Besluitenlijst van de EXTRA procedurevergadering van dinsdag 18 juni 2013

Gepubliceerd: 18 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2013A02772
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=31ffbbe5-4448-4236-9bb0-604a767c58bd&title=Besluitenlijst%20EXTRA%20procedurevergadering%20EZ%20op%2018%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Schouw een reactie van de staatssecretaris van EZ te mogen ontvangen op het bericht dat voedselfraude meestal niet wordt gemeld, voor het AO NVWA (27 juni 2013)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 13 juni 2013 Verzoek van het lid Schouw een reactie van de staatssecretaris van EZ te mogen ontvangen op het bericht dat voedselfraude meestal niet wordt gemeld voor het AO NVWA (27 juni 2013) - 2013Z12075

Besluit: Het verzoek van het lid Schouw wordt gehonoreerd om een kabinetsreactie te vragen op berichtgeving dat voedselfraude zelden aan het NVWA gemeld wordt en deze kabinetsreactie te agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 27 juni 2013.

Notaoverleg Duurzame gewasbescherming

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 4 juni 2013 Notaoverleg Duurzame gewasbescherming - 2013Z11120

Besluit: Er wordt ingestemd met het toevoegen van een aantal brieven aan het notaoverleg Duurzame gewasbeschermingsmiddelen op 1 juli 2013 en ingestemd met de voorgestelde spreektijden.

TEEB-studies agenderen voor AO Biodiversiteit op 3 juli 2013

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 3 juni 2013 TEEB-studies agenderen voor AO Biodiversiteit op 3 juli 2013 - 2013Z11007

Besluit: Na het zomerreces wordt een algemeen overleg The Economics of Ecosystems and Biodiversity gepland.

Verzoek van het lid Dikkers het algemeen overleg Visserij op 20 juni 2013 met één uur of een half uur te verlengen, dus van 15.00 tot 18.00/18.30 uur (i.p.v. 17.30 uur)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 juni 2013 Eindrapportage onderzoek duurzame schelpdiervisserij - 2013Z12251

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 20 juni 2013.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) -

Besluit: Het algemeen overleg Visserij zal plaatsvinden op 20 juni 2013 van 15.00-18.00 uur. Wegens de overlap met plenaire activiteiten zal het lid Graus tijdens het algemeen overleg als eerste spreken.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 13 juni 2013 Verzoek van het lid Dikkers het algemeen overleg Visserij op 20 juni 2013 met één uur of een half uur te verlengen, dus van 15.00 tot 18.00/18.30 uur (i.p.v. 17.30 uur) - 2013Z12089

Besluit: Het algemeen overleg Visserij op 20 juni 2013 wordt met een half uur verlengd tot 18.00 uur.

Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - juni 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 juni 2013 Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - juni 2013 - 2013Z12343

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 24-25 juni 2013 op 19 juni 2013.

Verzoek van het lid Lodders, mede namens het lid Dekken, om een bijzondere procedure ter behandeling van de kabinetsreactie inzake omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 juni 2013 Kabinetsstandpunt inzake omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte - 2013Z12252

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 17 juni 2013 Verzoek van het lid Lodders, mede namens het lid Dekken, om een bijzondere procedure ter behandeling van de kabinetsreactie inzake omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte - 2013Z12294

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van het lid Geurts de inbreng schriftelijk overleg Opheffing van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) op 18 juni 2013 om 14.00 uur op te schorten. En een nieuwe datum vast te stellen als het kabinet heeft geantwoord op de brief van de Eerste Kamer m.b.t. het voornemen tot opheffing PBO.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juni 2013 Voortgangsbrief over opheffing van de PBO - 2013Z12327

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Opheffing van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op 18 juni 2013 om 16.00 uur.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 13 juni 2013 Verzoek van het lid Geurts de inbreng schriftelijk overleg Opheffing van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) op 18 juni 2013 om 14.00 uur op te schorten en een nieuwe datum vast te stellen als het kabinet heeft geantwoord op de brief van de Eerste Kamer m.b.t. het voornemen tot opheffing PBO. - 2013Z12119

Besluit: De inbrengtermijn voor het schriftelijk overleg wordt verplaatst van 18 juni 2013 14.00 uur naar 16.00 uur.
Besluit: Zodra de beantwoording van het schriftelijk overleg door de Kamer is ontvangen, zal dit overleg nog voor het zomerreces plenair middels een VSO worden afgerond.

Besloten gesprek met de SER over het energieakkoord

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 13 juni 2013 Datumvoorstel SER t.b.v. gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken - 2013Z12304

Besluit: Op 27 juni 2013 zal van 9.30 tot 11.00 uur een besloten gesprek worden gehouden met de Voorzitter van de SER, evenals met de diverse tafelvoorzitters, over de voortgang van het SER energieakkoord.