Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 september 2013

Gepubliceerd: 5 september 2013
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2013A029404
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b616706a-3d3e-468b-9cea-2ae3dfe03b47&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Rijksuitgaven%20-%205%20september%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33670, 31865, 33605, 33269


Voorbereiding behandeling Hoofdlijnennotitie modernisering Comptabiliteitswet

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.J. (Hans) Arts - 30 augustus 2013. Modernisering van de Comptabiliteitswet - 2013Z16311

Besluit: -De commissie heeft de volgende thema's bepaald voor rondetafelgesprekken: (1) Budgetrecht en het domein/werkingssfeer van de Comptabiliteitswet (begrotingsmiddelen, premiemiddelen, gedentraliseerde middelen); (2) Wettelijke inrichting van het begrotings- en verantwoordingsproces; (3) Het controlebestel binnen de Rijksdienst (sturing en beheersing van de beleids- en bedrijfsvoering); (4) Taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer en andere Hoge Colleges van Staat.-Onder de leden wordt schriftelijk een voorkeursdatum geinventariseerd voor hoorzittingen/rondetafelgesprekken.-Voor de nadere invulling van het programma wordt op korte termijn, door een nog samen te stellen werkgroep uit de commissie, een voorstel gedaan.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 juni 2013. Hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet 2001 - 33670-1

Besluit: Betrokken bij besluitvorming over onderstaande stafnotitie.

Brief i.v.m. voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2014 in de commissies

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 28 augustus 2013. Brief i.v.m. voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2014 in de commissies - 2013Z16176

Besluit: Conceptbrief met aanbevelingen voor de "begrotingsbehandeling 2014 door de commissies" is vastgesteld en wordt aan de commissievoorzitters gestuurd.3

Aanbieding eerste evaluatie van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking die volgen uit het Uniform Subsidiekader (USK)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 augustus 2013. Aanbieding eerste evaluatie van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking die volgen uit het Uniform Subsidiekader (USK) - 31865-52

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen en de brief onder de aandacht brengen van de vaste commissies voor EZ, SZW, OCW, VWS, BiZa, BuZa en EU.

Verzoekonderzoek Rekenkamer naar de doelmatigheid van de lumpsumfinanciering

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 28 augustus 2013. BOR-notitie - Advies verzoekonderzoek Algemene Rekenkamer doelmatigheid lumpsumfinanciering van onderwijsinstellingen - 2013Z16092

Besluit: Betrokken bij de bespreking van bovenstaande verzoekonderzoek van de commissie OCW.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, E.C.E. de Kler - 21 augustus 2013. Doorgeleiden verzoek cie OCW aan cie RU inzake verzoekonderzoek ARK betreffende de doelmatigheid van de lumpsumfinanciering van onderwijsinstellingen - 2013Z15998

Besluit: De commissie heeft het advies besproken en vastgesteld: de commissie OCW wordt geadviseerd om het verzoek nader in te kaderen. De commissiegriffier zal het advies in briefvorm aan de vaste commissie voor OCW doen toekomen.

Informatiebijeenkomst/kennismaking met Actal

Zaak: Brief derden - Actal, adviescollege toetsing administratieve lasten te Den Haag - 27 juni 2013. Voorstel Actal om relatie met Tweede Kamer te versterken - 2013Z14231

Besluit: Belangstellende leden kunnen zich aansluiten bij het gesprek van de commissie BiZa met Actal op 18 september, 10.30-11.30 uur.
Noot: Actal zou graag vernemen of er behoefte bestaat aan een nadere toelichting van Actal over haar rol richting het parlement. Ook verneemt Actal graag of zij haar rol kan versterken en zo nog meer kan bijdragen aan het minder belastend maken van de wet- en regelgeving op het maatschappelijk domein dat de commissie bestrijkt. Actal doet dit verzoek aan meerdere commissies en zal afhankelijk van de ontvangen reacties een vervolg geven aan de brief via informatiebijeenkomsten.

Dechargeverlening over 2012

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 3 juli 2013. Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2012 - 33605-20

Besluit: De commissie heeft op 3 juli 2013 de conceptbrief vastgesteld via een emailprocedure.2
Gerelateerde kamerstukken: 33605-20

Rapport Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid: vervolgonderzoek

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 27 juni 2013. Aanbieding Algemene Rekenkmar Rapport "Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid: vervolgonderzoek" - 33269-3

Besluit: De antwoorden van de minister van Financiën afwachten en met de antwoorden van de Algemene Rekenkamer agenderen voor de volgende procedurevergadering.
Noot: In de vorige procedurevergadering is reeds besloten tot een technische briefing en een feitelijke vragenronde. De briefing door de Rekenkamer op 25 juni 2013 is geannuleerd omdat zich niet voldoende deelnemers hadden aangemeld. De antwoorden op de feitelijk vragen aan de Algemene Rekenkamer zijn ontvangen.

Focusonderwerpen voor de jaarlijkse verantwoording

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 30 augustus 2013. Notitie staf commissie - Focusonderwerpen voor de jaarlijkse verantwoording kabinet - 2013Z16291

Besluit: Conceptbrief is vastgesteld en wordt aan de Kamer gestuurd.

Boekhoudstelsels in de Europese Unie

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 30 augustus 2013. Notitie staf commissie - Boekhoudstelsels in de Europese Unie - 2013Z16289

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitnodiging Algemene Rekenkamer voor deelname als waarnemer aan Young EUROSAI in november 2013 en EUROSAI congres in juni 2014

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 22 juli 2013. Uitnodiging Algemene Rekenkamer voor deelname als waarnemer aan Young EUROSAI in november 2013 en EUROSAI congres in juni 2014 - 2013Z15505

Besluit: Schriftelijk onder de leden belangstelling voor deelname inventariseren.

Interparlementaire conferentie Cocobu op 14 november 2013 in Brussel

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 17 juni 2013. Planning van interparlementaire EU-bijeenkomsten in de periode juli tot en met december 2013 - 2013Z12313

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 17 juni 2013. Uitnodiging commissie CONT van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'Towards better spending - Models of parliamentary scrutiny of expenditure' d.d. 14 november 2013 - 2013Z12362

Besluit: Schriftelijk onder de leden belangstelling voor deelname inventariseren. De staf zal desgewenst ten behoeve van de bijeenkomst een bijdrage voorbereiden.
Noot: Het betreft hier het uitwisselen van goede praktijken van controle van begrotingen door parlementen (Europees en nationaal). Er kunnen maximaal vier leden deelnemen uit Eerste en Tweede Kamer. Op basis van een emailprocedure kan de belangstelling voor deelname onder de leden van de commissies RU, FIN en EU gepolst worden, waarna wordt besloten over het afvaardigen van een delegatie, dan wel het sturen van een schriftelijke bijdrage en of ambtelijk waarnemer.