Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 september 2013

Gepubliceerd: 5 september 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2013A0355216
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=36edb3b8-8c90-401b-839e-02b6b43eafd2&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%205-9-2013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33483, 21501, 22112, 22112, 31289, 31288, 33645, 33645, 31293, 31497, 31293, 31289, 31497, 31288, 31288, 31288, 31293, 29240, 33495, 31266, 31289, 29338, 33187, 33630, 32637, 31293, 32857, 24724, 29362, 22452, 31289, 24724, 31289, 31289, 30012, 31497, 31288, 27406, 31289, 33664, 33664, 32827, 32820, 32820, 33541, 33541

Inhoud


Verzoek petitieaanbieding omroeporganisaties

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.E. Huizing (VVD)Hilversum - 5 september 2013. Verzoek petitieaanbieding omroeporganisaties - 2013Z16682

Besluit: Verzoek petitieaanbieding is gehonoreerd.

Stand van zaken financiële positie Zadkine

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 5 september 2013. Stand van zaken financiële positie Zadkine - 2013Z16678

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een brief met de huidige stand van zaken rondom het ROC Zadkine. De minister verzoeken om deze brief voor het Algemeen Overleg Financiële positie mbo-instellingen op 10 oktober 2013 aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek van het lid Jadnanansing om een kabinetsreactie vragen op het RMO-advies Startkwalificatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 5 september 2013. Verzoek van het lid Jadnanansing om een kabinetsreactie vragen op het RMO-advies Startkwalificatie - 2013Z16673

Besluit: Verzoek om een kabinetsreactie op het RMO-advies Startkwalificatie15

Verzoek van het lid Van Meenen om een algemeen overleg te plannen over de filmtop in de maand oktober.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 5 september 2013. Verzoek van het lid Van Meenen om een algemeen overleg te plannen over de filmtop in de maand oktober. - 2013Z16654

Besluit: Algemeen overleg Filmtop plannen in oktober in afwachting van brief inzake uitvoering motie 32820-79, medio september(het aangevraagde plenaire debat komt hiermee te vervallen).

Rondvraagpunt van het lid Jadnanansing met verzoek AO Voortijdig Schoolverlaten toch te plannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 10 juli 2013. Rondvraagpunt van het lid Jadnanansing met verzoek AO Voortijdig Schoolverlaten toch te plannen - 2013Z15208

Besluit: Algemeen overleg Vroegtijdig schoolverlaten plannen na het herfstreces. Hiervoor zal tevens de reactie op brief gemeenten Rotterdam en Amsterdam m.b.t. uitkomsten verkenning verlengen van kwalificatieplicht worden geagendeerd. De in deze brief aangekondigde nadere informatie verschijnt in het najaar van 2013.

Uitnodiging Seimas of the Republic of Lithuania voor vergadering van voorzitters van commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 26 en 27 september 2013.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 2 september 2013. Interparlementaire conferentie OCW te Vilnius, 26 en 27 september 2013 - 2013Z16343

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; betrekken bij besluit inzake bovenstaand agendapunt.

Zaak: Brief derden - Seimas of the Republic of Lithuania te Brussel - 8 februari 2013. Uitnodiging Seimas of the Republic of Lithuania voor vergadering van voorzitters van commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 26 en 27 september 2013 - 2013Z15968

Besluit: De voorzitter van de commissie, mw. Wolbert zal de commissie vertegenwoordigen.

Brief van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie inzake de reactie op het gemotiveerd advies van de Tweede Kamer over het EU-voorstel: Richtlijn Verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (COM (2012) 614)

Zaak: Overig - Organisatie, Europese Commissie - 24 juli 2013. Brief van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie inzake de reactie op het gemotiveerd advies van de Tweede Kamer over het EU-voorstel: Richtlijn Verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (COM (2012) 614) - 33483-7

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg OJCS-raad d.d. 21 november 2013.

EU-voorstel: Mededeling Europees hoger onderwijs in de wereld COM (2013) 499 (Engelstalige versie)

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 29 juli 2013. Europees hoger onderwijs in de wereld - 2013Z15488

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en betrekken bij bovengenoemde overleggen.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 11 juli 2013. EU-voorstel: Mededeling Europees hoger onderwijs in de wereld COM (2013) 499 - 2013Z14966

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg internationalisering in het onderwijs plannen (zie eerder agendapunt).
Besluit: Betrekken bij algemeen overleg over de OJCS-raad van 21 november 2013.

Europese consultaties over: 1) mediavrijheid en pluralisme en 2) de onafhankelijkheid van het toezicht op de media

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 29 juli 2013. Mediavrijheid en Convergentie audiovisuele wereld - 2013Z15489

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en betrekken bij bovengenoemd agendapunt.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 juli 2013. Europese consultaties over: 1) mediavrijheid en pluralisme en 2) de onafhankelijkheid van het toezicht op de media - 21501-34-211

Besluit: Organiseren werkbezoek aan Brussel in het najaar.
Besluit: Betrekken bij AO informele Cultuur en Sportraad op 24 september 2013.

Nederlandse concept-reactie op het groenboek "voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld"

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 29 juli 2013. Mediavrijheid en Convergentie audiovisuele wereld - 2013Z15489

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en betrekken bij bovengenoemde commissieactiviteiten.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 juli 2013. Nederlandse concept-reactie op het groenboek "voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld" - 22112-1659

Besluit: Organiseren werkbezoek aan Brussel in het najaar; na planning datum en inventarisatie per mail (het lid Huizing meldt zich reeds aan).
Besluit: Betrekken bij AO OJCS-raad op 21 november 2013.

Fiche inzake Herschikking richtlijn betreffende de teruggave van cultuurgoederen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 juli 2013. Fiche inzake Herschikking richtlijn betreffende de teruggave van cultuurgoederen - 22112-1652

Besluit: Betrekken bij AO OJCS-raad op 21 november 2013.

Nationaal Onderwijsakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 september 2013. Nationaal Onderwijsakkoord - 2013Z16388

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Het Onderwijsakkoord zal uiteindelijk in een debat of AO worden besproken.Europa

Ruim baan voor toptalent in het funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 september 2013. Ruim baan voor toptalent in het funderend onderwijs - 2013Z16336

Besluit: Algemeen overleg plannen.

Bekostiging voortgezet onderwijs12

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 augustus 2013. Bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-165

Besluit: Betrekken bij dossier Financiën VO (procedurele brief). Aangekondigde Rekenkamerrapport Bekostiging VO en de voortgang rondom de vereenvoudiging van de bekostiging VO afwachten.

Ontwikkelingen bij de Vrije Universiteit

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 augustus 2013. Ontwikkelingen bij de Vrije Universiteit - 31288-349

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De minister OCW verzoeken om vóór eind volgend jaar de Kamer te informeren over de vervolg-bevindingen van de inspectie.

Nota van wijziging Aanpassingswet OCW-wetten BES (33645)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 september 2013. Nota van wijziging - 33645-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Aanpassingswet OCW-wetten BES (33645).
Gerelateerde kamerstukken: 33645-7

Aanpassing van een aantal OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 augustus 2013. Nota n.a.v. het verslag - 33645-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33645-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 juni 2013. Aanpassing van een aantal OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES) - 33645

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. De fracties gaan na of dit w.v. kan worden aangemeld als hamerstuk.

Segregatie in het basisonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 augustus 2013. Segregatie in het basisonderwijs - 31293-182

Besluit: betrekken bij het nog te plannen AO over het Onderwijsraadadvies inzake de gewichtenregeling

Positie en specifieke bekostiging van het praktijkonderwijs11

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 augustus 2013. Positie en specifieke bekostiging van het praktijkonderwijs - 31497-109

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Bezien of het agenderen van dit stuk voor AO passend onderwijs (over derde voortgangsrapportage die begin december verschijnt), voldoende tijdig is.
Gerelateerde kamerstukken: 31497-10

Beantwoording op vragen commissie over onderzoeksrapport ‘Schooladviezen en onderwijsloopbanen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 augustus 2013. Beantwoording op vragen commissie over onderzoeksrapport ‘Schooladviezen en onderwijsloopbanen’ - 31293-183

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Ontwerp-AMvB wordt afgewacht.

Opschoningsactie oude dossiers: Afvoeren dossier brede scholen en onderwijstijdverlenging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 april 2013. Onderwijstijdverlenging - 2013Z06560

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 oktober 2012. Reactie op de monitors flexibilisering onderwijstijd en 5-gelijkedagenmodel - 31289-135

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Opschoningsactie oude dossiers: Afvoeren dossier Onderzoeken naar succesvol onderwijs voor jongens

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 juni 2012. Onderzoeken naar succesvol onderwijs voor jongens - 31497-89

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Opschoningsactie oude dossiers: Afvoeren dossier de staat van het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 25 mei 2012. Bevindingen van de onderwijsinspectie inzake de TU Delft - 31288-292

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 20 december 2011. Beleidsreactie advies commissie Associate degree over aanpak definitieve invoering Associate-degreeprogramma’s in het hbo - 31288-249

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 8 mei 2012. Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Associate-degreeprogramma’s - 31288-289

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 augustus 2013. Kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie - 31293-181

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Nagaan dossieropbouw en informeren bij cie SZW naar reeds gevoerde overleggen.

Reactie op brief gemeenten Rotterdam en Amsterdam m.b.t. uitkomsten verkenning verlengen van kwalificatieplicht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 augustus 2013. Reactie op brief gemeenten Rotterdam en Amsterdam m.b.t. uitkomsten verkenning verlengen van kwalificatieplicht - 2013Z15801

Besluit: Algemeen overleg Vroegtijdig schoolverlaten en kwalificatieplicht plannen na het herfstreces. De in deze brief aangekondigde nadere informatie verschijnt in het najaar van 2013.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2013D29659.

Jaarlijkse overzicht op het terrein van sociale veiligheid op scholen en onderwijsinstellingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 juli 2013. Jaarlijkse overzicht op het terrein van sociale veiligheid op scholen en onderwijsinstellingen - 29240-62

Besluit: Opnemen in nieuw te vormen dossier pesten in het onderwijs.

Beleidsreactie op evaluatie van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen9

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 juli 2013. Beleidsreactie op evaluatie van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen - 33495-32

Besluit: Betrekken bij het dossier financiën voortgezet onderwijs.
Besluit: Betrokken bij algemeen overleg van 4 september a.s. inzake financiën primair onderwijs.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg financiële positie mbo-instellingen.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 12 september 2013 te 10.00 uur.

Onderzoeksrapport naar het functioneren van medezeggenschap in de bve-sector

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 juli 2013. Onderzoeksrapport naar het functioneren van medezeggenschap in de bve-sector - 31266-28

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 10 oktober a.s. inzake Financiële positie mbo-instellingen.
Gerelateerde kamerstukken: 31266-28

Ouders en school samen (ouderbetrokkenheid)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 juli 2013. Ouders en school samen (ouderbetrokkenheid) - 33400-VIII-162

Besluit: Een algemeen overleg ouderbetrokkenheid in het onderwijs plannen. (overzicht van het dossier zal verzonden worden)

Inspectieonderzoek onderwijstijd VO schooljaar 2011/2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 juli 2013. Inspectieonderzoek onderwijstijd VO schooljaar 2011/2012 - 31289-161

Besluit: Algemeen overleg Onderwijstijd plannen, na ontvangst van de invulling van de Modernisering wettelijke voorschriften (3 uur).

Onderzoekscholen: financiering en positionering in perspectief

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 juli 2013. Onderzoekscholen: financiering en positionering in perspectief - 29338-122

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg wetenschapsbeleid en dit AO van 18 sept. a.s. verplaatsen naar begin november.

Herziening van de kwalificatiestructuur8

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 juli 2013. Herziening van de kwalificatiestructuur - 33187-42

Besluit: Toevoegen aan het dossier mbo kwalificatiedossiers en de minister op de hoogte stellen dat de Kamer teleurgesteld is over de opgelopen vertraging.
Gerelateerde kamerstukken: 33187-42

Beleidsreactie op de evaluatie van de wetswijziging 2008 over de voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 juli 2013. Beleidsreactie op de evaluatie van de wetswijziging 2008 over de voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs - 33630-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 september 2013 te 10.00 uur.

Reactie op Ondewijsadvies Artikel 23 Grondwet in maatshappelijk perspectief

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juli 2013. Reactie op het Onderwijsraadadvies "Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief" - 33400-VIII-164

Besluit: Notaoverleg plannen met voorafgaand een rondetafelgesprek (Voorstel voor het RTG wordt aangeleverd door het lid Rog).

Schoolkostenmonitor vo en mbo Meting 2012-2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juli 2013. Schoolkostenmonitor vo en mbo Meting 2012-2013 - 33400-VIII-160

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 25 september 2013 te 10.00 uur

Evaluatierapporten van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB) en VTB-Pro (stand van zaken onderwijsmaatregelen Bèta Techniek)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juli 2013. Evaluatierapporten van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB) en VTB-Pro (stand van zaken onderwijsmaatregelen Bèta Techniek) - 32637-69

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.
Besluit: Betrekken bij nieuw te vormen dossier Bèta en techniek

Inspectierapport evaluatie toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers7

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juli 2013. Inspectierapport evaluatie toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers - 33400-VIII-159

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 25 september 2013 te 10.00 uur.

Aanbieding jaarverslag 2012 College voor Examens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juli 2013. Aanbieding jaarverslag 2012 College voor Examens - 33400-VIII-158

Besluit: Betrekken bij het dossier examens.

Engels in het primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 juli 2013. Engels in het primair onderwijs - 31293-179

Besluit: Betrekken nog te plannen algemeen overleg internationalisering in het onderwijs.
Noot: Later dit jaar wordt het tweede deel van het plan van aanpak gepresenteerd, waarmee de staatssecretaris aangeeft de kwaliteit van het aanbod Engels en de aansluiting met het vo te willen verbeteren.

Brief houdende intrekking van hetb wetsvoorstel wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met de registratie van incidenten (32 857)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 juli 2013. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met de registratie van incidenten (32 857) - 32857-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32857-10

Informatie over de eventuele implicaties van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 18 juni jl. inzake EU-regels en studiefinanciering6

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 juli 2013. Informatie over de eventuele implicaties van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 18 juni jl. inzake EU-regels en studiefinanciering - 24724-120

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanpak regeldruk onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juli 2013. Aanpak regeldruk onderwijs - 29362-221

Besluit: Een algemeen overleg aanpak regeldruk onderwijs plannen (2,5 uur).

De aantrekkelijkheid van Nederland voor internationale studenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juli 2013. De aantrekkelijkheid van Nederland voor internationale studenten - 22452-34

Besluit: Een breed algemeen overleg internationalisering in het onderwijs plannen (3,5 uur).
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2013D14023

Wetsvoorstel bovenbouw havo/vwo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 juli 2013. Wetsvoorstel bovenbouw havo/vwo. - 31289-159

Besluit: Opnemen in nieuw te vormen dossier havo/vwo en t.z.t. betrekken bij aangekondigde wet- en regelgeving.

Reactie op de motie van de leden Mohandis en Duisenberg over aanvullende (machts)middelen bij terugvordering studiefinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juli 2013. Reactie op de motie van de leden Mohandis en Duisenberg over aanvullende (machts)middelen bij terugvordering studiefinanciering - 24724-119

Besluit: Desgewenst betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 201

Reactie op verzoek van het lid Van Meenen over het bericht dat de onderhandelingen over het Onderwijsakkoord zijn gestaakt

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juli 2013. Reactie op verzoek van het lid Van Meenen over het bericht dat de onderhandelingen over het Onderwijsakkoord zijn gestaakt - 33400-VIII-156

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Het Onderwijsakkoord zal uiteindelijk in een debat of AO worden besproken.

Stand van zaken Ibn Ghaldoun en examenfraude

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 augustus 2013. Stand van zaken examenfraude - 31289-164

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na ontvangst van aangekondigde uitkomsten van het onderzoek van de onderwijsinspectie (inzake bestuurlijk handelen) en de uitkomsten van de evalutie van de examenketen (eind oktober).5

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 juli 2013. Stand van zaken Ibn Ghaldoun en examenfraude - 31289-158

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na ontvangst van aangekondigde uitkomsten van het onderzoek van de onderwijsinspectie (inzake bestuurlijk handelen) en de uitkomsten van de evalutie van de examenketen (eind oktober).

Validering van non-formeel en informeel leren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 juli 2013. Validering van non-formeel en informeel leren - 30012-40

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leven Lang Leren (begin 2014, na ontvangst van kabinetsreactie op Rinnooy Kan-advies inzake deelname aan hoger onderwijs.

Reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer "Kunnen basisscholen passend onderwijs aan?"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 juli 2013. Reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer "Kunnen basisscholen passend onderwijs aan?" - 31497-107

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg over passend onderwijs, d.d. 3 juli 2013.
Noot: 1.De Kamer ontvangt de derde voortangsrapportage begin december 2013.2.De Kamer ontvangt na de zomer een brief over een gedifferentieerd toezichtmodel (toegevoegde waarde?)
Gerelateerde kamerstukken: 31497-10

Prestatieafspraken hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 juli 2013. Prestatieafspraken hoger onderwijs - 31288-347

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 23 september 2013 te 10.00 uur.

Uitstelbrief reactie KNAW-advies 'Vertrouwen in wetenschap4

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 juli 2013. Uitstel toezending van de reactie op het KNAW-advies "Vertrouwen in wetenschap" - 27406-205

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Toegezegd wordt dat de Kamer de beleidsreactie kort na het zomerreces ontvangt.

Afschaffing van de wettelijk verplichte maatschappelijke stage

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2013. Afschaffing van de wettelijk verplichte maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs - 31289-157

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2014
Noot: Het desbetreffende wetsvoorstel wordt voor het einde van het jaar naar verwachting bij de Kamer ingediend.

33664 Nota van wijziging Wijzigin Mediawet 2008

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 augustus 2013. Nota van wijziging - 33664-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap
Gerelateerde kamerstukken: 33664-7

Bedrag uitname Provinciefonds Regionale Omroep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 augustus 2013. Bedrag uitname Provinciefonds Regionale Omroep - 2013Z16332

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel 33 664.

Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting3

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 augustus 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33664-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33664-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 juni 2013. Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting - 33664

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Samenstelling adviescommissie toekomstverkenning publieke mediabestel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 augustus 2013. Samenstelling van de adviescommissie toekomstverkenning publieke mediabestel - 32827-56

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitnodiging Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in China voor bezoek aan China rondom het 125-jaar-jubileumconcert van het Koninklijk Concertgebouw Orkest (KCO) d.d. 14 november 2013.

Zaak: Brief derden - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden (Beijing, China) te - 17 juli 2013. Uitnodiging Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in China voor bezoek aan China rondom het 125-jaar-jubileumconcert van het Koninklijk Concertgebouw Orkest (KCO) d.d. 14 november 2013 - 2013Z15412

Besluit: De commissie gaat niet in op de uitnodiging.

Afschrift van de reactie op de brief van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) m.b.t. de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 juli 2013. Afschrift van de reactie op de brief van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) m.b.t. de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) - 2013Z15236

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2013D04914.

Aanbieding evaluatierapport Financiering lokale publieke media-instellingen2

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 juli 2013. Evaluatierapport Financiering lokale publieke media-instellingen - 33400-VIII-161

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2014, onderdeel Media.
Noot: In het najaar stuurt de staatssecretaris zijn reactie, na overleg met betrokkenen.

Convenant Ouderen en cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 juli 2013. Convenant Ouderen en cultuur - 32820-87

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2014, onderdeel cultuur.
Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na het wgo OCW-begroting 2014, onderdeel cultuur d.d. 11-11-201

Overzicht te ontvangen brieven en uitwerkingen in vervolg op het AO van 19 juni 2013 n.a.v. visiebrief en museumbrief

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 juli 2013. Overzicht te ontvangen brieven en uitwerkingen in vervolg op het AO van 19 juni 2013 n.a.v. visiebrief en museumbrief - 32820-88

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Reactie op het amendement van het lid Van Dam dat beoogt een meerjarige budgetgarantie voor de landelijke publieke omroep vast te leggen (33541, nr. 17)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2013. Reactie op het amendement van het lid Van Dam dat beoogt een meerjarige budgetgarantie voor de landelijke publieke omroep vast te leggen - 33541-35

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen inzake het wetsvoorstel wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren (Kamerstuk 33 541)
Gerelateerde kamerstukken: 33541-35

Vertrouwelijke aanbieding van 2 rapportages van het Commissariaat voor de Media over erkenningverlening aan PowNed en WNL en de reacties van PowNed en WNL hierop

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2013. Vertrouwelijke aanbieding van 2 rapportages van het Commissariaat voor de Media over erkenningverlening aan PowNed en WNL en de reacties van PowNed en WNL hierop - 33541-31

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen inzake het wetsvoorstel wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren (Kamerstuk 33 541)
Gerelateerde kamerstukken: 33541-31