Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 18 september 2013

Gepubliceerd: 19 september 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2013A0383116
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c20394a2-e4b7-4a50-b125-64c84107a505&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IM%20d.d.%2018%20september%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 33601, 22112, 21501, 21501, 21501, 22112, 22112, 22112, 21501, 29338, 30373, 26956, 26956, 26956, 26956, 30872, 32813, 32813, 33043, 31793, 33041, 32404, 32404, 32376, 29984, 29893, 29984, 29984, 29893, 29984, 33231, 31936, 31409, 33346

Inhoud


Verzoek van het lid Bashir (SP) om de minister te vragen de Kamer te informeren over heffing afgifte huisvuil schippers

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 19 september 2013. Verzoek van het lid Bashir (SP) om de minister te vragen de Kamer te informeren over heffing afgifte huisvuil schippers - 2013Z17766

Besluit: Minister verzoeken om een brief waarin wordt toegelicht waarom schippers 750 euro moeten gaan betalen voor afgifte van hun huisvuil, en wat de reden is dat de minister hierover geen akkoord met de bonden heeft kunnen bereiken.Overig (besloten)Geen agendapunten

Verzoek van het lid Hoogland (PvdA) om de staatsecretaris te vragen de Kamer per brief te informeren over de stand van zaken van gebruik van ''open data'' in het OV.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D. Hoogland (PvdA) - 19 september 2013. Verzoek van het lid Hoogland (PvdA) om de staatsecretaris te vragen de Kamer per brief te informeren over de stand van zaken van gebruik van ''open data'' in het OV. - 2013Z17781

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de Kamer per brief te informeren over de stand van zaken van het gebruik van ''open data'' in het openbaar vervoer.15

Verzoek van het lid Dik-Faber (CU) inzake bijzondere procedure (gesprek) en feitelijke vragenronde over Goederenroutering Oost-Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 18 september 2013. Verzoek van het lid Dik-Faber inzake bijzondere procedure (gesprek) en feitelijke vragenronde over Goederenroutering Oost-Nederland - 2013Z17684

Besluit: De commissie verleent het lid Dik-Faber (CU) toestemming om in bijzondere procedure een gesprek te organiseren met vertegenwoordigers van organisaties van omwonenden van de spoorgoederenroute(s) in Oost-Nederland.
Besluit: De commissie stemt vooralsnog niet in met het voorstel een aparte feitelijke vragenronde te organiseren over dit onderwerp. De fracties kunnen eventuele vragen hierover aan de staatssecretaris indienen bij de feitelijke vragenronde over het MIRT-projectenboek, waarvoor de deadline voor inbreng is vastgesteld op dinsdag 29 oktober te 12.00 uur.
Noot: Indien een commissie van de ontvangst van een organisatie of een bepaalde persoon geen commissieactiviteit wenst te maken om inhoudelijke of agendatechnische redenen, kan de betreffende organisatie of persoon door een of meer leden van de commissie in een “bijzondere procedure” worden ontvangen. De commissie dient hiertoe toestemming te verlenen in een procedurevergadering. Indien toestemming wordt verleend, nodigt het betreffende lid andere leden van de commissie uit om bij het gesprek aanwezig te zijn. Deze bijeenkomst is geen officiële commissieactiviteit, maar datum en tijdstip van het gesprek worden wel gereserveerd in de commissieagenda, waardoor op dat moment geen andere commissieactiviteiten kunnen plaatsvinden. De vergadering wordt voorgezeten door het lid dat de gesprekspartner(s) heeft uitgenodigd. Er wordt geen verslag gemaakt van een bijzondere procedure.

Verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) om voor het algemeen overleg Externe Veiligheid d.d. 28 november 2013 de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid alsmede de minister van Veiligheid & Justitie uit te nodigen, aangezien deze ook (deels) verantwoordelijk zijn voor verschillende aspecten van het BRZO-toezicht.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 13 september 2013. Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om voor het algemeen overleg Externe Veiligheid d.d. 28 november 2013 de ministers van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en Veiligheid & Justitie uit te nodigen. - 2013Z1737614

Besluit: De ministers van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en Veiligheid & Justitie worden uitgenodigd voor het algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving en het algemeen overleg wordt met een uur verlengd naar vier uur.
Noot: Naar aanleiding van dit besluit is het algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving verplaatst naar donderdag 12 december 2013 van 12.00 tot 16.00 uur.

Besluiten genomen op grond van ad-hocprocedure

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, L. Tijdink - 5 september 2013. Bezoek van het Finse parlement op het gebied van verkeer, logistiek en infrastructuur 2/3 oktober - 2013Z16727

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure op 9 september 2013 heeft de commissie besloten het gesprek met de Finse delegatie te organiseren op 2 oktober van 16.00-17.00 uur.
Noot: De volgende leden hebben aangegeven aanwezig te zullen zijn: Paulus Jansen (VZ, SP), Betty de Boer (VVD), Attje Kuiken (PvdA), Sander de Rouwe (vanaf 16:30).Rondvraag

Zaak: Overig - adjunct-griffier, O. Opperhuizen - 5 september 2013. Voorstel technische briefing over onderhandelingen EU-richtlijn maritieme ruimtelijke ordening - 2013Z16748

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure op 9 september 2013 heeft de commissie besloten niet in te gaan op het aanbod van de minister om een technische briefing te verzorgen.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 5 september 2013. Deelname gesprek met vertegenwoordiger van het Sierra Leone Network on the Right to Food (SiLNoRF) over biobrandstoffen en landroof op dinsdag 10 september 13.30-14.00 uur - 2013Z16749

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure op 6 september 2013 heeft de commissie besloten geen gesprek te organiseren met de vertegenwoordiger van het Sierra Leone Network. Deze vertegenwoordiger heeft op 10 september 2013 een gesprek gevoerd met de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 5 september 2013. Voorstel lid Geurts (CDA) nav uitzending EenVandaag inzake Odfjell - 2013Z16742

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure op 6 september 2013 heeft de commissie besloten de staatssecretaris te verzoeken om de Kamer uiterlijk maandag 9 september te 12.00 uur een brief te sturen, waarin zij reageert op de uitlatingen die de directeur van Odfjell op 5 september deed bij EenVandaag over de mogelijke vernietiging van dossiers over nog niet gemelde incidenten.

Resultaat inventarisatie suggesties werkbezoeken 2014

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 19 september 2013. Suggestie werkbezoek van het lid De Boer (VVD) aan Twente inzake regionale mobiliteit - 2013Z17823

Besluit: Zie boven.

Fiche: Besluit en verordening eCall

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 30 augustus 2013. Fiche: Besluit en verordening eCall - 22112-1671

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transportraad op 2 oktober.

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de informele Transportraad van 15/16 september 2013 (Kamerstuk 21501-33, nr. 432)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 augustus 2013. Stand van zaken EU richtlijnvoorstel maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer - 33601-7

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (was geagendeerd voor bovenstaand schriftelijk overleg).

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 juli 2013. Fiche: Verordeningen gemeenschappelijk Europees luchtruim en Europees Agentschap voor luchtvaartveiligheid - 22112-1666

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (was geagendeerd voor bovenstaand schriftelijk overleg).

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 13 juni 2013. EU-voorstel: Mededeling Versnelling van de implementatie van het gemeenschappelijk Europees luchtruim COM (2013) 408 (Engelstalige versie) - 2013Z12193

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (was geagendeerd voor bovenstaand schriftelijk overleg).

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 juni 2013. Verslag van de EU Transportraad d.d. 10 juni 2013 in Brussel - 21501-33-429

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (was geagendeerd voor bovenstaand schriftelijk overleg).

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 september 2013. Geannoteerde agenda van de informele Transportraad van 15/16 september 2013 - 21501-33-432

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (was geagendeerd voor bovenstaand schriftelijk overleg).

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 september 2013. Verslag van een schriftelijk overleg de geannoteerde agenda van de informele Transportraad van 15 en 16 september 2013 - 21501-33-434

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transportraad d.d. 2 oktober 2013.11

Kabinetsreactie naar aanleiding van de consultatie “Access to justice in environmental matters - options for improving access to justice at Member States level”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 september 2013. Kabinetsreactie naar aanleiding van de consultatie “Access to justice in environmental matters - options for improving access to justice at Member States level” - 22112-1688

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad op 9 oktober.

Fiche: Mededeling en verordening emissies maritiem vervoer

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 6 september 2013. Fiche: Mededeling en verordening emissies maritiem vervoer - 22112-1685

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad op 9 oktober.

Fiche: Verordening einde-afval-criteria teruggewonnen papier

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 6 september 2013. Fiche: Verordening einde-afval-criteria teruggewonnen papier - 22112-1686

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad op 9 oktober.

Informatie consultatie over het EU ETS voor luchtvaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 augustus 2013. Informatie consultatie over het EU ETS voor luchtvaart - 21501-08-476

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 9 oktober 2013.

IenM beleidsaanpak onzekere risico’s, i.c. nanomaterialen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 september 2013. Beleidsaanpak onzekere risico’s, i.c. nanomaterialen - 29338-124

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 9 oktober 2013.10

EU-stafnotitie: Deelname Kamerleden aan VN-klimaatconferentie Warschau

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, G. Jonk - 27 augustus 2013. EU-stafnotitie: Deelname Kamerleden aan VN-klimaatconferentie Warschau - 2013Z16140

Besluit: Het lid Remco Dijkstra (VVD) namens de commissie afvaardigen naar het high-levelsegment van de VN-Klimaatconferentie te Warschau d.d. 19-22 november 2013.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om het lid Remco Dijkstra aan de Nederlandse delegatie voor de VN-klimaatconferentie toe te voegen.

ILT rapport 'transport ziekenhuisafval onder de loep'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 september 2013. Aanbieding ILT rapport 'transport ziekenhuisafval onder de loep' - 30373-49

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving d.d. 12 december 2013.WaterGeen agendapuntenEuropa

Reactie op de uitzending van EenVandaag van 5 september 2013 over vernietigde dossiers Odfjell

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 9 september 2013. Reactie op de uitzending van EenVandaag van 5 september 2013 over vernietigde dossiers Odfjell - 26956-179

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving d.d. 12 december 2013.

Nader onderzoek Odfjell

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 september 2013. Resultaten van het interne onderzoek dat Odfjell heeft uitgevoerd - 26956-176

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving d.d. 12 december 2013.

Kabinetsreactie op OvV-rapport en Rli-advies over Odfjell

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 september 2013. Kabinetsreactie op OvV-rapport en Rli-advies over Odfjell - 26956-175

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving d.d. 12 december 2013.

Opslag brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks (PGS-29)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, - 3 september 2013. Opslag brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks (PGS-29) - 26956-177

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Externe Veiligheid / Handhaving d.d. 12 december 2013.

Aanbieding van de Verduurzamingsagenda en het Basisdocument monitoring verpakkingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2 september 2013. Aanbieding van de Verduurzamingsagenda en het Basisdocument monitoring verpakkingen - 30872-148

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 14 november 2013.

Schriftelijke reactie op vragen uit het uit AO biobrandstoffen van 11 september 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 september 2013. Schriftelijke reactie op vragen uit het uit AO biobrandstoffen van 11 september 2013 - 2013Z17461

Besluit: Geen tweede termijn van het AO Biobrandstoffen voeren, VAO Biobrandstoffen met als eerste spreker De Graaf (PVV) aanvragen.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het VAO Biobrandstoffen.

Stimulering geavanceerde biobrandstoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 september 2013. Stimulering geavanceerde biobrandstoffen - 32813-57

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Biobrandstoffen d.d. 11 september 2013.

Sociale criteria voor biobrandstoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 september 2013. Sociale criteria voor biobrandstoffen - 32813-56

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Biobrandstoffen d.d. 11 september 2013.8

Rapportage Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 september 2013. Rapportage Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa - 33043-16

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Biobrandstoffen d.d. 11 september 2013.

Onderzoek 'carbon accounting' PBL en Alterra

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2 september 2013. Onderzoek 'carbon accounting' PBL en Alterra - 31793-78

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Biobrandstoffen d.d. 11 september 2013.

Aanbieding Beleidsdoorlichting duurzaamheid en Overzichtsconstructie Milieu

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 september 2013. Informatie over toezending van de Beleidsdoorlichting duurzaamheid en aanbieding Overzichtsconstructie Milieu - 33041-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting voor 2014 (33750-XII).

BOR-notitie - Ontwerp rijksstructuurvisie groot project Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM)

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, E.M. Naborn - 13 juni 2013. BOR-notitie - Ontwerp rijksstructuurvisie groot project Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) - 2013Z12085

Besluit: De besluitvorming over de vraag of de commissie de groot projectstatus van RRAAM wenst te handhaven wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.RuimteGeen agendapuntenMilieu

Besluit OV SAAL MT

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 september 2013. Antwoorden op vragen over SAAL uit het algemeen overleg over RRAAM van 5 september 2013 - 32404-68

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 25 november 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 augustus 2013. Besluit OV SAAL MT - 32404-66

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 25 november 2013. Is reeds besproken tijdens het algemeen overleg RRAAM d.d. 5 september 2013. De commissie stelt vast dat agendering van deze brief voor het notaoverleg MIRT geen opschortende werking heeft waar het gaat om de voornemens van de staatssecretaris zoals verwoord in de brief.

Uitvoeringsbesluit Europese Commissie d.d. 22 juli 2013 gericht aan Nederland t.a.v. liberalisering internationaal personenvervoer per spoor OF: betreffende de niet toepassing van een aantal bepalingen uit het Besluit Liberaliseringsrichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 september 2013. Uitvoeringsbesluit Europese Commissie d.d. 22 juli 2013 gericht aan Nederland t.a.v. liberalisering internationaal personenvervoer per spoor OF: betreffende de niet toepassing van een aantal bepalingen uit het Besluit Liberaliseringsrichtlijn - 32376-40

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het vierde EU-spoorpakket op 27 november 2013.

Algemeen overleg Spoor d.d. 12 september 2013.

Zaak: Overig - griffier, L. Tijdink - 12 september 2013. convocatie AO Spoor d.d. 12 september 2013 - 2013Z17233

Besluit: Brieven uit het AO Spoor worden niet geagendeerd voor behandeling in een andere vorm/op een ander moment, met uitzondering van de brief "Nadere informatie over grensoverschrijdende treinverbindingen".
Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de voorzitter om brieven op de agenda van dergelijke "verzamel"-AO's voortaan te clusteren naar thema en de inbreng van de fracties langs die lijnen te structureren.
Besluit: In de toekomst zullen onderwerpen op het terrein van spoorveiligheid en ERTMS in principe in separate algemeen overleggen worden behandeld, waardoor gedurende enig jaar AO's Spoor (algemeen) en AO's Spoorveiligheid/ERTMS zullen plaatsvinden. Naar logische en bij voorkeur vaste vergadermomenten daarvoor wordt gezocht (o.a. afhankelijk van ontvangst van de brief over de Fyra-oplossing en de basisrapportage ERTMS).

Nadere informatie over grensoverschrijdende treinverbindingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 september 2013. Nadere informatie over grensoverschrijdende treinverbindingen - 29984-427

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Fyra d.d. 3 oktober 2013.

Maatregelen Schipholtunnel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 september 2013. Maatregelen Schipholtunnel - 29893-157

Besluit: Reeds geagendeerd voor het AO Spoor d.d. 12 september.

Rapport Capaciteitsverdeling op het Spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 september 2013. Aanbieding Rapport Capaciteitsverdeling op het Spoor - 29984-426

Besluit: Reeds geagendeerd voor het AO Spoor d.d. 12 september.

Resultaten van de audit naar prestatiegerichte onderhoudscontracten voor het spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 september 2013. Resultaten van de audit naar prestatiegerichte onderhoudscontracten voor het spoor - 29984-425

Besluit: Reeds geagendeerd voor het AO Spoor d.d. 12 september.

Jaarverslag van de Nederlandse Autoriteit voor Spoorveiligheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 september 2013. Jaarverslag van de Nederlandse Autoriteit voor Spoorveiligheid - 29893-156

Besluit: Reeds geagendeerd voor het AO Spoor d.d. 12 september.

Stafnotitie concept uitgangspuntennotitie groot project ERTMS

Zaak: Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 19 juli 2013. Stafnotitie concept uitgangspuntennotitie groot project ERTMS - 2013Z15291

Besluit: De commissie besluit voor dit groot project het lid Remco Dijkstra (VVD) als rapporteur aan te wijzen. De Voorzitter en de staatssecretaris zullen hiervan in kennis worden gesteld.
Noot: De commissie stelt als taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de rapporteur vast:1.het optreden als eerste woordvoerder namens de commissie in het overleg met de regering over de uitgangspuntennotitie, de basisrapportage en de voortgangsrapportages;2.verantwoordelijkheid voor het opstellen van een schriftelijke conceptreactie op de eerste basisrapportage en de voortgangsrapportages;5

Informatie over de wijziging van de huidige, lopende vervoerconcessie voor het hoofdrailnet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 augustus 2013. Informatie over de wijziging van de huidige, lopende vervoerconcessie voor het hoofdrailnet - 29984-424

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg OV, taxi en OV-chipkaart d.d. 1 oktober 2013 voor wat betreft onderdeel "geen dubbel opstaptarief meer bij het reizen met de OV-chipkaart". De onderdelen Reisinformatie en Nieuwe stations zijn reeds behandeld in het algemeen overleg Spoor d.d. 12 september 2013.

Financiële consequenties voor de Staat van aanpassing tariefregulering Schiphol

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2 september 2013. Financiële consequenties voor de Staat van aanpassing tariefregulering Schiphol - 33231-3

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 18 december 2013.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om haast te maken met het toezenden van de reeds toegezegde eindevaluatie inzake het experiment met het normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en haar reactie hierop.

Verzamelbrief n.a.v. het AO luchtvaart van 12 juni 2013 over oa voortgang inzake het Aldersadvies, de huidige financiële positie van de luchtverkeersleiding, hbo-accreditatie van vliegopleidingen, de arbeidsomstandigheden van beveiligingspersoneel in terminal 4 van de luchthaven New York JFK en over een oplossing voor paramotorvliegen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2 september 2013. Verzamelbrief n.a.v. het AO luchtvaart van 12 juni 2013 over oa voortgang inzake het Aldersadvies, de huidige financiële positie van de luchtverkeersleiding, hbo-accreditatie van vliegopleidingen, de arbeidsomstandigheden van beveiligingspersoneel in terminal 4 van de luchthaven New York JFK en over een oplossing voor paramotorvliegen - 31936-160

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 18 december 2013.

Jaarverslag 2012 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 augustus 2013. Jaarverslag 2012 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control - 31409-55

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 3 december 2013.4

Inschakeling ACM bij tarieven Kiwa

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 september 2013. Inschakeling ACM bij tarieven Kiwa - 2013Z17217

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 2014 (33750-XII).Mobiliteit/Transport

Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van augustus 2013

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 september 2013. Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van augustus 2013 - 2013Z17395

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit betreft een maandelijks overzicht van de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze publicaties zijn te vinden op de website van de Inspectie: www.ilent.nl.

Aanbieding jaarverslag 2012 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 augustus 2013. Aanbieding jaarverslag 2012 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) - 33400-XII-76

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 2014 (33750-XII).
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om uiterlijk 4 oktober 2013 schriftelijk te reageren op de constatering in het jaarverslag van de ILT over 2012 dat in 40% van de gecontroleerde gevallen het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg niet voldeed aan de regels.

Begroting 2014

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 5 september 2013. Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2014 in de commissies - 2013Z16741

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, O. Opperhuizen - 12 september 2013. Behandeling begrotingen en MIRT-Projectenboek 2014 - 2013Z17333

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de niet-watergerelateerde projecten in het MIRT-projectenboek vaststellen op dinsdag 29 oktober 2013 te 12.00 uur.
Besluit: Het MIRT-projectenboek, voor wat betreft de niet-watergerelateerde projecten, agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 25 november 2013.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de watergerelateerde projecten in het MIRT-projectenboek vaststellen op dinsdag 22 oktober 2013 te 12.00 uur.
Besluit: Het MIRT-projectenboek, voor wat betreft de watergerelateerde projecten, agenderen voor het wetgevingsoverleg Water d.d. 18 november 2013.
Besluit: Minister verzoeken om de Kamer uiterlijk op 11 november 2013 schriftelijk te informeren over de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen over de watergerelateerde MIRT-projecten en minister en staatssecretaris verzoeken om de Kamer uiterlijk op 18 november 2013 schriftelijk te informeren over de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen over de niet-watergerelateerde MIRT-projecten.
Besluit: De commissie heeft geen behoefte aan een wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek. De commissie verzoekt het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven wel om een notitie te schrijven ter voorbereiding van de begrotingsbehandeling, waarin in ieder geval wordt ingegaan op de veranderingen ten opzichte van de begrotingen voor 2013.
Besluit: De commissie heeft geen behoefte aan een technische briefing door de Algemene Rekenkamer en ook niet aan een technische briefing door het ministerie over de in de begroting opgenomen indicatoren en kengetallen.3

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 september 2013. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 - 33750-J

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 22 oktober 2013 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 18 november 2013.

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 september 2013. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 - 33750-A

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 8 oktober te 12.00 uur.
Besluit: De begroting wordt plenair behandeld in de week van 5 november.

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 september 2013. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 - 33750-XII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de niet-watergerelateerde artikelen (artikelen 13 t/m 26 en 97 t/m 99) vaststellen op dinsdag 8 oktober te 12.00 uur.
Besluit: De niet-watergerelateerde artikelen (artikelen 13 t/m 26 en 97 t/m 99) van de begroting worden plenair behandeld in de week van 5 november.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de watergerelateerde artikelen (artikelen 11 en 12) vaststellen op dinsdag 22 oktober 2013 te 12.00 uur.
Besluit: De watergerelateerde artikelen (artikelen 11 en 12) agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 18 november 2013.

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 augustus 2013. Tweede nota van wijziging - 33346-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel, die wacht op de nota naar aanleiding van het nader verslag over wetsvoorstel 32 859 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs
Besluit: De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie verzoeken een rappel te sturen aan de minister van Veiligheid en Justitie, om de nota naar aanleiding van het nader verslag over wetsvoorstel 32 859 zo spoedig mogelijk naar de Kamer te zenden.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 augustus 2012. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten - 33346

Besluit: Is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Stafnotitie conceptprogramma werkbezoek ProRail en NS d.d. 18 oktober 2013.

Zaak: Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 13 september 2013. Stafnotitie programma werkbezoek ProRail en NS d.d. 18 oktober 2013 - 2013Z17418

Besluit: Met de opzet en inhoud van het programma wordt ingestemd.Wetgeving

Uitnodiging voor werkbezoek vaste commissie Infrastructuur en Milieu aan de Gemeente Vught m.b.t. spoorproblematiek en plannen rondom Programma Hoogfrequent Spoor

Zaak: Brief derden - Gemeente Vught te Vught - 2 augustus 2013. Uitnodiging Gemeente Vught voor werkbezoek m.b.t. spoorproblematiek en plannen rondom Programma Hoogfrequent Spoor - 2013Z16976

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Reactie BVVW m.b.t. problemematiek rond recreatiewoningen en Uitnodiging voor presentatie film over de problematiek rond recreatiewoningen d.d. 30 september 2013.

Zaak: Brief derden - BelangenVereniging Vrij Wonen (BVVW) te Bergentheim - 2 september 2013. Reactie BVVW m.b.t. problematiek rond recreatiewoningen en uitnodiging voor presentatie van film over problematiek recreatiewoningen d.d. 30 september 2013 - 2013Z16603

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Waterschap Zuiderzeeland, namens National Jeugdwaterschapsbestuur, voor waterdart d.d. 19, 20 of 21 maart 2013.

Zaak: Brief derden - Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad - 16 juli 2013. Uitnodiging Waterschap Zuiderzeeland, namens National Jeugdwaterschapsbestuur, voor waterdart d.d. 19, 20 of 21 maart 2013 - 2013Z15342

Besluit: Uitgebreide petitieaanbieding organiseren op dinsdag 18 maart 2014 (13.15 - 14.00 uur).