Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 juni 2013

Gepubliceerd: 20 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2013A02927
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ade5846f-5c32-4d11-a51c-3fda80fa30bc&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20Financi%C3%ABn%20-%2020%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 19 juni 2013 Uitstel wetgevingsoverleg pensioenopbouw - 2013Z12677

Besluit: Zie de besluiten hierboven.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 juni 2013 Behandelschema wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen - 2013Z12701

Besluit: Zie de besluiten hierboven.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 april 2013 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) - 33610

Besluit: Besloten wordt dat het wetgevingsoverleg op maandag 24 juni 2013 doorgang vindt. De commissie rekent er wel op dat de door de staassecretaris in zijn brief van 19 juni 2013 aangekondigde informatie de Kamer uiterlijk op vrijdag 21 juni 2013 om 20.00 uur zal hebben bereikt. In het wetgevingsoverleg wordt begonnen met de behandeling van beide wetsvoorstellen met als inzet om de behandeling ook af te ronden. De griffie plenair wordt wel verzocht de eerder gereserveerde uitwijkdatum voor een wetgevingsoverleg op maandag 1 juli 2013 beschikbaar te houden.
Besluit: Na ontvangst van de door de staatssecretaris van Financiën aangekondigde informatie wordt over het ingediende wetsvoorstel verslag uitgebracht onder verwijzing naar de door de commissie gestelde vragen en gemaakte opmerkingen in het nader verslag en de door de staatssecretaris aangekondigde afzonderlijke antwoordbrief.