Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 15 oktober 2013

Gepubliceerd: 16 oktober 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2013A0276211
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0eff28fb-c5e6-49ca-b61d-4834e2518950&title=Besluitenlijst%20pv%20EZ%20op%2015%20oktober%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 28625, 33643, 30862, 27858, 28286, 29683, 30825, 33669, 33669, 31532, 33656, 21501, 33041, 32440, 32637, 33613, 33746, 28753, 32637, 32637, 32849, 30196, 21501

Inhoud


Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris te vragen om een afschrift van het antwoord op de brief van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee over vergunningen voor de pulsvisserij.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 16 oktober 2013. Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris om een reactie te vragen op de brief van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee over vergunningen voor de pulsvisserij. - 2013Z19868

Besluit: Het verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris te vragen om een afschrift van het antwoord op de brief van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee over vergunningen voor de pulsvisserij wordt gehonoreerd.Ad-hocbesluitvorming

Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris van EZ te verzoeken om een brief over de uitkomsten werkbezoek Rusland.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 16 oktober 2013. Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris van EZ te verzoeken om een brief over de uitkomsten van haar werkbezoek aan Rusland tijdig te ontvangen voor het AO Landbouw- en Visserijraad op 13 november 2013. - 2013Z19867

Besluit: Het verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris van EZ te verzoeken om een brief over de uitkomsten van haar werkbezoek aan Rusland tijdig te ontvangen voor het AO Landbouw- en Visserijraad op 13 november 2013 wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Heerema betreffende AO's met gelijksoortige onderwerpen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. Heerema (VVD) - 16 oktober 2013. Verzoek van het lid Heerema om in het vervolg algemeen overleggen die raakvlakken met elkaar hebben samen te voegen tot één (verzamel)overleg. - 2013Z19866

Besluit: De commissie neemt de suggestie van het lid Heerema over om, daar waar mogelijk, algemeen overleggen waarvan de onderwerpen een aanzienlijke mate van inhoudelijke samenhang hebben, samen te voegen tot één (verzamel) algemeen overleg zodat de betreffende onderwerpen gelijktijdig en in samenhang aan de orde kunnen komen.
Noot: Zie agendapunt 46.

Verzoek van het lid Lodders tot het plannen van een algemeen overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 16 oktober 2013. Verzoek van het lid Lodders tot het plannen van een algemeen overleg Nationale implementatie GLB - 2013Z19864

Besluit: Het verzoek van het lid Lodders tot het houden van een algemeen overleg Nationale implementatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) medio december 2013 wordt gehonoreerd.

Voorstel van het lid Lodders om een werkbezoek te brengen aan de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie), de FNRS (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra) en de Sectorraad Paarden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 16 oktober 2013. Voorstel van het lid Lodders om een werkbezoek te brengen aan de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie), de FNRS (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra) en de Sectorraad Paarden. - 2013Z19848

Besluit: Er wordt schriftelijk geïnventariseerd of er voldoende belangstelling is voor een werkbezoek begin 2014 aan de KNHS, FNRS en de Sectorraad Paarden waarbij tevens suggesties ter aanvulling op dit werkbezoek gedaan kunnen worden.
Noot: Een binnenlands werkbezoek kan doorgang vinden indien zich minimaal vijf leden aanmelden.

Verzoek van het lid Geurts om een stand van zakenbrief betreffende het veldonderzoek naar ammoniakemissie en -depositie (Kamerstuk 33037 nrs. 65 en 72).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 15 oktober 2013. Verzoek van het lid Geurts om een stand van zakenbrief betreffende het veldonderzoek naar ammoniakemissie en -depositie (Kamerstuk 33037 nrs. 65 en 72). - 2013Z19805

Besluit: Het verzoek de staatssecretaris van EZ te vragen om een stand van zakenbrief betreffende de invulling van het veldonderzoek naar ammoniakemissie en -depositie wordt gehonoreerd. Zij wordt verzocht in de brief in te gaan op de vraag welke onderzoeken gaan plaatsvinden, welke onderzoeksinstituten daarbij zijn betrokken en wat het tijdpad is.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 17 oktober 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 oktober 2013. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 17 oktober 2013 - 21501-32-747

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 16 oktober 2013 van 11.30-14.00 uur.

Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Landbouwbeleid juli t/m september 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 oktober 2013. Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Landbouwbeleid juli t/m september 2013 - 28625-165

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 16 oktober 2013 van 11.30-14.00 uur.

Reactie op brief Bionext

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 september 2013. Reactie op brief Bionext - 33643-78

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 16 oktober 2013 van 11.30-14.00 uur.

Voortgang van het rapporteurschap inzake Plant- en diergezondheidspakket.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 9 oktober 2013. EU-stafnotitie - Verlenging rapporteurschap Plant- en Diergezondheidspakket - 2013Z19301

Besluit: Het rapporteurschap op het Plant- en diergezondheidspakket wordt verlengd.
Besluit: Het mandaat en de termijn waarvoor dit mandaat geldt, zoals in de EU-stafnotitie beschreven, wordt vastgesteld.
Besluit: Schriftelijk wordt geïnventariseerd welke leden zich beschikbaar stellen voor het rapporteurschap. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de volgende procedurevergadering.

Opslibbing na ontpoldering van de Hedwigepolder

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 oktober 2013. Opslibbing na ontpoldering van de Hedwigepolder - 30862-94

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling EZ 2014, onderdeel Landbouw en Natuur.VisserijGeen agendapuntenOverig Landbouw en Natuur

EU beslissing t.a.v. fipronil en herbeoordeling acetamiprid en thiacloprid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 oktober 2013. EU beslissing t.a.v. fipronil en herbeoordeling acetamiprid en thiacloprid - 27858-216

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 18 december 2013 van 18.00 tot 21.00 uur.

Beleidsbrief Dierenwelzijn

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 9 oktober 2013. Dierenwelzijn - 2013Z19278

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 oktober 2013. Beleidsbrief Dierenwelzijn - 28286-651

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Dierenwelzijn op maandag 2 december 2013 dat met anderhalf uur verlengd wordt van 10.00 tot 17.30 uur.

Stand van zaken over draaiboeken voor mond- en klauwzeer, klassieke varkenspest en aviaire influenza

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 oktober 2013. Stand van zaken over draaiboeken voor mond- en klauwzeer, klassieke varkenspest en aviaire influenza - 29683-170

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 14 november 2013 van 10.00 tot 13.00 uur.7

Uitstel kabinetsreactie over de BOR- notitie ‘Het meten van grondwaterstanden”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 oktober 2013. Uitstel kabinetsreactie over de BOR- notitie ‘Het meten van grondwaterstanden” - 30825-198

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 oktober 2013. Nota van wijziging - 33669-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33669-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 oktober 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33669-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33669-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 juni 2013. Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) - 33669

Besluit: Aanmelden voor spoedige plenaire behandeling.

Aanbieding rapporten ‘Innovatie in de levensmiddelenindustrie, een internationale benchmarkstudie’ en ‘Innovatie in de Nederlandse levensmiddelenindustrie, de rol van het MKB’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 september 2013. Aanbieding rapporten ‘Innovatie in de levensmiddelenindustrie, een internationale benchmarkstudie’ en ‘Innovatie in de Nederlandse levensmiddelenindustrie, de rol van het MKB’ - 31532-119

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel op 31 oktober 2013 van 14.00 tot 17.00 uur.

Uitnodiging presentatie van het Rli-advies over innovatie en verduurzaming van de Nederlandse landbouw in relatie tot het GLB.

Zaak: Brief derden - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) te Den Haag -

Besluit: Schriftelijk inventariseren of voldoende leden (minimaal vijf leden) belangstelling hebben. Indien dit het geval is, zal de presentatie op 29 oktober 2013 van 16.00-17.00 uur georganiseerd worden.Landbouw/Dierhouderij

Uitnodiging Stichting Urgenda voor Lupine-lounge d.d. 10 oktober 2013.

Zaak: Brief derden - Stichting Urgenda te Amsterdam - 30 september 2013. Uitnodiging Stichting Urgenda voor Lupine-lounge d.d. 10 oktober 2013 - 2013Z18843

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Brief van de Voorzitter aan commissievoorzitters over de ambassadeursconferentie op 16 januari 2013.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 11 oktober 2013. Commissiebijeenkomsten met ambassadeurs op 16 januari 2014 - 2013Z19582

Besluit: Via een e-mailprocedure zal worden geinventariseerd welke leden aan een bijeenkomst met ambassadeurs deelnemen (minimum van 5 leden) en welke specifieke onderwerpen zij willen bespreken.

Planning algemeen overleggen en schriftelijk overleggen EU-Raden eerste semester 2014

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 10 oktober 2013. Overzicht planning algemeen overleggen en schriftelijk overleggen EU-Raden eerste semester 2014 - 2013Z19478

Besluit: De commissie stemt in met de data voor algemeen en schriftelijk overleggen ter voorbereiding op de EU-raden in het eerste semester 2014 zoals opgenomen in het overzicht.

Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 oktober 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33656-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33656-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2013. Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) - 33656

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk5

Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 2 oktober 2013. Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Economische Zaken - 33750-XIII-5

Besluit: In overleg met de ARK zal worden gezocht naar een mogelijk tijdstip waarop, voorafgaand aan de plenaire begrotingsbehandeling EZ, een toelichting (technische briefing) kan worden gepland. Indien de ARK hiertoe tijdig in de gelegenheid is, zal geïnventariseerd worden welke leden (minimaal vijf leden) aan de technische briefing wensen deel te nemen.

Beantwoording vragen commissie over het Cohesiebeleid 2014-2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 september 2013. Antwoorden op vragen van de commissie over het Cohesiebeleid 2014-2020 - 21501-08-478

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten. De Kamer wordt, met het oog op behandeling van het Cohesiepakket in een nog te bepalen Raad, nader geïnformeerd over de conceptgemeenschappelijke standpunten zodra deze beschikbaar zijn.

Verzoek van het lid Geurts om een overzicht van de wijzigingen en de effecten van het begrotingsakkoord, vóór de begrotingsbehandeling te doen toekomen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 16 oktober 2013. Verzoek van het lid Geurts om een overzicht van de wijzigingen en de effecten van het begrotingsakkoord, vóór de begrotingsbehandeling te doen toekomen. - 2013Z19849

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De minister van Economische Zaken wordt verzocht voor de plenaire begrotingsbehandeling EZ een brief aan de Kamer te sturen inzake de wijzigingen en effecten in de begroting EZ (voor zowel Economie&Innovatie als Landbouw&Natuur) als gevolg van het begrotingsakkoord.Gezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Voorstel van het lid Lucas om een rondetafelgesprek Toegepast onderzoek te organiseren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 9 oktober 2013. Voorstel van het lid Lucas om een rondetafelgesprek Toegepast onderzoek te organiseren. - 2013Z192684

Besluit: Het verzoek tot houden van een rondetafelgesprek over toegepast onderzoek wordt gehonoreerd. T.b.v. besluitvorming over de lijst met genodigden tijdens de volgende procedurevergadering worden de fracties middels een schriftelijke inventarisatie gevraagd suggesties voor genodigden aan te leveren. Het rondetafelgesprek wordt gepland op 13 november a.s. van 14.30-16.00 uur.

Verzoek van het lid Gesthuizen (mede namens fracties VVD, PvdA, CDA en CU) voor een rondetafelgesprek over inkoopmacht (leveranciers & afnemers), te houden in week 46

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 7 oktober 2013. Verzoek van het lid Gesthuizen (mede namens fracties VVD, PvdA, CDA en CU) voor een rondetafelgesprek over inkoopmacht (leveranciers & afnemers), te houden in week 46 - 2013Z19105

Besluit: Het verzoek tot houden van een rondetafelgesprek over inkoopmacht (leveranciers & afnemers) wordt gehonoreerd, met de toevoeging van een derde blok waar genodigden van de eerste twee blokken kunnen reageren op elkaar. T.b.v. besluitvorming over de lijst met genodigden tijdens de volgende procedurevergadering worden de fracties middels een schriftelijke inventarisatie gevraagd suggesties voor genodigden aan te leveren. Het rondetafelgesprek wordt gepland op 14 november a.s. van 15.00-18.00 uur.

Verzoek van het lid Van Tongeren tot een brief van de regering over de opdracht voor het brede onderzoek naar de beste schaliegaslokaties voor het plenaire debat over schaliegas met Minister Kamp.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 5 oktober 2013. Verzoek van het lid Van Tongeren tot een brief van de regering over de opdracht voor het brede onderzoek naar de beste schaliegaslokaties voor het plenaire debat over schaliegas met Minister Kamp. - 2013Z19041

Besluit: Het verzoek om een brief van de regering over de opdracht voor het brede onderzoek naar de beste schaliegaslokaties wordt gehonoreerd.

Wetgevingsrapport - Uitvoeringswet EFRO

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 3 oktober 2013. Wetgevingsrapport - Uitvoeringswet EFRO - 2013Z18898

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng t.b.v. het verslag wetsvoorstel regels omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Uitvoeringswet EFRO) op 10 oktober 2013 om 10.00 uur.Rondvraag Economie en Innovatie

Voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 oktober 2013. Voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda - 33041-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Groene Groei op 9 oktober 2013.

Reactie op het bericht van de schrijfgroep Gids proportionaliteit over de circulaire “Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 oktober 2013. Reactie op het bericht van de schrijfgroep Gids proportionaliteit over de circulaire “Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde” - 32440-863

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen, Regeldruk en MVO op 9 oktober 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-86

Voortgangsrapportage van het bedrijvenbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 oktober 2013. Voortgangsrapportage van het bedrijvenbeleid - 32637-82

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 19 november 2013.

Brief van de Europese Commissie inzake de reactie op het gemotiveerd advies van de Tweede Kamer over het EU-voorstel: Verordening aanlegkosten breedbandnetwerken COM (2013) 147

Zaak: Overig - Organisatie, Europese Commissie - 12 september 2013. Brief van de Europese Commissie inzake de reactie op het gemotiveerd advies van de Tweede Kamer over het EU-voorstel: Verordening aanlegkosten breedbandnetwerken COM (2013) 147 - 33613-5

Besluit: De minister van Economische Zaken verzoeken om tijdig voor het algemeen overleg Telecomraad op 4 december een reactie op de brief van de Europese Commissie aan de Kamer te sturen.

De oprichting van de Nederlandse Investeringsinstelling en andere resultaten uit het overleg van het kabinet met institutionele beleggers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 september 2013. De oprichting van de Nederlandse Investeringsinstelling en andere resultaten uit het overleg van het kabinet met institutionele beleggers - 33746-1

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek van de commissie Wonen en Rijksdienst om de paragraaf over Nationale Hypotheekinstelling uit deze brief over de oprichting van de Nederlandse Investeringsinstelling te agenderen voor het algemeen overleg Financiering woningmarkt dat de commissie Wonen en Rijksdienst heeft d.d. 31 oktober 2013. Voor dat overleg wordt alleen minister Blok uitgenodigd.

Toezeggingen AO DBFMO ten aanzien van de evaluatie N33

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 juli 2013. Toezeggingen AO DBFMO ten aanzien van de evaluatie N33 - 28753-31

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse Investeringsinstelling op 7 november 2013.

Voortgangsrapportage BioBased Economy

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 oktober 2013. Voortgangsrapportage BioBased Economy - 32637-84

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Biobased Economy.

Vervolg situatie Aldel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 oktober 2013. Vervolg situatie Aldel - 32637-83

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie&Innovatie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014, deel Economie en Innovatie (Kamerstuk 33 750 XIII)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 oktober 2013. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014, deel Economie en Innovatie - 33750-XIII-6

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie&Innovatie.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op maandag 11 november 2013 van 18.00 - 23.00 uur.

Resultaten 2012 convenanten Meerjarenafspraken energie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 oktober 2013. Resultaten 2012 convenanten Meerjarenafspraken energie - 33750-XIII-7

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg energie op 11 november 2013.

Winningsplan Havenmond van Frisia Zout B.V. voor zoutwinning onder de Waddenzee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 oktober 2013. Winningsplan Havenmond van Frisia Zout B.V. voor zoutwinning onder de Waddenzee - 32849-19

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Energie van 11 november 2013.

Zienswijze ACM inzake het sluiten van oude kolencentrales

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 oktober 2013. Zienswijze ACM inzake het sluiten van oude kolencentrales - 30196-216

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op maandag 11 november 2013.

Verslag informele energieraad 19-20 september 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 oktober 2013. Aanbieding van het verslag van de informele energieraad gehouden op 19-20 september 2013 - 21501-33-439

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 4 december 2013.

Uitnodiging Universiteit Leiden - Campus Den Haag voor inspirationlab 'Economics and Open Data' d.d. 8 oktober 2013.

Zaak: Brief derden - Universiteit Leiden - Campus Den Haag te Den Haag - 3 oktober 2013. Uitnodiging Universiteit Leiden - Campus Den Haag voor inspirationlab 'Economics and Open Data' d.d. 8 oktober 2013 - 2013Z18784

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.Energie