Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 maart 2014

Gepubliceerd: 6 maart 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2013A047877
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ee4af050-37a2-46b0-9eb0-aa81c8d44eab&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%206%20maart%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33715, 33715, 33786, 33789, 33787, 33790, 25764, 17050, 22112, 33829, 33597, 33715, 33818, 30977, 33750

Inhoud


Technische brief organiseren over elektronische identificatie (eID)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J.M.J. Moors (VVD) - 6 maart 2014. Technische brief organiseren over het onderwerp eID - 2014Z041936

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek van de heer Moors tot het plannen van een besloten technische briefing over elektronische identificatie (eID). De minister van Financiën zal vooraf om toestemming worden gevraagd.

Verzoek tot positionering van de BES-portefeuille van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken naar de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 16 januari 2014. Verzoek tot positionering van de BES-portefeuille van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken naar de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties. - 2014Z00635

Besluit: De voortouwcommissie voor de BES-eilanden wordt vanaf heden de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken wordt volgcommissie.
Noot: De woordvoering wordt overgelaten aan de fracties.

Verzoek om reactie van minister BZK over (mogelijke) gevolgen van de uitspraak van het Hof betreffende de centrale opslag van vingerafdrukken

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 28 februari 2014. Verzoek om reactie van minister BZK over (mogelijke) gevolgen van de uitspraak van het Hof betreffende de centrale opslag van vingerafdrukken - 2014Z03729

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Beantwoording vragen commissie over dienstreizen en uitzendingen van ambtenaren naar het Caribische deel van het Koninkrijk en naar aanleiding van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 2 tot en met 12 januari 2014 aan de (ei)landen in het Caribische deel van het Koninkrijk

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 februari 2014. Beantwoording vragen commissie over dienstreizen en uitzendingen van ambtenaren naar het Caribische deel van het Koninkrijk en naar aanleiding van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 2 tot en met 12 januari 2014 aan de (ei)landen in het Caribische deel van het Koninkrijk - 33750-IV-30

Besluit: Overlaten aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties. Tevens is deze brief geagendeerd voor het algemeen overleg BES-aangelegenheden.
Noot: In de aanbiedingsbrief heeft de minister van BZK het verzoek van de commissie BiZa beantwoord om snel een kabinetsstandpunt te presenteren over de Evaluatie Rijkscoördinatie Caribisch Nederland (zie blz. 5 van het Verslag Schriftelijk Overleg). Het verzoek van de commissie is gedaan in de procedurevergadering van 13 februari 2014.

Toezegging aangaande de Wet Normering Topinkomens (WNT)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 februari 2014. Reactie op toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van de Aanpassingswet WNT op 30 januari 2014 - 33715-18

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wet normering topinkomens d.d. 6 maart 2014.

Aanpassingswet WNT (Kamerstuk 33715)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 februari 2014. Aanbieding van het uitvoeringskader voor de Aanpassingswet WNT - 33715-17

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wet normering topinkomens d.d. 6 maart 2014.

Mededeling over vertrouwelijke aanbieding van een OLAF rapport over project 9e EOF Bonaire. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 februari 2014. Mededeling over vertrouwelijke aanbieding van een OLAF rapport over project 9e EOF Bonaire. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 33750-VII-47

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie m.b.t. signalering probleem bij paspoort minderjarige kinderen van gescheiden ouders

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 februari 2014. Reactie m.b.t. signalering probleem bij paspoort minderjarige kinderen van

Besluit: De minister van BZK zal worden verzocht om de Kamer na een jaar nader te informeren over de praktijkervaringen bij de oplossing van dit probleem via een stand van zaken-brief.

Herindeling van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 februari 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33786-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 31 oktober 2013. Herindeling van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss - 33786

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 februari 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33789-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 31 oktober 2013. Samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse - 33789

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 februari 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33787-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 31 oktober 2013. Samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen - 33787

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 februari 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33790-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 31 oktober 2013. Samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer - 33790

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Reactie op de brief van de vereniging Vrijbit om aandacht voor de 'vingerafdruk-vrije' ID-kaart

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 februari 2014. Reactie op de brief van de vereniging Vrijbit om aandacht voor de 'vingerafdruk-vrije' ID-kaart - 25764-74

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg over DigiD op 5 maart jl.3

Toezeggingen Debat Toeslagenfraude

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 februari 2014. Toezeggingen gedaan bij het debat fraude met toeslagen - 17050-464

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg over DigiD op 5 maart jl.

Benoeming leden van de Commissie toezicht financiën politieke partijen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 februari 2014. Benoeming leden van de Commissie toezicht financiën politieke partijen - 33750-VII-46

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Halfjaarrapportage College financieel toezicht BES

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 februari 2014. Halfjaarrapportage College financieel toezicht BES - 33750-IV-29

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over BES-aangelegenheden van 4 uur. Dit algemeen overleg zal plaatsvinden na ontvangst van het kabinetsstandpunt over de Evaluatie Rijkscoördinatie Caribisch Nederland.

Voortgang besprekingen voorstel verordening Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 3 maart 2014. Mogelijkheden Europese politieke partijen - 2014Z03876

Besluit: Notitie is besproken.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 februari 2014. Voortgang besprekingen voorstel verordening Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen - 22112-1787

Besluit: De minister van BZK zal worden verzocht de commissie, zo mogelijk per omgaande, schriftelijk gedetailleerd te informeren over de voortgang van de besprekingen. In zijn reactie dient de minister ten minste in te gaan op het verloop van de procedure, zijn inspanningen om de bezwaren van de Nederlandse regering en de Tweede Kamer over te brengen bij de EU, de onderscheiden regeringen en de onderscheiden nationale parlementen, en op de resultaten van deze inspanningen. Voorts wordt de minister verzocht zo concreet mogelijk aan te geven welke gevolgen naar zijn mening de aanvaarding van het onderhavige voorstel zal hebben op politieke partijen en op toekomstige verkiezingen.

Internetstemmen voor kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 februari 2014. Internetstemmen voor kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen - 33829-2

Besluit: Aanhouden tot het kabinetsstandpunt zal zijn ontvangen.2

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 februari 2014. Vierde nota van wijziging - 33597-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 april 2013. Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen - 33597

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Aanpassingwet WNT

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 februari 2014. Inwerkingtreding Aanpassingwet WNT - 33715-16

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wet normering topinkomens d.d. 6 maart 2014.

Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 februari 2014. Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt over het wetsvoorstel Werk en zekerheid - 33818-51

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Informatie over het vertrouwelijk informeren van de Tweede Kamer over zaken aangaande de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 februari 2014. Informatie over het vertrouwelijk informeren van de Tweede Kamer over zaken aangaande de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - 30977-81

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de AIVD waartoe uw commissie reeds heeft besloten maar waarvoor nog geen datum is vastgesteld.

Gesprek met het CBP over gegevensdeling en privacy in het kader van de decentralisaties

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 februari 2014. Gesprek met het CBP over gegevensdeling en privacy in het kader van de decentralisaties - 33750-VII-45

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de voortgang van het decentralisatieproject waartoe uw commissie reeds heeft besloten maar waarvoor nog geen datum is vastgesteld.

Afspraken die de coalitie in het najaar 2013 heeft gemaakt met de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 12 februari 2014. Afspraken die de coalitie in het najaar 2013 heeft gemaakt met de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP - 33750-36

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Binnenlandse Zaken