Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 12 december 2013

Gepubliceerd: 13 december 2013
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2013A029453
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1d3152ba-a649-4b44-a23a-8e6d53b4c129&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Rijksuitgaven%2012%20december%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33670, 33670, 33822, 31865


Geannoteerde agenda voor het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op 12 december 2013.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 6 december 2013. Geannoteerde agenda voor het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op 12 december 2013 - 2013Z24194

Besluit: De commissie heeft de geannoteerde agenda voor het informele periodieke overleg vastgesteld.OverigGeen agendapuntenRondvraagGeen agendapunten

Verantwoord begroten

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Balster M. - 9 december 2013. Verantwoord begroten - uitwerking werkprogramma commissie voor de Rijksuitgaven - 2013Z24276

Besluit: De commissie heeft, met toevoeging van een extra punt, toetsingspunten vastgesteld die zij zal hanteren bij het evalueren van de beoogde kwaliteitsverbetering van begroting en verantwoording (Verantwoord Begroten).
Besluit: De commissie zal voor de Kamer jaarlijks een integrale evaluatie opstellen inzake kwaliteitsaspecten en behandelwijze van begrotingsstukken die betrekking hebben op een bepaald uitvoeringsjaar (Begroting, Voorjaarsnota, Najaarsnota, Verantwoording).
Besluit: De commissie zal afzonderlijke evaluaties inzake de kwaliteit en behandeling van budgettaire nota's alleen dan opstellen als daartoe een concrete aanleiding bestaat.
Besluit: De commissie zal de minister van Financiën per brief vragen naar de wijze waarop het kabinet de systematiek van Verantwoord Begroten wil evalueren, opdat in 2015 een debat kan worden gevoerd over de werking van Verantwoord Begroten.

Voorstellen ter verbetering beleidsdoorlichtingen

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Balster M. - 9 december 2013. Beleidsdoorlichtingen – uitwerking werkprogramma commissie voor de Rijksuitgaven - 2013Z24281

Besluit: De commissie zal een "Handreiking behandeling beleidsdoorlichtingen" opstellen en deze vervolgens bij de andere commissies onder de aandacht brengen.
Besluit: De commissie zal de minister van Financiën per brief vragen om bij het aanbieden van de Rijksbegroting 2015 schriftelijk geïnformeerd te worden over zijn bevindingen omtrent de beoogde kwaliteitsverbetering van beleidsdoorlichtingen.
Besluit: De commissie besluit in een van de komende procedurevergaderingen over de opzet van een rondetafelgesprek, eventueel voorafgaand door een technische briefing, over het onderwerp "effectmeting en doelmatigheid van beleid".

Antwoorden op feitelijke vragen over ARK-brief hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet (33670)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 10 december 2013. Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer inzake haar zienswijze op de hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet - 33670-4

Besluit: Reeds betrokken bij het gesprek met Algemene Rekenkamer op 10 december 2013 en agenderen voor notaoverleg over de modernisering van de Comptabiliteitswet op 16 december 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 december 2013. Beantwoording vragen commissies over de zienswijze van de Algemene Rekenkamer op de hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet - 33670-3

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over de modernisering van de Comptabiliteitswet op 16 december 2013.

Financieel beheer en financieel toezicht bij instellingen die een publiek belang dienen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 november 2013. Financieel beheer en financieel toezicht bij instellingen met een publiek belang - 33822-1

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden (verzamel) algemeen overleg over financieel beheer en financieel toezicht.
Besluit: De commissie zal de minister van Financiën per brief vragen op welke "publieke instellingen die een publiek belang dienen" het "Gemeenschappelijk normenkader voor financieel beheer, verantwoording en intern toezicht", alsmede de "Kaderstelling voor versterking extern financieel toezicht" precies betrekking hebben en op welke wijze op de naleving van de normen wordt toegezien, zowel door de afzonderlijke ministers, als door de minister van Financiën in zijn coördinerende verantwoordelijkheid. Ook zal worden gevraagd of, en zo ja, op welke wijze de Algemene Rekenkamer bij het opstellen van het normen- en toezichtkader is betrokken.

Informatie over de implicaties van het Europees economisch bestuur voor het Nederlandse begrotings- en verantwoordingsproces

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 2 december 2013. Informatie over de implicaties van het Europees economisch bestuur voor het Nederlandse begrotings- en verantwoordingsproces - 31865-56

Besluit: De door de commissie ingestelde werkgroep "Nationaal budgetrecht in Europees perspectief" zal de brief van de Algemene Rekenkamer bij haar werkzaamheden betrekken.
Besluit: De commissie zal het kabinet per brief verzoeken om een reactie op de brief van de Algemene Rekenkamer, in het bijzonder op de in de brief geformuleerde aandachtspunten.