Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 11 september 2013

Gepubliceerd: 12 september 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A0306419
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0195b5b4-3e63-43e9-a63c-e39d13c611a9&title=Besluitenlijst%20VWS%2011%20september%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33684, 32224, 31996, 31996, 31996, 25424, 30234, 33417, 33417, 33507, 25424, 30597, 33296, 31996, 29325, 32402, 28345, 32299, 31765, 30597, 25424, 25424, 32793, 29689, 31839, 28684, 33435, 31839, 30169, 33654, 29689, 31016, 29248, 32854, 29248, 29689, 29477, 30486, 31839, 30597, 30597, 29689, 29477, 29477, 33489, 29282, 30597, 25847, 25424, 32793, 29248, 29248, 29248, 33567, 29689, 32793, 33149, 30597, 32854, 33077, 32793, 32620, 29247, 29355, 22112, 21501

Inhoud


Verzoek om rappel om toezending van een brief inzake Kickboksen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 11 september 2013. Verzoek om rappel om toezending van een brief inzake Kickboksen - 2013Z17205

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om een algemeen overleg over de Wet maatschappelijke ondersteuning

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 10 september 2013. Verzoek om een algemeen overleg over de Wet maatschappelijke ondersteuning - 2013Z17052

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek om inplannen van enkele WGO's t.b.v. de afhandeling van wetsvoorstellen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Anne) Mulder (VVD) - 10 september 2013. Verzoek om inplannen van enkele WGO's t.b.v. de afhandeling van wetsvoorstellen - 2013Z17046

Besluit: Aanhouden tot de volgende extra procedurevergadering.

Verzoek om schriftelijke reactie op stand van zaken onderzoek rol van de psychiatrie (brief d.d. 30 mei 2012 - 33400-VI-101)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 10 september 2013. Verzoek om schriftelijke reactie op stand van zaken onderzoek rol van de psychiatrie (brief d.d. 30 mei 2012 - 33400-VI-101) - 2013Z17023

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd

Verzoek om een werkbezoek aan Denemarken inzake decentralisatie Jeugdzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 10 september 2013. Verzoek om een werkbezoek aan Denemarken inzake decentralisatie Jeugdzorg - 2013Z16971

Besluit: Mits de plenaire behandeling van het wetsvoorstel geen vertraging oploopt, zullen mogelijkheden voor een werkbezoek worden verkend

Verzoek om een gesprek/rondetafelgesprek met zorgverzekeraars

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 10 september 2013. Verzoek om een gesprek/rondetafelgesprek met zorgverzekeraars - 2013Z17013

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.18

Verzoek om een BOR-notitie over Budgettair Kader Zorg ter voorbereiding op de technische briefing d.d. 1 oktober 2013.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 10 september 2013. Verzoek om een BOR-notitie over Budgettair Kader Zorg ter voorbereiding op de het technische briefing d.d. 1 oktober 2013 - 2013Z17014

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd

Verzoek om een algemeen overleg over NIPT (Non-Invasieve Perenatale Test) in Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 6 september 2013. Verzoek om een algemeen overleg over NIPT (Non-Invasieve Perenatale Test) in Nederland - 2013Z16787

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek om reactie op bericht uit NRC-Handelsblad d.d. 4 september 2013 dat besnijdenissen op medische indicatie sinds 1 juli 2013 niet meer worden vergoed via het basispakket

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 5 september 2013. Verzoek om reactie op bericht uit NRC-Handelsblad d.d. 4 september 2013 dat besnijdenissen op medische indicatie sinds 1 juli 2013 niet meer worden vergoed via het basispakket, - 2013Z16641

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd

Verzoek om rondetafelgeprek over de wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (33362)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) - 4 september 2013. Verzoek om rondetafelgeprek over de wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (33362) - 2013Z16547

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Afbraak van de AWBZ

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 3 september 2013. Afbraak van de AWBZ - 2013Z16494

Besluit: Verzoek wordt niet gehonoreerd17

Verzoek van het lid Bergkamp om algemeen overleg Mantelzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 24 juli 2013. Verzoek van het lid Bergkamp om algemeen overleg Mantelzorg - 2013Z15395

Besluit: Verzoek gehonoreerd; zie ook punt

Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2014 in de commissies

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 5 september 2013. Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2014 in de commissies - 2013Z16741

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, alwaar een besluit zal worden genomen of er een begrotingsonderzoek zal worden gehouden, en of met één of meer rapporteurs zal worden gewerkt.
Besluit: De ARK zal worden verzocht een technische briefing te organiserenRondvraag

Afschrift advies artikel 96 van de Comptabiliteitswet 2001 over het concept wetsvoorstel voor de Jeugdwet

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 4 september 2013. Afschrift advies artikel 96 van de Comptabiliteitswet 2001 over het concept wetsvoorstel voor de Jeugdwet - 33684-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Jeugdwet (33684)
Gerelateerde kamerstukken: 33684-7

BOR-Notitie - Wetsvoorstel Jeugdwet (33684) - vergelijking bevindingen Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Balster M. - 3 september 2013. BOR-Notitie - Wetsvoorstel Jeugdwet (33684) - vergelijking bevindingen Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg - 2013Z16434

Besluit: Betrokken bij het rondetafelgesprek wetsvoorstel Jeugdwet op 5 september 2013/betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Jeugdwet (33684)

Toekomst- en onderzoeksagenda 2014, evaluatie van de uitvoering van de toekomst- en onderzoeksagenda 2011 en de voorgenomen evaluatie van (de werking van) het instrument toekomst- en onderzoeksagenda

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 20 juni 2013. Toekomst- en onderzoeksagenda 2014, evaluatie van de uitvoering van de toekomst- en onderzoeksagenda 2011 en de voorgenomen evaluatie van (de werking van) het instrument toekomst- en onderzoeksagenda - 32224-7

Besluit: Ter voorbereiding van de eerstvolgende procedurevergadering zal vooraf via een emailprocedure een inventarisatie worden gehouden.16

Voorstel van wet van het lid Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, T. Kuzu (PvdA) - 18 juli 2013. Voorstel van wet van het lid Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen - 33703

Besluit: Aanhouden in afwachting van advies Raad van State bij initiatiefwetsvoorstel

Aanbieding advies 'Lyme onder de loep' van GR

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vereniging voor LymePatiënten (NVLP) te Amersfoort - 2 september 2013. Reactie NVLP op rapport 'Lyme onder de loep' van de Gezondheidsraad - 2013Z16549

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief derden - Burgerinitiatief Ziekte van Lyme te Geldrop - 2 september 2013. Reactie Burgerinitiatief Ziekte van Lyme, namens Stichting Tekenbeetziekten, op advies van Gezondheidsraad 'Lyme onder de loep' - 2013Z16551

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief derden - Gezondheidsraad (GR) te Den Haag - 26 juni 2013. Aanbieding advies 'Lyme onder de loep' van GR - 2013Z13425

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Bespreken van de verdere procedure, waarbij overwogen zou kunnen worden met aantal belanghebbenden en deskundigen (rondetafel)gesprekken te voeren. Suggesties: Ned. Ver. voor Lymepatiënten, de Stichting Tekenbeetziekten, de NHG, de Ned. Ver. van Medisch Microbiologen, de OMS en de KNMG Betreft aangehouden agendapunt procedurevergadering 11 september 2013.

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met de afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 september 2013 - 33726

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 24 september 2013.

Reactie op de moties en amendementen 2de termijn wetsvoorstel Zorg en Dwang (31 996)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 september 2013. Reactie op de moties en amendementen 2de termijn wetsvoorstel Zorg en Dwang (31 996) - 2013Z17000

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Reactie op het amendement van het lid Dille over het behoud van het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt (31966, nr.19)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 september 2013. Reactie op het amendement van het lid Dille over het behoud van het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt - 31996-67

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 31996-67

Reactie op amendementen inzake de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31996)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 september 2013. Reactie op amendementen inzake de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten - 31996-66

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 31996-66

31996 Zevende nota van wijziging inzake Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 september 2013. Zevende nota van wijziging - 31996-52

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.14
Gerelateerde kamerstukken: 31996-52

Beleidsreactie op het rapport "Randvoorwaarden voor een monitorende rol door de Stichting PVP

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 september 2013. Beleidsreactie op het rapport "Randvoorwaarden voor een monitorende rol door de Stichting PVP - 25424-228

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg ggz

Trendrapport Bewegen en Gezondheid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 september 2013. Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011 - 30234-87

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid

Reactie op het burgerinitiatief schriftelijke informatieplicht medische behandelovereenkomst

Zaak: Brief derden - M. Smit te Helmond - 2 september 2013. Reactie op brief van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. reactie op het burgerinitiatief schriftelijke informatieplicht medische behandelovereenkomst d.d. 27 mei 2013 (33417-31) - 2013Z16532

Besluit: Betrekken bij plenaire behandeling burgerinitiatief

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 mei 2013. Reactie op het burgerinitiatief schriftelijke informatieplicht medische behandelovereenkomst - 33417-31

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

33507 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 september 2013. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33507-9

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Gerelateerde kamerstukken: 33507-9

Beleidsreactie op de onderzoeksresultaten van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 september 2013. Beleidsreactie op de onderzoeksresultaten van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit’ - 25424-227

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg ggz13

Aanvullende diensten bij zorg in een instelling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 september 2013. Aanvullende diensten bij zorg in een instelling - 30597-372

Besluit: Betrokken bij debat "Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro" op 5 september 201

Aanbieding rapport “Matchfixing in Nederland, de aard en reikwijdte van het probleem, de risico’s en de aanpak”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 september 2013. Aanbieding rapport “Matchfixing in Nederland, de aard en reikwijdte van het probleem, de risico’s en de aanpak” - 33296-9

Besluit: Standpunt afwachten

31996 Zesde nota van wijziging inzake de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 september 2013. Zesde nota van wijziging - 31996-43

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 31996-43

Samenvoegen RMO en RVZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2013. Beantwoording vragen commissie over het voornemen om de RMO en de RVZ samen te voegen tot een nieuwe strategische Adviesraad voor Gezondheid, Participatie en Zorg - 33400-XVI-159

Besluit: Desgewenst betrekken bij aangekondigd wetsvoorstel

Informatie over internationale activiteiten van VWS in 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2013. Informatie over internationale activiteiten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2013 - 33400-XVI-160

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.12

Voortgang beleid maatschappelijke opvang en zwerfjongeren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 september 2013. Voortgang beleid maatschappelijke opvang en zwerfjongeren - 29325-64

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren

Toezegging over de stand van zaken van een wetenschappelijk onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 september 2013. Toezegging over de stand van zaken van een wetenschappelijk onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg - 32402-65

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenbeleid
Gerelateerde kamerstukken: 32402-65

IGZ-rapport over de invoering van meldcodes

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 september 2013. IGZ-rapport over de invoering van meldcodes - 28345-126

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Onderzoek Wachttijden in ziekenhuizen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 augustus 2013. Onderzoek Wachttijden in ziekenhuizen - 32299-20

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Beantwoording vragen vaste commissie VWS naar aanleiding van een brief van 19 maart 2013 inzake het privacyreglement NIVEL (31 765, nr 74)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2013. Beantwoording vragen commissie VWS inzake het privacyreglement NIVEL - 31765-78

Besluit: Betrekken bij aanhangig wetsvoorstel

Reactie op het NPCF Rapport over de meldactie "Zuinig met langdurige zorg"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 augustus 2013. Beantwoording vragen commissie over het NPCF Rapport over de meldactie "Zuinig met langdurige zorg" - 30597-371

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AWBZ op 10 oktober 2013.

Informatie over de uitvoeringstoets overheveling langdurige ggz naar de Zvw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 augustus 2013. Informatie over de uitvoeringstoets overheveling langdurige ggz naar de Zvw - 25424-226

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Aanbieding Trendrapportages GGZ 2012 en GGZ in tabellen 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2013. Aanbieding Trendrapportages GGZ 2012 en GGZ in tabellen 2011 - 25424-225

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg ggz

Reactie op advies ‘Lyme onder de loep’ van de Gezondheidsraad

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 augustus 2013. Reactie op advies ‘Lyme onder de loep’ van de Gezondheidsraad - 32793-101

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding NZa Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 augustus 2013. Aanbieding NZa Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2013 - 29689-472

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2013. Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) - 33711

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 oktober 201

Aanbieding IGZ-rapport ‘Verantwoorde zorg in abortusklinieken, met ruimte voor verbetering’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2013. Aanbieding IGZ-rapport ‘Verantwoorde zorg in abortusklinieken, met ruimte voor verbetering’ - 33400-XVI-158

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Afbreking zwangerschap op 3 oktober 2013.

Afschrift brief aan de Regionale toetsingscommissie euthanasie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2013. Afschrift brief aan de Regionale toetsingscommissie euthanasie - 2013Z16191

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Inspectierapport ‘Praktijkonderzoek netwerkpleegzorg’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 augustus 2013. Inspectierapport ‘Praktijkonderzoek netwerkpleegzorg’ - 31839-312

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 6 november 2013.

Afschrift antwoordbrief inzake de berekening van het pgb 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 augustus 2013. Afschrift antwoordbrief inzake de berekening van het pgb 2013 - 2013Z15973

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg PGB

Reactie op het artikel ‘Ziekenhuizen bestrijden criminaliteit’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 augustus 2013. Reactie op het artikel ‘Ziekenhuizen bestrijden criminaliteit’ - 28684-390

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Informatie over het pakket van hulp en steun en over de financiële regelingen voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg voor deze slachtoffers en slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-katholieke kerk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 augustus 2013 - 33435-12

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering i.v.m. afstemming met VKC V&J

Aanbieding IJZ-rapport Meten van uitkomsten van behandelingen in de jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 juli 2013. IJZ-rapport "Meten van uitkomsten van behandelingen in de jeugdzorg" - 31839-308

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 6 november 2013.

Hervorming langdurige zorg; versterken, verlichten en verbinden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 juli 2013. Hervorming langdurige zorg; versterken, verlichten en verbinden - 30169-28

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Mantelzorg/Vrijwilligerswerk (3 uur)

Verspilling in de Zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 juli 2013. Verspilling in de Zorg - 33654-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 3 oktober 201

Kabinetsreactie adviezen RVZ en RMO over solidariteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 juli 2013. Kabinetsreactie op adviezen van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) over solidariteit - 29689-471

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling

Tuchtrecht

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juli 2013. Tuchtrecht - 31016-55

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Medisch tuchtrecht/medisch beroepsgeheim

Verslag schriftelijk overleg inzake korting kaakchirurgen (Kamerstuk 29 248, nr. 251)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juli 2013. Beantwoording vragen commissie inzake korting kaakchirurgen - 29248-258

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.8

Actualisatie Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juli 2013. Actualisatie Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg 2013 - 32854-19

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ambulancezorg
Gerelateerde kamerstukken: 32854-19

Onderhandelaarsresultaten beperking uitgavengroei curatieve zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juli 2013. Onderhandelaarsresultaten beperking uitgavengroei curatieve zorg - 29248-257

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling

CVZ Advies Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg, deel 2

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juli 2013. CVZ Advies Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg, deel 2 - 29689-470

Besluit: Standpunt afwachten

Verslag van de ronde tafel demedicalisering op 22 april 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juli 2013. Verslag van de ronde tafel demedicalisering op 22 april 2013 - 29477-256

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Aanbieding afschrift van de brief aan Stichting Portaal (voorheen CMR) waarin de uitkomsten van het overleg tussen VWS, CMR en Lareb met betrekking tot het melden van ernstige bijwerkingen zijn vastgelegd

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2013. Aanbieding afschrift van de brief aan Stichting Portaal (voorheen CMR) waarin de uitkomsten van het overleg tussen VWS, CMR en Lareb met betrekking tot het melden van ernstige bijwerkingen zijn vastgelegd - 2013Z14655

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Plan van aanpak aandacht voor GIA in opleidingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juli 2013. Plan van aanpak aandacht voor geweld in afhankelijkheidrelaties (GIA) in opleidingen - 33400-XVI-157

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 3 oktober 2013.

Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juli 2013. Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties - 33400-XVI-156

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 3 oktober 2013.
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Noot: Zie tevens agendapunt

Beleidsbrief inzake donatievraagstukken bij vruchtbaarheidstechnieken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juli 2013. Beleidsbrief inzake donatievraagstukken bij vruchtbaarheidstechnieken - 33400-XVI-155

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek

Standpunt op evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 juli 2013. Standpunt op evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting - 30486-5

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek

Toezicht in het nieuwe jeugdstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 juli 2013. Toezicht in het nieuwe jeugdstelsel - 31839-307

Besluit: Betrekken bij inbreng t.b.v. het verslag bij voorstel Jeugdwet op 12 september 2013 (33684)

Reactie op de brief van de NZa over de ontwikkeling van de contracteerruimte AWBZ 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 juli 2013. Reactie op de brief van de NZa over de ontwikkeling van de contracteerruimte AWBZ 2013 - 30597-369

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AWBZ op 10 oktober 2013.

Voortgang Hervorming Langdurige Zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 juli 2013. Voortgang Hervorming Langdurige Zorg - 30597-368

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AWBZ op 10 oktober 201

Geïndiceerde preventie bij anorexia

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2013. Geïndiceerde preventie bij anorexia - 29689-468

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Plan van aanpak geneesmiddelentekorten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2013. Plan van aanpak geneesmiddelentekorten - 29477-255

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Stand van zaken beleidsagenda vervalste geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2013. Stand van zaken beleidsagenda vervalste geneesmiddelen en medische hulpmiddelen - 29477-254

Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel 3359

Antwoord op een vraag van het lid Bouwmeester over derivatengebruik van instellingen voor langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juli 2013. Derivatengebruik van instellingen voor langdurige zorg - 33489-11

Besluit: In het WGO Jaarverslag 2012 het voor Prinsjesdag toegezegde kabinetsstandpunt inzake de derivatenkwestie in de zorgsector afwachten

Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2013. Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen - 29282-178

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 september 2013.
Noot: Voorhang5

Pgb: alternatief 10-uurscriterium en afbouwtraject verblijfsgeïndiceerden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2013. pgb: alternatief 10-uurscriterium en afbouwtraject verblijfsgeïndiceerden - 30597-367

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg PGB (2,5 uur)

Visie doelgroepenvervoer/Valys

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2013. Visie doelgroepenvervoer/Valys - 25847-117

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Valys/Doelgroepenvervoer (2,5 uur)

IGZ-rapport Gezondheidszorg ‘Organisatie netwerkzorg thuiswonende mensen met dementie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 juli 2013. IGZ-rapport Gezondheidszorg ‘Organisatie netwerkzorg thuiswonende mensen met dementie - 25424-223

Besluit: Visiebrief Dementie afwachten (najaar)

Bevolkingsonderzoek naar darmkanker

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2013. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker - 32793-99

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid

Macrobeheersinstrument (mbi) 2014 in relatie tot het advies van de commissie Baarsma

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2013. Macrobeheersinstrument (mbi) 2014 in relatie tot het advies van de commissie Baarsma - 29248-256

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 september 201

Uitkomstbekostiging in de curatieve zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2013. Uitkomstbekostiging in de curatieve zorg - 29248-255

Besluit: Desgewenst betrekken bij t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet4

Eerste tussenrapportage verbetering informatievoorziening zorguitgaven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2013. Eerste tussenrapportage verbetering informatievoorziening zorguitgaven - 29248-254

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling

Ontwikkeling Antonie van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2013. Ontwikkeling Antonie van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven - 33567-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie CPB Rapport ‘Gezondheid loont, tussen keuze en solidariteit’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2013. Kabinetsreactie op het CPB Rapport ‘Gezondheid loont, tussen keuze en solidariteit’ - 29689-469

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling

Risicobeoordeling RIVM over de shisha-pen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 juli 2013. Risicobeoordeling RIVM over de shisha-pen - 32793-100

Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel 3359

Implementatie verbetertraject IGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2013. Implementatie verbetertraject IGZ - 33149-21

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ

Geriatrische revalidatiezorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2013. Geriatrische revalidatiezorg - 30597-366

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet3

Beantwoording vragen commissie over een voorgenomen aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit over de bekostiging van de ambulancezorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2013. Beantwoording vragen commissie over een voorgenomen aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit over de bekostiging van de ambulancezorg - 32854-18

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ambulancezorg
Gerelateerde kamerstukken: 32854-18

Nadere informatie over de voorgenomen te nemen maatregelen in het kader van de wanbetalersregeling

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2013. Nadere informatie over de voorgenomen te nemen maatregelen in het kader van de wanbetalersregeling - 33077-7

Besluit: Betrekken bij aanhangig wetsvoorstel 3368

Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) als meldingsplichtige ziekte in de zin van de Wet Publieke Gezondheid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2013. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) als meldingsplichtige ziekte in de zin van de Wet Publieke Gezondheid - 32793-97

Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel 33711
Noot: Zie agendapunt

Stand van zaken toezeggingen VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2013. Stand van zaken toezeggingen VWS - 33400-XVI-153

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om actualisering van de brief

Antibioticaresistentie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2013. Antibioticaresistentie - 32620-91

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 september

Beantwoording vragen commissie over de beschikbaarheidbijdrage Spoedeisende Hulp (SEH) 2013 en 2014 (29 247, nr. 184)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2013. Beantwoording vragen commissie over de beschikbaarheidbijdrage Spoedeisende Hulp (SEH) 2013 en 2014 - 29247-185

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ambulancezorg
Noot: Betreft aangehouden agendapunt procedurevergadering 3 juli jl.

Stand van zaken inzake het ratificatieproces van het VN Verdrag Handicap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2013. Stand van zaken inzake het ratificatieproces van het VN Verdrag Handicap - 29355-54

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: verordening vergoedingen geneesmiddelenbewaking

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 30 augustus 2013. Fiche: verordening vergoedingen geneesmiddelenbewaking - 22112-1678

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad

EU-Stafnotitie - Follow-up en verslag werkbezoek delegatie commissie VWS aan Brussel (26 en 27 mei)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - EU-adviseur, J.F. (Ans) Seriese - 11 september 2013. Te plannen overleg EP-rapporteur voorafgaand aan stemmingen over de Richtlijn tabaksproducten - 2013Z17096

Besluit: De commissie gaat akkoord met het houden van een video conference met de EP-rapporteur

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.F. (Ans) Seriese - 18 juni 2013. EU-Stafnotitie - Follow-up en verslag werkbezoek delegatie commissie VWS aan Brussel (26 en 27 mei) - 2013Z12481

Besluit: Gesprek met EU-rapporteur afwachten

Verslag formele Raad Luxemburg 21 juni 2013 en Geannoteerde agenda informele raad Vilnius 8-9 juli 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2013. Aanbieding Verslag formele Raad Luxemburg 21 juni 2013 en Geannoteerde agenda informele raad Vilnius 8-9 juli 2013 - 21501-31-316

Besluit: Agenderen voor eerstvolgend algemeen overleg EU-Gezondheidsraad