2013.

Besluitvorming over gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 oktober 2013. Besluitvorming over gaswinning Groningen - 33529-25

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 11 november 2013.

Aanbieding van het Jaarverslag 2012, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en het Jaarverslag 2012 van EBN B.V.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 oktober 2013. Aanbieding van het Jaarverslag 2012, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en het Jaarverslag 2012 van EBN B.V. - 33750-XIII-10

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 11 november 2013.

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 oktober 2013. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) - 33777

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 12 november 2013 te 17.00 uur

Afschrift van het antwoord op de brief van de gemeente Boxtel inzake het verzoek de opsporingsvergunning van cuadrilla voor de opsporing van koolwaterstoffen In te trekken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 oktober 2013. Afschrift van het antwoord op de brief van de gemeente Boxtel inzake het verzoek de opsporingsvergunning van cuadrilla voor de opsporing van koolwaterstoffen In te trekken - 2013Z19930

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen debat over schaliegas.

Het delen van kennis op het gebied van schaliegas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 oktober 2013. Het delen van kennis op het gebied van schaliegas - 28982-134

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.