Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 13 mei 2014

Gepubliceerd: 14 mei 2014
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2013A048134
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8ac4d99e-d2cb-4e8a-ba92-c5635bfe676c&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20WR%20d.d.%2013%20mei%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31239, 32847, 33894, 28325, 30196, 33104, 33340

Inhoud


Technische briefing door de Algemene Rekenkamer inzake verantwoordingsonderzoek departementale jaarverslagen 2013, rijksbredethema's

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 7 mei 2014. Technische briefing door de Algemene Rekenkamer inzake verantwoordingsonderzoek departementale jaarverslagen 2013, rijksbrede - 2014Z08215thema's

Besluit: Van de aangeboden briefing betreffende specifieke begrotingshoofdstukken (en bijbehorende fondsen) maakt de commissie geen gebruik.

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Wonen en Rijksdienst 2013

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 mei 2014. Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Wonen en Rijksdienst 2013 - 33930-VII-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 27 mei 2014 te 16.00 uur.

Reactie op een brief van de SBF-kerngroep inzake de voortgang onderhandelingen met betrekking tot SBF-regeling

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 mei 2014. Reactie op een brief van de SBF-kerngroep inzake de voortgang van de onderhandelingen met betrekking tot SBF-regeling - 2014Z08140

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen per 1 februari 2014.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 april 2014. Voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen per 1 februari 2014 - 2014Z07662

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Rijksdienst d.d. 11 juni 2014.

Beantwoording toezeggingen naar aanleiding van vragen over inkoop Groene Stroom door het Rijk

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 april 2014. Beantwoording toezeggingen naar aanleiding van vragen over inkoop Groene Stroom door het Rijk - 31239-175

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Hervorming Rijksdienst d.d. 11 juni 2014.

Reactie op verzoek om brief PvdA-plannen woningmarkt

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 30 april 2014. Reactie op verzoek van het lid Verhoeven om een brief over de plannen van de PvdA voor de sociale huurmarkt - 32847-120

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Woningmarkt en huursector op 14 mei 2014.Rijksdienst

Uitstel toezending van de reactie op de motie van het lid Albert de Vries over het aanmerken van de Achterhoek als krimpregio (33750 XVIII, nr.15)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 april 2014. Uitstel toezending van de reactie op de motie van het lid Albert de Vries over het aanmerken van de Achterhoek als krimpregio (33750 XVIII, nr.15) - 33894-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Resultaten van het overleg met de zwembadbranche

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 april 2014. Resultaten van het overleg met de zwembadbranche - 28325-154

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bouwregelgeving d.d. 25 juni 2014.

Terugkoppeling gesprek Eurocommissaris Energie inzake de 'EPBD'

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 april 2014. Terugkoppeling gesprek Eurocommissaris Energie inzake de 'EPBD' - 30196-246

Besluit: Aangekondigd voorstel voor het nieuwe energielabel afwachten en agenderen voor algemeen overleg Energiebesparing gebouwen in juni 2014.

Aanbieding van een rapportage van een onderzoek naar de effecten op studentenhuisvesting van mogelijke maatregelen in het Hoger Onderwijs (verzoek van het lid Rog bij de Regeling van Werkzaamheden van 27 maart 2014)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 maart 2014. Aanbieding van een rapportage van een onderzoek naar de effecten op studentenhuisvesting van mogelijke maatregelen in het Hoger Onderwijs (verzoek van het lid Rog bij de Regeling van Werkzaamheden van 27 maart 2014) - 33104-7

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Studentenhuisvesting (na het zomerreces). De commissie voor OCW wordt als volgcommissie bij het AO uitgenodigd.

Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam voor de verlenging toepassing Wbmgp van de gebiedsaanwijzing voor de gemeente Rotterdam

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 april 2014. Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam voor de verlenging toepassing Wbmgp van de gebiedsaanwijzing voor de gemeente Rotterdam - 33340-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.