Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 juli 2013

Gepubliceerd: 5 juli 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2013A03194
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=80e308d9-1673-42f4-9fa9-e60bebbb044e&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%204-7-2013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 31288, 33650, 33650, 33598, 31288, 31289, 33541, 33426, 32827, 33426, 32156, 32820, 32820

Inhoud


WorldSkills Leipzig 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 4 juli 2013 WorldSkills Leipzig 2013 - 2013Z14437

Besluit: Minister wordt verzocht om een verslag van haar bevindingen en mogelijke best practices aldaar gehoord naar de Kamer te zenden.

Onderzoeksscholen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 4 juli 2013 Onderzoeksscholen - 2013Z14408

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om zo spoedig mogelijk de volgende toezegging gestand te doen: "Voor de zomer ontvangt de Kamer de uitkomsten van"het gesprek tussen de VSNU/SODOLA/OCW inzake de onderzoeksscholen aangevuld met een analyse van de mogelijke problemen en oplossingen"

Evaluatie programma's vtb en vtb-pro

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 4 juli 2013 Evaluatie programma's vtb en vtb-pro - 2013Z14406

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om zijn toezegging inzake de evaluatie van de programma's vtb en vtb-pro gestand te doen en deze zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.

SCP onderzoek en een CPB notitie inzake het sociaal leenstelsel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J. Duisenberg (VVD) - 27 juni 2013 SCP onderzoek en een CPB notitie inzake het sociaal leenstelsel - 2013Z13527

Besluit: Agenderen voor technische briefing

Advies van VNO NCW en MKB mbt het versterken van het VMBO.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 27 juni 2013 Advies van VNO NCW en MKB mbt het versterken van het vmbo - 2013Z13496

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie.

De uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem te evalueren

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 19 juni 2013 BOR notitie - Onderzoeksvoorstel evaluatie uitvoering aanbevelingen commissie Dijsselbloem - 2013Z12630

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 13 juni 2013 De uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem te evalueren - 2013Z12116

Besluit: De voorgestelde evaluatievragen worden kenbaar gemaakt aan de Onderwijsraad i.v.m. het verzoekadvies van de Kamer over de Evaluatie van de aanbevelingen van het parlementair onderzoek Onderwijsvernieuwingen.

Planning van interparlementaire EU-bijeenkomsten in de periode juli tot en met december 2013

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 17 juni 2013 Planning van interparlementaire EU-bijeenkomsten in de periode juli tot en met december 2013 - 2013Z12313

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Op het terrein van OCW is een interparlementaire EU-bijeenkomst gepland op 26-27 september 2013 te Vilnius, Litouwen. Zodra de agenda van deze conferentie bekend is wordt u hierover geïnformeerd en zal de deelname aan deze conferentie worden gepeild.

Verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad van 16 en 17 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 juni 2013 Verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad van 16 en 17 mei 2013 - 21501-34-209

Besluit: T.z.t. betrekken voor het algemeen overleg van de OJCS Raad van 28 en 29 november a.s.

Verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad van 16 en 17 mei 2013 met betrekking tot de beleidsterreinen jeugd en sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2013 Verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad van 16 en 17 mei 2013 met betrekking tot de beleidsterreinen jeugd en sport - 21501-34-210

Besluit: T.z.t. betrekken voor het algemeen overleg van de OJCS Raad van 28 en 29 november a.s.

Advies van de Onderwijsraad d.d. 27 juni 2013 inzake Onderwijs in ondernemerschap

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 4 juli 2013 Aanbieding advies 'Onderwijs in ondernemerschap' van Onderwijsraad - 2013Z14402

Besluit: Kabinetsreactie (vóór de OCW-begrotingsbehandeling 2014) wordt verzocht.

Het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake de bekostiging van het primair onderwijs

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 2 juli 2013 Aanbieding van het Rapport 'Kunnen basisscholen passend onderwijs aan?' - 2013Z13941

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Financiën primair onderwijs. Hierbij zal ook het CNV-onderzoek over werkdruk in het onderwijs worden betrokken.

Afschrift van de reactie op de tussenevaluatie van de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 juni 2013 Afschrift van de reactie op de tussenevaluatie van de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs - 31288-346

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg fusietoets in het onderwijs.

Aanbieding afschrift van de reacties naar de PO-Raad en VO-raad n.a.v. van hun brief over de moties ontwikkelingsperspectief en hoogbegaafdheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 juni 2013 Aanbieding afschrift van de reacties naar de PO-Raad en VO-raad n.a.v. van hun brief over de moties ontwikkelingsperspectief en hoogbegaafdheid - 2013Z13743

Besluit: Betrekken bij het AO Excellente scholen en hoogbegaafde leerlingen.

Aanbieding inspectierapport ‘Over de volle breedte’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 juni 2013 Aanbieding inspectierapport ‘Over de volle breedte’ - 2013Z13744

Besluit: Betrekken bij het AO Financiën primair onderwijs over o.a. het rapport van de Algemene Rekenkamer "Kunnen basisscholen passend onderwijs aan?".
Noot: Voor dit AO zullen ook de stukken uit het reeds bestaande dossier Financiën primair onderwijs worden geagendeerd.

Mogelijke verzoekadviezen Onderwijsraad Werkprogramma 2014

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 28 juni 2013 Mogelijke verzoekadviezen Ondewijsraad Werkprogramma 2014 - 2013Z13746

Besluit: De commissie stelt voor de Onderwijsraad te verzoeken om over de twee onderstaande onderwerpen een advies uit te brengen. Via brief aan Presidium worden verzoekadviezen doorgeleid naar de Kamer, die na het zomerreces daarover een besluit neemt. Het betreft: 1. De positie van het vmbo in de educatieve wedloop; hierbij zal de Ondewijsraad worden gevraagd om ook de relatie vmbo-mbo te betrekken in het advies 2. Constructieve onderwijspolitiek, bedoelde en onbedoelde effecten van beleid (follow-up rapport commissie Dijsselbloem); hiervoor zal bij de leden worden gepeild of er nog specifieke vragen zijn.

Verzoekonderzoek Rekenkamer naar de doelmatigheid van de lumpsumfinanciering

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.J. Beertema (PVV) - 28 juni 2013 Verzoekonderzoek Rekenkamer naar de doelmatigheid van de lumpsumfinanciering - 2013Z13680

Besluit: De commissie stemt in met het verzoekonderzoek. Dit zal via de commissie Rijksuitgaven worden doorgeleid naar het Presidium. De commissie neemt hierbij in acht dat in het eerste kwartaal van 2014 het Rekenkameronderzoek naar de financiële situatie in het voortgezet onderwijs verschijnt.

Wetsvoorstel Sociaal leenstelsel masterfase

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 juni 2013 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel, het verlengen van de terugbetalingsperiode en het efficiënter maken van het stelsel van studiefinanciering (Wet sociaal leenstelsel masterfase) - 33680

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 12 september a.s. om 10.00 uur.
Besluit: In de eerste week van september een technische briefing organiseren met de onderzoekers en opstellers van het SCP-onderzoek en de CPB-notitie over het sociaal leenstelsel (zie ook rondvraagpunt van het lid Duisenberg).

Verslag schriftelijk overleg inzake omzetting van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling (Kamerstuk 33650, nr. 2)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 mei 2013 Omzetting van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling - 33650-2

Besluit: Is betrokken bij het VSO dat door het lid Van Meenen is aangevraagd.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 juni 2013 Beantwoording vragen commissie over omzetting van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling - 33650-3

Besluit: Is betrokken bij het VSO dat door het lid Van Meenen is aangevraagd.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen door verzelfstandigde besturen in het primair onderwijs

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 juni 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33598-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33598-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 april 2013 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen door verzelfstandigde besturen in het primair onderwijs - 33598

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 juni 2013 Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2013 - 33400-VIII-154

Besluit: T.z.t. betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2014.

Verslag houdende lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33 640 VIII)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-VIII

Besluit: Betrekken bij de behandeling van onderhavig wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 juni 2013 Verslag houdende lijst van vragen en antwoorden - 33640-VIII-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenaire behandeling van de suppletoire wetsvoorstellen samenhangend met de voorjaarnota.

Deelname experiment bindend studieadvies

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 juni 2013 Deelname experiment bindend studieadvies - 31288-345

Besluit: T.z.t. betrekken bij de nog te ontvangen kwaliteitsrapportages o.g.v. onderwijs en begeleiding van de deelnemende instellingen aan onderhavig experiment, in augustus 2014.

Reactie op het evaluatierapport van de Commissie Jorritsma-Lebbink over het Rathenau Instituut 2006 - 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 juni 2013 Reactie op het evaluatierapport van de Commissie Jorritsma-Lebbink over het Rathenau Instituut 2006 - 2011 - 33400-VIII-155

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Wetenschapsbeleid.

Uitwerking Regeerakkoord over meer gymlesuren op school

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 juni 2013 Uitwerking van de ambitie in het Regeerakkoord "Bruggen Slaan' over meer gymlesuren op school - 33400-VIII-152

Besluit: Aanhouden in afwachting van de toegezegde brief in het najaar.

Advies van de Commissie Macrodoelmatigheid Amarantis

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Besluit: Aanhouden in afwachting van de geïntegreerde reactie op het haalbaarheidsonderzoek MBO Colleges en het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid Amarantis.

Stand van zaken rond de diefstal van de examens op Ibn Ghaldoun

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 juni 2013 Stand van zaken rond de diefstal van de examens op Ibn Ghaldoun - 31289-153

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 18 juni jl over examinering in het vo.

Aanbieding advies over het Tropenmuseum van Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 19 juni 2013 Aanbieding advies over het Tropenmuseum van Raad voor Cultuur - 2013Z13606

Besluit: Betrokken bij AO Cultuuronderwerpen op 19 juni jl.

Nota van wijziging Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 juni 2013 Nota van wijziging Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren - 33541-16

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33541-16

33426 Tweee nota van wijziging inzake Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radioprogrammakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 juni 2013 Tweede nota van wijziging - 33426-32

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33426-32

Plan van aanpak toekomstverkenning publieke mediabestel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 juni 2013 Plan van aanpak toekomstverkenning publieke mediabestel - 32827-49

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 26 juni jl. inzake de toekomstverkenning publieke omroep.

Aanbieding advies 'Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen' van Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 7 juni 2013 Aanbieding advies 'Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen' van Raad voor Cultuur - 2013Z12476

Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel openbare bibliotheekvoorzieningen.

Reactie op vragen gesteld tijdens tweede termijn plenaire behandeling wetsvoorstel wijziging Mediawet (33 426)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 juni 2013 Reactie op vragen gesteld tijdens tweede termijn plenaire behandeling wetsvoorstel wijziging Mediawet - 33426-28

Besluit: Betrokken bij de behandeling van onderhavig wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33426-28

Informatie over uitvoering van de Motie Van der Werf over de eigen inkomsten van beheerders van monumenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 juni 2013 Informatie over uitvoering van de Motie Van der Werf over de eigen inkomsten van beheerders van monumenten - 32156-47

Besluit: Betrekken bij het dossier cultureel erfgoed en monumenten.

Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie op de ‘Museumbrief. Samen werken, samen sterker’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juni 2013 Aanbieding 'Museumbrief. Samen werken, samen sterker' - 32820-77

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg cultuuronderwerpen van 19 juni jl.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 juni 2013 Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de beleidsreactie op de ‘Museumbrief. Samen werken, samen sterker’ - 32820-78

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg cultuuronderwerpen van 19 juni jl.