Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 19 september 2013

Gepubliceerd: 19 september 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2013A028798
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=87c2a000-0706-44c3-8d6c-efd848ed7d58&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20op%2019%20september%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 32210, 33472, 31289, 32224, 29338, 31289, 31289, 33472, 33472, 32764, 31497, 31293, 31554

Inhoud


Verzoek lid Van Meenen inzake inbreng nader verslag over de derde nota van wijziging en het nader rapport Wet Kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 17 september 2013. Verzoek lid Van Meenen inzake inbreng nader verslag over de derde nota van wijziging en het nader rapport Wet Kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs. - 2013Z17560

Besluit: De limiet voor de inbreng voor een nader verslag inzake de derde nota van wijziging is vastgesteld op vrijdag 20 september a.s. te 10.00 uur. (zie ook agendapunt 25)

Uitnodiging OCW-voorzittersconferentie te Litouwen

Zaak: Brief derden - Seimas of the Republic of Lithuania te Brussel - 8 februari 2013. Uitnodiging Seimas of the Republic of Lithuania voor vergadering van voorzitters van commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 26 en 27 september 2013 - 2013Z15968

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. De voorzitter stelt de commissie zo spoedig mogelijk op de hoogte over eventuele deelname aan de conferentie.

Geannoteerde agenda Informele Cultuur- en Sportraad 1-2 oktober 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 september 2013. Geannoteerde agenda van de Informele Cultuur- en Sportraad van 1-2 oktober 2013 - 21501-34-212

Besluit: Is geagendeerd voor het AO over de informele OJCS-raad van 24 september a.s. van 17.15-19.15 uur

Concept Subsidieregeling praktijkleren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 september 2013. Concept Subsidieregeling praktijkleren - 2013Z17518

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 24 september 2013 te 10.00 uur
Noot: De uiterlijke reactietermijn is 3 weken i.v.m. publicatie van de regeling en een tijdige voorlichting.Europa

Aanbieding van de overkoepelende rapportage van de evaluatie van het nieuwe accreditatiestelsel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 september 2013. Aanbieding van de overkoepelende rapportage van de evaluatie van het nieuwe accreditatiestelsel - 32210-24

Besluit: Agenderen voor het Wetgevingsoverleg van 30 september a.s. inzake het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.
Gerelateerde kamerstukken: 32210-24

De derde nota van wijziging en het nader rapport bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs alsmede tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs), met toelichting.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 september 2013. Derde nota van wijziging - 33472-15

Besluit: Agenderen bij het Wetgevingsoverleg van 30 september 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 33472-15

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra (VVD) - 7 november 2012. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs alsmede tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs) - 33472

Besluit: Inbrengdatum voor het NADER verslag over de derde nota van wijziging vaststellen op vrijdag 20 september 2013 te 10.00 uur.6

Het advies van de Onderwijsraad "Vooruitgang boeken met achterstandsmiddelen"

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 september 2013. Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Vooruitgang boeken met achterstandsmiddelen" n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer - 33400-VIII-169

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken.

Afschrift van het voorgenomen besluit aan het bestuur van Ibn Ghaldoun over eëindiging bekostiging Ibn Ghaldoun

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 september 2013. Vertrouwelijk aanbieding van de briefwisseling met het bestuur van Ibn Ghaldoun over beëindiging bekostiging Ibn Ghaldoun - 31289-168

Besluit: Betrokken bij het plenair debat van 12 september jl.

Toekomst- en onderzoeksagenda

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 20 juni 2013. Toekomst- en onderzoeksagenda 2014, evaluatie van de uitvoering van de toekomst- en onderzoeksagenda 2011 en de voorgenomen evaluatie van (de werking van) het instrument toekomst- en onderzoeksagenda - 32224-7

Besluit: Aangehouden tot de procedurevergadering van 3 oktober a.s. Via de mail zulllen eventuele wensen voor een onderzoeksvoorstel geïnventariseerd worden (reactietermijn tot 1 oktober a.s.).

Uitstel uitvoering van de moties van de leden Straus en Jadnanansing over prestatieafspraken in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 september 2013. Uitstel uitvoering van de moties van de leden Straus en Jadnanansing over prestatieafspraken in het mbo - 2013Z17248

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).5

Aanpassing van een aantal OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 juni 2013. Aanpassing van een aantal OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES) - 33645

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als Hamerstuk.

Behandeling van de ontwerpbegrotingen 2014

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 5 september 2013. Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2014 in de commissies - 2013Z16741

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; In de procedurevergadering van 4 juli jl. heeft reeds besluitvorming hierover plaatsgevonden.
Noot: 1.Inbrengtermijn voor feitelijke vragen 30 september; 18 oktober antwoorden minister.2.Een technische briefing op 16 oktober a.s. van de Algemene Rekenkamer over het briefadvies over de begroting OCW3.Een besloten briefing / 'inbrengvergadering' op 17 oktober onder leiding van de rapporteurs ter voorbereiding van het WGO begrotingsonderzoek4.Het houden van een WGO begrotingsonderzoek 29 oktober met als rapporteurs de leden Duisenberg en Van Meenen:- 1e termijn inbreng rapporteurs- antwoord regering- 2e termijn inbreng alle leden- antwoord regering- eventueel derde termijn (ivm moties)5.OCW-begrotingsbehandeling in de week van 29-31 oktober a.s.6.Een wetgevingsoverleg Cultuur op 11 november a.s. van 10.00 - 18.00 uur.7.Een wetgevingsoverleg Media op 25 november a.s. van 16.00 - 23.00 uur.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 september 2013. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 - 33750-VIII

Besluit: Besluitvorming over de OCW-begrotingsbehandeling heeft reeds plaatsgevonden in de procedurevergadering van 4 juli jl. Zie ook het volgend agendapunt.

Reactie op het verzoek om geen onomkeerbare stappen te zetten inzake de bekostiging van onderzoekscholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 september 2013. Reactie op het verzoek om geen onomkeerbare stappen te zetten inzake de bekostiging van onderzoekscholen - 29338-123

Besluit: Is geagendeerd voor het AO Wetenschapsbeleid van 20 november a.s.4

Reactie m.b.t. discriminatie bij toelatingsbeleid VO-scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 september 2013. Reactie m.b.t. discriminatie bij toelatingsbeleid VO-scholen - 31289-167

Besluit: Dossier concept AMvB wijz. van het Inrichtingsbesluit WVO maken en onderhavige brief aan toevoegen.

Inspectierapport bestuurlijk handelen Ibn Ghaldoun

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 september 2013. Inspectierapport bestuurlijk handelen Ibn Ghaldoun - 31289-166

Besluit: Is betrokken bij het plenair debat van 12 september jl.
Besluit: Eveneens betrekken bij het dossier Stand van zaken Ibn Ghaldoun en de examenfraude.

Evaluatie klachtenregeling funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 juli 2013. Evaluatie klachtenregeling funderend onderwijs - 33400-VIII-157

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg ouderbetrokkenheid in het onderwijs.

Informatie over toezending van de derde nota van wijziging inzake Wetsvoorstel versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs en het advies van de Raad van State

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 september 2013. Informatie over toezending van de derde nota van wijziging en het advies van de Raad van State - 33472-13

Besluit: Agenderen voor het Wetgevingsoverleg van 30 september a.s. inzake het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs
Gerelateerde kamerstukken: 33472-13

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 september 2013. Tweede nota van wijziging - 33472-14

Besluit: Agenderen voor het Wetgevingsoverleg van 30 september a.s. inzake het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.
Gerelateerde kamerstukken: 33472-14

Evaluatie regelingen energiezuinigheid en binnenklimaat PO en VO, en de stand van zaken bij de uitvoering van de motie Beertema

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 september 2013. Evaluatie van de regelingen energiezuinigheid en binnenklimaat PO en VO, en de stand van zaken bij de uitvoering van de motie Beertema (Kamerstuk 32 764, nr. 7) - 32764-10

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2014.3

Positie en specifieke bekostiging van het praktijkonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 augustus 2013. Positie en specifieke bekostiging van het praktijkonderwijs - 31497-109

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 2 oktober a.s. te 10.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 31497-10

Kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 augustus 2013. Kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie - 31293-181

Besluit: Toevoegen aan het dossier gewichtenregeling (onderwijsachterstanden). Algemeen overleg plannen na ontvangst van de kabinetsreactie op het Onderwijsraadadvies.
Noot: Is aangehouden uit de procedurevergadering van 5 september jl. De commissie SZW heeft een brief over wachtlijsten VVE geagendeerd voor een AO kinderopvang, dat staat gepland op 2 oktober.Daarnaast heeft de staatssecretaris OCW op 27 mei jl. (Kamerstuk 33400- VIII, nr 145) het volgende aan de Kamer bericht inzake vve: " Samen met de minister van SZW ben ik bezig met de uitwerking om de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang te brengen. Deze stelselwijziging is van invloed op de wijze hoe de kwaliteit van vve verder verbeterd kan worden. Dit wil ik in samenhang bezien. Ik ben voornemens u voor het zomerreces te informeren over bovengenoemde toezeggingen"Op 12 september jl. ontving de Kamer het verzoekadvies van de Onderwijsraad inzake onderwijsachterstanden.

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over het sociaal leenstelsel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 september 2013. Toestemming voor deelname aan een technische briefing over het sociaal leenstelsel - 2013Z16522

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen: vervolgonderzoek 2013

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 12 september 2013. Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen: vervolgonderzoek 2013 - 31554-4

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de regering vaststellen op vrijdag 20 september 2013 te 10.00 uur2
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg van 30 september 2013.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het niet langer om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal en het overhevelen van de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor jongeren tot 18 jaar naar het kindgebonden budget

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 september 2013. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het niet langer om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal en het overhevelen van de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor jongeren tot 18 jaar naar het kindgebonden budget - 33717

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 9 oktober te 14.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport is rondgezonden. Zie ook het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen(Kamerstuk 33 716) (voortouw SZW). Gelet op de samenhang met dit wetsvoorstel zou het voor de hand liggen om de behandeling zo veel mogelijk gelijktijdig te laten verlopen.

Digitalisering en archivering informatiehuishouding

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 september 2013. Besluit over de mogelijke fusie tussen het Nationaal Archief met de Koninklijke Bibliotheek - 33400-VIII-168

Besluit: Betrekken bij het dossier Archiefbeheer en een AO plannen.