Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 27 november 2013

Gepubliceerd: 28 november 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2013A028669
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=36bec0f4-51a7-4c5b-88af-f0c9e5072319&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2027%20november%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 33625, 21501, 22112, 21501, 21501, 31066, 33462, 32545, 32013, 32013, 33532, 33803, 33615, 33615, 33638, 33754, 33754, 33753, 33752, 33752, 33752, 33752, 33752

Inhoud


Fiche: Verordening financiële benchmarks

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 1 november 2013. Fiche: Verordening financiële benchmarks - 22112-1730

Besluit: Agendapunt verplaatsen van het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin van 4 december 2013 naar het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op 23 januari 2014.
Noot: In de procedurevergadering van 14 november 2013 is besloten een technische briefing te organiseren over dit onderwerp. Dit bleek niet mogelijk vóór 4 december 2013. Besloten is nu het fiche pas te agenderen nadat de technische briefing heeft plaatsgevonden. De besloten briefing door ambtenaren van de Europese Commissie is gepland op donderdagochtend 23 januari 2014.

Verzoek, namens meerdere organisaties, om een gesprek met de vaste commissie voor Financiën over motie 118 Vakbekwaamheid voor financieel dienstverleners

Zaak: Brief derden - Commissie Financiële Dienstverlening (Commissie CFD) te Zwolle - 22 november 2013. Verzoek Commissie CFD, namens meerdere organisaties, om gesprek met de vaste commissie voor Financiën over motie 118 Vakbekwaamheid voor financieel dienstverleners - 2013Z23042

Besluit: Ingestemd wordt met het voeren van een bijzondere procedure met betrekking tot het verzoek om een gesprek over de uitvoering van de motie. Mevrouw De Vries (VVD) zal deze procedure leiden. Het gesprek wordt gepland na ontvangst van de brief van de minister van Financiën met betrekking tot dit onderwerp en vóór het kerstreces.8

Verzoek aan de Algemene Rekenkamer inzake een verdiepend onderzoek naar belastingontwijkingsconstructies in relatie tot het fiscale verdragennetwerk

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 20 november 2013. Brief van het Presidium over een verzoek aan de Algemene Rekenkamer inzake een verdiepend onderzoek naar belastingontwijkingsconstructies in relatie tot het fiscale verdragennetwerk - 33625-61

Besluit: Ter informatie.
Noot: De Tweede Kamer heeft op 26 november 2013 besloten overeenkomstig het voorstel van de commissie voor de Rijksuitgaven.

Verslag van de Eurogroep en ECOFIN Raad van 14 en 15 november 2013 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 november 2013.

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 4 december 2013.

Werkprogramma 2014 Europese Commissie COM (2013) 739 (onderdeel Financiën)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 24 oktober 2013. EU-voorstel: Werkprogramma 2014 Europese Commissie COM (2013) 739 - 2013Z20375

Besluit: Zie hierboven.
Noot: Zie de stafnotitie: EU-prioriteiten van de commissie Financiën schriftelijk inventariseren (inbreng uiterlijk donderdag 5 december 2013).

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, P.W. van Kessel - 20 november 2013. EU-stafnotitie: EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2014 Europese Commissie (onderdeel Financiën) - 2013Z22653

Besluit: EU-prioriteiten van de commissie Financiën schriftelijk inventariseren (inbreng uiterlijk donderdag 5 december 2013).
Noot: In de procedurevergadering van 11 december 2013 wordt op basis van de inventarisatie onder de fracties de uiteindelijke prioriteitenlijst voor de commissie Financiën vastgesteld.

Verslag Begrotingsraad over de EU-begroting 11 november 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 november 2013. Verslag Begrotingsraad over de EU-begroting 11 november 2013 - 21501-03-73

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 4 december 2013.

Kabinetsinzet bij de richtlijn financiële conglomeraten II

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 november 2013. Kabinetsinzet bij de richtlijn financiële conglomeraten II - 22112-1725

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Er is nog geen voorstel voor de richtlijn financiële conglomeraten II (fico II) gepubliceerd. Het is niet te verwachten dat de onderhandelingen over een nieuwe richtlijn fico II al op korte termijn van start gaan. Ook is nog onduidelijk wat de inhoud van het richtlijn-voorstel zal zijn. De Tweede Kamer zal op de gebruikelijke wijze door middel van een BNC-fiche worden geïnformeerd over de inhoud van het richtlijnvoorstel en de algemene standpuntbepaling van het kabinet.

Zesde aanvullende EU-begroting 2013 in verband met neerwaartse bijstelling raming douaneontvangsten6

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 november 2013. Zesde aanvullende EU-begroting 2013 in verband met neerwaartse bijstelling raming douaneontvangsten - 21501-03-72

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - Najaarsnota 2013.

Commissiepublicaties: begrotingen, economische groei en onevenwichtigheden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 november 2013. Annual Growth Survey en Alert Mechanism Report - 21501-20-817

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 4 december 2013.
Noot: Op woensdag 13 november 2013 publiceerde de Europese Commissie haar analyse van prioriteiten voor groeiversterking in de Europese Unie voor 2014 (Annual Growth Survey) en haar analyse van mogelijke macro-economische onevenwichtigheden in de EU (Alert Mechanism Report). Daarnaast is op vrijdag 15 november door de Commissie de opinie en beoordeling ten aanzien van de draft budgetary plans, de effective action reports en de economic partnership programs (EPP) van onder andere Nederland gepubliceerd. De Commissiepublicaties zijn onderdeel van het Europees Semester 2013 en 2014, waarin budgettair en economisch beleid in Europese lidstaten gecoördineerd wordt.In deze brief wordt de kabinetsvisie op deze Commissiemededelingen beschreven, waarbij achtereenvolgens ingegaan wordt op:1. Draft budgetary plans, buitensporige tekortprocedure en Economic Partnership Program (Europees Semester 2013)2. Annual Growth Survey (Europees Semester 2014) 3. het Alert Mechanism Report (Europees Semester 2014)Deze brief van de ministers van EZ en van Financiën staat tevens geagendeerd voor de procedurevergadering van de commissie EZ op 3 december 2013. De commissie EU-zaken heeft in haar procedurevegadering van 17 oktober 2013 besloten dat de door die commissie benoemde rapporteur Europees Semester 2014 in nauwe samenspraak met de commissies EZ, SZW, W&R, Financiën en RU, met medeneming van de aanbevelingen in het verslag van de rapporteur Europees Semester 2014, en met ondersteuning vanuit de EU-staf een behandelvoorstel uitwerkt voor het Europees Semester 2014, inclusief de implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen in de begroting voor 2015. Na verschijning van de Jaarlijkse Groeianalyse 2014 in november besluit de commissie Europese Zaken over dit behandelvoorstel (procedurevergadering op donderdag 28 november 2013).

Uitnodiging voor een werkbezoek aan Belastingdienst/Toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 november 2013. Uitnodiging voor een werkbezoek aan Belastingdienst/Toeslagen - 2013Z22926

Besluit: Uitnodiging voor het werkbezoek aan de Belastingdienst/Toeslagen accepteren.
Noot: De staatssecretaris van Financiën nodigt de leden van de vaste commissie voor Financiën uit voor een gezamenlijk werkbezoek aan de Belastingdienst/Toeslagen op maandag 10 februari 2014, van 11.00 uur tot 14.00 uur in Utrecht.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

Fiscale monitor 2013 en evaluatie bodem(voor)recht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 november 2013. Fiscale monitor 2013 en evaluatie bodem(voor)recht - 31066-181

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 20 november 2013.
Noot: Door middel van een schriftelijke procedure is op 18 november 2013 besloten deze brief te agenderen voor het AO Belastingdienst.5

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering Wet WOZ door gemeenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 november 2013. Beantwoording vragen commissie over de uitvoering Wet WOZ door gemeenten - 33462-8

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Uitvoering Wet WOZ door gemeenten dat is gepland op woensdag 27 november 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 33462-8

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de heer Omtzigt over derivatengebruik

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 november 2013. Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de heer Omtzigt over derivatengebruik - 2013Z23053

Besluit: Reeds geagendeerd voor een notaoverleg (zie de noot). Het notaoverleg (duur: 4 uur) wordt gepland na het kerstreces.
Noot: In de procedurevergadering van 18 september 2013 is besloten de brief van de minister van Financiën t.g.v. het beleidskader inzake het gebruik van financiële derivaten door (semi)publieke instellingen (33489, nr. 14) te agenderen voor een notaoverleg. In dezelfde procedurevergadering is ook besloten de initiatiefnota "Derivaten beheersen" van de heer Omtzigt (33741) en de - op dat moment nog te ontvangen - kabinetsreactie op de initiatiefnota te agenderen voor hetzelfde notaoverleg.

Verslag van een schriftelijk overleg over de toekomstplannen met de financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL (Kamerstuk 32 013, nr. 36)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 november 2013. Verslag van een schriftelijk overleg over de toekomstplannen met de financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL (Kamerstuk 32 013, nr. 36) - 2013Z23048

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL dat is gepland op woensdag 27 november 2013.

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 12 november 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 november 2013. Verslag Financieel Stabiliteitscomité 12 november 2013 - 32545-154

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Website Financieel Stabiliteitscomité: http://www.financieelstabiliteitscomite.nl/nl.

Kabinetsvisie Nederlandse bankensector

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 augustus 2013. Kabinetsvisie Nederlandse bankensector - 32013-35

Besluit: Besloten wordt een schriftelijk overleg te voeren over de kabinetsvisie voorafgaand aan een algemeen overleg. De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg wordt vastgesteld op woensdag 18 december 2013 te 14.00 uur. De minister van Financiën wordt verzocht zijn beantwoording uiterlijk op vrijdag 17 januari 2014 aan de Tweede Kamer toe te sturen.
Besluit: Tevens wordt besloten een algemeen overleg van vier uur te voeren over de kabinetsvisie, te plannen na het kerstreces.
Noot: In de procedurevergadering van 4 september 2013 is besloten de brief van de minister opnieuw te agenderen in de eerste procedurevergadering na het rondetafelgesprek.

Solvency II en het theoretisch solvabiliteitscriterium

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 november 2013. Solvency II en het theoretisch solvabiliteitscriterium - 32013-38

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Kredietverlening d.d. 20 november 2013.

Afsplitsing van SNS Property Finance

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 november 2013. Afsplitsing van SNS Property Finance - 33532-30

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Artikel 34, vijfde lid van de Comptabiliteitswet 2001 luidt:5. Deelneming door de Staat in een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de Staat ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal houdt dan wel door die deelneming zal verkrijgen, zal, indien daarmede een groter financieel belang is gemoeid dan een door Onze Minister van Financiën vast te stellen bedrag, niet eerder plaatsvinden dan 30 dagen nadat van het voornemen daartoe aan de Staten-Generaal schriftelijk mededeling is gedaan. Het derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing.Op basis van het derde en vierde lid van artikel 34 kan binnen een termijn van 30 dagen door of namens een der Kamers van de Staten-Generaal of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der Kamers de wens te kennen worden gegeven nadere inlichtingen te ontvangen over de voorgenomen rechtshandeling. In dat geval zal de voorgenomen rechtshandeling niet eerder plaatsvinden dan nadat deze inlichtingen zijn verstrekt. Tevens kunnen beide Kamers binnen 30 dagen na de schriftelijke mededeling of binnen 14 dagen na het verstrekken van de gevraagde inlichtingen, als oordeel uitspreken dat de voorgenomen rechtshandeling een voorafgaande machtiging bij de wet behoeft. In dat geval zal de rechtshandeling pas plaatsvinden nadat die machtiging is verleend.

Transactie Rabobank voor betrokkenheid bij manipulatie van LIBOR en EURIBOR

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 november 2013. Transactie Rabobank voor betrokkenheid bij manipulatie van LIBOR en EURIBOR - 33803-1

Besluit: Reeds betrokken bij het AO Transactie Rabobank voor betrokkenheid bij manipulatie van LIBOR en EURIBOR d.d. 13 november 2013.3

Wetsvoorstel goedkeuring belastingverdrag met Duitsland (33615)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 april 2013. Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123) - 33615

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op donderdag 16 januari 2014 te 14.00 uur.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 november 2013. Nota van wijziging - 33615-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33615-6

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 22 november 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33615-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33615-5

Conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 november 2013. Conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - 2013Z22649

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Arrtikel 10.8, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, luidt:2. Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste vier weken voordat de regeling wordt vastgesteld, toegezonden aan de Staten-Generaal.

Goedkeuringswet belastingverdrag Nederland - Ethiopië (33638)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 19 juli 2013. Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen - 33638

Besluit: Wetsvoorstel aanmelden bij de griffie voor plenaire behandeling.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 12 november 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33638-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33638-9

Nota van wijziging begroting Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 november 2013. Nota van wijziging - 33750-IX-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de begroting Financiën/Nationale Schuld (IX) voor het jaar 2014.
Noot: De overeenkomst met ING over de beëindiging van de IABF geeft aanleiding om begroting van het ministerie van Financiën voor 2014 (hoofdstuk IX) aan te passen (zie ook de brief van de minister van Financiën van 1 november 2013; 31371, nr. 377). Door de beëindiging van de transactie worden ook de reeds geraamde uitgaven en ontvangsten versneld. Door middel van deze nota van wijziging worden de wijzigingen als gevolg van de overeenkomst met ING doorgevoerd in de ontwerpbegroting 2014 IX.Over de begrotingen voor het jaar 2014 wordt op donderdag 5 december 2013 gestemd.

Belastingplanpakket 2014

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 13 november 2013. Derde nota van wijziging - 33754-14

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit.
Gerelateerde kamerstukken: 33754-14

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 8 november 2013. Tweede nota van wijziging - 33754-9

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit.
Gerelateerde kamerstukken: 33754-9

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 8 november 2013. Vierde nota van wijziging - 33753-10

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014.
Gerelateerde kamerstukken: 33753-10

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 19 november 2013. Btw integratieheffing – pakket Belastingplan 2014 - 33752-72

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2014.
Gerelateerde kamerstukken: 33752-72

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 18 november 2013. Reactie op de ingediende amendementen en moties tijdens behandeling pakket Belastingplan 2014 - 33752-71

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2014.
Gerelateerde kamerstukken: 33752-71

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 november 2013. Vijfde nota van wijziging - 33752-60

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2014.
Gerelateerde kamerstukken: 33752-60

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 8 november 2013. Vierde nota van wijziging - 33752-22

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2014.
Gerelateerde kamerstukken: 33752-22

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 8 november 2013. Schriftelijke beantwoording op de nog openstaande vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 november 2013 over het pakket Belastingplan 2014 - 33752-21

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2014.
Gerelateerde kamerstukken: 33752-21