Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 16 oktober 2013

Gepubliceerd: 17 oktober 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A030689
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5d267f37-94ec-4324-9b31-5f5341a7f88a&title=Besluitenlijst%20VWS%2016%20oktober%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30597, 31839, 33684, 33590, 30597, 31839, 33684, 31839, 29477, 30597, 28828, 30234, 33599, 29689, 32711, 30597, 29689, 31016, 33684, 32439, 33654, 29689, 33435

Inhoud


Verzoek aan minister om een feitelijke toelichting te geven op de in het Herfstakkoord genoemde zorgaspecten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 17 oktober 2013. Verzoek aan minister om een feitelijke toelichting te geven op de in het Herfstakkoord genoemde zorgaspecten - 2013Z19965

Besluit: Bewindspersonen verzoeken de structurele gevolgen voor de zorgsector te duiden van de uitwerking van het Herfstakkoord. Voorts zal worden verzocht in dat verband de positie van het aanhangige wetsvoorstel Wtcg (33726) uiteen te zetten.

Verzoek om reactie op bericht in Trouw d.d. 14 okotber 2014 IGZ te gesloten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 15 oktober 2013. Verzoek om reactie op bericht in Trouw d.d. 14 okotber 2014 IGZ te gesloten - 2013Z19706

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.8

Verzoek om spoedige openbaarmaking van het advies van de Gezondheidsraad inzake de gevolgen van prenatale blootstelling aan chemische stoffen en over beschermende maatregelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 15 oktober 2013 - 2013Z19710

Besluit: Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het advies, dat naar verwachting rond de jaarwisseling zal worden gepubliceerd.

Uitstel planning algemeen overleg evaluatie Embryowet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD) - 15 oktober 2013. Uitstel planning algemeen overleg evaluatie Embryowet - 2013Z19739

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Verzoek om rondetafelgesprek Voeding en Gezondheid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 15 oktober 2013. Verzoek om rondetafelgesprek Voeding en Gezondheid - 2013Z19765

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Verzoek om reactie op gang van zaken in het inspectieonderzoek rond het handelen van huisarts Tromp uit Tuitjenhorn

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 15 oktober 2013. Verzoek om reactie op gang van zaken in het inspectieonderzoek rond het handelen van huisarts Tromp uit Tuitjenhorn - 2013Z19784

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Verzoek om een gesprek met ervaringsdeskundigen als voorbereiding op het gesprek net ZonMw over de resultaten van het onderzoek naar (de rol van de psychiatrie bij de behandeling van) plegers van seksueel misbruik bij minderjarigen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 10 oktober 2013. Verzoek om een gesprek met ervaringsdeskundigen als voorbereiding op het gesprek net ZonMw over de resultaten van het onderzoek naar (de rol van de psychiatrie bij de behandeling van) plegers van seksueel misbruik bij minderjarigen - 2013Z19446

Besluit: Er zal een extra procedurevergadering worden gehouden ter vaststelling van de probleemstelling en te nodigen gesprekspartners. Mevr. Bergkamp zal daartoe een voorstel ontwerpen.
Noot: Zie ook brieven nr. 15 (2013Z17991) en nr. 16 (2013Z17879) op de brievenlijst

Verzoek om technische briefing over de aanschaf van de nieuwe orale antistollingsmiddelen (NOAC’s) en de aanschaf van de weesgeneesmiddelen voor Pompe en Fabry

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 8 oktober 2013. Verzoek om technische briefing over de aanschaf van de nieuwe orale antistollingsmiddelen (NOAC’s) en de aanschaf van de weesgeneesmiddelen voor Pompe en Fabry - 2013Z19237

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd7

Verzoek om een algemeen overleg over de Wet maatschappelijke ondersteuning

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 10 september 2013. Verzoek om een algemeen overleg over de Wet maatschappelijke ondersteuning - 2013Z17052

Besluit: Dit agendapunt wordt wederom aangehouden, in afwachting van een voorstel van mevr. Keijzer

Verzoek om een gesprek/rondetafelgesprek met zorgverzekeraars

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 10 september 2013. Verzoek om een gesprek/rondetafelgesprek met zorgverzekeraars - 2013Z17013

Besluit: Dit agendapunt wordt wederom aangehouden tot een volgende procedurevergadering.

Verzoek om een fototentoonstelling ‘Bezorgd om Jan Bal’ en ‘Een keer per week’ door Niels Blekemolen die een indringend beeld geeft van de kwetsbaarheid van ouderen die thuiszorg krijgen of in een instelling wonen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 1 oktober 2013. Verzoek om een fototentoonstelling ‘Bezorgd om Jan Bal’ en ‘Een keer per week’ door Niels Blekemolen die een indringend beeld geeft van de kwetsbaarheid van ouderen die thuiszorg krijgen of in een instelling wonen - 2013Z18559

Besluit: Verzoek niet gehonoreerd
Noot: Betreft een aangehouden punt tijdens de vorige procedurevergadering.Ter infomatie: dergelijke verzoeken dienen te voldoen aan door het Presidium vastgestelde criteria: politiek neutraal, meerdere standpunten moeten worden belicht, het onderwerp mag op dit moment niet politiek actueel zijn. Voorts speelt precedentwerking mee. Een eerder verzoek van de Stichting Altzheimer is op grond van het voorgaande in het recente verleden niet gehonoreerd.Tenslotte: de Kamer financiert/faciliteert niet.

Voorstel Stichting de Nationale DenkTank voor ontbijtsessie met als thema 'Zorg voor gezondheid' d.d. 13 november 2013.

Zaak: Brief derden - Stichting de Nationale DenkTank te Amsterdam - 15 oktober 2013. Voorstel Stichting de Nationale DenkTank voor ontbijtsessie met als thema 'Zorg voor gezondheid' d.d. 13 november 2013 - 2013Z19723

Besluit: verzoek niet gehonoreerd. Overlaten aan individuele leden / fracties.6

Commissiebijeenkomsten met ambassadeurs op 16 januari 2014.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 11 oktober 2013. Commissiebijeenkomsten met ambassadeurs op 16 januari 2014 - 2013Z19582

Besluit: Via een emailprocedure zal een inventarisatie worden gemaakt

BOR-notitie ten behoeve van de technische briefing over het BKZ Informatievoorziening over het Budgettair Kader Zorg van 1 oktober

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 27 september 2013. BOR-notitie ten behoeve van de technische briefing over het BKZ Informatievoorziening over het Budgettair Kader Zorg van 1 oktober - 2013Z18305

Besluit: Zie vorig agendapunt

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport 'Complexiteit en transparantie in de zorg – over controle op en informatie over ziekenhuisuitgaven' d.d. 28 oktober 2013.

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 10 oktober 2013. Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport 'Complexiteit en transparantie in de zorg – over controle op en informatie over ziekenhuisuitgaven' d.d. 28 oktober 2013 - 2013Z19461

Besluit: De Rekenkamer zal worden verzocht na de begrotingsbehandeling een briefing te verzorgen.

Voorhang NZA aanwijzing contracteerruimte 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 oktober 2013. Voorhang NZA aanwijzing contracteerruimte 2014 - 30597-379

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AWBZ op 7 november 2013, waardoor de voorhang wordt gestuit.Overig

Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie-Bergkamp over een privacy impactanalyse jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 oktober 2013. Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie-Bergkamp over een privacy impactanalyse jeugdzorg - 31839-319

Besluit: Betrokken bij de behandeling van de Jeugdwet

Initiatiefnota van het lid Wolbert over afschaffing van de eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 3 oktober 2013. Initiatiefnota van het lid Wolbert over afschaffing van de eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - 33769

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie5

33684 Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake de Jeugdwet

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 oktober 2013. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33684-45

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Cijfers m.b.t. het aantal rokers van 2000 tot nu

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 oktober 2013. Cijfers m.b.t. het aantal rokers van 2000 tot nu - 33590-19

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Rookvrije horeca
Noot: Naar verwachting wordt een wetsvoorstel terzake voor de jaarwisseling bij de Kamer ingediend

Onderzoek van de Consumentenbond over onterechte betalingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 oktober 2013. Onderzoek van de Consumentenbond over onterechte betalingen in verpleeg- en verzorgingshuizen - 30597-378

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over het bericht dat bewoners nog steeds door zorginstellingen bestolen worden (mevr. Agema)

Tussenrapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd over de regionale transitiearrangementen, alsook het geactualiseerde Transitieplan Jeugd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 oktober 2013. Tussenrapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd over de regionale transitiearrangementen, alsook het geactualiseerde Transitieplan Jeugd - 31839-318

Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling Jeugdwet

Reactie op het bericht dat de VNG een wet wil voor gegevensuitwisseling bij decentralisaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 oktober 2013. Reactie op het bericht dat de VNG een wet wil voor gegevensuitwisseling bij decentralisaties - 33684-72

Besluit: Agenderen voor Verzamel algemeen overleg Jeugdzorg op 6 november 201

Standpunten van organisaties van slachtoffers van seksueel misbruik over de wettelijke bewaartermijnen van dossiers in de jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 oktober 2013. Standpunten van organisaties van slachtoffers van seksueel misbruik over de wettelijke bewaartermijnen van dossiers in de jeugdzorg - 31839-317

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (2,5 uur)
Noot: zie agendapunt 3

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim (Kamerstuk 33400 XVI, nr. 129)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 oktober 2013. Beantwoording vragen commissie inzake het onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim - 33750-XVI-8

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Medisch tuchtrecht/medisch beroepsgeheim (3 uur)

Standpunt Pompe en Fabry

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 oktober 2013. Standpunt Pompe en Fabry - 29477-260

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 20 november 201

Proces rond de totstandkoming van de ‘nieuwe Wmo’ en de ‘nieuwe AWBZ’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 oktober 2013. Proces rond de totstandkoming van de ‘nieuwe Wmo’ en de ‘nieuwe AWBZ’ - 30597-377

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapportage CIZ "Onderzoek omvang upcoding gemandateerde indicatiestelling en aanbevelingen september 2013"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 oktober 2013. Rapportage CIZ "Onderzoek omvang upcoding gemandateerde indicatiestelling en aanbevelingen september 2013" - 28828-51

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 november 2013.
Noot: Op genoemde datum vindt al inbreng plaats t.b.v. een SO Voortgangsrapportage fraudebestrijding (28828, nr. 50)

Aanbieding monitor ‘Onbeperkt Sportief 2013’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 oktober 2013. Aanbieding monitor ‘Onbeperkt Sportief 2013’ - 30234-89

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Onderdeel Sport en Bewegen van de VWS-begroting 2014 en aanverwante zaken

Toelichting veiligheidskenmerken radiofarmaceutica

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 oktober 2013. Toelichting veiligheidskenmerken radiofarmaceutica - 33599-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Wijziging marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2009-2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 oktober 2013. Wijziging marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2009-2013 - 29689-477

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Vergoeding van medische kosten i.v.m. donatie bij leven en over een mogelijke oplossing voor zzp'ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering die na donatie bij leven arbeidsongeschikt raken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 oktober 2013. Vergoeding van medische kosten i.v.m. donatie bij leven en over een mogelijke oplossing voor zzp'ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering die na donatie bij leven arbeidsongeschikt raken - 32711-9

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 20 november 201

Onterechte bijbetalingen AWBZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 oktober 2013. Onterechte bijbetalingen AWBZ - 30597-376

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over het bericht dat bewoners nog steeds door zorginstellingen bestolen worden (mevr. Agema)

Buitenhof-oproep, aanpak doorlichting pakket en reactie op twee CVZ-rapporten: Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg, deel 2 en Kosteneffectiviteit

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2013. Buitenhof-oproep, aanpak doorlichting pakket en reactie op twee CVZ-rapporten: Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg, deel 2 en Kosteneffectiviteit - 29689-476

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling (33750-XVI)
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over de Zorgverzekeringswet

Verslag van de Life Sciences & Health missie naar China van 8 tot en met 13 september 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2013. Verslag van de Life Sciences & Health missie naar China van 8 tot en met 13 september 2013 - 33750-XVI-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken zorg Spijkenisse

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 september 2013. Stand van zaken zorg regio Spijkenisse - 31016-57

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 13 november 2013.

Aanbieding onderzoek naar de vormgeving van professionalisering in het nieuwe jeugdstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 september 2013. Aanbieding onderzoek naar de vormgeving van professionalisering in het nieuwe jeugdstelsel - 33684-12

Besluit: Betrekken bij aanhangig wetsvoorstel (33619)
Noot: Nagegaan zal wordfen wanneer de nota n.a.v. het verslag (33619) kan worden verwacht.

Reactie op de motie van het lid Otwin van Dijk over de eigen bijdrage voor mensen die verblijven in een AWBZ-instelling (Kamerstuk 32 439, nr. 16

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 september 2013. Reactie op de motie van het lid Otwin van Dijk over de eigen bijdrage voor mensen die verblijven in een AWBZ-instelling - 32439-22

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AWBZ op 7 november

Analyse meldingen over verspilling in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 september 2013. Analyse meldingen over verspilling in de zorg - 33654-4

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 13 november

Evaluatierapport Regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 september 2013. Evaluatierapport Regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen - 33750-XVI-6

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Afbreking zwangerschap

Verhoging eigen risico en zorgmijding

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 september 2013. Verhoging eigen risico en zorgmijding - 29689-474

Besluit: Betrokken bij dertigledendebat Zorgmijders

Informatie over het pakket van hulp en steun en over de financiële regelingen voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg voor deze slachtoffers en slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-katholieke kerk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 augustus 2013. Informatie over het pakket van hulp en steun en over de financiële regelingen voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg voor deze slachtoffers en slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-katholieke kerk - 33435-12

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (2,5 uur) tesamen met punt 21

EU-SIGNALERING Uitkomst stemmingen EP over richtlijnvoorstel tabaksproducten

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.F. (Ans) Seriese - 10 oktober 2013. EU-SIGNALERING Uitkomst stemmingen EP over richtlijnvoorstel tabaksproducten - 2013Z19470

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.