Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 3 september 2013

Gepubliceerd: 5 september 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2013A0275927
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6c460c93-2f09-449d-8b2e-0af996c9c65d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%203%20september%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33322, 21501, 21501, 33322, 22112, 22112, 21501, 27858, 27858, 26991, 28286, 21501, 21501, 31233, 29664, 29675, 29675, 30862, 28286, 33576, 29659, 28286, 32563, 33037, 33322, 28286, 26991, 28286, 30826, 31389, 22112, 27858, 27858, 31532, 28286, 29683, 28807, 29683, 27622, 28807, 28286, 32336, 33037, 33037, 28286, 30826, 32224, 21501, 32637, 28638, 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 21501, 21501, 26419, 29362, 32852, 32637, 32637, 32637, 24095, 24095, 24095, 24036, 32637, 33622, 33622, 21501, 21501, 21501, 28982, 25422, 25422, 25422, 31410, 32813, 30196, 33529, 33529

Inhoud


Verzoek van het lid Van Dekken om een algemeen overleg over de recent ontvangen brief betreffende toezicht op slachterijen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.R. van Dekken (PvdA) - 3 september 2013. Verzoek van het lid Van Dekken om een algemeen overleg over de recent ontvangen brief betreffende toezicht op slachterijen. - 2013Z16525

Besluit: Aangehouden tot de volgende reguliere procedurevergadering.

Verzoek van het lid Jacobi na het zomerreces een algemeen overleg over Toezicht in de natuur te plannen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 20 juni 2013. Verzoek van het lid Jacobi na het zomerreces een algemeen overleg over Toezicht in de natuur te plannen. - 2013Z12835

Besluit: Er zal na het komend herfstreces een algemeen overleg Toezicht in de natuur gepland worden.

Advies van de Raad van State en het nader rapport ten behoeve van de nota van wijziging betreffende de Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 juli 2013. Nota van wijziging - 33322-14

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het nader verslag over wetsvoorstel tot Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet).
Gerelateerde kamerstukken: 33322-14

Wetgevingsrapport Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (33 656)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 26 juli 2013. Wetgevingsrapport Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (33 656) - 2013Z15462

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng voor het verslag over wetsvoorstel Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (33 656) op 5 september 2013.

Wetgevingsrapport Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (33 669)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 26 juli 2013. Wetgevingsrapport Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (33 669) - 2013Z15450

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng voor het verslag over wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) op 5 september 2013.

Geannoteerde agenda Informele Landbouwraad 9-10 september 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 augustus 2013. Geannoteerde agenda Informele Landbouwraad 9-10 september 2013 - 21501-32-728

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 3 september 2013 ter voorbereiding van de Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 8-10 september 2013.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 15 juli 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 juli 2013. Verslag Landbouw- en Visserijraad 15 juli 2013 - 21501-32-725

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 3 september 2013 ter voorbereiding van de Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 8-10 september 2013.

Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 juli 2013. Nota van wijziging - 33322-14

Besluit: Betrokken bij de inbreng voor het nader verslag op 26 augustus 2013.
Gerelateerde kamerstukken: 33322-14

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 juli 2012. Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) - 33322

Besluit: De inbrengdatum voor het nader verslag is vastgesteld op 26 augustus 2013.
Noot: De inbrengdatum is vastgesteld tijdens de extra procedurevergadering op 4 juli 2013.

Fiche inzake Mededeling vangstmogelijkheden 2014

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 juli 2013. Fiche inzake Mededeling vangstmogelijkheden 2014 - 22112-1654

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 juli 2013 op 9 juli 2013.

Fiche inzake mededeling over EU-optreden in de FAO

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 juli 2013. Fiche inzake mededeling over EU-optreden in de FAO - 22112-1655

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 juli 2013 op 9 juli 2013.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 juli 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 juli 2013. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 juli 2013 - 21501-32-723

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 juli 2013 op 9 juli 2013.

Uitvoering van de motie van het lid Ouwehand over verkoop van neonicotinoïden aan particulieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 juli 2013. Uitvoering van de motie van het lid Ouwehand over verkoop van neonicotinoïden aan particulieren - 27858-212

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg Duurzame gewasbescherming op 1 juli 2013.

Stand van zaken rond de intrekking van de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB-middelen)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 juli 2013. Stand van zaken rond de intrekking van de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB-middelen) - 27858-209

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg Duurzame gewasbescherming op 1 juli 2013.

Aanvullende beoordeling RIVM gezondheidseffecten van het gebruik van neonicotinoïden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 juni 2013. Aanvullende beoordeling RIVM gezondheidseffecten van het gebruik van neonicotinoïden - 26991-362

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg Duurzame gewasbescherming op 1 juli 2013

Juridisch kader beheer en schadebestrijding vossen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juli 2013. Juridisch kader beheer en schadebestrijding vossen - 28286-642

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO Ganzenbeleid op 3 juli 2013.

Russisch invoerverbod ingesteld op aardappelen en plantmateriaal uit de EU

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 juli 2013. Russisch invoerverbod ingesteld op aardappelen en plantmateriaal uit de EU - 21501-32-724

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 8-10 september 2013 op 3 september 2013.

Beantwoording vragen commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 juli 2013. Beantwoording vragen commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2013 - 21501-32-726

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 8-10 september 2013 op 3 september 2013.

EU-stafnotitie: Verslag Interparlementaire Landbouwconferentie te Vilnius d.d. 21 en 22 juli 2013.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 30 augustus 2013. EU-stafnotitie - verslag interparlementaire landbouwconferentie Vilnius d.d. 21 en 22 juli 2013 - 2013Z16268

Besluit: Desgewenst betrekken bij bij het eerstvolgend algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 september 2013.

Brief van het lid Van Veldhoven over intrekking van voorstel van het lid Van der Ham houdende regels over het vrijwillig verschaffen van informatie bij vlees en vleesbereidingen over dierenwelzijn

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 11 juli 2013. Brief van het lid Van Veldhoven over intrekking van voorstel van het lid Van der Ham houdende regels over het vrijwillig verschaffen van informatie bij vlees en vleesbereidingen over dierenwelzijn - 31233-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 31233-4

Stafnotitie Uitvoeringsagenda Natuurlijk kapitaal: behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit te agenderen voor het algemeen overleg The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 29 augustus 2013. Notitie staf commissie - Voorstel om Uitvoeringsagenda Natuurlijk kapitaal: behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit te agenderen voor het algemeen overleg The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) - 2013Z16234

Besluit: Instemmen met het afvoeren van de Uitvoeringsagenda Natuurlijk kapitaal van het algemeen overleg Biodiversiteit en deze toevoegen aan de agenda van het algemeen overleg The Economics of Ecosystems and Biodiversity op 3 oktober 2013 van 15.00-17.00 uur.

Stafnotitie rondetafelgesprek Intensieve veehouderij

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 29 augustus 2013. Notitie staf commissie - Voorstel programma Rondetafelgesprek Intensieve veehouderij - 2013Z16223

Besluit: Er wordt ingestemd met het programmavoorstel en de lijst met genodigden. Aan het blok 'wetenschap' wordt nog één genodigde toegevoegd. Dit blok wordt met 10 minuten verlengd, de blokken 'bedrijfsleven' en 'maatschappelijk organisaties en betrokkenen' worden met 5 minuten ingekort.

Verslag inbreng rapporteur tijdens algemeen overleg Behandelvoorbehoud inzake Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264 op 11 september 2013 van 18.00-19.00 uur.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 2 september 2013. Verslag rapporteur Dikkers inzake EU-voorstel Plant- en diergezondheidspakket - 2013Z16407

Besluit: Via een schriftelijke ronde worden eventuele wijzigingen en toevoegingen m.b.t. de vragen in het verslag geïnventariseerd.Na een akkoord op deze wijzigingen wordt het verslag openbaar gemaakt en betrokken bij het algemeen overleg Behandelvoorbehoud Plant- en diergezondheidspakket op 11 september 2013 van 18.00-19.00 uur.

Reactie op verzoek commissie over toegezegde brieven en visies voor het zomerreces

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 juli 2013. Reactie op verzoek commissie over toegezegde brieven en visies voor het zomerreces - 2013Z14625

Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt dringend verzocht om een nieuwe brief waarin concrete data worden opgenomen waarop de Kamer de toegezegde brieven en visies kan verwachten met het oog op een zorgvuldige planning van algemeen overleggen.

Regievoering IJsselmeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 juli 2013. Regievoering IJsselmeer - 33400-XIII-146

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Visserij.Overig Landbouw en Natuur

Visplanstelsel binnenwateren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 juli 2013. Visplanstelsel binnenwateren - 29664-110

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Visserij.

Antwoorden op de openstaande vragen, gesteld tijdens het AO Visserij over oa de vermeende dubbele boekhouding in de visserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 juli 2013. Antwoorden op de openstaande vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg Visserij over oa de vermeende dubbele boekhouding in de visserij - 29675-160

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Visserij.

Afronding Maatschappelijk Convenant Noordzeevisserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 juli 2013. Afronding van het Maatschappelijk Convenant Noordzeevisserij - 29675-161

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Visserij.21

Beantwoording brieven van Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 augustus 2013. Beantwoording brieven van Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk - 2013Z16139

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natura 2000 inclusief Westerschelde op 19 september 2013 van 14.00 tot 17.00 uur.Visserij

Natuurherstel Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 juli 2013. Natuurherstel Westerschelde - 30862-93

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Subsidieregeling instandhouding monumenten en de natuurorganisaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 juli 2013. Subsidieregeling instandhouding monumenten en de natuurorganisaties - 33400-XIII-147

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting 2014 van het ministerie van EZ, onderdeel Landbouw en Natuur.

Toets criteria over het zenderen van zeehonden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juli 2013. Toets criteria over het zenderen van zeehonden - 28286-643

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biodiversiteit op 3 oktober 2013 van 10.00 tot 14.00 uur.

Natuurtop, 24 uur van de Natuur en natuurvisie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juli 2013. Natuurtop, 24 uur van de Natuur en natuurvisie - 33576-5

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.20

Positie van Staatsbosbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 juli 2013. Positie van Staatsbosbeheer - 29659-119

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Aanbieding beleidskader voor Protocol stranding levende walvisachtigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 juli 2013. Aanbieding beleidskader voor Protocol stranding levende walvisachtigen - 28286-644

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zorg voor niet gehouden dieren op 19 september 2013 van 18.00-21.00 uur.

Destructiecijfers grote grazers Oostvaardersplassen winterseizoen 2012-2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 juli 2013. Destructiecijfers van grote grazers in de Oostvaardersplassen in het winterseizoen van 2012-2013 - 32563-39

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zorg voor niet gehouden dieren op 19 september 2013 van 18.00-21.00 uur.

Kabinetsreactie op het bericht dat Leiden, Alkmaar en Haarlem geen ontheffing krijgen om een pakket maatregelen te nemen tegen de meeuwenoverlast

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 juli 2013. Kabinetsreactie op het bericht dat Leiden, Alkmaar en Haarlem geen ontheffing krijgen om een pakket maatregelen te nemen tegen de meeuwenoverlast - 2013Z15145

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Natuurbeleid.

Verslag schriftelijk overleg over de Resultaten internationale review onderbouwing ammoniakemissie-factoren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juli 2013. Beantwoording vragen commissie over de Resultaten internationale review onderbouwing ammoniakemissie-factoren - 33037-72

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (33 322).19

Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 september 2013. 33322 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht) - 2013Z16433

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 september 2013. 33322 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht) - 2013Z16431

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 juli 2012. Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) - 33322

Besluit: Aanmelden voor spoedige plenaire behandeling.

Informatie over de mogelijkheden om de handhaving rond co-vergisting van dierlijke mest te verbeteren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 augustus 2013. Informatie over de mogelijkheden om de handhaving rond co-vergisting van dierlijke mest te verbeteren - 33322-16

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Gerelateerde kamerstukken: 33322-16

Kabinetsreactie op proef NVWA/VION controle welzijnscomponenten voor de slacht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 augustus 2013. Kabinetsreactie op proef NVWA/VION controle welzijnscomponenten voor de slacht - 28286-647

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg NVWA.

Uitvoering van de motie van Gerven over het gebruik van moderne hulpmiddelen bij controle en over het onderzoek naar het euthanaseren van wrak vee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juli 2013. Uitvoering van de motie van Gerven over het gebruik van moderne hulpmiddelen bij controle en over het onderzoek naar het euthanaseren van wrak vee - 26991-364

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg NVWA.18

Uitvoering van de motie van het lid Ouwehand (33605-XIII, nr. 18) inzake extra stalklimaatcontrole

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 juli 2013. Uitvoering van de motie van het lid Ouwehand inzake extra stalklimaatcontrole - 28286-645

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg NVWA.

Beantwoording vragen commissie betreffende wet verbod op de pelsdierhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 juli 2013. Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken betreffende de wet verbod op de pelsdierhouderij - 30826-33

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg NVWA.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-33

Beantwoording op vragen commissie over ingrepen bij pluimvee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12 augustus 2013. Beantwoording op vragen commissie over ingrepen bij pluimvee - 31389-132

Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht om voor de procedurevergadering op 18 september a.s. een brief naar de Kamer te sturen waarin zij uiteenzet hoe de verdere procedure er uit ziet betreffende dit besluit en wanneer de andere besluiten naar de Kamer gestuurd worden.
Gerelateerde kamerstukken: 31389-13

Fiche inzake verordening financiering pakket gezondere dieren en planten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 juli 2013. Fiche inzake verordening financiering pakket gezondere dieren en planten - 22112-1661

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Behandelvoorbehoud inzake Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264 op 11 september 2013 van 18.00-19.00 uur.

Nadere reactie op de motie van het lid Geurts over een risicoanalyse bij het invoeren van een verbod van alle gewasbeschermingsmiddelen (27858, nr.177)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 juli 2013. Nadere reactie op de motie van het lid Geurts over een risicoanalyse bij het invoeren van een verbod van alle gewasbeschermingsmiddelen (27858, nr.177) - 27858-211

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering van de motie van het lid Ouwehand over verkoop van neonicotinoïden aan particulieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 12 juli 2013. Uitvoering van de motie van het lid Ouwehand over verkoop van neonicotinoïden aan particulieren - 27858-213

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte.
Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht om een brief over de voortgang betreffende de uitvoering van de motie van het lid Ouwehand c.s. (Kamerstuk 21 501-32, nr. 684) betreffende een Europees moratorium op alle toepassingen van neonicotinoiden en fipronil.

Beleidsbrief Duurzame Voedselproductie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 27 juni 2013. Verzoek van het lid Thieme om een RTG Voedsel te organiseren en het AO Voedsel op 4 september 2013 uit te stellen. - 2013Z13560

Besluit: Het verzoek van het lid Thieme om het voeren van een rondetafelgesprek wordt gehonoreerd. Via een schriftelijke procedure zullen suggesties voor genodigden geïnventariseerd worden.
Besluit: Het rondetafelgesprek wordt verdeeld in drie blokken van ieder 60 minuten: bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 juli 2013. Beleidsbrief Duurzame Voedselproductie - 31532-118

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Voedsel.
Noot: De planning van het algemeen overleg hangt samen met de planning van het rondetafelgesprek Voedsel.

Voortgang vaccinatiecampagne Q-koorts

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 augustus 2013. Voortgang vaccinatiecampagne Q-koorts - 28286-648

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik.16

Gebruik van antibiotica in de veehouderij in 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 augustus 2013. Gebruik van antibiotica in de veehouderij in 2012 - 29683-168

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik.

Uitbraak van vogelgriep in Friesland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 augustus 2013. Uitbraak van vogelgriep in Friesland - 28807-160

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik.

Antibiotica in de veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 juli 2013. Antibiotica in de veehouderij - 29683-167

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik.

Stand van zaken rond de afhandeling van de uitbraken van mond- en klauwzeer (MKZ) in Kootwijkerbroek en Kamperveen in 2001

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 juli 2013. Stand van zaken rond de afhandeling van de uitbraken van mond- en klauwzeer (MKZ) in Kootwijkerbroek en Kamperveen in 2001 - 27622-147

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik.

Structurele maatregelen laag pathogeen aviaire influenza (LPAI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 juli 2013. Structurele maatregelen laag pathogeen aviaire influenza (LPAI) - 28807-159

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik.15

Q-koorts herbesmetting Strijbeek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 juli 2013. Q-koorts herbesmetting Strijbeek - 28286-640

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik.

Toezeggingen AO Dierproeven over oa pijnbestrijding bij proefdieren en over het gebruik van primaten bij dierproeven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 juli 2013. Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Dierproeven over oa pijnbestrijding bij proefdieren en over het gebruik van primaten bij dierproeven - 32336-15

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU.

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 2 september 2013. Wetgevingsrapport - Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU (33692) - 2013Z16418

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel 33692.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juli 2013. Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU - 33692

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 18 september 2013 om 13.00 uur.

Reactie op amendement van het lid Van Gerven over onderzoek uit de biologische sector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juli 2013. Reactie op het amendement van het lid Van Gerven over onderzoek uit de biologische sector - 33400-XIII-144

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting 2014 van het ministerie van EZ, onderdeel Landbouw en Natuur.

Uitspraak Raad van State in relatie tot de Programmatische Aanpak Stikstof

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 juli 2013. Uitspraak Raad van State in relatie tot de Programmatische Aanpak Stikstof - 33037-73

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (33 669).14

Aanbieding LEI-rapport over Sociaaleconomische effecten van de PAS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juli 2013. Aanbieding LEI-rapport over Sociaaleconomische effecten van de PAS - 33037-71

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (33 669).

Stand van zaken omtrent het ontwerp-Besluit gezelschapsdieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 juli 2013. Stand van zaken omtrent het ontwerp-Besluit gezelschapsdieren - 28286-641

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Reactie op verzoek commissie betreffende de wet verbod op de pelsdierhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 juli 2013. Reactie op verzoek commissie betreffende de wet verbod op de pelsdierhouderij - 30826-32

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-32

Reactie Heijdra Vleesvee m.b.t. verdere uitwerking van het Ingrepenbesluit i.v.m. de keizersnede bij luxe vleesrunderen en uitnodiging voor bezoek aan modern vleesbedrijf

Zaak: Brief derden - Heijdra Vleesvee te IJsselstein - 12 augustus 2013. Reactie Heijdra Vleesvee m.b.t. verdere uitwerking van het Ingrepenbesluit i.v.m. de keizersnede bij luxe vleesrunderen en uitnodiging voor bezoek aan modern vleesbedrijf - 2013Z15771

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Landbouw/Dierhouderij

Uitnodiging CLM Onderzoek en Advies en Cumela Nederland voor wedstrijddag 'Beste Schoon Water loonwerker van Brabant' d.d. 31 augustus 2013.

Zaak: Brief derden - CLM Onderzoek en Advies te Culemborg - 30 juli 2013. Uitnodiging CLM Onderzoek en Advies en Cumela Nederland voor wedstrijddag 'Beste Schoon Water loonwerker van Brabant' d.d. 31 augustus 2013 - 2013Z16008

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging IVN voor de viering van haar 15e editie d.d. 3 september 2013.

Zaak: Brief derden - Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) te Amsterdam - 8 augustus 2013. Uitnodiging IVN voor de viering van haar 15e editie d.d. 3 september 2013 - 2013Z15704

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging BoerenNatuur, mede namens Agrarische Natuurvereniging Ons Belang, voor werkbezoek over de toekomstige rol agrarische natuurverenigingen in Groningen d.d. 22 augustus 2013.

Zaak: Brief derden - BoerenNatuur te Drachten - 22 augustus 2013. Uitnodiging BoerenNatuur, mede namens Agrarische Natuurvereniging Ons Belang, voor werkbezoek over de toekomstige rol agrarische natuurverenigingen in Groningen d.d. 22 augustus 2013 - 2013Z15637

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Gemeente Grootegast, namens Commissie Landschapselementen Zuidelijk Westerkwartier, voor werkbezoek aan het Zuidelijk Westerkwartier d.d. 2 september 2013.

Zaak: Brief derden - Gemeente Grootegast te Grootegast - 10 juli 2013. Uitnodiging Gemeente Grootegast, namens Commissie Landschapselementen Zuidelijk Westerkwartier, voor werkbezoek aan het Zuidelijk Westerkwartier d.d. 2 september 2013 - 2013Z15219

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Stichting Seed Valley voor symposium 'Seed Valley - vijf jaar en verder' d.d. 1 oktober 2013.

Zaak: Brief derden - Stichting Seed Valley te Enkhuizen - 5 juli 2013. Uitnodiging Stichting Seed Valley voor symposium 'Seed Valley - vijf jaar en verder' d.d. 1 oktober 2013 - 2013Z15155

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Aanbieding rapport 'De macht van het menu' van PBL

Zaak: Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 1 juli 2013. Aanbieding rapport 'De macht van het menu' van PBL - 2013Z14785

Besluit: Het PBL zal worden verzocht een toelichting te geven op het rapport, voorafgaand aan het te plannen algemeen overleg Voedsel.12

Uitnodiging Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs tot voordracht kandidaten t.b.v. Tuinbouw Ondernemersprijs 2014

Zaak: Brief derden - Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs te Poeldijk - 28 juni 2013. Uitnodiging Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs tot voordracht kandidaten t.b.v. Tuinbouw Ondernemersprijs 2014 - 2013Z14599

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 20 juni 2013. Toekomst- en onderzoeksagenda 2014, evaluatie van de uitvoering van de toekomst- en onderzoeksagenda 2011 en de voorgenomen evaluatie van (de werking van) het instrument toekomst- en onderzoeksagenda - 32224-7

Besluit: Ter informatie.LANDBOUW EN NATUUR 16.25 - 17.00Brievenlijst Landbouw en Natuur nrs. 26 t/m 49(zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)Uitnodigingen Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Ziengs: AO Ondernemen en Regeldruk verplaatsen tot na Prinsjesdag

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 4 september 2013. Verzoek van het lid Ziengs: AO Ondernemen en Regeldruk verplaatsen na Prinsjesdag en voor het herfstreces. - 2013Z16561

Besluit: Het verzoek van het lid Ziengs wordt gehonoreerd, het algemeen overleg zal opnieuw worden ingepland na Prinsjesdag.Gezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Aanbieding Geannoteerde Agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen, 22 tot en met 24 juli 2013, Vilnius

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 juli 2013. Aanbieding Geannoteerde Agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen van 22 tot en met 24 juli 2013 te Vilnius - 21501-30-312

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijke overleg over de informele Concurrentieraad d.d. 22-23 juli 2013 op 16 juli 2013.

Werkwijze en het werkprogramma van de uitvoering van de acties uit het Techniekpact

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 augustus 2013. Werkwijze en het werkprogramma van de uitvoering van de acties uit het Techniekpact - 32637-75

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Nationaal Techniekpact 2020 op 5 september a.s. van 12.30-15.30 uur.

Antwoorden op vragen (schriftelijk overleg) Financiering Fraudehelpdesk

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 augustus 2013. Beantwoording op vragen commissie over nadere informatie over medefinanciering van en fraudemeldingen bij de Fraudehelpdesk - 33400-XIII-149

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZ 2014.Overig Economie en InnovatieGeen agendapuntenReeds geagendeerde agendapunten Economie en Innovatie

Aanbieding van het jaarverslag 2012 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 augustus 2013. Aanbieding van het jaarverslag 2012 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek - 33400-XIII-148

Besluit: Agenderen voor het gesprek met het CBS over het Strategisch Meerjarenprogramma 2014-2018. Onder de leden wordt deelname geïnventariseerd voor een gesprek op 8 oktober 2013 van 17.15-18.15 uur.

Reactie op motie Segers c.s. over bij vermoedens van mensenhandel niet inschrijven bij de Kamers van Koophandel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juli 2013. Reactie op motie Segers c.s. over bij vermoedens van mensenhandel niet inschrijven bij de Kamers van Koophandel - 28638-99

Besluit: De commissie voor Veiligheid en Justitie verzoeken de behandeling over te nemen.

Fiche: Verordening verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de MEOP

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 juli 2013. Fiche: Verordening verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de MEOP - 22112-1668

Besluit: De commissie Europese Zaken verzoeken de behandeling over te nemen met het oog op de verdere behandeling van het Europees Semester 2014.

Fiche: Mededeling over follow-up van mkb-raadpleging over EU-regelgeving

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 juli 2013. Fiche: Mededeling over follow-up van mkb-raadpleging over EU-regelgeving - 22112-1667

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg concurrentieraad d.d. 26-27 september 2013 op 24 september a.s. van 17.30 - 19.00.

Fiche: Mededeling actieplan voor een concurrerende en duurzame staalindustrie in Europa

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 juli 2013. Fiche: Mededeling actieplan voor een concurrerende en duurzame staalindustrie in Europa - 22112-1665

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg concurrentieraad d.d. 26-27 september 2013 op 24 september a.s. van 17.30 - 19.00.

Fiche: Richtlijn privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 juli 2013. Fiche: Richtlijn privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht - 22112-1664

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg concurrentieraad d.d. 26-27 september 2013 op 24 september a.s. van 17.30 - 19.00.

Fiche inzake Verordening Copernicus-programma

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 juli 2013. Fiche inzake Verordening Copernicus-programma - 22112-1653

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg concurrentieraad d.d. 26-27 september 2013 op 24 september a.s. van 17.30 - 19.00.

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen 22-24 juli in Vilnius (Litouwen)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 augustus 2013. Aanbieding verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen 22-24 juli in Vilnius (Litouwen) - 21501-30-314

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg concurrentieraad d.d. 26-27 september 2013 op 24 september a.s. van 17.30 - 19.00.

Verslag schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 22 tot en met 24 juli 2013 in Vilnius

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 juli 2013. Beantwoording op vragen commissie over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 22 tot en met 24 juli 2013 in Vilnius - 21501-30-315

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen naar aanleiding van het AO Gastvrijheidseconomie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 juli 2013. Beantwoording vragen naar aanleiding van het AO Gastvrijheidseconomie - 26419-57

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZ 2014.

Rapportage burgerbrieven 2012 van het ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 juli 2013. Rapportage burgerbrieven 2012 van het ministerie van Economische Zaken - 29362-222

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZ 2014.

Voortgangsrapportage Grondstoffennotitie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2013. Voortgangsrapportage Grondstoffennotitie - 32852-15

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Groene groei op 9 oktober van 10.00 - 13.00 uur.

Aanbieding Visie op het toegepaste onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 juli 2013. Aanbieding Visie op het toegepaste onderzoek - 32637-68

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg bedrijfslevenbeleid.7

Aanbieding eindrapport evaluatie Innovatiekrediet & Uitdagerskrediet 2006-2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 augustus 2013. Aanbieding eindrapport evaluatie Innovatiekrediet & Uitdagerskrediet 2006-2011 - 32637-73

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg bedrijfslevenbeleid.

Beleidsbrief Doorbraken met ICT – het benutten van de economische kansen van ICT

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 juli 2013. Beleidsbrief Doorbraken met ICT – het benutten van de economische kansen van ICT - 32637-70

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg ICT.

Gespreksverslag minister EZ met CBP over toestemming bij plaatsen cookies

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 juli 2013. Gesprek met CBP over toestemming bij cookies - 24095-355

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg E-privacyvisie op 10 september 2013 van 17.00 - 20.00 uur.

Tijdschema evaluatie afgelopen veiling en schema komende veiling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 juli 2013. Tijdschema van de evaluatie van de afgelopen veiling en het schema van de komende veiling - 24095-354

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Telecommunicatie.

Uitkomst veiling van de kavels voor commerciële radio A7, B38 en C08

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2013. Uitkomst veiling van de kavels voor commerciële radio A7, B38 en C08 - 24095-352

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Telecommunicatie.

Uitvoering van de motie van de leden Klever en Jan Vos over een publicatieplicht voor benzinepomphouders

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 juli 2013. Uitvoering van de motie van de leden Klever en Jan Vos over een publicatieplicht voor benzinepomphouders - 24036-398

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg marktwerking en mededinging op 18 september a.s. van 14.00 - 16.00 uur.6

Boetebeleid Autoriteit Consument en Markt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 augustus 2013. Boetebeleid Autoriteit Consument en Markt - 2013Z16143

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg marktwerking en mededinging op 18 september a.s. van 14.00 - 16.00 uur.

Afschrift van het antwoord aan de Vereniging Eigen Huis over aanscherping regels met betrekking tot colportage en het Bel-niet-aan-register

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juli 2013. Afschrift van het antwoord aan de Vereniging Eigen Huis over aanscherping regels met betrekking tot colportage en het Bel-niet-aan-register - 2013Z14184

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg marktwerking en mededinging op 18 september a.s. van 14.00 - 16.00 uur.

Masterplan bèta en technologie en het Nationaal Techniekpact 2020

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 juli 2013. Masterplan bèta en technologie en het Nationaal Techniekpact 2020 - 32637-67

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 14 augustus 2013. Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) - 33707

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het initiatiefwetsvoorstel is voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Na ontvangst van dit advies en reactie daarop van de initiatiefnemer zal het voorstel opnieuw worden geagendeerd op de procedurevergadering voor verdere behandeling.

Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 augustus 2013. Nota van wijziging - 33622-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.5
Gerelateerde kamerstukken: 33622-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 augustus 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33622-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33622-7

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 april 2013. Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht - 33622

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Cohesiebeleid 2014-2020: voorbereiding in Nederland voor EFRO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 juli 2013. Voorbereiding Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020 - 21501-08-472

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 18 september 2013 om 14.00 uur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 juni 2013. Voortgang van de onderhandelingen betreffende het Cohesiebeleid 2014-2020 - 21501-08-470

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 18 september 2013 om 14.00 uur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 mei 2013. Cohesiebeleid 2014-2020: voorbereiding in Nederland voor EFRO - 21501-08-461

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 18 september 2013 om 14.00 uur.

Toezending van het verslag over het jaar 2012 van Staatstoezicht op de Mijnen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juli 2013. Toezending van het verslag over het jaar 2012 van Staatstoezicht op de Mijnen - 33400-XIII-145

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZ 2014.4

Verzoek van het lid Jan Vos m.b.t. onderzoek schaliegas

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 30 augustus 2013. Voorstel van het lid Jan Vos voor een hoorzitting schaliegas - 2013Z16320

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van het lid Jan Vos om een hoorzitting Schaliegas te organiseren op donderdag 19 september. Aan de drie blokken (onderzoekbureaus, wetenschappers, juristen) wordt een blok belangenbehartigers toegevoegd. Per genodigde wordt tien minuten gereserveerd.

Onderzoeksresultaten Schaliegas en verdere voortgang

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 augustus 2013. Onderzoeksresultaten Schaliegas en verdere voortgang - 28982-132

Besluit: De commissie zal een hoorzitting Schaliegas organiseren, zie daarvoor ook het volgende agendapunt.
Noot: Zie ook agendapunt 50 met het overzicht (30-leden)debatten: Debat over winning van Schaliegas (lid van Tongeren) met de minister EZ.

Aanbieding van het Besluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 augustus 2013. Aanbieding van het Besluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom - 25422-106

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Informatie over de hoofdlijnen van het nationale programma voor radioactief afval en verbruikte splijtstof

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 augustus 2013. Informatie over de hoofdlijnen van het nationale programma voor radioactief afval en verbruikte splijtstof - 25422-105

Besluit: Agenderen voor een tzt te houden verzamel algemeen overleg energie.

Aanbieding rapport voor de 6e toetsingsconferentie Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 juli 2013. Aanbieding rapport voor de 6e toetsingsconferentie Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid - 25422-104

Besluit: Agenderen voor een tzt te houden verzamel algemeen overleg energie.3

Evaluatie van het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 juli 2013. Evaluatie van het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) - 31410-19

Besluit: Agenderen voor eeen tzt te houden verzamel algemeen overleg energie.

Toelichting energieprijzen n.a.v. debat Energiewende

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juli 2013. Toelichting energieprijzen n.a.v. debat Energiewende - 32813-54

Besluit: Agenderen voor een tzt te plannen verzamel algemeen overleg energie.

Voortgang van de besprekingen inzake het Energieakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 juli 2013. Voortgang van de besprekingen inzake het Energieakkoord - 30196-200

Besluit: Zo snel als mogelijk na ontvangst van het energieakkoord zal deze worden geagendeerd voor een extra procedurevergadering.

Aanbieding onderzoeksresultaten inzake gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 augustus 2013. Aanbieding onderzoeksresultaten inzake gaswinning Groningen - 33529-23

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Voortgang onderzoeken inzake gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juli 2013. Voortgang onderzoeken inzake gaswinning Groningen - 33529-22

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Uitnodiging m.b.t. High-Level Parliamentary Seminar d.d. 2 oktober 2013.

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken - Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de OESO te Parijs - 19 augustus 2013. Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken - Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de OESO voor het OESO High-Level Parliamentary Seminar d.d. 2 oktober 2013 - 2013Z16202

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.2

Gesprek met Monitoring Commissie Corporate Governance Code over het geven van toelichting op monitoring rapport 2011 en 2012.

Zaak: Brief derden - Ministerie van Economische Zaken te Den Haag - 19 augustus 2013. Gesprek met Monitoring Commissie Corporate Governance Code over het geven van toelichting op monitoring rapport 2011 en 2012 - 2013Z16002

Besluit: De commissie gaat in op het aanbod van de monitoring commissie om een toelichting te geven. Onder de leden zal deelname aan een gesprek, te plannen voor het algemeen overleg op 30 oktober a.s. over dit onderwerp, worden geïnventariseerd.

Aanbieding 'Staalagenda' van Tata Steel en verzoek om gesprek

Zaak: Brief derden - Tata Steel Nederland BV te IJmuiden - 1 augustus 2013. Aanbieding 'Staalagenda' van Tata Steel en verzoek om gesprek - 2013Z15622

Besluit: Reactie aan de minister van Economische Zaken vragen.
Besluit: Onder de leden wordt deelname aan een gesprek op 18 september 2013 van 17.00-18.00 geïnventariseerd.

Uitnodiging VVV Nederland voor in ontvangstneming onderzoeksrapport ‘Meest Gastvrije Stad 2013’ d.d. 9 oktober 2013.

Zaak: Brief derden - VVV Nederland te - 20 augustus 2013. Uitnodiging VVV Nederland voor in ontvangstneming onderzoeksrapport ‘Meest Gastvrije Stad 2013’ d.d. 9 oktober 2013 - 2013Z15970

Besluit: De (onder-)voorzitter zijn niet in de gelegenheid het rapport in ontvangst te nemen. Het bijwonen van de bijeenkomst wordt overgelaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging APCEO voor derde 'Global Economic Leaders Summit (GELS 2013)' en tweede 'International Culture Industry Summit (ICIS 2013)' d.d. 4 t/m 8 september 2013.

Zaak: Brief derden - Asia-Pacific CEO Association (APCEO) te Chaoyang District - 24 juli 2013. Uitnodiging APCEO voor derde 'Global Economic Leaders Summit (GELS 2013)' en tweede 'International Culture Industry Summit (ICIS 2013)' d.d. 4 t/m 8 september 2013 - 2013Z15413

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Houthoff Buruma NV voor 11e editie van congres Ontwikkelingen Mededingingsrecht d.d. 10 oktober 2013.

Zaak: Brief derden - Houthoff Buruma NV te Amsterdam - 2 juli 2013. Uitnodiging Houthoff Buruma NV voor 11e editie van congres Ontwikkelingen Mededingingsrecht d.d. 10 oktober 2013 - 2013Z13931

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.