Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 september 2014

Gepubliceerd: 4 september 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2013A0450021
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=030362dd-8012-4fd0-a607-ae2333919e8c&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20I%26M%20d.d.%203%20september%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32224, 22112, 22112, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 33450, 29684, 29684, 28663, 30196, 30872, 28663, 31209, 30175, 29383, 30872, 30196, 28694, 31757, 33872, 33576, 27838, 32668, 33888, 30373, 31936, 29665, 31936, 29665, 31936, 29665, 31409, 31409, 29862, 23645, 23645, 23645, 32404, 22026, 22026, 22026, 29984, 29984, 29984, 29984, 33546, 29984, 25847, 29893, 29893, 30952, 30952, 32127, 32127, 32127, 31936, 29383, 33904

Inhoud


Inventarisatie rondetafelgesprek Omgevingswet

Zaak: Overig - adjunct-griffier, R.P. Jansma - 30 juni 2014. Inventarisatie rondetafelgesprek Omgevingswet - 2014Z12380

Besluit: Conform de besluitvorming in de procedurevergadering van 25 juni 2014 heeft de inventarisatie van suggesties voor genodigden voor het rondetafelgesprek schriftelijk plaatsgevonden.

Inventarisatie rapporteur VN-Klimaattop New York d.d. 23 september 2014.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, B. van Dijk - 25 juni 2014. Inventarisatie rapporteur VN-Klimaattop New York d.d. 23 september 2014 - 2014Z11981

Besluit: Gezien het ontbreken van overige kandidaten, en gezien de brede steun van de commissie voor deze kandidaatstelling is de uitkomst van deze inventarisatie dat het lid Van Veldhoven (D66) is benoemd als rapporteur inzake de VN-Klimaattop in New York d.d. 23 september 2014.20

Deelname Duurzame Dinsdag 2014

Zaak: Overig - adjunct-griffier, B. van Dijk - 25 juni 2014. Deelname Duurzame Dinsdag 2014 - 2014Z11970

Besluit: De volgende Kamerleden hebben aangegeven aanwezig te zijn op (delen van) Duurzame Dinsdag 2014, te weten:• Cegerek (PvdA)• Smaling (SP)• Van Veldhoven (D66)• Agnes Mulder (CDA)• Dik-Faber (ChristenUnie)• Van Tongeren (GroenLinks)• Ouwehand (PvdD) – onder voorbehoud.De commissie heeft eerder besloten het verzoek van de organisatie van Duurzame Dinsdag om gebruik te mogen maken van de Oude Zaal, te ondersteunen.

Planning VSO Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Kamerstuk 30373, nr. 50, 53 en 54)

Zaak: Overig - adjunct-griffier, B. van Dijk - 26 juni 2014. Planning VSO Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Kamerstuk 30373, nr. 50) - 2014Z12130

Besluit: De uitkomst van deze e-mailprocedure is dat het tweeminutendebat inzake het Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes gehouden zal worden ná het zomerreces.

Toekomst- en Onderzoeksagenda van de Kamer

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 5 juni 2014. Brief aan de Kamervoorzitter over Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 - 32224-1018

Besluit: Besproken: in september 2014 kunnen leden concrete, uitgewerkte onderzoeksvoorstellen indienen bij deze commissie, waarna eventueel - na gedachtenvorming in deze commissie - uiterlijk 1 november 2014 één gemotiveerd voorstel zou kunnen worden ingediend bij de commissie voor de Rijksuitgaven (CRU).Overigens - met het oog op de oproep van de CRU om selectief te zijn - kan hierbij in overweging worden genomen dat uit de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu in het recente verleden zijn voortgekomen: de thans lopende Parlementaire Enquête Fyra, het parlementaire onderzoek Onderhoud en Innovatie spoor (2012, Kamerstuk 32 707) en het parlementaire onderzoek Klimaat en energie (2013, Kamerstuk 33 193).
Noot: In het kader van de Toekomst- en Onderzoeksagenda kunnen ten hoogste drie nieuwe parlementaire onderzoeken in het jaar 2015 in uitvoering worden genomen.De commissie voor de Rijksuitgaven roept de commissies op om in dit kader: 1. Selectief te zijn. Bij ieder onderzoeksvoorstel dient goed gemotiveerd te worden waarom parlementair onderzoek in het kader van de toekomst- en onderzoeksagenda meerwaarde heeft (ten opzichte van ander uitgevoerd, lopend en voorgenomen onderzoek binnen of buiten de Kamer).2. Sterker dan voorgaande jaren te toetsen op het draagvlak voor de daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek in de vorm van een tijdelijke commissie. Voor de uitvoering van Parlementaire Enquêtes/Onderzoeken zullen de fracties Leden moeten "vrijmaken" .Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het Kerstreces 2014

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 28 augustus 2014. Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het Kerstreces 2014 - 2014Z14034

Besluit: Ter informatie.

Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek

Zaak: Brief commissie - griffier, P.T.M. van Doorn - 25 juni 2014. Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek - 2014Z11926

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Mededeling innovatie in de blauwe economie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 juni 2014. Fiche: Mededeling innovatie in de blauwe economie - 22112-1868

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d 15 oktober 2014.

Consultatie inzake de EU verordening Ecolabel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 augustus 2014. Consultatie inzake de EU verordening Ecolabel - 22112-1889

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 15 oktober 2014.

Duits voornemen tolvignet personenvoertuigen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 augustus 2014. Informatie over de laatste ontwikkelingen inzake het Duitse voornemen een vignet in te voeren voor personenvoertuigen - 21501-33-496

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 4 september 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 juni 2014. Informatie over mogelijke stappen van Oostenrijk tegen Duitse tol - 21501-33-493

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 4 september 2014.

EU-pakket Circulaire economie

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, C.C.B.M. Keulemans - 28 augustus 2014. EU-stafnotitie: Verslag rapporteur Cegerek over de Green Week juni 2014 Brussel - 2014Z14487

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 12 augustus 2014. EU-voorstel: Richtlijnvoorstel voor wijziging bestaande afvalregelgeving COM (2014) 397 - 2014Z13974

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 15 oktober 2014.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 12 augustus 2014. EU-voorstel: Mededeling "Naar een circulaire economie: een afvalvrij programma voor Europa" COM (2014) 398 - 2014Z13973

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 15 oktober 2014.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, C.C.B.M. Keulemans - 28 augustus 2014. EU-stafnotitie: Behandelvoorstel EU-voorstel Circulaire economie - 2014Z14477

Besluit: De EU-voorstellen inzake circulaire economie en het nog te ontvangen kabinetsstandpunt worden geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 15 oktober 2014 (zie ook hieronder).
Besluit: Middels een e-mailprocedure zal geïnventariseerd worden of er belangstelling is voor een technische briefing inzake het EU-pakket Circulaire economie, te verzorgen door de Europese Commissie en ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en voorafgaand aan het algemeen overleg Milieuraad d.d. 15 oktober.
Besluit: Middels een e-mailprocedure zal geïnventariseerd worden of er belangstelling is voor een binnenlands werkbezoek om met een aantal bedrijven en belangenorganisaties over de EU-voorstellen inzake circulaire economie van gedachten te wisselen.
Besluit: De commissie heeft besloten tot het organiseren van een gesprek met de nog te benoemen rapporteur in het Europees Parlement en andere (Nederlandse) leden van de milieucommissie van het Europees Parlement.
Besluit: Middels een e-mailprocedure zal geïnventariseerd worden of de commissie een rapporteur Circulaire economie wil benoemen. Indien dit het geval is zal tevens middels een e-mailprocedure worden geïnventariseerd welke commissieleden zich kandidaat willen stellen voor een dergelijk rapporteurschap. Het lid Cegerek (PvdA) heeft ter vergadering reeds aangegeven hiervoor belangstelling te hebben.

Informele Milieuraad op 16 en 17 juli 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 augustus 2014. Verslag van de Informele Milieuraad in Milaan op 16 en 17 juli 2014 - 21501-08-524

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 15 oktober 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 juli 2014. Geannoteerde agenda van de Informele Milieuraad op 16 en 17 juli 2014 - 21501-08-521

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 7 juli 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 juli 2014. Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda van de Informele Milieuraad op 16 en 17 juli 2014 - 21501-08-523

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de Milieuraad op 12 juni 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 juni 2014. Verslag van de Milieuraad op 12 juni 2014 - 21501-08-520

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 7 juli 2014.

Verslag van de Transportraad van 5 juni 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 juli 2014. Verslag van de Transportraad van 5 juni 2014 - 21501-33-494

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 4 september 2014.
Besluit: De minister van Infrastructuur en Milieu verzoeken om de geannoteerde agenda en andere relevante stukken voor de Informele Transportraad d.d. 16 en 17 september 2014 per omgaande aan de Kamer te zenden, met het oog op het feit dat de fracties tot 4 september 2014 te 12.00 uur inbreng kunnen leveren voor een schriftelijk overleg terzake en de Kamer de reactie op het schriftelijk overleg uiterlijk op woensdag 10 september 2014 te 12.00 uur dient te ontvangen, opdat er desgewenst afronding van het schriftelijk overleg door middel van een VSO plenair op donderdag 11 september 2014 zou kunnen plaatsvinden.

Aanbieding Noordzee 2050 Gebiedsagenda

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 juli 2014. Aanbieding Noordzee 2050 Gebiedsagenda - 33450-24

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Wadden- en Noordzee, waarvoor de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken worden uitgenodigd.

Aanbieding plan van aanpak Verbetering Beheer Waddenzee

Zaak: Brief regering - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 november 2013. Aanbieding rapport "Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting" - 29684-108

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Wadden- en Noordzee, waarvoor de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken worden uitgenodigd.
Besluit: De interesse voor een technische briefing door de Algemene Rekenkamer over dit rapport wordt per e-mail geïnventariseerd.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 juli 2014. Aanbieding plan van aanpak Verbetering Beheer Waddenzee - 29684-114

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Wadden- en Noordzee, waarvoor de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken worden uitgenodigd.

Aanbieding van het rapport ‘Bewust Omgaan met Veiligheid: Rode Draden’

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 augustus 2014. Aanbieding van het rapport ‘Bewust Omgaan met Veiligheid: Rode Draden’ - 28663-60

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Externe veiligheid en handhaving.Water

Luchtkwaliteit Zuidelijke Ringweg Groningen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 augustus 2014. Luchtkwaliteit Zuidelijke Ringweg Groningen - 33750-A-95

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg Leefomgeving (was 9 oktober)

Betere handhaving van de energiebesparingsverplichting in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit en de invoering van concrete maatregellijsten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 augustus 2014. Energiebesparing Wet milieubeheer - 30196-253

Besluit: Agenderen voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg (zie hierboven onder 'Wetgeving') inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten), inbrengdatum vastgesteld op dinsdag 16 september 2014 om 12.00 uur.

Toezenden rapport Haalbaarheid Grondstoffenlabel en uitvoering van de Motie Dijkstra over de bijdrage van secundaire grondstoffen in de circulaire economie(Kamerstuk 30 872 nr 154)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 juli 2014. Toezenden rapport Haalbaarheid Grondstoffenlabel en uitvoering van de Motie Dijkstra over de bijdrage van secundaire grondstoffen in de circulaire economie - 30872-165

Besluit: Agenderen voor de tweede termijn van het algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 9 oktober 2014.14

VNECE conferentie over Verdrag van Aarhus en PRTR Protocol te Maastricht: Verklaring van Maastricht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 juli 2014. VNECE conferentie over Verdrag van Aarhus en PRTR Protocol te Maastricht: Verklaring van Maastricht - 28663-59

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Modernisering Milieubeleid d.d. 10 september 2014.

Schone, stille en zuinige vrachtauto’s en bussen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 juli 2014. Schone, stille en zuinige vrachtauto’s en bussen - 31209-165

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg Leefomgeving (was 9 oktober)

Toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg Leefomgeving op 15 januari 2014, m.b.t. de onderwerpen luchtkwaliteit en geluid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 juli 2014. Toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg Leefomgeving op 15 januari 2014, m.b.t. de onderwerpen luchtkwaliteit en geluid - 30175-195

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg Leefomgeving (was 9 oktober)

Toezegging VSO Evaluatie Activiteitenbesluit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 juli 2014. Toezegging VSO Evaluatie Activiteitenbesluit - 29383-224

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijke beantwoording resterende vragen AO Afval en Grondstoffen, 18 juni 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 juni 2014. Schriftelijke beantwoording resterende vragen AO Afval en Grondstoffen, 18 juni 2014 - 30872-164

Besluit: Reeds geagendeerd voor de tweede termijn van het algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 9 oktober 2014.

Voortgang inzake twee toezeggingen over duurzaam geproduceerd hout

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 juni 2014. Voortgang inzake twee toezeggingen over duurzaam geproduceerd hout - 30196-250

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Duurzaamheid. De staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu wordt tevens verzocht een aanvullende brief te sturen waarin zij ingaat op het signaal dat een werkbezoek aan Maleisië inzake duurzaam geproduceerd hout zou zijn geannuleerd en de goedkeuring van de Maleisische bosstandaard door PEFC International.

Informatie over de gevolgen als de procedure voor inwerkingtreding van het Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 vertraagd wordt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 juni 2014. Informatie over de gevolgen als de procedure voor inwerkingtreding van het Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 vertraagd wordt - 28694-118

Besluit: Reeds betrokken bij plenair tweeminutendebat over het schriftelijke overleg (VSO) inzake het Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 d.d. 3 juli 2014.

Uitstel kabinetsreactie op de Rli adviezen ‘Toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen’ en ‘Kwaliteit zonder groei; over de toekomst van de leefomgeving’

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 juni 2014. Uitstel kabinetsreactie op de Rli adviezen ‘Toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen’ en ‘Kwaliteit zonder groei; over de toekomst van de leefomgeving’ - 31757-52

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ruimtelijke ordening d.d. 25 september 2014 en betrekken bij de technische briefing van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over deze twee adviezen d.d. 24 september 2014 (zie onder 'Uitnodigingen'). De minister van Infrastructuur en Milieu wordt tevens verzocht de kabinetsreactie op beide adviezen voorafgaand aan de technische briefing naar de Kamer te sturen.Milieu

Verzoek van het lid Veldman (VVD) inzake het Rondetafelgesprek Omgevingswet.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.S. Veldman (VVD) - 3 september 2014. Verzoek van het lid Veldman (VVD) inzake het Rondetafelgesprek Omgevingswet. - 2014Z14781

Besluit: De commissie heeft ingestemd met het verzoek van het lid Veldman (VVD) om een vertegenwoordiger van NEPROM en een vertegenwoordiger van het Havenbedrijf Rotterdam uit te nodigen voor het Rondetafelgesprek Omgevingswet.

Programma Rondetafelgesprek Omgevingswet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 2 september 2014. Verzoek van het lid Smaling (SP) inzake het Rondetafelgesprek Omgevingswet - 2014Z14726

Besluit: De commissie heeft ingestemd met het verzoek van het lid Smaling (SP) om een vertegenwoordiger van ECN uit te nodigen voor het Rondetafelgesprek Omgevingswet.12

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, R.P. Jansma - 28 augustus 2014. Programma Rondetafelgesprek Omgevingswet - 2014Z14479

Besluit: De commissie heeft besloten om het programma op enkele plaatsen te wijzigen (zie de twee rondvraagpunten hieronder) en verder het programma voor het Rondetafelgesprek voor kennisgeving aan te nemen.
Noot: Het rondetafelgesprek Omgevingswet vindt - om agendatechnische redenen - plaats in twee delen: op 10 september 2014 van 13.30 tot 18.00 uur en 11 september 2014 van 15.30 tot 18.30 uur. Het programma vindt u in de bijlage. De uitnodigingen voor het rondetafelgesprek zijn reeds verzonden.

Voortgang beantwoording vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (Kamerstuk 33 872)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 augustus 2014. Voortgang beantwoording vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving - 33872-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het Alterra rapport "vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied"

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 juni 2014. Reactie op het Alterra rapport "vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied" - 33576-16

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 25 september 2014.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Albert de Vries over (t.v.v. 33400-XII, nr.65) over het provinciaal detailhandelbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 juni 2014. Reactie op de gewijzigde motie van het lid Albert de Vries over (Kamerstuk 33400-XII, nr.65) over het provinciaal detailhandelbeleid - 27838-10

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 25 september 201

Voorkeursbeslissing Overnachtingshaven Lobith

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 juli 2014. Voorkeursbeslissing inzake het uitbreiden van ligplaatsvoorzieningen langs het Nederlandse vaarwegennetwerk voor de Overnachtingshaven Lobith - 33750-A-92

Besluit: Agenderen voor het onder voorbehoud van instemming Kamer voor 17 november 2014, 11.00 - 19.00 uur, voorziene notaoverleg MIRT.11

Beantwoording vraag van de commissie van Infrastructuur en Milieu inzake de raming van de kosten van variant ‘noord’ en ‘midden-noord’ bij sluis Eefde

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2014. Beantwoording vraag van de commissie inzake de raming van de kosten van variant ‘noord’ en ‘midden-noord’ bij sluis Eefde - 33750-A-91

Besluit: Agenderen voor het onder voorbehoud van instemming Kamer voor 17 november 2014, 11.00 - 19.00 uur, voorziene notaoverleg MIRT.

Reactie op twee moties over doortrekking van de Noord/Zuidlijn en een motie en een toezegging over de OV-tunnel en OV-knoop in Amstelveen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 juni 2014. Reactie op twee moties over doortrekking van de Noord/Zuidlijn en een motie en een toezegging over de OV-tunnel en OV-knoop in Amstelveen - 32668-10

Besluit: Agenderen voor het onder voorbehoud van instemming Kamer voor 17 november 2014, 11.00 - 19.00 uur, voorziene notaoverleg MIRT.

Startbeslissing Spoorverdubbeling Zwolle-Herfte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 9 juli 2014. Startbeslissing Spoorverdubbeling Zwolle-Herfte - 33750-A-93

Besluit: Agenderen voor het onder voorbehoud van instemming Kamer voor 17 november 2014, 11.00 - 19.00 uur, voorziene notaoverleg MIRT.

Uitstel reactie op de Initiatiefnota van de leden Paulus Jansen, Hoogland en de Rouwe inzake het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk (Kamerstuk 33 888)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 juni 2014. Uitstel toezending reactie op de Initiatiefnota van de leden Paulus Jansen, Hoogland en de Rouwe inzake het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk - 33888-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Infrastructuur

Spoorverbinding Zeeland - Antwerpen (VeZA-boog)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 juni 2014. Mogelijk vervoer van gevaarlijke stoffen over de spoorverbinding Zeeland - Antwerpen (VeZA-boog) - 30373-55

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.10

Beperkte vrijstelling paramotors voor Luchthavenregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 juni 2014. Beperkte vrijstelling paramotors voor Luchthavenregeling - 31936-205

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 november 2014.

Omgevingsraad Schiphol: verkiezing bewonersvertegenwoordigers, borging privacygegevens en clusterindeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 augustus 2014. Omgevingsraad Schiphol: verkiezing bewonersvertegenwoordigers, borging privacygegevens en clusterindeling - 29665-206

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 november 2014.

Relevante ontwikkelingen op het terrein van luchtkwaliteit in vliegtuigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 augustus 2014. Relevante ontwikkelingen op het terrein van luchtkwaliteit in vliegtuigen - 31936-224

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 november 2014.

Ontheffingsmogelijkheid vaste stroomvoorziening voor nieuwe toestellen op Schiphol (Dreamliner)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 17 juli 2014. Ontheffingsmogelijkheid vaste stroomvoorziening voor nieuwe toestellen op Schiphol (Dreamliner) - 29665-205

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 november 2014.

Plan van Aanpak evaluatie Eindhoven Airport fase 1

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 juli 2014. Plan van Aanpak evaluatie Eindhoven Airport fase 1 - 31936-223

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 november 2014.

Reactie op twee vragen, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Luchtvaart van 26 juni 2014, over oa disconnected handling en Split-operation

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 juli 2014. Reactie op twee vragen, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Luchtvaart van 26 juni 2014, over oa disconnected handling en Split-operation - 29665-204

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenaire tweeminutendebat (VAO) Luchtvaart d.d. 3 juli 2014.9

Jaarverslag 2013 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 augustus 2014. Jaarverslag 2013 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control - 31409-66

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 13 november 2014.

Stand van zaken toezeggingen en moties op scheepvaartgebied

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2014. Stand van zaken toezeggingen en moties op scheepvaartgebied - 31409-64

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 13 november 2014.

Werkprogramma zeehavens 2014 - 2016

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 juni 2014. Werkprogramma zeehavens 2014 - 2016 - 29862-25

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 13 november 2014.

Concessies Waddenveren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 mei 2014. Toezegging AO Waddenveren - 33750-XII-89

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Openbaar Vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d. 16 oktober 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 juni 2014. Concessies Waddenveren - 33750-XII-93

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Openbaar Vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d. 16 oktober 2014.

Ontwikkelingen binnen het OV betaaldomein

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 9 juli 2014. Ontwikkelingen binnen het OV betaaldomein - 23645-577

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Openbaar Vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d. 16 oktober 2014.

Verslag van een schriftelijk overleg over introductie eenmalige chipkaart en afschaffen papieren treinkaartje (Kamerstuk 23 645, nr. 575)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 mei 2014. Introductie eenmalige chipkaart en afschaffen papieren treinkaartje - 23645-575

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Openbaar Vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d. 16 oktober 2014.8

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 juni 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over introductie eenmalige chipkaart en afschaffen papieren treinkaartje - 23645-576

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Openbaar Vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d. 16 oktober 2014.

Plan van aanpak "Park + Ride"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 juni 2014. Plan van aanpak "Park + Ride" - 32404-75

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Openbaar Vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d. 16 oktober 2014.

Rapport Hogesnelheidslijn-Zuid: een rapportage in beeld

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 1 juli 2014. Rapport Hogesnelheidslijn-Zuid: een rapportage in beeld - 22026-462

Besluit: Het voortouw in de behandeling van dit rapport ligt bij de Enquetecommissie Fyra; het rapport is hierbij voor kennisgeving geagendeerd en kan te zijner tijd worden betrokken bij de behandeling van het eindrapport van de Enquetecommissie Fyra. De commissie concludeert dat de inhoud van dit rapport uitdrukkelijk niet bedoeld is voor bespreking in het algemeen overleg HSL-Zuid/Fyra d.d. 11 september 2014.

Voortgang van een aantal toezeggingen uit het Notaoverleg Vervoer HSL-Zuid/Alternatief Fyra

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 juni 2014. Voortgang van een aantal toezeggingen uit het Notaoverleg Vervoer HSL-Zuid/Alternatief Fyra - 22026-463

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg HSL-Zuid/Fyra d.d. 11 september 2014.

Onderzoek NS en audits IC-materieel HSL-Zuid: instroomplanning en snelheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 juni 2014. Onderzoek NS en audits IC-materieel HSL-Zuid: instroomplanning en snelheid - 22026-461

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg HSL-Zuid / Fyra d.d. 11 september 2014.

Aanbieden onderzoeksrapport naar de gevolgen van veranderingen in de posities van NS en andere relevante partijen op stations

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 9 juli 2014. Aanbieden onderzoeksrapport naar de gevolgen van veranderingen in de posities van NS en andere relevante partijen op stations - 29984-527

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake de wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte (33965). De deadline voor het leveren van inbreng voor het verslag over dit wetsvoorstel wordt verplaatst van 9 september 2014 naar donderdag 16 oktober 2014.

Onderzoek vooraf toetsen ACM bij toegang tot stations

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 17 juni 2014. Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) - 33965

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag verplaatsen van 9 september 2014 naar donderdag 16 oktober 2014 te 14.00 uur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 juni 2014. Onderzoek naar de mogelijkheid voor de Autoriteit Consumenten Markt (ACM) om vooraf de tarieven en voorwaarden te toetsen voor de toegang tot diensten en voorzieningen op stations - 29984-518

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake de wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte (33965). De deadline voor het leveren van inbreng voor het verslag over dit wetsvoorstel wordt verplaatst van 9 september 2014 naar donderdag 16 oktober 2014.

Aanpak grensbaanvakken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 9 juli 2014. Aanpak grensbaanvakken - 29984-528

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging' (33904).
Noot: De commissie heeft het desbetreffende wetsvoorstel op 25 juni 2014 aangemeld voor plenaire behandeling.

Voortgang uitwerking Lange Termijn Spooragenda

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 9 juli 2014. Voortgang uitwerking Lange Termijn Spooragenda - 29984-526

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 5 november 2014.

Internationale reisinformatie en vervoerbewijzen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2 juli 2014. Internationale reisinformatie en vervoerbewijzen - 33546-15

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 5 november 2014.6

Evaluatie winterweer op het spoor 2013/2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 juni 2014. Evaluatie winterweer op het spoor 2013/2014 - 29984-525

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 5 november 2014.

Stand van zaken assistentieverlening op station Raalte en verkorting aanmeldtijd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 juni 2014. Stand van zaken assistentieverlening op station Raalte en verkorting aanmeldtijd - 25847-126

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 5 november 2014.

Reactie op een artikel over het waarschuwingssysteem Oogst RemcurveBewaking In Trein (ORBIT)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 augustus 2014. Reactie op een artikel over het waarschuwingssysteem Oogst RemcurveBewaking In Trein (ORBIT) - 29893-172

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 20 november 2014.

Stoptonend sein passages 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 juni 2014. Stoptonend sein passages 2013 - 29893-171

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 20 november 2014.

Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van mei 2014

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 juni 2014. Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van mei 2014 - 2014Z12213

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Mobiliteit/Transport

Aanbieding van het meerjarenplan 2014-2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en van het jaarverslag 2013 van de ILT

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 juni 2014. Aanbieding van het meerjarenplan 2014-2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en van het jaarverslag 2013 van de ILT - 33750-XII-92

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting 2015 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 juni 2014. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-A-3

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2014 d.d. 2 juli 2014.

Verslag houdende een lijst van vragen en antworoden over wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 juni 2014. Verslag houdende een lijst van vragen en antworoden over wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-J-3

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2014 d.d. 2 juli 2014.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 juni 2014. Nota van wijziging - 33940-XII-4

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2014 d.d. 2 juli 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 juni 2014. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-XII-3

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2014 d.d. 2 juli 2014.

Wijzigingen van de Internationale Overeenkomst voor veilige containers (CSC)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 augustus 2014. Wijzigingen van de Internationale Overeenkomst voor veilige containers (CSC) - 30952-156

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen brengt de minister van Buitenlandse Zaken hierbij ter kennis de op 21 juni 2013 te Londen tot stand gekomen Wijzigingen van de Internationale Overeenkomst voor veilige containers (CSC), 1972 (Trb. 2014, 145). Ingevolge artikel 7, onderdeel f, van genoemde Rijkswet behoeven deze verdragswijzigingen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Wijziging van de Bijlage IX van het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering daarvan

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 augustus 2014. Wijziging van de Bijlage IX van het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering daarvan - 30952-154

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking brengt de minister van Buitenlandse Zaken hierbij ter kennis de op 10 mei 2013 te Genève tot stand gekomen Wijziging van de Bijlage IX van het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering daarvan (Trb. 2014, 156). Ingevolge artikel 7, onderdeel f, van genoemde Rijkswet behoeft deze verdragswijziging niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. 197)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 juni 2014. Rectificatie voorgehangen tekst ontwerpbesluit negende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet - 32127-199

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling opdat het schriftelijk overleg over dit ontwerpbesluit kan worden afgerond in de vorm van een tweeminutendebat over het verslag van het schriftelijk overleg (VSO), met het lid Ouwehand (PvdD) als eerste spreker.
Noot: De tekst op bladzijde 4 is vanwege de Richtlijn 2014/52/EU van 16 april 2014 (definitief geworden op 16 mei 2014) strekkende tot wijziging van de mer-richtlijn (2011/92/EU) (PbEU L 124) gewijzigd. Uitgaande van de verschillen in de toelichting van oude en nieuwe versie van het ontwerpbesluit negende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet gaat het hierbij om wijzigingen in de oude Richtlijn als gevolg van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie omtrent de verplichting om redelijke alternatieven te beschrijven. Om te voldoen aan hetgeen in de nieuwe Richtlijn is bepaald is de tekst van het artikel in het ontwerpbesluit gewijzigd.Blijkens de beantwoording van de minister van de vragen van de commissie over het ontwerpbesluit ziet zij geen bezwaar tegen de aanwijzing van nieuwe projecten in Bijlage II van de Chw, mede gelet op het van toepassing zijnde overgangsrecht van de nieuwe Richtlijn.De oude toelichting bij het ontwerpbesluit is te raadplegen via http://tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail.jsp?id=2014Z09965&did=2014D19979. Op pagina 16 en 17 vindt u de relevante passages.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 augustus 2014. Antwoorden op vragen van de commissie inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) - 32127-201

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling opdat het schriftelijk overleg over dit ontwerpbesluit kan worden afgerond in de vorm van een tweeminutendebat over het verslag van het schriftelijk overleg (VSO), met het lid Ouwehand (PvdD) als eerste spreker.3

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 juni 2014. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) - 32127-197

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling opdat het schriftelijk overleg over dit ontwerpbesluit kan worden afgerond in de vorm van een tweeminutendebat over het verslag van het schriftelijk overleg (VSO), met het lid Ouwehand (PvdD) als eerste spreker.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit burgerluchthavens en de Regeling Toezicht Luchtvaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 juli 2014. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit burgerluchthavens en de Regeling Toezicht Luchtvaart - 31936-222

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 24 september 2014 te 12.00 uur. De staatssecretaris verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten inzake dit ontwerpbesluit totdat de behandeling ervan in de Kamer is afgerond.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 juni 2014. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) - 29383-223

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgelegd op dinsdag 16 september om 12:00. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wordt tevens verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten tot de behandeling van dit ontwerpbesluit in de Kamer is afgerond.
Noot: De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer. Dit biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Nota van wijziging inzake Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 juni 2014. Nota van wijziging - 33904-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: De commissie heeft het wetsvoorstel op 25 juni 2014 aangemeld voor plenaire behandeling.2

Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014)

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 juni 2014. Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014) - 33976

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 7 oktober 2014 te 12.00 uur.

Aanbod Rli om nadere toelichting te geven op adviezen "De toekomst van de stad" en "Kwaliteit zonder groei"

Zaak: Brief derden - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) te Den Haag - 1 april 2014. Aanbod Rli om nadere toelichting te geven op adviezen "De toekomst van de stad" en "Kwaliteit zonder groei" - 2014Z05905

Besluit: De technische briefing van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over de adviezen 'De toekomst van de stad' en 'Kwaliteit zonder groei' zal plaatsvinden op 24 september 2014 van 10:00 tot 11:00. De volgende leden hebben aangegeven aanwezig te zullen zijn: Veldman (VVD), Cegerek (PvdA), Albert de Vries (PvdA), Smaling (SP), De Rouwe (CDA) en Van Veldhoven (D66) (tentatief).
Noot: De voorgestelde datum is afgestemd op het algemeen overleg Ruimtelijke Ordening dat plaatsvindt op 25 september 2014. De commissie is eveneens in afwachting van een kabinetsreactie op deze adviezen (zie uitstelbrief onder 'Ruimte'). Deze reactie zal worden betrokken bij deze technische briefing.Wetgeving

Aanbieding rapport "Pitch-up upsets als gevolg van een vals glijpad bij ILS" van De Onderzoeksraad voor Veiligheid

Zaak: Brief derden - De Onderzoeksraad voor Veiligheid te Den Haag - 26 juni 2014. Aanbieding rapport "Pitch-up upsets als gevolg van een vals glijpad bij ILS" van De Onderzoeksraad voor Veiligheid - 2014Z12205

Besluit: De commissie heeft geen behoefte aan een technische briefing door de Onderzoeksraad voor Veiligheid over dit rapport.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 november 2014.

Uitnodiging en datumvoorstel VNG, Stichting Rioned en gemeente Rotterdam voor werkbezoek m.b.t. stedelijk waterbeheer d.d. 17 oktober 2014.

Zaak: Brief derden - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te Den Haag - 4 juli 2014. Uitnodiging en datumvoorstel VNG, Stichting Rioned en gemeente Rotterdam voor werkbezoek m.b.t. stedelijk waterbeheer d.d. 17 oktober 2014 - 2014Z13063

Besluit: Conform besluitvorming in de procedurevergadering van 25 juni 2014 heeft de commissie besloten middels een e-mailprocedure te inventariseren hoeveel leden deel willen nemen aan het werkbezoek op vrijdag 17 oktober 2014.

Uitnodiging Gemeente Werkendam voor werkbezoek m.b.t. deltaprogramma's "Ruimte voor de Rivier (project Noordwaard)" en "Waterveiligheid" en over de gevolgen van de deltaprogramma's voor de inwoners

Zaak: Brief derden - Gemeente Werkendam te Werkendam - 25 juni 2014. Uitnodiging Gemeente Werkendam voor werkbezoek m.b.t. Deltaprogramma en waterveiligheid - 2014Z11997

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.