Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 maart 2014

Gepubliceerd: 21 maart 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2013A0449214
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2acfb95b-4fad-4673-8648-db2ec269dd0b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20I%26M%20d.d.%20donderdag%2020%20maart%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 21501, 29862, 32376, 21501, 22112, 22112, 31710, 30373, 32861, 32861, 28663, 30872, 30872, 32646, 27581, 31089, 21501, 29398, 31936, 31936, 31936, 31936, 22026, 29893, 29984, 29984, 29984, 29984, 29984

Inhoud


Verzoek lid Van Veldhoven (D66) om een gesprek met de Deltacommissaris

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 5 maart 2014. Verzoek lid Van Veldhoven (D66) om een gesprek met de Deltacommissaris - 2014Z04096

Besluit: Een gesprek met de Deltacommissaris wordt georganiseerd, voorafgaand aan het algemeen overleg Waterveiligheid d.d. 19 juni 2014.
Noot: De volgende leden hebben zich aangemeld:Visser (VVD)Jan Vos (PvdA)Jacobi (PvdA)Smaling (SP)Geurts (CDA)Van Veldhoven (D66)Dik-Faber (ChristenUnie)Van Tongeren (GroenLinks)Bisschop (SGP)

Deelname gesprek met de Keniaanse Parlementscommissie 'land' 28 maart 2014.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, R.P. Jansma - 12 maart 2014. Deelname gesprek met de Keniaanse Parlementscommissie 'land' 28 maart 2014 - 2014Z04572

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De Keniaanse delegatie heeft besloten om, in verband met de Nucleaire Top, te verzoeken om een andere datum voor een gesprek tussen de delegatie en de vaste Kamercommissie I&M. Bekeken wordt nog of dit gesprek gecombineerd kan worden met het gesprek tussen de delegatie en de commissie Wonen en Rijksdienst.

Aanvullende vragen brief over het rapport van de Europese Commissie over de toestand van de Europese zeeën in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Zaak: Overig - adjunct-griffier, B. van Dijk - 11 maart 2014. Aanvullende vragen brief over het rapport van de Europese Commissie over de toestand van de Europese zeeën in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie - 2014Z04517

Besluit: De leden hebben middels een schriftelijke inventarisatie op 11 maart 2014 vragen ingediend ter aanvulling op het verzoek om een brief over het rapport van de Europese Commissie over de toestand van de Europese zeeën in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 11 maart 2014. Deze zijn naar de staatssecretaris gezonden, ter aanvulling op het stenogram van de regeling van werkzaamheden.

Werkbezoek Noordwijk i.v.m. de effecten van plaatsing van windmolenparken die zichtbaar zijn vanaf de kust

Zaak: Overig - adjunct-griffier, B. van Dijk - 5 maart 2014. Deelname werkbezoek Noordwijk i.v.m. de effecten van plaatsing van windmolenparken die zichtbaar zijn vanaf de kust - 2014Z04080

Besluit: De uitkomst van deze schriftelijke inventarisatie is dat vijf leden hebben aangegeven deel te willen nemen aan het werkbezoek op vrijdag 11 april 13:00 – 17:00 te weten: Litjens (VVD), Aukje de Vries (VVD), Jansen (SP), Agnes Mulder (CDA), Van Tongeren (GroenLinks).13

Aanvullende vragen brief luchthaven Lelystad gevraagd tijdens Regeling van Werkzaamheden

Zaak: Overig - griffier, L. Tijdink - 5 maart 2014. Aanvullende vragen brief luchthaven Lelystad gevraagd tijdens Regeling van Werkzaamheden - 2014Z04051

Besluit: De leden hebben middels een schriftelijke inventarisatie op 5 maart 2014 vragen ingediend ter aanvulling op het verzoek om een brief over de luchthaven Lelystad, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2014. Deze zijn naar de staatssecretaris gezonden, ter aanvulling op het stenogram van de regeling van werkzaamheden.

Procedure aanvullende vragen via commissie na verzoek om brief bij Regeling van Werkzaamheden

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 14 maart 2014. Procedure aanvullende vragen via commissie na verzoek om brief bij Regeling van Werkzaamheden - 2014Z04813

Besluit: De commissie stelt de onderstaande procedure vast voor hoe in commissieverband een vervolg te geven aan een verzoek om een brief zoals dat bij Regeling van Werkzaamheden is gedaan.
Noot: Procedure: Indien de Kamer bij Regeling van Werkzaamheden besluit tot het verzoeken om een brief van de regering op het terrein van Infrastructuur en Milieu, énIndien in die Regeling door de Voorzitter wordt vastgesteld dat over de inhoud van de gewenste brief door de commissie verder dient te worden geprocedeerd, danKunnen de Leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu op dinsdagen, woensdagen en donderdagen tot het vaste tijdstip van 17.00 uur, eventuele vragen en opmerkingen die in de bij Regeling gevraagde brief geadresseerd zouden moeten worden, per e-mail toezenden aan de commissiegriffie.De Leden worden zo spoedig mogelijk na de Regeling geattendeerd op het feit dat over de inhoud van een bij Regeling gevraagde brief door de commissie verder dient te worden geprocedeerd.Indien de aard (urgentie, gewicht) van het bij Regeling gedane verzoek daarvoor aanleiding geeft, kan van de bovenstaande procedure worden afgeweken.Besluiten genomen op grond van e-mailprocedure

Voorstel van het lid De Boer (VVD) om de staatssecretaris te verzoeken de toegezegde brief over de OV-chipkaart en visueel gehandicapten binnen drie weken aan de Kamer te doen toekomen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 14 maart 2014. Voorstel van het lid De Boer (VVD) om de staatssecretaris te verzoeken de toegezegde brief over de OV-chipkaart en visueel gehandicapten binnen drie weken aan de Kamer te doen toekomen - 2014Z04775

Besluit: Verzoek wordt conform voorstel doorgeleid naar de staatssecretaris
Noot: De staatssecretaris heeft tijdens het algemeen overleg OV, OV-chipkaart en Taxi d.d. 6 maart 2014 toegezegd de Kamer te zullen berichten over de voortgang inzake de OV-chipkaart voor visueel gehandicapten.Het lid De Boer (VVD) stelt voor om de staatssecretaris te verzoeken deze brief binnen drie weken aan de Kamer te doen toekomen.Overig (besloten)12

Voorstel van het lid De Boer (VVD) om een besloten gesprek over de Lange Termijn Spooragenda te voeren met de Federatie Mobiliteitsbedrijven (FMN), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Stadsregio's kader Verkeer en Vervoer (SkVV)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 14 maart 2014. Voorstel van het lid De Boer (VVD) om een besloten gesprek over de Lange Termijn Spooragenda te voeren met de Federatie Mobiliteitsbedrijven (FMN), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Stadsregio's kader Verkeer en Vervoer (SkVV) - 2014Z04773

Besluit: Gesprek wordt conform voorstel georganiseerd. Het zal een openbaar gesprek zijn, tenzij het lid De Boer (die vanwege haar rapporteurschap Binnenvaart op werkbezoek is in Berlijn) aangeeft dat er zwaarwegende redenen zijn om het een besloten gesprek te laten zijn.
Noot: Het lid De Boer (VVD) stelt voor om, voorafgaand aan het algemeen overleg LTSA d.d. 15 april, een besloten gesprek over de LTSA te voeren met de Federatie Mobiliteitsbedrijven (FMN), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Stadsregio's kader Verkeer en Vervoer (SkVV).Het lid De Boer (VVD) zou hen willen vragen in dit gesprek hun visie te geven op de LTSA vanuit de blik van het regionale vervoer, als aanvulling op de technische briefing LTSA d.d. 13 maart 2014 door het ministerie, ProRail en NS.

Voorstel van het lid De Boer (VVD) om het algemeen overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet d.d. 23 april 2014 om te zetten in een schriftelijk overleg/feitelijke vragenronde

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 14 maart 2014. Voorstel van het lid De Boer (VVD) om het algemeen overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet d.d. 23 april 2014 om te zetten in een schriftelijk overleg/feitelijke vragenronde - 2014Z04768

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de staatssecretaris verzoeken aan te geven of het hier voorgestelde behandeltraject in de Kamer zou leiden tot vertraging in het proces op weg naar de vaststelling van de vervoer- en beheerconcessie voor het Hoofdrailnet.
Noot: Het lid De Boer (VVD) stelt voor om het AO Vervoer en beheer hoofdrailnet d.d. 23 april 2014 om te zetten in een schriftelijk overleg/feitelijke vragenronde (naar gelang de voorkeur van de commissie), met als deadline voor inbreng 23 april te 12.00 uur.11

Uitstel BNC-fiche inzake het voorstel COM(2014) 28 final, Verordening tot aanpassing van de verordeningen 715/2007 en 595/2009 met betrekking tot de vermindering van verontreinigende emissies van wegvoertuigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 maart 2014. Uitstel toezending BNC-fiche inzake het voorstel COM (2014) 28 final, Verordening tot aanpassing van de verordeningen 715/2007 en 595/2009 met betrekking tot de vermindering van verontreinigende emissies van wegvoertuigen - 22112-1812

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de EU-Milieuraad op 3 maart 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 maart 2014. Verslag van de EU-Milieuraad op 3 maart 2014 - 21501-08-506

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2014.

Duits voornemen tot invoering vignet voor personenvoertuigen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 maart 2014. Duits voornemen tot invoering vignet voor personenvoertuigen - 21501-33-469

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transportraad d.d. 28 mei 2014.

Onderzoek naar de concurrentieverhoudingen tussen de zeehavens in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 6 maart 2014. Onderzoek naar de concurrentieverhoudingen tussen de zeehavens in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk - 29862-24

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Het Lid Albert de Vries (PvdA) komt op verzoek van de commissie met een nader uitgewerkt voorstel voor een technische briefing en rondetafelgesprek hierover.

Consequenties van het Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie over liberalisering van het internationaal personenvervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 maart 2014. Consequenties van het Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie over liberalisering van het internationaal personenvervoer - 32376-42

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 12 maart 2014.

Aanpassingen over de onderwerpen op de agenda van de Transportraad van 14 maart 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 maart 2014. Aanpassingen over de onderwerpen op de agenda van de Transportraad van 14 maart 2014 - 21501-33-467

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 12 maart 2014.

Reactie van Nederland op de Europese Consultatie over duurzaam gebruik fosfor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 maart 2014. Reactie van Nederland op de Europese Consultatie over duurzaam gebruik fosfor - 22112-1803

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Afval en grondstoffen d.d. 16 april 2014.

Fiche: Besluit Stabiliteitsreserve Europees emissiehandelssysteem

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 februari 2014. Fiche: Besluit Stabiliteitsreserve Europees emissiehandelssysteem - 22112-1801

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2014.

Resultaten verlengde derde toetsing primaire waterkeringen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 februari 2014. Resultaten verlengde derde toetsing primaire waterkeringen - 31710-32

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Waterveiligheid d.d. 19 juni 2014. Europa

Onderzoek Quick wins verleggen vervoer gevaarlijke stoffen van spoor naar buisleidingen en binnenvaart

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 maart 2014. Onderzoek Quick wins verleggen vervoer gevaarlijke stoffen van spoor naar buisleidingen en binnenvaart - 30373-52

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving d.d. 19 juni 2014.8

Beleidsdoorlichting van het Besluit externe veiligheid inrichtingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 maart 2014. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van het Besluit externe veiligheid inrichtingen - 32861-5

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving d.d. 19 juni 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 december 2013. Beleidsdoorlichting van het Besluit externe veiligheid inrichtingen - 32861-4

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving d.d. 19 juni 2014.
Noot: In de procedurevergadering d.d. 15 januari 2014 heeft de commissie reeds besloten deze brief te agenderen voor het algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving d.d. 19 juni 2014.

Modernisering Milieubeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 maart 2014. Modernisering Milieubeleid - 28663-55

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 16 april 2014, Waterkwaliteit d.d. 11 juni 2014, Externe Veiligheid / Handhaving d.d. 19 juni 2014, Duurzaamheid d.d. 10 september 2014 en Leefomgeving d.d. 30 september 2014.
Noot: De modernisering van het milieubeleid heeft raakvlakken met zowel de leefomgeving (geluid, luchtkwaliteit), de bodem- en waterkwaliteit, de externe veiligheid, het omgevingsrecht (Omgevingswet), en duurzaamheid (o.a. duurzaam inkopen). U wordt voorgesteld steeds dat deel van de Modernisering Milieubeleid te behandelen in het algemeen overleg waar dit opportuun is.

Afhandeling van toezeggingen en motie over afvalverbrandingsinstallaties en aanbieding van recyclingscijfers verpakkingsafval 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 maart 2014. Afhandeling van toezeggingen en motie over afvalverbrandingsinstallaties en aanbieding van recyclingscijfers verpakkingsafval 2012 - 30872-161

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Grondstoffen en Afval d.d. 16 april 2014.

Tweede wijziging Landelijk afvalbeheerplan (LAP)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 maart 2014. Tweede wijziging Landelijk afvalbeheerplan (LAP) - 30872-160

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Grondstoffen en Afval d.d. 16 april 2014.
Noot: De voorliggende inspraaknotitie bevat het voornemen om het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP) voor de tweede keer te wijzigen. De reden daarvoor is dat de Kaderrichtlijn Afvalstoffen en de daarbij horende Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste (EC/DGE, juli 2012, not legally binding) in het nationale afvalbeheerplan moeten worden geïmplementeerd.Conform artikel 10.13 van de Wet milieubeheer wordt het nieuwe ontwerp van het afvalbeheerplan, gelijktijdig met de terinzagelegging ervan, overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal. Deze inspraaknotitie ligt van 10 maart 2014 tot en met 21 april 2014 voor inspraak ter inzage.7

Beslissing maximum snelheid A13 Overschie en A10 West

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 februari 2014. Beslissing maximum snelheid A13 Overschie en A10 West - 32646-42

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 18 juni 2014.

Beantwoording vragen commissie en antwoorden op vragen van het lid Smaling (RvW) over het onderzoek naar de financiële effecten van de crisis bij gemeentelijke grondbedrijven en de agenda voor het grondbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 maart 2014. Beantwoording vragen commissie en antwoorden op vragen van het lid Smaling over het onderzoek naar de financiële effecten van de crisis bij gemeentelijke grondbedrijven en de agenda voor het grondbeleid - 27581-50

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 16 april 2014.

Publicatie Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl: eerste stappen in de praktijk

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 maart 2014. Publicatie Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl: eerste stappen in de praktijk - 33750-XII-76

Besluit: Agenderen voor hoorzitting/rondetafelgesprek Grondbeleid d.d. 3 april 2014.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 16 april 201

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand op het bachelor eindproject van een student aan de TU Delft over de kosten en baten van de Ring Utrecht

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 maart 2014. Reactie op verzoek van het lid Ouwehand op het bachelor eindproject van een student aan de TU Delft over de kosten en baten van de Ring Utrecht - 33750-A-66

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Volgens de huidige inzichten zal de minister van I&M de Kamer in april per brief informeren over de MKBA Ring Utrecht en over de second opinion daarop van het CPB. In die brief zal ze ook ingaan op het Bachelor eindproject.

Zesde Voortgangsrapportage van het Groot Project RRAAM (Rijk-Regioprogramma Amsterdam – Almere - Markermeer)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 6 maart 2014. Zesde Voortgangsrapportage van het Groot Project RRAAM (Rijk-Regioprogramma Amsterdam – Almere - Markermeer) - 31089-109

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de reactie van de minister op de herziene uitgangspuntennotitie voor de parlementaire controle op de Groot Project RRAAM, die de commissie gevraagd heeft vóór 1 april 2014 aan de Kamer te zenden

Toepassing van Het Nieuwe Rijden door VenJ-chauffeurs

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 februari 2014. Toepassing van Het Nieuwe Rijden door VenJ-chauffeurs - 33750-XII-71

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Tijdens de procedurevergadering van V&J is besloten om deze brief naar de commissie I&M over te dragen. Originele vragensteller was Van Tongeren (GroenLinks).Infrastructuur

Initiatiefnota van de leden Paulus Jansen, Hoogland en de Rouwe: “Een stap vooruit, voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk”

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 20 maart 2014. Fietsplan D66 - 2014Z05201

Besluit: Gesprekken met betrokken organisaties op locatie in den lande organiseren over de bovenstaande Initiatiefnota en over dit fietsplan van de D66-fractie (na het zomerreces)
Noot: Het lid Van Veldhoven (D66) heeft dit fietsplan aangeboden aan de staatssecretaris in het algemeen overleg OV, OV-chipkaart en Taxi d.d. 6 maart 2014. Bij die gelegenheid heeft de staatssecretaris toegezegd de Kamer een reactie op dit plan te doen toekomen.

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 7 maart 2014. Initiatiefnota van de leden Paulus Jansen, Hoogland en de Rouwe: “Een stap vooruit, voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk” - 33888

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om met een reactie te komen op de Initiatiefnota van de leden Hoogland (PvdA), Jansen (SP) en De Rouwe (CDA) om wandelen en fietsen in Nederland verder te stimuleren.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de indieners vaststellen op 14 april 2014 om 11.00 uur.5
Besluit: Gesprekken met betrokken organisaties op locatie in den lande organiseren over de Initiatiefnota en over het onderstaande fietsplan van de D66-fractie (na het zomerreces)

Cabotage in het wegvervoer

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 maart 2014. Cabotage in het wegvervoer - 21501-33-468

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transportraad d.d. 28 mei 201

Aanpassing van de regelgeving op het terrein van medische keuringen ten behoeve van het rijbewijs

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 maart 2014. Aanpassing van de regelgeving op het terrein van medische keuringen ten behoeve van het rijbewijs - 29398-406

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Meetrapportages AWACS door het bureau DGMR

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 maart 2014. Meetrapportages AWACS door het bureau DGMR - 33750-XII-75

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen plenaire tweeminutendebat (VAO) AWACS, naar aanleiding van het algemeen overleg AWACS d.d. 11 december 2013.
Noot: Met het plannen van het VAO AWACS is gewacht tot na de ontvangst van deze brief, die tijdens het algemeen overleg was toegezegd.

Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven Lelystad

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 maart 2014. Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven Lelystad - 31936-190

Besluit: Agenderen voor het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni 2014.
Besluit: Opnieuw agenderen voor de procedurevergadering van 2 april 201

Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Twente

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 7 maart 2014. Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Twente - 31936-189

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 9 april 2014 te 12.00 uur. De staatssecretaris vragen geen onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot dit besluit tot de behandeling hiervan in de Kamer is afgerond.
Besluit: Opnieuw agenderen voor de procedurevergadering van 2 april 2014.
Noot: Dit betreft de voorhang van dit ontwerpluchthavenbesluit Twente, conform artikel 8.71 van de Wet luchtvaart. Het betreft een ministerieel besluit, waarvoor gelijktijdig met de voorhang een zienswijzenprocedure is gestart. De staatssecretaris verzoekt de Kamer vóór het einde van de zienswijzenprocedure, 17 april 2014 op het ontwerpbesluit te reageren. Daarna kan de staatssecretaris het besluit zelfstandig vaststellen.4

Aanbieding Jaarverslag 2013 Alderstafel Eindhoven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 maart 2014. Aanbieding Jaarverslag 2013 Alderstafel Eindhoven - 31936-188

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg over het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven d.d. 9 april 2014.
Besluit: Opnieuw agenderen voor de procedurevergadering van 2 april 201

Reactie op het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 februari 2014. Reactie op het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven - 31936-187

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 9 april 2014 te 12.00 uur. de minister van defensie vragen geen onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot dit besluit tot de behandeling hiervan in de Kamer is afgerond.
Besluit: Opnieuw agenderen voor de procedurevergadering van 2 april 2014.
Noot: In de brief meldt de minister van Defensie dat het de bedoeling is het definitieve luchthavenbesluit, na het advies van de Raad van State, midden dit jaar voor ondertekening aan de Koning aan te bieden en het vervolgens te publiceren.Het lid Smaling (SP) heeft tijdens het VAO Luchtvaart d.d. 20 februari 2014 reeds een motie ingediend over dit onderwerp (31936, nr. 173), die hij heeft aangehouden in verband met de verwachte ontvangst van het ontwerp-luchthavenbesluit.

Beoordeling 'Open Kap'-plan Lansingerland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 februari 2014. Beoordeling 'Open Kap'-plan Lansingerland - 22026-453

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg HSL-Zuid/Fyra d.d. 17 juni 2014.
Besluit: Minister van Financiën en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verzoeken om de Kamer - zoals toegezegd tijdens het Mondeling Vragenuur d.d. 18 maart 2014 - op zeer korte termijn een brief te doen toekomen over het bericht ‘Fyra terug, NS krijgt geld’ (Nos.nl, 17 maart 2014), zodat op korte termijn een AO HSL-Zuid / Fyra kan plaatsvinden.

Onderzoeksrapport van de ILT “Bijna-botsing tussen twee reizigerstreinen bij Hattemerbroek Aansluiting” naar aanleiding van de stoptonend sein (STS) passage nabij Zwolle op 2 september 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 maart 2014. Onderzoeksrapport van de ILT “Bijna-botsing tussen twee reizigerstreinen bij Hattemerbroek Aansluiting” naar aanleiding van de stoptonend sein (STS) passage nabij Zwolle op 2 september 2013 - 29893-163

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spooronderhoud/spoorveiligheid d.d. 22 april 2014.3

Aanbieding en reactie op het ILT vervolgonderzoek prestatiegericht onderhoud aan het spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 februari 2014. Aanbieding en reactie op het ILT vervolgonderzoek prestatiegericht onderhoud aan het spoor - 29984-466

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spooronderhoud/ spoorveiligheid d.d. 22 april 2014, 17.30 – 20.30 uur.
Besluit: Het algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid d.d. 24 juni 2014 beperken tot het onderwerp ERTMS en verkorten van 4 uur naar 3 uur.
Besluit: Het lid Van Veldhoven (D66) heeft aangegeven dat zij het plenaire debat dat ze heeft aangevraagd over problemen op het spoor in verband met de staat van het onderhoud in wil trekken.

Stand van zaken omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 februari 2014. Stand van zaken omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen - 29984-463

Besluit: Aanhouden tot de fracties na beoordeling van de brief van de staatssecretaris d.d. 19 maart 2014 houdende de beantwoording van openstaande vragen uit het eerdere schriftelijk overleg over spoorlijnen Limburg (2014Z05099) aangeven of zij via een e-mailprocedure of anderszins tot nadere besluitvorming over de behandeling van dit dossier willen komen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 maart 2014. Verslag van een schriftelijk overleg inzake de stand van zaken omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen - 29984-470

Besluit: Aanhouden tot de fracties na beoordeling van de brief van de staatssecretaris d.d. 19 maart 2014 houdende de beantwoording van openstaande vragen uit het eerdere schriftelijk overleg over spoorlijnen Limburg (2014Z05099) aangeven of zij via een e-mailprocedure of anderszins tot nadere besluitvorming over de behandeling van dit dossier willen komen.

Uitstel schriftelijk overleg inzake commerciële activiteiten op en rond stations

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 maart 2014. Uitstel toezending reactie op het schriftelijk overleg inzake commerciële activiteiten op en rond stations - 29984-467

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de reactie op het schriftelijk overleg binnen twee weken aan de Kamer te zenden, samen met de uitwerking van de Lange Termijn Spooragenda.
Besluit: Verder voor kennisgeving aangenomen.2

Quickscan ACM personenvervoer per spoor 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 november 2013. Quickscan ACM personenvervoer per spoor 2013 - 29984-442

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Lange Termijn Spooragenda d.d. 15 april 2014.
Noot: De commissie heeft tijdens de procedurevergadering d.d. 27 november 2013 besloten tot een technische briefing door de Autoriteit Consument en Markt en om deze brief daarna terug te laten komen op de agenda van de procedurevergadering, om te besluiten over eventuele verdere behandeling van dit stuk, in samenhang met de Lange Termijn Spooragenda. De technische briefing heeft plaatsgevonden op 6 maart 2014.

Tweede nadere voorselectie rapporten Algemene Rekenkamer 1e helft 2014

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 10 maart 2014. Tweede nadere voorselectie rapporten Algemene Rekenkamer 1e helft 2014 - 2014Z04366

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De commissie voor de Rijksuitgaven informeert de vaste commissies met deze brief over de selectie die ze heeft gemaakt van verwachte Rekenkamerraporten waarbij ze zelf het voortouw zal nemen in de behandeling. In de selectie voor de 1e helft van 2014 zitten geen rapporten die anders in handen waren gesteld van de commissie IenM.Mobiliteit/Transport

Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van februari 2014

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 maart 2014. Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van februari 2014 - 2014Z04848

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit betreft een maandelijks overzicht van de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze publicaties zijn te vinden op de website van de Inspectie: www.ilent.nl.

Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van januari 2014

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 maart 2014. Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van januari 2014 - 2014Z03856

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit betreft een maandelijks overzicht van de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze publicaties zijn te vinden op de website van de Inspectie: www.ilent.nl.

Wijziging van de Wet milieubeheer (verbetering kostenvereveningssysteem in titel 15.13)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 maart 2014. Wijziging van de Wet milieubeheer (verbetering kostenvereveningssysteem in titel 15.13) - 33883

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 april te 12:00.
Noot: Een wetgevingsrapport over dit wetsvoorstel zal de commissie uiterlijk op donderdag 27 maart 2014 worden toegezonden.Algemeen