Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 november 2013

Gepubliceerd: 14 november 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A030716
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=13bb0be2-18ea-46ce-b968-34c3e69e9133&title=Besluitenlijst%20VWS%2013%20november%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30597, 32299, 24077, 30169, 30234, 29214, 30234, 32793, 33341, 29355, 31839, 32647, 32793, 25424

Inhoud


Verzoek om een onafhankelijk onderzoek door de Nationale ombudsman naar de casus Tuitjenhorn

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 12 november 2013. Verzoek om een onafhankelijk onderzoek door de Nationale ombudsman naar de casus Tuitjenhorn - 2013Z21888

Besluit: Het voorstel wordt niet gehonoreerd, daar de minister bij brief van 12 november 2013 een onafhankelijke evaluatie heeft aangekondigd, waarover de Kamer nader zal worden geïnformeerd
Noot: Betreft een aangehouden agendapunt tijdens de vorige procedurevergadering

Verzoek om uitstel AO tuchtrecht en medisch beroepsgeheim

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 13 november 2013. Verzoek om uitstel AO tuchtrecht en medisch beroepsgeheim - 2013Z22028

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om rondetafelgesprek Eindrapportage door de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 13 november 2013. Verzoek om rondetafelgesprek Eindrapportage door de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd - 2013Z22041

Besluit: Er zal nog vóór het WGO Jeugd op 25 november a.s. een gesprek worden georganiseerd met de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ)5

Verzoek om een gesprek met ervaringsdeskundigen als voorbereiding op het gesprek net ZonMw over de resultaten van het onderzoek naar (de rol van de psychiatrie bij de behandeling van) plegers van seksueel misbruik bij minderjarigen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 10 oktober 2013. Verzoek om een gesprek met ervaringsdeskundigen als voorbereiding op het gesprek net ZonMw over de resultaten van het onderzoek naar (de rol van de psychiatrie bij de behandeling van) plegers van seksueel misbruik bij minderjarigen - 2013Z19446

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Mw. Bergkamp zal de commissie een voorstel voor uit te nodigen personen/organisaties ter bespreking in een volgende week te houden extra procedurevergadering doen toekomen. Zij verzoekt aanvullende suggesties van fracties vooraf aan haar te doen toekomen.
Noot: Betreft een aangehouden punt tijdens de vorige procedurevergadering.Er zal nogmaals worden gerappelleerd inzake toezending reactie op commissiebrief d.d. 18 september jl. inzake rol van de psychiatrie

Verzoek om een algemeen overleg inzake Matchfixing

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.R. van Dekken (PvdA) - 7 november 2013. Verzoek om een algemeen overleg inzake Matchfixing - 2013Z21467

Besluit: Het lid Van Dekken zal een voorstel indienen tot het houden van een rondetafelgesprek (medio januari 2014) voorafgaand aan een algemeen overleg

Verzoek om rondetafelgesprek doelgroepen zorgsysteem

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 7 november 2013. Verzoek om rondetafelgesprek doelgroepen zorgsysteem - 2013Z21466

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Mw. Bergkamp zal de commissie een voorstel voor uit te nodigen personen/organisaties ter bespreking in een volgende week te houden extra procedurevergadering doen toekomen

Werkwijze vaste Kamercommissies in relatie tot plenaire agenda

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, P.T.M. van Doorn - 6 november 2013. Werkwijze vaste Kamercommissies in relatie tot plenaire agenda - 2013Z21292

Besluit: Aangehouden tot de extra procedurevergadering volgende week

Verzoek om een algemeen overleg over de Wet maatschappelijke ondersteuning

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 10 september 2013 - Verzoek om een algemeen overleg over de Wet maatschappelijke ondersteuning - 2013Z17052

Besluit: Aangehouden tot de extra procedurevergadering volgende week4

Verzoek om een gesprek/rondetafelgesprek met zorgverzekeraars

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 10 september 2013. Verzoek om een gesprek/rondetafelgesprek met zorgverzekeraars - 2013Z17013

Besluit: Aangehouden tot de extra procedurevergadering volgende week

Nadere uitwerking brief Hervorming Langdurige Zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 november 2013. Nadere uitwerking brief Hervorming Langdurige Zorg - 30597-380

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Hervorming Langdurige Zorg (na het rondetafelgesprek; zie punt 22 van het lid Bergkamp)OverigGeen agendapuntenRondvraag

Reactie op het bericht dat het VU Medisch Centrum en Eyeworks beboet zijn voor het schenden van het beroepsgeheim

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 november 2013. Reactie op het bericht dat het VU Medisch Centrum en Eyeworks beboet zijn voor het schenden van het beroepsgeheim - 32299-21

Besluit: Betrekken bij plenair dertigledendebat (Van Gerven)

Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 november 2013. Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2012 - 24077-313

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verslavingszorg (2,5 uur) waarbij ook de minister van V&J zal worden uitgenodigd

Voortgang “Versterken, verlichten en verbinden”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 november 2013. Voortgang “Versterken, verlichten en verbinden” - 30169-29

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Mantelzorg/Vrijwilligerswerk (tweede termijn is op 14 november a.s.)

Voortgang van het programma Sport en Bewegen in de Buurt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 november 2013. Voortgang van het programma Sport en Bewegen in de Buurt - 30234-91

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Sport d.d. 18 november a.s.
Besluit: Agenderen voor notaoverleg Preventiebeleid (begin 2014)3

Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken met betrekking tot het verlenen van eenmalige steun in 2013 aan Stichting Service Médical (Kamerstuk 29214, nr. 66)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 november 2013. Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken met betrekking tot het verlenen van eenmalige steun in 2013 aan Stichting Service Médical - 29214-67

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Sport d.d. 18 november a.s.

Reactie op verzoek commissie over het vechten voor een schone vechtsport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 november 2013. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de problematiek van full contact vechtsporten - 30234-92

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Sport d.d. 18 november a.s.

RIVM-rapport evaluatie 'Centrum Gezond Leven'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 november 2013. Aanbieding van de uitkomsten van de evaluatie van het Centrum Gezond Leven (CGL) dat onderdeel vormt van het RIVM - 32793-107

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Preventiebeleid begin 2014 (10.00-16.00 uur)

Kennisgeving van bekrachtiging als bedoeld in artikel 87, tweede lid, van de Grondwet van de Wet van 1 oktober 2013, houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren (Kamerstuk 33 341)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 november 2013. Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Hilkens en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren - 33341-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake weigering hulp-en blindengeleidenhonden in openbare ruimten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 november 2013. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake weigering hulp-en blindengeleidenhonden in openbare ruimten - 29355-55

Besluit: Aangekondigde wetsvoorstel Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) afwachten.
Noot: Tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2014 is door de staatsssecretaris meegedeeld dat het wetsvoorstel begin 2014 bij de Kamer zal worden ingediend

Toegankelijkheid jeugdzorg per juli 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 november 2013. Ontwikkeling van de wachtlijsten in de geïndiceerde jeugdzorg per juli 2013 - 31839-321

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jeugdzorg d.d. 25 november a.s.

Uitstel beantwoording vragen commissie inzake het Plan van aanpak voor geweld in afhankelijkheidssituaties (GIA) in opleidingen (Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 157)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 november 2013. Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het Plan van aanpak voor geweld in afhankelijkheidssituaties (GIA) in opleidingen - 33750-XVI-49

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Informatie over de gang van zaken met betrekking tot het onderzoek rond het handelen van huisarts Tromp, verbonden aan huisartsenpraktijk Tuitjenhorn

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 november 2013. Informatie over de gang van zaken met betrekking tot het onderzoek rond het handelen van huisarts Tromp, verbonden aan huisartsenpraktijk Tuitjenhorn - 32647-17

Besluit: Resultaten van aangekondigde onderzoek afwachten
Noot: Deze aangelegenheid zal niet worden geagendeerd voor het algemeen overleg Euthanasie op 19 december a.s., maar zal een separate behandeling ondergaan

Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 november 2013. Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca - 33791

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 december

IGZ rapport over de hartrevalidatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 oktober 2013 - Aanbieding IGZ-rapport "Instroom hartrevalidatie en naleving richtlijn op onderdeel leefstijlbegeleiding onvoldoende verbeterd" - 32793-106

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg cure

Aanbieding zelfevaluatie Gezondheidsraad op koers 2008-2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 oktober 2013 - Aanbieding van de zelfevaluatie van de Gezondheidsraad "Gezondheidsraad op koers 2008-2012" - 33750-XVI-47

Besluit: Aangekondigde reactie afwachten

Regeling zorgvraagzwaarte cGGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 oktober 2013. Regeling zorgvraagzwaarte cGGZ - 25424-233

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 5 december