Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 10 september 2013

Gepubliceerd: 11 september 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2013A0291118
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7b9c02af-1703-473c-a1c8-6bc264f488da&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20SZW%2010%20september%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32224, 29407, 32824, 25883, 22112, 21501, 21501, 30545, 29544, 33566, 33566, 32043, 33435, 29817, 26642, 26642, 32043, 32043, 29544, 26448, 30545, 24515, 32824, 33716, 29389, 25883, 26956, 29544, 29544, 26448, 25834, 29544, 29407, 29407, 31311, 31322, 33538, 33566, 29544, 17050, 29282, 29544, 29544, 17050, 31322, 29544, 32855, 33687, 33687, 33623, 33579, 32889, 32889, 32889

Inhoud


E-mailprocedure: verzoeken leden Krol en Omtzigt om reactie minister SZW op bericht dat Maatregel koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) wordt afgeschaft

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) - 29 augustus 2013. Verzoeken van de leden Krol en Omtzigt om reactie minister SZW op bericht dat Maatregel koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) wordt afgeschaft - 2013Z16347

Besluit: Er is onvoldoende steun voor het voorstel van de leden Krol en Omtzigt om een reactie te vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betekent dat er geen commissiebrief zal uitgaan.

E-mailprocedure: verzoek lid Van Weyenberg om reactie staatssecretaris SZW op uitspraak over nabestaandenuitkeringen in buitenland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 23 augustus 2013. Verzoek om reactie van staatssecretaris SZW op uitspraak over nabestaandenuitkeringen in buitenland - 2013Z16099

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd, nadat uit de e-mailprocedure niet was gebleken van bezwaren tegen het verzoek van het lid Van Weyenberg om een reactie aan de staatssecretaris van SZW te vragen. Deze reactie is gevraagd op 29 augustus 2013.

E-mailprocedure: verzoek lid Ulenbelt om reactie staatssecretaris SZW op uitzending EenVandaag over armoede17

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 19 augustus 2013. Verzoek om reactie staatssecretaris SZW op uitzending EenVandaag over armoede - 2013Z15939

Besluit: Er is onvoldoende steun voor het voorstel van het lid Ulenbelt om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betekent dat er geen commissiebrief zal uitgaan.

E-mailprocedure: verzoek lid Van Hijum om reactie minister SZW over uitvoering Sociaal Akkoord

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 13 augustus 2013. Verzoek om reactie minister SZW over uitvoering Sociaal Akkoord - 2013Z15745

Besluit: Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen het verzoek van het lid Van Hijum om een reactie aan de minister van SZW te vragen. Deze reactie is gevraagd op 14 augustus 2013. De minister is verzocht zijn reactie uiterlijk 6 september 2013 aan de Kamer toe te sturen.

E-mailprocedure: verzoek lid Ulenbelt om algemeen overleg met minister SZW en staatssecretaris VWS over ontslagen thuiszorgorganisatie Sensire

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 8 augustus 2013. Verzoek om algemeen overleg met minister SZW en staatssecretaris VWS over ontslagen thuiszorgorganisatie Sensire - 2013Z15675

Besluit: In de extra procedurevergadering van 3 september 2013 is besloten een algemeen overleg te voeren met de minister van SZW en de staatssecretaris van VWS op 11 september 2013.

E-mailprocedure: verzoek lid Ulenbelt om algemeen overleg in week van 5 augustus over ontslagvergunning thuiszorgmedewerkers

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 1 augustus 2013. verzoek om algemeen overleg in week van 5 augustus over ontslagvergunning thuiszorgmedewerkers - 2013Z15549

Besluit: Verzoek is niet gehonoreerd.

E-mailprocedure - reactie op bericht over het naar Nederland halen van werkloze jongeren16

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut - 9 juli 2013. e-mailprocedure - reactie op bericht over het naar Nederland halen van werkloze jongeren - 2013Z14768

Besluit: Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen het verzoek van het lid Karabulut om een reactie aan de minister-president en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te vragen. Deze reactie is gevraagd op 9 juli 201

Mogelijkheid van CPB- doorrekening van structurele effecten bij indiening van wetsvoorstel WW, Ontslag en Flexibiliteit.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 11 september 2013. Minister van SZW vragen om de Kamer te informeren over de mogelijkheid van CPB-doorrekening over structurele effecten van de wet bij indiening van het wetsvoorstel WW, Ontslag en Flexibiliteit. - 2013Z17178

Besluit: Verzoek honorerenAd-hoc besluitvorming

Minister van SZW vragen wanneer kabinetsreactie op SER-advies over toekomst van c.a.o.'s te verwachten is

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 11 september 2013. Minister van SZW vragen wanneer kabinetsreactie op SER-advies over toekomst van c.a.o.'s te verwachten is - 2013Z17177

Besluit: Verzoek honoreren

Verzoek aan staatssecretaris SZW om toezeggingen over UFR, API en Shell-casus gestand te doen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 11 september 2013. Verzoek aan staatssecretaris SZW om toezeggingen over UFR, API en Shell-casus gestand te doen - 2013Z17174

Besluit: Verzoek honoreren

Brief van de commissie RU inzake voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2014

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 5 september 2013. Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2014 in de commissies - 2013Z16741

Besluit: Mogelijke instrumenten door middel van e-mailprocedure inventariseren; uitkomst e-mailprocedure ter bespreking in procedurevergadering van 24 september 2013.
Noot: Ten behoeve van de komende begrotingsbehandeling heeft de commissie voor deRijksuitgaven in bijgevoegde brief de daarvoor mogelijke instrumenten in kaartgebracht. De voorgestelde instrumenten zijn:Feitelijke vragenronde: voorstel om de inbreng voor de feitelijke vragenronde vast te stellen op 17 oktober 2013, om 14.00 uurhet houden van een wetgevingsoverleg (WGO)in de vorm van een: a) WGO begrotingsonderzoek b) WGO over een deel van de begrotinghet houden van een begrotingsoverleghet aanwijzen van één of meer rapporteursbriefings door de Algemene RekenkamerN.B. : Plenaire begrotingsbehandeling SZW is voorzien op 3, 4 en 5 december 2013

Verzoek om uitstel van het algemeen overleg over kinderopvang op 12 september 2013.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 5 september 2013. Verzoek om uitstel van het algemeen overleg over kinderopvang op 12 september 2013 - 2013Z16735

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: Algemeen kinderopvang verplaatst naar 2 oktober 2013, 14.00-17.00 uur

Verzoek Actal om gesprek met commissie SZW14

Zaak: Brief derden - Actal, adviescollege toetsing administratieve lasten te Den Haag - 27 juni 2013. Voorstel Actal om relatie met Tweede Kamer te versterken - 2013Z14231

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek aan staatssecretaris SZW de toezegging om voor 1 september 2013 te komen met mogelijke alternatieven voor het samenleefcriterium in de AOW per ommegaande gestand te doen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 4 september 2013. Verzoek aan staatssecretaris SZW de toezegging om voor 1 september 2013 te komen met mogelijke alternatieven voor het samenleefcriterium in de AOW per ommegaande gestand te doen - 2013Z16553

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: Zie Kamerstuk 32043-167, toezeggging

Verzoek aan staatssecretaris SZW om spoedige toezending van de ramingen van het UWV omtrent het aantal jonggehandicapten die na herkeuring aanspraak zal maken op een wajonguitkering, bijstandsuitkering of de uitkering volledig zal verliezen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 28 augustus 2013. Verzoek aan staatssecretaris SZW om spoedige toezending van de ramingen van het UWV omtrent het aantal jonggehandicapten die na herkeuring aanspraak zal maken op een wajonguitkering, bijstandsuitkering of de uitkering volledig zal verliezen - 2013Z16168

Besluit: Verzoek honoreren

Toekomst- en onderzoeksagenda 2014, evaluatie van de uitvoering van de toekomst- en onderzoeksagenda 2011 en de voorgenomen evaluatie van (de werking van) het instrument toekomst- en onderzoeksagenda

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 20 juni 2013. Toekomst- en onderzoeksagenda 2014, evaluatie van de uitvoering van de toekomst- en onderzoeksagenda 2011 en de voorgenomen evaluatie van (de werking van) het instrument toekomst- en onderzoeksagenda - 32224-7

Besluit: Door middel van e-mailprocedure onderzoeksvoorstellen inventariseren. Deze bij de commissie ingediende onderzoeksvoorstellen worden in de procedurevergadering van 24 september 2013 behandeld ter bespreking en eventuele doorgeleiding naar de commissie voor de Rijksuitgaven (uiterlijk 1 november 2013)

Verzoek om spoedig een algemeen overleg arbeidsmigratie te voeren over opinieartikel van minister SZW "Code Oranje voor vrij werkverkeer binnen EU"13

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 19 augustus 2013. Verzoek om spoedig een algemeen overleg arbeidsmigratie te voeren over opinieartikel van minister SZW "Code Oranje voor vrij werkverkeer binnen EU" - 2013Z15937

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; desgewenst betrekken bij algemeen overleg arbeidsmigratie
Noot: Tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 3 september is op verzoek van het Lid De Graaf besloten tot het houden van een dertigledendebat over het ingezonden stuk van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de komst van mensen uit Midden- en Oost-Europa.

Reactie op het artikel in de Volkskrant van 27 mei 2013 getiteld "Brussel: inperking vrij verkeer burgers onnodig"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 5 juli 2013. Reactie op het artikel in de Volkskrant van 27 mei 2013 getiteld "Brussel: inperking vrij verkeer burgers onnodig" - 29407-171

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmigratie.

Reactie op het rapport 'De aanpak van multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond'

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juli 2013. Reactie op het rapport 'De aanpak van multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond' - 32824-30

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratieonderwerpen op 2 oktober 2013.

Fiche: Stroomlijning richtlijn drukapparatuur

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 6 september 2013. Fiche: Stroomlijning richtlijn drukapparatuur - 2013Z16852

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 10 oktober 2013.

Aanbieding afschrift van de brief aan de Europese Commissie in antwoord op de Publieke Consultatie over de Europese Arbeidsomstandighedenstrategie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 september 2013. Aanbieding afschrift van de brief aan de Europese Commissie in antwoord op de Publieke Consultatie over de Europese Arbeidsomstandighedenstrategie - 25883-223

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 10 oktober 2013.

Fiche: Mededeling en Aanbeveling Roma

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 30 augustus 2013. Fiche: Mededeling en Aanbeveling Roma - 22112-1675

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Integratieonderwerpen op 2 oktober 2013.

Aanbieding van het verslag van de informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 11-12 juli 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 augustus 2013. Aanbieding van het verslag van de informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 11-12 juli 2013 - 21501-31-320

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 10 oktober 2013.

Geannoteerde Agenda Informele Raad WSB 11-12 juli 2013 en verslag Raad WSB 20 juni 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juli 2013. Geannoteerde Agenda Informele Raad WSB 11-12 juli 2013 en verslag Raad WSB 20 juni 2013 - 21501-31-317

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid op 10 oktober 2013.

Ontheffing van arbeids- en re-integratieverplichtingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 9 september 2013. Ontheffing van arbeids- en re-integratieverplichtingen - 30545-131

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 11 december 2013, 14.00-17.00 uur.Europese aangelegenheden

Uitvoering Motie Schouten cs. over proefplaatsingen (Kamerstuk 29544, nr.458)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 september 2013. Uitvoering Motie Schouten cs. over proefplaatsingen (Kamerstuk 29544, nr.458) - 29544-475

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 9 oktober 201

Antwoorden op vragen van de commissie over de Participatiewet en het quotum na het sociaal akkoord van 27 juni 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 juni 2013. Participatiewet en quotum na sociaal akkoord - 33566-55

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Participatiewet op 10 oktober 2013, 14.00-17.00 uur.
Noot: Over deze brief is een feitelijke vragenronde gehouden. De antwoorden op de vragen zijn op 30 augustus ontvangen. Zie ook agendapunt 43.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 augustus 2013. Beantwoording vragen commissie over de Participatiewet en het quotum na het sociaal akkoord van 27 juni 2013 - 33566-60

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Participatiewet op 10 oktober 2013, 14.00-17.00 uur.

Dekking arbeidsongeschiktheidspensioen bij baanwisseling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 juli 2013. Dekking arbeidsongeschiktheidspensioen bij baanwisseling - 32043-170

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg pensioenonderwerpen op 31 oktober 2013, 10.00-13.00 uur

Uitzonderen tegemoetkoming schade seksueel misbruik Jeugdzorg middelentoets WWB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 augustus 2013. Uitzonderen tegemoetkoming schade seksueel misbruik Jeugdzorg middelentoets WWB - 33435-13

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 11 december 2013, 14.00-17.00 uur.

Aanbieding verzamelbrief van 2013 die aan de Colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten is verzonden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 juli 2013. Aanbieding verzamelbrief van 2013 die aan de Colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten is verzonden - 2013Z14983

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Eindrapportages pilots Werken naar Vermogen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 juli 2013. Eindrapportages pilots Werken naar Vermogen - 29817-126

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de hoofdlijnen van de Participatiewet op 10 oktober 2013, 14.00-17.00 uur.
Noot: deze brief waarbij vier eindrapportages worden aangeboden, kan worden betrokken bij de behandeling van de in het najaar verwachte Participatiewet.de vier pilots hadden betrekking op: 1) bereidheid van werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden; 2) doorontwikkeling van sw-bedrijven van productie- naar arbeidsontwikkelbedrijf; 3) dienstverlening op Werkpleinen aan mensen met een arbeidsbeperking en 4) inzet van het instrument loondispensatiezie ook agendapunt

Uitvoering van het huidige Europees Sociaal Fonds (ESF) programma 2007–2013 in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 juli 2013. Uitvoering van het huidige Europees Sociaal Fonds (ESF) programma 2007–2013 in Nederland - 26642-123

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg ESF op 13 november 2013, 14.00-16.00 uur.

Keuzes betreffende de inzet van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de nieuwe programmaperiode 2014-20209

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 juli 2013. Keuzes betreffende de inzet van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de nieuwe programmaperiode 2014-2020 - 26642-124

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg ESF op 13 november 2013, 14.00-16.00 uur.

Consultatie voorontwerp van wet herziening financieel toetsingskader (ftk) (Wet invoering reële ambitieovereenkomst)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 juli 2013. Consultatie voorontwerp van wet herziening financieel toetsingskader (ftk) (Wet invoering reële ambitieovereenkomst) - 32043-169

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg pensioenonderwerpen op 31 oktober 2013, 10.00-13.00 uur

Financieel toetsingskader pensioenen: overgangsjaar 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 juli 2013. Financieel toetsingskader pensioenen: overgangsjaar 2014 - 32043-168

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg pensioenonderwerpen op 31 oktober 2013, 10.00-13.00 uur.

Reactie op de brief van FNV Bondgenoten over pensioennadeel bij uitbesteding door Unilever

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 9 juli 2013. Reactie op de brief van FNV Bondgenoten over pensioennadeel bij uitbesteding door Unilever - 2013Z14784

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg pensioenonderwerpen op 31 oktober 2013, 10.00-13.00 uur.
Noot: Adressant afschrift reactie toezendenTevens gedane toezeggingen hierbij betrekken (zie AO 30 mei 2013)

Aanbieding rapport Inspectie SZW “Regierol gemeenten bij regionaal arbeidsmarktbeleid”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 9 juli 2013. Aanbieding rapport Inspectie SZW “Regierol gemeenten bij regionaal arbeidsmarktbeleid” - 29544-469

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

Veranderprogramma SVB Tien, rapportage Inspectie SZW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 8 juli 2013. Veranderprogramma SVB Tien, rapportage Inspectie SZW - 26448-499

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezeggingen uit AO en VAO WWB onderwerpen en monitoring maatregel kinderalimentatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 5 juli 2013. Toezeggingen uit AO en VAO WWB onderwerpen en monitoring maatregel kinderalimentatie - 30545-129

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen op 11 december 2013, 14.00-17.00 uur.8

Intensivering armoede- en schuldenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 juli 2013. Intensivering armoede- en schuldenbeleid - 24515-265

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid op 7 november 2011, 14.00-17.00 uur.

Diverse onderwerpen op het gebied van inburgering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 september 2013. Diverse onderwerpen op het gebied van inburgering - 32824-34

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratie-onderwerpen op 2 oktober 2013. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toezeggingen rondom kindregelingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 september 2013. Toezeggingen rondom kindregelingen - 33716-5

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel hervorming kindregelingen (33716)

Toestemming UWV tbv deelname RTG WW/flex dd 9 september 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 september 2013. Toestemming UWV tbv deelname RTG WW/flex dd 9 september 2013 - 2013Z16836

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek bij de Regeling van Werkzaamheden van 3 september 2013 om nadere informatie over de koopkracht van ouderen7

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 september 2013. Reactie op het verzoek bij de Regeling van Werkzaamheden van 3 september 2013 om nadere informatie over de koopkracht van ouderen - 29389-55

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW

Aanbieding signalement ‘Arbozorg in Nederland’ van de Inspectie SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 september 2013. Aanbieding signalement ‘Arbozorg in Nederland’ van de Inspectie SZW - 25883-222

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsomstandigheden.

Aanbieding tussenrapportage ‘Inspecties van PGS 29 opslagtanks bij Brzo-bedrijven’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 augustus 2013. Aanbieding tussenrapportage ‘Inspecties van PGS 29 opslagtanks bij Brzo-bedrijven’ - 26956-170

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: het betreft een tussenrapportage; aangekondigd is dat in oktober een eindrapportage zal worden gemaakt, waarop het kabinet begin 2014 wil reageren.

Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van het bericht in de Volkskrant van 3 juli jl. dat het kabinet Europese werkloze jongeren naar Nederland wil halen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 augustus 2013. Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van het bericht in de Volkskrant van 3 juli jl. dat het kabinet Europese werkloze jongeren naar Nederland wil halen - 29544-474

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmigratie

Voorstel voor het beroep tuinbouwvakker

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 augustus 2013. Reactie op het voorstel voor het creëren van het beroep tuinbouwvakker - 29544-473

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid

Uitstel inwerkingtreding van de calamiteitenregeling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 juli 2013. Uitstel inwerkingtreding van de calamiteitenregeling - 26448-500

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

Aanbieding rapportages asbest

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 juli 2013. Rapportages over asbest - 25834-79

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsomstandigheden.6

Reactie op de CPB Notitie over ‘Het Wettelijk minimumjeugdloon en de arbeidsmarkt voor jongeren’ en de CPB Policy Brief ‘Ouderen aan het werk’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 juli 2013. Reactie op de CPB Notitie over ‘Het Wettelijk minimumjeugdloon en de arbeidsmarkt voor jongeren’ en de CPB Policy Brief ‘Ouderen aan het werk’ - 29544-472

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

Pilot Rotterdam

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 juli 2013. Pilot Rotterdam - 29407-172

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmigratie.

Pilot ID12 in champignonsector

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 juli 2013. Pilot ID12 in champignonsector - 29407-173

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg handhaving.

Evaluatie regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 juli 2013. Evaluatie regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) - 31311-101

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding onderzoek Effectiviteit van de handhaving in de kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 juli 2013. Aanbieding onderzoek Effectiviteit van de handhaving in de kinderopvang - 31322-217

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg kinderopvang op 2 oktober 2013, 14.00-17.00 uur

Toezegging Tijdlijn Actal en informatie over de terugwerkende kracht maatregel kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 juli 2013. Toezegging Tijdlijn Actal en informatie over de terugwerkende kracht maatregel kinderopvangtoeslag - 33538-17

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg kinderopvang op 2 oktober 2013, 14.00-17.00 uur5

Rapportage van de Stichting van de Arbeid over de eerste voortgangsrapportage inzake uitvoering van het sociaal akkoord

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 juli 2013. Rapportage van de Stichting van de Arbeid over de eerste voortgangsrapportage inzake uitvoering van het sociaal akkoord - 33566-57

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.

Onderzoek van de Inspectie SZW in de hotelbranche

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 juli 2013. Onderzoek van de Inspectie SZW in de hotelbranche - 29544-471

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg handhaving.

Aanbieding rapport Inspectie SZW "Over signaal, sanctie en incasso"

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 juli 2013. Aanbieding rapport Inspectie SZW "Over signaal, sanctie en incasso" - 17050-437

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg handhaving.

Aanbieding twee rapporten van de Inspectie SZW over certificatie in arbodienstverlening en gezond en veilig werken in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juli 2013. Aanbieding twee rapporten van de Inspectie SZW over certificatie in arbodienstverlening en gezond en veilig werken in de zorg - 29282-179

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg handhaving.

Transparantie van CAO fondsen Brief regering4

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juli 2013. Transparantie van CAO fondsen - 29544-470

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: In deze brief wordt teruggekomen op wat is besproken in het AO arbeidsmarktbeleid van 22 mei

SEO-rapport ‘De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juli 2013. SEO-rapport ‘De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers’ - 29544-467

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Uitstel reactie over de business cases intensivering toezicht UWV en SVB

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 juli 2013. Uitstel reactie over de business cases intensivering toezicht UWV en SVB - 17050-436

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een procedurele brief, nadere informatie volgt in september.

Rapport van het Nederlands Consortium kinderopvang Onderzoek (NCKO) kwaliteitsmeting 2012

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 juli 2013. Rapport van het Nederlands Consortium kinderopvang Onderzoek (NCKO) kwaliteitsmeting 2012 - 31322-216

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg kinderopvang op 2 oktober 2013, 14.00-17.00 uur

Toezegging Prins Dokkum AO Arbeidsmarktbeleid 22 mei 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 juli 2013. Toezegging Prins Dokkum AO Arbeidsmarktbeleid 22 mei 2013 - 29544-468

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

Arbeid en zorg

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juli 2013. Arbeid en zorg - 32855-14

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het gezamenlijk inkomen van die pensioengerechtigde en diens echtgenoot

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 6 september 2013. Nota van wijziging - 33687-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid3

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 6 september 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33687-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Besluit: Staatssecretaris van SZW rappeleren ten aanzien van gevraagde rekenvoorbeelden

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 juni 2013. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het gezamenlijk inkomen van die pensioengerechtigde en diens echtgenoot - 33687

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel van wet van de leden Ulenbelt en Krol ter overbrugging van de periode tussen de ingangsdatum van de Algemene Ouderdomswet en aanvullende inkomensregelingen (Tijdelijke wet overbruggingsuitkering AOW)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 6 september 2013. Voorstel van wet van de leden Ulenbelt en Krol ter overbrugging van de periode tussen de ingangsdatum van de Algemene Ouderdomswet en aanvullende inkomensregelingen (Tijdelijke wet overbruggingsuitkering AOW) - 33721

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 september 2013. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) - 33716

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 oktober te 14.00 uur

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 augustus 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33623-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.2

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 mei 2013. Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht - 33623

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (33 579)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 augustus 2013. Tweede nota van wijziging - 33579-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 15 augustus 2013. Nota van wijziging - 32889-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 15 augustus 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 32889-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 15 augustus 2013. Brief van de leden Voortman en Van Hijum inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 32889-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 9 september 2011. Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen - 32889

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 18 september 2013 te 14.00 uur