Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 13 juni 2013

Gepubliceerd: 13 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2013A02737
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=df6b87c6-06b0-43ba-88cf-eef830523c11&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20Financi%C3%ABn%20-%2013%20juni%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel hoorzitting belastingontwijking

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 12 juni 2013 Voorstel hoorzitting belastingontwijking - 2013Z12001

Besluit: Besloten wordt tot een hoorzitting na het zomerreces. Enkele leden overleggen nog over de uit te nodigen personen en/of organisaties; hun gezamenlijk voorstel wordt geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.

Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (aanpassing Witteveenkader)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 7 juni 2013 Aanvulling op de voorgestelde aanpassing van het Witteveenkader - 2013Z11650

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 juni 2013 Brief van de Autoriteit Financiële Markten inzake de actuariële berekening bij de aanpassing van het Witteveenkader - 2013Z11649

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 april 2013 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) - 33610

Besluit: De commissie heeft vernomen dat donderdag 13 juni of vrijdag 14 juni het kabinet een nota van wijziging aan de Kamer zal sturen over het wetsvoorstel. De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht de nota van wijziging zo spoedig mogelijk aan de Kamer toe te sturen. De commissie zou graag willen dat over de nota van wijziging advies wordt gevraagd aan de Raad van State. De commissie houdt echter ook vast aan afhandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer vóór het zomerreces. De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht de Kamer z.s.m. te informeren of hij bereid is de Raad van State advies te vragen en over het daaraan verbonden tijdpad.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht de Kamer op korte termijn te informeren, b.v. in de toelichting op de nog te ontvangen nota van wijziging, over het oordeel van de toezichthouders AFM en DNB over de gevolgen van de nota van wijziging voor hun werkzaamheden.
Besluit: De commissie besluit tot het uitbrengen van een nader verslag n.a.v. de nog te ontvangen nota van wijziging. De inbrengdatum voor het nader verslag wordt vastgesteld op dinsdag 18 juni 2013 te 15.00 uur.
Besluit: Het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel dat is gepland op maandag 17 juni wordt verplaatst naar maandag 24 juni (van 16.00 - 23.00 uur), met een