Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 9 oktober 2013

Gepubliceerd: 11 oktober 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2013A0444912
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=845a0f2d-de23-41b1-8389-4614398aa6d3&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%209%20oktober%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31371, 21501, 22112, 22112, 22112, 33732, 21501, 22112, 21501, 21501, 21501, 31066, 33682, 28753, 33750, 33750, 33750, 33750, 33750, 21501, 33746, 33416, 33750, 26234, 31371, 33632, 33632, 33753, 33752, 33702, 33637

Inhoud


Theoretisch Solvabiliteitscriterium

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 9 oktober 2013. Theoretisch Solvabiliteitscriterium - 2013Z19395

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer uiterlijk volgende week te informeren over de voorgenomen introductie van het theoretisch solvabiliteitscriterium. Ten aanzien van het tijdpad wil de commissie graag weten waarom het voornemen bestaat om het nieuw theoretische solvabiliteitscriterium op korte termijn in te voeren. Waarom wordt niet gewacht op de invoering van Solvency II? Ook wil de commissie graag worden geinformeerd over de gevolgen: wat moeten de verzekeraars allemaal doen om de nieuwe regeling in te voeren, welke gevolgen heeft dat voor de implementatie van Solvency II en wat zijn de administratieve lasten voor het bedrijfsleven? Tenslotte wil de commissie graag weten op welke wijze de Tweede Kamer bij de implementatie van de nieuwe regeling wordt betrokken; is de minister voornemens een voorhangprocedure toe te passen?

Kabinetsinzet Fico II

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 9 oktober 2013. Kabinetsinzet Fico II - 2013Z19394

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer te informeren over de kabinetsinzet bij de Financiële Conglomeraten Richtlijn (FICO II), o.a. ten aanzien van de stresstest en tevens de stand van zaken van de verbetering van de stresstests voor banken/verzekeraars/financiële conglomeraten.

Rapport Financiële risico’s voor Nederland bij internationale garanties; Garanties aan instellingen betrokken bij Europese schulden- en bankencrisis

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 30 september 2013. Rapport Financiële risico’s voor Nederland bij internationale garanties; Garanties aan instellingen betrokken bij Europese schulden- en bankencrisis - 31371-376

Besluit: De commissie maakt graag gebruik van het aanbod van de Algemene Rekenkamer; technische briefing organiseren.

Onderzoeksvoorstellen i.h.k.v. de inventarisatie onderzoeksvoorstellen Toekomst - en onderzoeksagenda 2014

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 2 oktober 2013. Onderzoeksvoorstel van de heer Van Hijum (CDA) over performance besteding EU-middelen door lidstaten - 2013Z18648

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 30 september 2013. Onderzoeksvoorstel van de heer Nijboer (PvdA) over het verdienmodel accountancy - 2013Z18634

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Aandachtspunten bij de begroting 2014 van de minister van Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 26 september 2013. Aandachtspunten bij de begroting 2014 van de minister van Financiën - 33750-IX-6

Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).

Initiatiefnota van het lid Omtzigt over derivatengebruik

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 3 september 2013. Initiatiefnota van het lid Omtzigt over derivatengebruik - 33741

Besluit: De minister van Financiën om een kabinetsreactie op de initiatiefnota verzoeken.
Noot: Op 3 september 2013, tijdens het plenaire debat over over derivatenposities van (semi-)publieke overheden, heeft de heer Omtzigt (CDA) zijn initiatiefnota "Derivaten beheersen" aan de Voorzitter aangeboden.In de procedurevergadering van 18 september 2013 is n.a.v. de ontvangst van de brief van de minister van Financiën d.d. 17 september 2013 t.g.v. het beleidskader inzake het gebruik van financiële derivaten door (semi)publieke instellingen (33489-1) besloten om na ontvangst van de kabinetsreactie op de initiatiefnota, zowel het beleidskader als de initiatiefnota met kabinetsreactie te agenderen voor een notaoverleg.

Elfde voortgangsrapportage hervormingsprogramma Ierland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 oktober 2013. Elfde voortgangsrapportage hervormingsprogramma Ierland - 21501-07-1088

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Verordening interbancaire vergoedingen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4 oktober 2013. Fiche: Verordening interbancaire vergoedingen - 22112-1705

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Op 19 juni 2013 heeft de minister van Financiën in het algemeen overleg

EU stafnotitie: Inzet voor de delegatie naar de IPC Economisch en Financieel bestuur in de EU, te Vilnius op 16-17 oktober 2013.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 4 oktober 2013. EU stafnotitie: Inzet voor de delegatie naar de IPC Economisch en Financieel bestuur in de EU, te Vilnius op 16-17 oktober 2013 - 2013Z18992

Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde delegatie-inzet. De heer Harbers (VVD) is in verband met het uitgestelde debat over de algemene financiële beschouwingen (AFB) verhinderd om aan de bijeenkomst deel te nemen; hij wordt vervangen door mevrouw Lucas (VVD).
Noot: De voorgestelde inzet voor de delegatie naar de interparlementaire bijeenkomst Economisch en Financieel bestuur in de EU op 16-17 oktober 2013 te Vilnius is:1.proactief te bevorderen dat het Reglement van Orde in lijn met de conclusies van de Voorzittersconferentie tot stand komen;2.de deelnemers aan de conferentie op standpunten bevragen en een weergave hiervan in het schriftelijk verslag op te nemen;3.actief te interveniëren indien eventuele conclusies geen weerspiegeling zijn van de daadwerkelijk gevoerde discussies en/of politiek-inhoudelijke positionering van de conferentie als zodanig bevatten.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake een fiche over de Richtlijn ter implementatie van nauwere samenwerking op het gebied van een financiële transactiebelasting (Kamerstuk 22 112, nr. 1580)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 maart 2013. Fiche: Richtlijn ter implementatie van nauwere samenwerking op het gebied van een financiële transactiebelasting - 22112-1580

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 7 november 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 oktober 2013. Antwoorden op vragen van de commissie inzake een fiche over de Richtlijn ter implementatie van nauwere samenwerking op het gebied van een financiële transactiebelasting - 22112-1709

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 7 november 2013.

Fiche: herziene richtlijn betaaldiensten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 27 september 2013.

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Op 19 juni 2013 heeft de minister van Financiën in het algemeen overleg Betalingsverkeer toegezegd in de maand september 2013 een brief aan de Kamer te sturen over diverse onderwerpen die tijdens het overleg aan de orde zijn geweest. De toegezegde brief is nog niet ontvangen. Bij het Ministerie van Financiën zal worden nagegaan wanneer de brief tegemoet kan worden gezien. De commissie wordt hierover op de agenda van de volgende procedurevergadering geïnformeerd. Zie ook agendapunt 31.

Beantwoording vragen commissie over het EU-voorstel: Verordening voor een Gemeenschappelijk Resolutiemechanisme voor banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 september 2013. Antwoorden op vragen commissie t.g.v. de kabinetsreactie op voorstel van de Europese Commissie voor de oprichting van een EuropeesResolutiemechanisme - 33732-3

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 3 oktober 2013.

Aanbieding van de Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 14 en 15 oktober 2013 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 september 2013. Aanbieding van de Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 14 en 15 oktober 2013 te Luxemburg - 21501-07-1085

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 3 oktober 2013.

Fiche: Mededeling personeels- en financiële middelen voor de gedecentraliseerde agentschappen 2014-2020

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 september 2013. Fiche: Mededeling personeels- en financiële middelen voor de gedecentraliseerde agentschappen 2014-2020 - 22112-1697

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 7 november 2013.

Verslag van de Eurogroep en informele Ecofin Raad van 13 en 14 september 2013 te Vilnius

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 september 2013. Verslag van de Eurogroep en informele Ecofin Raad van 13 en 14 september 2013 te Vilnius - 21501-07-1084

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 3 oktober 2013.

Actuele stand van zaken van de behandeling van het voorstel van de Europese Commissie (“EU Cie”) tot herschikking van de Richtlijn markten voor financiële instrumenten (“MIFIDII”) en van de Verordening markten voor financiële instrumenten (“MiFIR”)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 september 2013. Beantwoording vragen commissie over de actuele stand van zaken van de behandeling van het voorstel van de Europese Commissie tot herschikking van de Richtlijn markten voor financiële instrumenten (“MiFIDII”) en van de Verordening markten voor financiële instrumenten (“MiFIR”) - 21501-07-1083

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 juni 2013. Actuele stand van zaken van de behandeling van het voorstel van de Europese Commissie (“EU Cie”) tot herschikking van de Richtlijn markten voor financiële instrumenten (“MIFIDII”) en van de Verordening markten voor financiële instrumenten (“MiFIR”) - 21501-07-1061

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg.

Reactie op het verzoek over vragen die de Europese Commissie aan Nederland, Ierland en Luxemburg gesteld zou hebben over belastingafspraken die zouden worden gemaakt met grote multinationals

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 september 2013. Reactie op het verzoek over vragen die de Europese Commissie aan Nederland, Ierland en Luxemburg gesteld zou hebben over belastingafspraken die zouden worden gemaakt met grote multinationals - 31066-178

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 31 oktober 2013 te 14.00 uur.

Nadere informatie over de budgettaire consequenties van een door de leden van de fractie van 50PLUS voorgestelde compensatie voor de gevolgen van de Wet ULB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 23 september 2013. Nadere informatie over de budgettaire consequenties van een door de leden van de fractie van 50PLUS voorgestelde compensatie voor de gevolgen van de Wet ULB - 33682-3

Besluit: T.z.t. betrekken bij het VAO Evaluatie Wet uniformering loonbegrip (AO d.d. 04/09). De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht zijn reactie op de vragen/opmerkingen in het kader van het schriftelijk overleg uiterlijk voor het einde van het komende herfstreces aan de Kamer toe te sturen.
Noot: Het VAO is aangevraagd door de heer Klein (50PLUS) tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 september 2013. Daarna is het VAO uitgesteld op verzoek van de heer Klein tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 september 2013 en is om een brief verzocht. Over de brief is nog schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën gaande.

Uitbetaling toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 september

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 17 oktober 2013.

Toezeggingen AO DBFMO ten aanzien van de evaluatie N33

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 juli 2013. Toezeggingen AO DBFMO ten aanzien van de evaluatie N33 - 28753-31

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling van deze brief over te nemen.
Noot: Eerder is door de commissie Financiën besloten deze brief te agenderen voor het algemeen overleg (AO) Investeringen door pensioenfondsen dat was gepland op 7 november 2013. Het voortouw van dat AO is echter overgegaan naar de commissie EZ. Op de agenda van het AO staat de brief van de minister van Economische Zaken van 17 september 2013 over de oprichting van de Nederlandse Investeringsinstelling en andere resultaten uit het overleg van het kabinet met institutionele beleggers (33746, nr. 1). Deze brief zou eveneens voor dat AO kunnen worden geagendeerd.

Beantwoording feitelijke vragen ter voorbereiding op APB resp. AFB5

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 oktober 2013. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 - 33750-IX-7

Besluit: Betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 oktober 2013. Lijst van vragen en antwoorden in het kader van de schriftelijke voorbereiding van de algemene financiële beschouwingen (AFB) over de Macro Economische Verkenning 2014 - 33750-18

Besluit: Betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 oktober 2013. Lijst van vragen en antwoorden in het kader van de schriftelijke voorbereiding van de algemene financiële beschouwingen (AFB) over de Miljoenennota 2014 - 33750-17

Besluit: Betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 september 2013. Uitstel beantwoording vragen van de commissie over de Miljoenennota 2014, Begroting IX en de Macro Economische Verkenning ter voorbereiding op de AFB - 33750-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 september 2013. Beantwoording vragen commissie in het kader van de schriftelijke voorbereiding van de algemene politieke beschouwingen (APB) over de Macro Economische Verkenning 2014 - 33750-6

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene politieke beschouwingen (APB).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 september 2013. Beantwoording vragen commissie in het kader van de schriftelijke voorbereiding van de algemene politieke beschouwingen (APB) over de Miljoenennota 2014 - 33750-5

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene politieke beschouwingen (APB).

Documenten ter verzending naar de Europese Commissie in het kader van het Europees Semester en de buitensporigtekortprocedure

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 september 2013. Documenten ter verzending naar de Europese Commissie in het kader van het Europees Semester en de buitensporigtekortprocedure - 21501-07-1086

Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).
Besluit: Besloten wordt - op dit moment - de Europese Commissie niet te verzoeken om een technische briefing over het advies van de Commissie over deze stukken.
Noot: Het advies van de Europese Commissie over de toegestuurde begrotingsstukken wordt op 15 november 2013 uitgebracht.

Reactie op het position paper ‘Investeren in Nederland’ van het Verbond van Verzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 september 2013. Reactie op het position paper ‘Investeren in Nederland’ van het Verbond van Verzekeraars - 33746-2

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kredietverlening dat is gepland op woensdag 20 november 2013.

Appreciatie van het rapport van Ecorys inzake de gevolgen van het wetsvoorstel Hof op de investeringsprogramma’s van een aantal provincies

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 september 2013. Appreciatie van het rapport van Ecorys inzake de gevolgen van het wetsvoorstel Hof op de investeringsprogramma’s van een aantal provincies - 33416-29

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoeken van het lid Van Weyenberg over het bericht dat de pensioenplannen van het kabinet volgens de Miljoenennota geen 3 miljard, maar 1,5 miljard zouden opleveren

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 september 2013. Reactie op verzoeken van het lid Van Weyenberg over het bericht dat de pensioenplannen van het kabinet volgens de Miljoenennota geen 3 miljard, maar 1,5 miljard zouden opleveren - 33750-7

Besluit: Desgewenst betrokken bij de algemene politieke beschouwingen (APB).

Geannoteerde agenda jaarvergadering IMF

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 september 2013. Geannoteerde agenda jaarvergadering IMF - 26234-140

Besluit: Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg IMF.

Icesave: vierde boedeluitkering

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 september 2013. Vierde boedeluitkering door de Winding-up Board van Landsbanki (Icesave) - 31371-375

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het ontvangen bedrag zal worden verwerkt in de Najaarsnota en de tweede suppletoire begroting (ΙΧ). De begrotingseffecten van deze uitkering zullen dan inzichtelijk worden gemaakt.4

Reacties op het amendement van het lid Van Hijum en het amendement van de leden De Vries/Koolmees met betrekking tot de Wijzigingswet financiële markten 2014 (33 632)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 september 2013. Appreciatie van het amendement van de leden De Vries en Koolmees over de algemene zorgplicht - 33632-17

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014 (33 632) d.d. 19 september 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 september 2013. Reactie op het amendement van het lid Van Hijum (Kamerstuk 33632, nr. 13) over de kostendoorberekening in het kader van de Wft- en Permanente Educatie (PE)-examenbank - 33632-16

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemming over het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014 (33 632) d.d. 19 september 2013.

Verdrag met Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele bankenbelasting en het voorkomen van het ontgaan van bankenbelasting

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7 oktober 2013. Verdrag met Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele bankenbelasting en het voorkomen van het ontgaan van bankenbelasting - 33768

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn: 7 november 2013).De goedkeuring wordt alleen voor het Europese deel van Nederland gevraagd.Omdat het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State instemmend luidt, wordt dit niet openbaar gemaakt (zgn. "blanco advies").Zie ook Trb. 2013, 112 en Trb. 2013, 185.

Nota van wijziging Overige fiscale maatregelen 2014

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 4 oktober 2013. Nota van wijziging - 33753-52

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Nota van wijziging Belastingplan 2014

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 4 oktober 2013. Nota van wijziging - 33752-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Briefwisseling tussen Nederland - ten behoeve van het Caribische deel van Nederland - en Kroatië over automatische gegevensuitwisseling

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 27 september 2013. Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van het Caribische deel van Nederland, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 's-Gravenhage, 26 juni 2013 - 33702-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De briefwisseling wordt ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd, termijn 27 oktober 2013.De goedkeuring wordt voor het Caribische deel van Nederland gevraagd.Voor Curaçao, Sint Maarten en Aruba zijn afzonderlijke verdragen met de Republiek Kroatië gesloten.Omdat het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State instemmend luidt, wordt dit niet openbaar gemaakt.Zie ook Trb. 2013, 107.

Nazending van de ontbrekende bijlage Moties en Toezeggingen behorende bij de Memorie van toelichting bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (Kamerstuk 33750 IX, nr. 2)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 september 2013. Nazending van de ontbrekende bijlage Moties en Toezeggingen behorende bij de Memorie van toelichting bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (Kamerstuk 33750 IX, nr. 2) - 33750-IX-4

Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 september 2013

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd, termijn 20 oktober 2013.De goedkeuring wordt voor Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) gevraagd.Zie ook Trb. 2009, 221 en Trb. 2010, 136.

Informatie over akkoord van NOC*NSF ten aanzien van het wetsvoorstel tot verhoging van de fondswervinggrens voor diensten en intrekking van de kantineregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 september 2013. Informatie over akkoord van NOC*NSF ten aanzien van het wetsvoorstel tot verhoging van de fondswervinggrens voor diensten en intrekking van de kantineregeling - 33637-12

Besluit: Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van de Fiscale verzamelwet 2013 (33637).