Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 2 juli 2013

Gepubliceerd: 3 juli 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2013A03094
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ee8772b4-c04f-4912-a90d-4e120f846d65&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%202%20juli%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29544, 30545, 26448, 30111, 29614, 33566, 31322, 29427, 29427

Inhoud


emailprocedure - verzoek minister SZW vervroegen ao arbeidsmarktbeleid/topinkomens op 2 juli 2013

Zaak: Overig - griffier, H.J. Post - 26 juni 2013 emailprocedure - verzoek minister SZW vervroegen ao arbeidsmarktbeleid/topinkomens op 2 juli 2013 - 2013Z13466

Besluit: Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen het verzoek om het algemeen overleg eerder te laten aanvangen en dientengevolge de procedurevergadering naar een ander tijdstip te verplaatsen. Dit betekent dat beide activiteiten zijn verplaatst.

Verzoek om een rondetafelgesprek over beheerskosten van pensioenfondsen en andere pensioenverzekeraars

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 2 juli 2013

Besluit: Het lid Ulenbelt wordt verzocht in de procedurevergadering van 10 september 2013 een uitgewerkt voorstel ter bespreking te agenderen

Verzoek Gemeente Almere, namens vice-voorzitter van G32-Stedennetwerk, tot aanbieding boekje 'Naar driedimensionaal, een pleidooi voor ruimte' d.d. 10 september 2013

Zaak: Brief derden - Gemeente Almere te Almere - 20 juni 2013 Verzoek Gemeente Almere, namens vice-voorzitter van G32-Stedennetwerk, tot aanbieding boekje 'Naar driedimensionaal, een pleidooi voor ruimte' d.d. 10 september 2013 - 2013Z13565

Besluit: Verzoek honoreren

Verzoek SP-fractie tot vertrouwelijke inzage inspectierapporten sociale werkplaatsen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 26 juni 2013 Verzoek SP-fractie tot inzage van de vertrouwelijke inspectierapporten sociale werkplaatsen - 2013Z13428

Besluit: De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om vertrouwelijke inzage in de rapporten te krijgen
Noot: • zie antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Karabulut d.d. 24 juni 2013 ( 2013Z09103)

Uitnodiging PO-Raad voor werkbezoek aan kindcentrum met intensieve

Zaak: Brief derden - PO-Raad te Utrecht - 25 juni 2013 Uitnodiging PO-Raad voor werkbezoek aan kindcentrum met intensieve samenwerking met onderwijs - 2013Z13388

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Gemeente Delft voor werkbezoek aan Delft m.b.t. sociale innovatie en decentralisaties d.d. 6 september 2013

Zaak: Brief derden - Gemeente Delft te Delft - 27 mei 2013 Uitnodiging Gemeente Delft voor werkbezoek aan Delft m.b.t. sociale innovatie en decentralisaties d.d. 6 september 2013 - 2013Z13393

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging ondernemingsraad van Dethon Industrie voor bezoek aan Sociaal Werkvoorzieningschap Dethon in Zeeuws-Vlaanderen m.b.t. Participatiewet

Zaak: Brief derden - Dethon Industrie te Oostburg - 21 juni 2013 Uitnodiging ondernemingsraad van Dethon Industrie voor bezoek aan Sociaal Werkvoorzieningschap Dethon in Zeeuws-Vlaanderen m.b.t. Participatiewet - 2013Z12958

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Stand van zaken pilot Parlement en Wetenschap

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 24 juni 2013 Stand van zaken pilot Parlement en Wetenschap - 2013Z13131

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Inbrengdatum mogelijke thema's en activiteiten voor tweede helft van het jaar vaststellen op 12 juli 2013

Pilot Parlement en Wetenschap - Nieuwsbrief juni 2013

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 juni 2013 Pilot Parlement en Wetenschap - Nieuwsbrief juni 2013 - 2013Z13062

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-Voorstel: Mededeling bestrijding jeugdwerkloosheid COM (2013) 447

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 25 juni 2013 EU-Voorstel: Mededeling bestrijding jeugdwerkloosheid COM (2013) 447 - 2013Z13244

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Planning van interparlementaire EU-bijeenkomsten in de periode juli tot en met december 2013

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 17 juni 2013 Planning van interparlementaire EU-bijeenkomsten in de periode juli tot en met december 2013 - 2013Z12313

Besluit: Concrete uitnodiging en programma afwachten.
Noot: Er is één interparlementaire bijeenkomst gepland (op 10 en 11 november te Vilnius) voor (voorzitters van) commissies SZW. Een agenda hiervoor is nog niet bekend.

Participatiewet en quotum na sociaal akkoord

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 juni 2013 Participatiewet en quotum na sociaal akkoord - 2013Z13624

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 juli 2013 te 14.00 uur

Toestemming voor deelname aan de technische briefing op woensdag 26 juni over invaren en pensioencommunicatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 25 juni 2013 Toestemming voor deelname aan de technische briefing op woensdag 26 juni over invaren en pensioencommunicatie - 2013Z13240

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Informatie over toezending van het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 juni 2013 Informatie over toezending van het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd - 29544-462

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Aangekondigd is dat het wetsvoorstel in het najaar, dus niet zoals eerder toegezegd al in juli 2013, aan de Kamer wordt gezonden.

Twee toezeggingen met betrekking tot de vier-weken-zoektermijn in de WWB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 juni 2013 Twee toezeggingen m.b.t. de vier-weken-zoektermijn in de WWB - 30545-128

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen wetsvoorstel "Wet maatregelen WWB en enkele andere wetten"

Verslag van de 102e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 5 tot en met 20 juni 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 juli 2013 Verslag van de 102e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 5 tot en met 20 juni 2013 - 2013Z13826

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid.

Stand van zaken ten aanzien van de tijdelijke compensatieregeling voor musici en artiesten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 juli 2013 Stand van zaken ten aanzien van de tijdelijke compensatieregeling voor musici en artiesten - 2013Z13829

Besluit: Minister van SZW verzoeken om nadere brief over stand van zaken met betrekking tot het overleg tussen werknemers en werkgevers

Reactie op de brief van FNV Zelfstandigen met betrekking tot de wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 juli 2013 Reactie op de brief van FNV Zelfstandigen m.b.t. de wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) - 2013Z13822

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Completering van het overzicht toezeggingen naar aanleiding van planningsbrief 2013 SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 juli 2013 Completering van het overzicht toezeggingen n.a.v. planningsbrief 2013 SZW - 2013Z13817

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapportage aanpassing socialezekerheidsverdragen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 juni 2013 Rapportage aanpassing socialezekerheidsverdragen - 2013Z13739

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI op 9 oktober 2013.

Stages van jongeren zonder geldige verblijfstitel in het land van herkomst

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 juni 2013 Stages van jongeren zonder geldige verblijfstitel in het land van herkomst -

Besluit: Agenderen voor (verzamel) algemeen overleg.

Regeling calamiteiten WW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 juni 2013 Regeling calamiteiten WW - 26448-497

Besluit: De minister verzoeken de regeling calamiteiten WW mee te nemen in de adviesaanvraag aan de SER "Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur", d.d. 12 juni 2013

Reactie op de brief van de heer J. G. over de fictieve opzegtermijn in de WW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 juni 2013 Reactie op de brief van de heer J. G. over de fictieve opzegtermijn in de WW - 2013Z13096

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Adressant afschrift reactie toezenden

Reactie op verzoek van het lid Karabulut over de beloning van topbestuurders in de private sector

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 juni 2013 Reactie op verzoek van het lid Karabulut over de beloning van topbestuurders in de private sector - 30111-62

Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid/topinkomens d.d. 2 juli 2013
Noot: • In de procedurevergadering van 18 juni is besloten de (toen nog te ontvangen) brief te agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid/topinkomens

Schilderswijk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 juni 2013 Schilderswijk - 29614-34

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg integratieonderwerpen op 2 oktober 2013.

Afschrift van de brief aan het Inspraakorgaan Turken (IOT) over onderzoek naar een parallelle gemeenschappen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 juni 2013 Afschrift van de brief aan het Inspraakorgaan Turken (IOT) over onderzoek naar een parallelle gemeenschappen - 2013Z12719

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg integratieonderwerpen op 2 oktober 2013.

Sociaal Akkoord: cofinanciering Sectorplannen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 juni 2013 Sociaal Akkoord: cofinanciering Sectorplannen - 33566-53

Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid/topinkomens d.d. 2 juli 2013
Noot: • Reeds in een e-mailprocedure aan de orde geweest

Cijfers arbeidsparticipatie over eerste kwartaal 2013

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 juni 2013 Cijfers arbeidsparticipatie over eerste kwartaal 2013 i.v.m. kinderopvang - 31322-215

Besluit: Geagendeerd voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid/topinkomens d.d. 2 juli 2013

Toezending ILO-Aanbeveling National Floors of Social Protection

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 juni 2013 Toezending ILO-Aanbeveling National Floors of Social Protection - 29427-94

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • De regering vermeldt in deze brief dat Nederland in de onderhandelingen die tot het vaststellen van deze Aanbeveling hebben geleid zich voor een aantal zaken heeft ingezet. Deze punten zijn naar het oordeel van de regering in voldoende mate in de tekst van de Aanbeveling opgenomen.Deze aanbeveling is vorig jaar (juni 2012) vastgesteld.

Bekrachtiging ILO Visserijverdrag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 juni 2013 Bekrachtiging ILO Visserijverdrag - 29427-95

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In de brief heeft de regering vermeld ernaar te streven eind 2013 te starten met de goedkeuringsprocedure. Het wetsvoorstel en de wijziging van de nationale relevante wetgeving zal voor uitdrukkelijke goedkeuring aan het parlement worden aangeboden.

wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het gezamenlijk inkomen van die pensioengerechtigde en diens echtgenoot

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 juli 2013 te 14.00 uur

Verslag houdende een lijst van vragen en antwooorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-XV

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over suppletoire begrotingen naar aanleiding van de Voorjaarsnota

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 juni 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33640-XV-3

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over suppletoire begrotingen naar aanleiding van de Voorjaarsnota
Noot: • plenair debat vindt plaats in de week van 2, 3 en 4 juli 2013