Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 6 november 2013

Gepubliceerd: 7 november 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A0476612
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c7737755-0b31-4174-93bf-bd9130ea1a81&title=Besluitenlijst%20VWS%206%20november%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33060, 29689, 29282, 29689, 31016, 32620, 31765, 28828, 33149, 32620, 33204, 33726, 29248, 29323, 29963, 32793, 29282, 30234, 28828, 29248, 31765, 32793, 33684, 32620, 32793, 32399, 32399, 32399, 32012, 29689, 33684, 33684, 31839, 33684, 32793, 25847, 22112, 21109, 22112

Inhoud


Verzoek om reactie staatssecretaris VWS op burgerbrief inzake extra 150 km Valys te ontvangen voor het AO Valys/doelgroepenvervoer/vervoer dagbesteding

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 7 november 2013. Verzoek om reactie staatssecretaris VWS op burgerbrief inzake extra 150 km Valys te ontvangen voor het AO Valys/doelgroepenvervoer/vervoer dagbesteding - 2013Z21542

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Behandeling nog te ontvangen brief Hervroming Langdurige Zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. van 't Wout (VVD) - 7 november 2013. Behandeling nog te ontvangen brief Hervroming Langdurige Zorg - 2013Z21490

Besluit: De nog te ontvangen brief inzake de Hervorming Langdurige Zorg wordt niet geagendeerd voor het algemeen overleg AWBZ d.d. 7 november a.s.De brief zal worden geagendeerd voor de procedurevergadering d.d. 13 november a.s.11

Verzoek om het algemeen overleg Zorgverzekeringswet (3 uur) nog voor het einde van het jaar te plannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 6 november 2013. Verzoek om het algemeen overleg Zorgverzekeringswet nog voor het einde van het jaar te plannen - 2013Z21377

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie bewindspersoon op burgerbrief inzake structureel probleem openen bankrekening pleegkinderen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 5 november 2013. Verzoek om reactie bewindspersoon op burgerbrief inzake structureel probleem openen bankrekening pleegkinderen - 2013Z21205

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie m.b.t. energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 6 november 2013. Verzoek om reactie m.b.t. energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen - 2013Z21337

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie op brief van ZN inzake zorgelijke stijging ggz-tarieven

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T. Kuzu (PvdA) - 29 oktober 2013. Verzoek om reactie op brief van ZN inzake zorgelijke stijging ggz-tarieven - 2013Z20613

Besluit: Naar aanleiding van brief 32 op de brievenlijst zal een reactie aan de bewindspersoon worden gevraagd

Verzoek om algemeen overleg over draagmoederschap

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 23 oktober 2013. Verzoek om algemeen overleg over draagmoederschap - 2013Z20338

Besluit: Verzoek niet gehonoreerd daar het voortouw bij de VKC V&J ligt die een algemeen overleg Draagmoederschap zal houden

Verzoek om een gesprek met ervaringsdeskundigen als voorbereiding op het gesprek net ZonMw over de resultaten van het onderzoek naar (de rol van de psychiatrie bij de behandeling van) plegers van seksueel misbruik bij minderjarigen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 10 oktober 2013. Verzoek om een gesprek met ervaringsdeskundigen als voorbereiding op het gesprek net ZonMw over de resultaten van het onderzoek naar (de rol van de psychiatrie bij de behandeling van) plegers van seksueel misbruik bij minderjarigen - 2013Z19446

Besluit: Bewindspersoon rappelleren toezending reactie op commissiebrief van 18 september jl. inzake rol van de psychiatrie
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Mevrouw Bergkamp zal een nader voorstel indienen ter bespreking10

Verzoek om een gesprek/rondetafelgesprek met zorgverzekeraars

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 10 september 2013. Verzoek om een gesprek/rondetafelgesprek met zorgverzekeraars - 2013Z17013

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Mevr. Bouwmeester zal een nader voorstel indienen ter bespreking

Verzoek om een algemeen overleg over de Wet maatschappelijke ondersteuning

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 10 september 2013. Verzoek om een algemeen overleg over de Wet maatschappelijke ondersteuning - 2013Z17052

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De leden Keijzer en Van 't Wout zullen een gezamenlijk voorstel indienen ter bespreking

Aanbieding van het rapport "Transparantie ziekenhuisuitgaven; Uitgavenbeheersing in de zorg deel 2"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 oktober 2013. Aanbieding van het rapport "Transparantie ziekenhuisuitgaven; Uitgavenbeheersing in de zorg deel 2" - 33060-6

Besluit: Betrekken bij de door de Algemene Rekenkamer aangeboden briefing

Voorstel van wet van de leden Pia Dijkstra en Voortman tot wijziging van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in verband met de invoering van een verwijsplicht voor de arts

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 23 oktober 2013. Voorstel van wet van de leden Pia Dijkstra en Voortman tot wijziging van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in verband met de invoering van een verwijsplicht voor de arts - 33778

Besluit: Aanhouden tot ontvangst Advies Raad van State

Aandachtspunten bij de begroting 2014 van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 22 oktober 2013. Aandachtspunten bij de begroting 2014 van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 33750-XVI-11

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling
Besluit: Betrekken bij de door de Algemene Rekenkamer aangeboden briefing

Antwoorden eerste termijn behandeling Begroting VWS 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 oktober 2013. Antwoorden eerste termijn behandeling Begroting VWS 2014 - 2013Z20682

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overig

Tussenrapportage verhoging eigen risico en zorgmijding

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 oktober 2013. Tussenrapportage verhoging eigen risico en zorgmijding - 29689-479

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Visie op de arbeidsmarkt in de zorg en ondersteuning

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 oktober 2013. Visie op de arbeidsmarkt in de zorg en ondersteuning - 29282-181

Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector (4 uur)

Notitie over (de voor- en nadelen van het hebben van een) eigen vermogen bij instellingen en zorgverzekeraars met het oog op het eventueel afromen van eigen vermogens

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2013. Notitie over (de voor- en nadelen van het hebben van een) eigen vermogen bij instellingen en zorgverzekeraars met het oog op het eventueel afromen van eigen vermogens - 29689-480

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Uitstel toezending reactie op het rapport van de heer Danner naar aanleiding van de sterfgevallen in het Ruwaard van Puttenziekenhuis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2013. Uitstel toezending reactie op het rapport van de heer Danner naar aanleiding van de sterfgevallen in het Ruwaard van Puttenziekenhuis - 31016-58

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsbrief bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2013. Beleidsbrief bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg - 32620-94

Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg Eerstelijnszorg (3,5 uur)8

Reactie op verzoek van het lid Agema inzake het bericht dat Careyn stopt met het project regelarme instellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 oktober 2013. Reactie op verzoek van het lid Agema inzake het bericht dat Careyn stopt met het project regelarme instellingen - 31765-80

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Administratieve lasten

Informatie over de voortgang van het onderwerp ‘Kostenbewustzijn’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 oktober 2013. Informatie over de voortgang van het onderwerp ‘Kostenbewustzijn’ - 28828-53

Besluit: Betrekken bij plenair debat over Zorgfraude

Stand van zaken van de toezeggingen van VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 oktober 2013. Stand van zaken van de toezeggingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 33750-XVI-14

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling

Aanbieding advies van de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) en de Gezondheidsraad (GR) over het direct openbaar maken van klachten, meldingen en signalen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 oktober 2013. Aanbieding van het advies van de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) en de Gezondheidsraad (GR) over het direct openbaar maken van klachten, meldingen en signalen - 33149-22

Besluit: Agenderen voor te houden algemeen overleg IGZ na ontvangst aangekondigde kabinetsreactie

Een duurzaam informatiestelsel voor de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 oktober 2013. Een duurzaam informatiestelsel voor de zorg - 32620-93

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 12 december 201

Antwoord op vragen commissie inzake vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/Wmo (33 204, nr. 33)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 oktober 2013. Beantwoording vragen commissie over de vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/Wmo - 33204-35

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AWBZ d.d. 7 november 2013.

Uitwerking van het Herfstakkoord en positie wetsvoorstel Wtcg (Kamerstuk 33 726)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 oktober 2013. Uitwerking van het Herfstakkoord en positie wetsvoorstel Wtcg - 33726-6

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om zeer spoedige toezending van de nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wtcg en CER

Bekostiging geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 oktober 2013. Bekostiging geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg - 29248-260

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 27 november 201

Invoering van de hielprik in Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 oktober 2013. Invoering van de hielprik in Caribisch Nederland - 29323-87

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Preventiebeleid

Toezeggingen gedaan tijdens het AO Medische Ethiek op 30 mei 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 oktober 2013. Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg over Medische Ethiek op 30 mei 2013 - 29963-9

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek

Uitvoering van de motie van de leden Voortman en Wolbert over een onderzoek naar het kostenbeslag van financiële regelingen voor de vergoeding van tolken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 oktober 2013. Uitvoering van de motie van de leden Voortman en Wolbert over een onderzoek naar het kostenbeslag van financiële regelingen voor de vergoeding van tolken - 32793-105

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling

Verslag van een schriftelijk overleg inzake beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen (Kamerstuk 29 282, nr. 178)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 oktober 2013. Beantwoording vragen commissie over de beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen - 29282-180

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid (zie agendapunt 45)6

CBS-rapport Sport in Beeld; de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie in 2006, 2008 en 2010.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 oktober 2013. Aanbieding CBS-rapport Sport in Beeld; de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie in 2006, 2008 en 2010 - 30234-90

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Sport d.d. 18 november 201

Lijst van vragen en antwoorden over fraude in de zorg (Kamersrtuk 28 828 nr. 48)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 oktober 2013. Beantwoording vragen commissie over fraude in de zorg - 28828-52

Besluit: Betrekken bij plenair debat over Zorgfraude

Reactie op het NZa advies over Organisatie DBC systematiek

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 oktober 2013. Reactie op het NZa advies over Organisatie DBC systematiek - 29248-259

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Nota van wijziging - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (Kamerstuk 33 750-XVI)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 oktober 2013. Nota van wijziging - 33750-XVI-12

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (Kamerstuk 33 750-XVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 oktober 2013. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 - 33750-XVI-13

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling

Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 oktober 2013 - 33775

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 december 2013.

Maatregelen cosmetische sector

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 oktober 2013. Maatregelen cosmetische sector - 31765-79

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 28 november 2013.
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Antwoorden op vragen commissie over beleid invasieve exotische muggen (Kamerstuk 32 793, nr. 96)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 oktober 2013. Antwoorden op vragen commissie over beleid invasieve exotische muggen - 32793-104

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Derde nota van wijziging - Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 oktober 2013. Derde nota van wijziging - 33684-108

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake proeftuinen en pilots 'betere zorg met minder kosten' (Kamerstuk 32 620, nr. 85)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 oktober 2013. Antwoorden op vragen inzake proeftuinen en pilots 'betere zorg met minder kosten' - 32620-92

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Bekostiging curatieve zorg

Verbetering bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 oktober 2013. Verbetering bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker - 32793-103

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden notaoverleg Nationaal Programma Preventie

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2013. Nota van wijziging - 32399-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 32399-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2013. Begeleidende brief bij de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging - 32399-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 4 juni 2010. Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) - 32399

Besluit: De leden Leijten, Dijkstra en Bruins Slot zullen een voorstel indienen voor het houden van een rondetafelgesprek dat zal dienen ter bespreking in een extra procedurevergadering
Besluit: De commissie maakt graag gebruik van het aanbod van het ministerie van VWS om een technische briefing te geven
Besluit: Aanhouden in afwachting van nadere besluitvorming (rondetafelgesprek)

Reactie op verzoek van het lid leijten over de perikelen bij DMH Humanitas

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 oktober 2013. Reactie op verzoek van het lid leijten over de perikelen bij DMH Humanitas - 32012-16

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over interim-bestuurders in de zorg (mevr. Leijten)

Uitstel reactie op de resultaten van de onderzoeksrapporten “Indische rekening” en “Sporen van vernieling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 oktober 2013. Uitstel reactie op de resultaten van de onderzoeksrapporten “Indische rekening” en “Sporen van vernieling - 2013Z19997

Besluit: Bewindspersoon rappelleren om voor het einde van het jaar 2013 zijn reactie aan de Kamer te sturen

Aanbieding werkprogramma 2014 Gezondheidsraad

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 oktober 2013. Aanbieding werkprogramma 2014 Gezondheidsraad - 33750-XVI-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Leijten en Bruins Slot over problemen met de verwijzing in de geriatrische revalidatiezorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 oktober 2013. Reactie op de gewijzigde motie van de leden Leijten en Bruins Slot over problemen met de verwijzing in de geriatrische revalidatiezorg - 29689-478

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 28 november 201

Toegezegde brief naar aanleiding van parlementaire behandeling Jeugdwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 oktober 2013. Toegezegde brief naar aanleiding van parlementaire behandeling Jeugdwet - 33684-75

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

33684 Tweede nota van wijziging inzake de Jeugdwet

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 oktober 2013. Tweede nota van wijziging - 33684-76

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber over het bericht dat de 24 weken grens bij abortus moet worden losgelaten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 oktober 2013. Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber over het bericht dat de 24 weken grens bij abortus moet worden losgelaten - 33750-XVI-10

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Overheveling van de jeugd-GGZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 oktober 2013. Overheveling van de jeugd-GGZ - 31839-320

Besluit: Betrokken bij de behandeling van de Jeugdwet

Reactie op de amendementen inzake de Jeugdwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 oktober 2013. Reactie op de amendementen inzake de Jeugdwet - 33684-78

Besluit: Betrokken bij de behandeling van de Jeugdwet

Aanbieding van Het Nationaal Programma Preventie 2014 - 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 oktober 2013. Aanbieding van Het Nationaal Programma Preventie 2014 - 2016 - 32793-102

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 27 november 2013.
Besluit: Agenderen voor notaoverleg.

Onderzoek NZa naar knelpunten vervoer rolstoelgebruikers en kinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 oktober 2013. Onderzoek NZa naar knelpunten vervoer rolstoelgebruikers en kinderen - 25847-119

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Valys/doelgroepenvervoer/vervoer dagbesteding op 14 november

Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de voorstellen COM (2013) 618 en 619, voor een nieuwe verordening voor Nieuwe Psychoactieve Stoffen en de daaronderliggende aanpassing van een richtlijn over de strafbaarstelling ervan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 oktober 2013. Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de voorstellen COM (2013) 618 en 619, voor een nieuwe verordening voor Nieuwe Psychoactieve Stoffen en de daaronderliggende aanpassing van een richtlijn over de strafbaarstelling ervan - 22112-1722

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in derde kwartaal 2013

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 oktober 2013. Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in het derde kwartaal van 2013 - 21109-213

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Deze rapportage bevat de stand van zaken per 1 oktober 2013 van de lopende implementatieprocessen van EU-regelgeving.

Fiche: Aanbeveling gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 oktober 2013. Fiche: Aanbeveling gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging - 22112-1712

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetgevingsoverleg Sport en bewegen op 18 november