Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 13 juni 2013

Gepubliceerd: 13 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2013A02641
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=415b7b5e-fc34-40a5-a4b7-b7479cbd5bba&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2013%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33321, 32733, 32733, 33279, 21501, 27830

Inhoud


Nadere informatie NH90

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 13 juni 2013

Besluit: De minister van Defensie verzoeken om naar aanleiding van de technische briefing over dit onderwerp van 12 juni jl. schriftelijk te reageren op een aantal vragen.

Voorstel van het lid Gunal-Gezer voor rondetafelgesprek VPD Geweldsmonopolie bij de overheid

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Günal-Gezer (PvdA) - 12 juni 2013 Voorstel van het lid Gunal-Gezer voor rondetafelgesprek VPD Geweldsmonopolie bij de overheid - 2013Z11984

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren vóór het algemeen overleg Vessel Protection Detachments op 4 juli 2013 (woensdag 26 juni 2013).
Besluit: Leden kunnen uiterlijk maandag 17 juni 2013 12.00 uur nog aanvullende genodigden voor het rondetafelgesprek aandragen.

Analyse autopsierapporten treinkaping bij De Punt

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. van Bommel (SP) - 5 juni 2013 Analyse autopsierapporten treinkaping bij De Punt - 2013Z11298

Besluit: De minister van Defensie en de minister van Veiligheid en Justitie verzoeken een reactie op de analyse van de autopsierapporten en de naar aanleiding daarvan getrokken conclusies in het onlangs verschenen onderzoek van journalist Beckers over de treinkaping bij De Punt aan de Kamer te doen toekomen. De minister daarbij verzoeken ook in te gaan op het in de analyse vermelde bronmateriaal.

Nog te plannen algemeen overleg Digitale oorlogvoering

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 17 juli 2012 Lijst van vragen en antwoorden over het gezamenlijk advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken over digitale oorlogvoering - 33000-X-99

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Digitale oorlogvoering, na het werkbezoek aan de Verenigde Staten in het herfstreces.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 6 april 2012 Kabinetsreactie inzake het gezamenlijk advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over digitale oorlogvoering - 33000-X-79

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Digitale oorlogvoering, na het werkbezoek aan de Verenigde Staten in het herfstreces.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 7 februari 2012 Advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over digitale oorlogvoering - 33000-X-68

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Digitale oorlogvoering, na het werkbezoek aan de Verenigde Staten in het herfstreces.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 27 juni 2012 Defensie strategie voor het opereren in het digitale domein - 33321-1

Besluit: De minister van Defensie verzoeken om voorafgaand aan het werkbezoek aan de Verenigde Staten een stand van zaken brief over de Defensie Cyber Strategie aan de Kamer te doen toekomen, waarbij ook een geactualiseerde reactie wordt gegeven op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (zie
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Digitale oorlogvoering, na het werkbezoek aan de Verenigde Staten in het herfstreces.

Vooraankondiging Koninklijke Marine voor speciale VIP-vaardag CZSK (Marinedagen) d.d. 21 juni 2013

Zaak: Brief derden - Koninklijke Marine te Den Helder - 23 mei 2013 Vooraankondiging Koninklijke Marine voor speciale VIP-vaardag CZSK (Marinedagen) d.d. 21 juni 2013 - 2013Z11101

Besluit: Werkbezoek is gepland. De leden Ten Broeke, Dijkgraaf, Eijsink, Günal-Gezer, Vuijk en Berckmoes-Duindam en medewerker Lemmens (PvdA) hebben zich opgegeven.

Aanbieding jaarverslag 2012 van Kadaster en tevens uitnodiging voor werkbezoek over samenwerking met ministerie van Defensie

Zaak: Brief derden - Kadaster te Apeldoorn - 24 mei 2013 Aanbieding jaarverslag 2012 van Kadaster en tevens uitnodiging voor werkbezoek over samenwerking met ministerie van Defensie - 2013Z11093

Besluit: Eventueel werkbezoek wordt overgelaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Het jaarverslag van Kadaster wordt door de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu in behandeling genomen.

Uitnodiging CLSK voor het bijwonen van de Luchtmachtdagen d.d. 15 juni 2013

Zaak: Brief derden - Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) te Utrecht - 27 mei 2013 Uitnodiging CLSK voor het bijwonen van de Luchtmachtdagen d.d. 15 juni 2013 - 2013Z10407

Besluit: Werkbezoek is gepland. De leden Vuijk, De Roon, Dijkgraaf, Eijsink en Günal-Gezer en medewerkers Zeilstra (VVD) en Lemmens (PvdA) hebben zich opgegeven.

Uitnodiging diner Clingendael voorafgaand seminar 'International trends regarding the use of private security companies for protection against maritime piracy' d.d. 30 mei 2013

Zaak: Brief derden - Clingendael te Den Haag - 27 mei 2013 Uitnodiging diner Clingendael voorafgaand seminar 'International trends regarding the use of private security companies for protection against maritime piracy' d.d. 30 mei 2013 - 2013Z10466

Besluit: Seminar en diner hebben reeds plaatsgevonden. Diner is niet aan deelgenomen. Leden zijn individueel uitgenodigd geweest voor het Seminar.

Programma KMar voor werkbezoek "Bewaken & Beveiligen" d.d. 10 juni 2013

Zaak: Brief derden - Koninklijke Marechaussee (KMar) te Den Haag - 15 mei 2013 Programma KMar voor werkbezoek "Bewaken & Beveiligen" d.d. 10 juni 2013 - 2013Z10530

Besluit: Werkbezoek reeds afgelegd.

Aanbieding BOR-notitie: Verantwoordingsstukken 2012 Defensie

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 10 juni 2013 Aanbieding BOR-notitie: Verantwoordingsstukken 2012 Defensie - 2013Z11797

Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag Defensie, Rapport AR bij jaarverslag en Slotwet d.d. 19 juni 2013.

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Defensie 2012 (Kamerstuk 33605-X, nr. 2).

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 10 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Defensie 2012 - 33605-X-8

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag Defensie, Rapport AR bij jaarverslag en Slotwet d.d. 19 juni 2013.

Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, I. Dekker - 6 juni 2013 Behandeling van het beleidsterrein Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s) in diverse commissies - 2013Z11491

Besluit: Instemmen met de behandeling van het onderwerp UAV's/drones in de betrokken commissies Defensie, Buitenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie, conform de verantwoordelijkheidsverdeling in het kabinet. Voornamelijk het onderscheid tussen civiele en militiare inzet van de UAV's is hierbij van belang. Verder besluit de commissie om de commissies Buitenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie te verzoeken bij alle activiteiten aangaande dit onderwerp elkaar als volgcommissie uit te nodigen.
Noot: Eerder heeft de commissie besloten dat na de ontvangst van de DMP-B brief over het project MALE UAV een algemeen overleg UAV's wordt gepland, voorafgegaan door een technische briefing over dit onderwerp.

EU-stafnotitie - Afspraken en actiepunten naar aanleiding van het EU-werkbezoek op 2 en 3 juni 2013

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.T.A. van Haaster - 10 juni 2013 EU-stafnotitie - Afspraken en actiepunten naar aanleiding van het EU-werkbezoek op 2 en 3 juni 2013 - 2013Z11711

Besluit: Naar aanleiding van de voorstellen uit de notitie wordt een aantal besluiten genomen. Zie hieronder:
Besluit: Een gesprek organiseren in de Tweede Kamer met de Belgische federale commissie voor Landsverdediging (vóór het algemeen overleg Formele Defensieraad d.d. 13 november 2013).
Besluit: Voorafgaand aan het gesprek met de Belgische federale commissie voor Landsverdediging gezamelijk een technische briefing (door in ieder geval het Nederlandse ministerie van Defensie en indien mogelijk het Belgische) plannen over de reeds bestaande samenwerkingsprojecten tussen België en Nederland op het terrein van Defensie en de besluitvormingsprocedures ten aanzien van de uitzending van militaire eenheden in beide landen (in Nederland: artikel 100-procedure).
Besluit: Zie agendapunt 15 voor wat betreft de activiteiten ten aanzien van de defensiesamenwerking Nederland - Duitsland
Besluit: Een gesprek organiseren met de Defensiecommissie van het Luxemburgse parlement, hetzij via videoconferentie, hetzij via een fysieke ontmoeting (indien mogelijk), vóór het AO Formele Defensieraad op 13 november 2013.
Besluit: Afhankelijk van de ervaringen met de bijeenkomsten met de Duitse en Belgische collega's bezien of voorafgaand aan het gesprek met de Defensiecommissie van het Luxemburgse parlement gezamelijk een technische briefing (door het ministerie van Defensie) gepland wordt over de reeds bestaande samenwerkingsprojecten tussen Luxemburg en Nederland op het terrein van Defensie en de besluitvormingsprocedures ten aanzien van de uitzending van militaire eenheden in beide landen (in Nederland: artikel 100-procedure).
Besluit: Het algemeen overleg Informele Defensieraad d.d. 3 september 2013 wordt dus nog voor het zomerreces voorafgegaan door een algemeen overleg Europese defensiesamenwerking. Op het AO over de informele raad worden de volgende stukken geagendeerd: a. Het verslag van de Formele Defensieraad d.d. 22-23 april 2013; b. De nog te ontvangen geannoteerde agenda Informele Defensieraad; c. De nog te verschijnen Commissiemededeling inzake de Europese defensiemarkt en –industrie.
Besluit: De minister van Defensie verzoeken om ten behoeve van AO Informele Defensieraad d.d. 3 september in de geannoteerde agenda in te gaan op de actuele discussiepunten, de kabinetsinzet dienaangaande en het Europese krachtenveld en op de kabinetspositie inzake de Commissiemededeling over de Europese defensiemarkt en –industrie. Ook wordt de minister verzocht om het interimrapport van Hoge Vertegenwoordiger Asthon direct na het verschijnen aan de Kamer te zenden, de kabinetsreactie daarop met de geannoteerde agenda en eventuele andere relevante bespreekstukken als bijlage bij de geannoteerde agenda mee te sturen (indien nodig onder vertrouwelijke terinzagelegging).
Besluit: Voor het algemeen overleg Formele Defensieraad d.d. 13 november 2013 de volgende stukken agenderen: a. Het verslag van de Informele Defensieraad d.d. 5-6 september 2013; b. De nog te ontvangen geannoteerde agenda Formele Defensieraad; c. Eventuele relevante agendapunten en stukken n.a.v. de briefings en bilaterale gesprekken over Europese defensiesamenwerking (nader te bepalen).
Besluit: De minister van Defensie verzoeken om ten behoeve van het AO Formele Defensieraad in november in de geannoteerde agenda in te gaan op de actuele discussiepunten, de kabinetsinzet dienaangaande en het Europese krachtenveld. Daarnaast de minister verzoeken om en het eindrapport van Hoge Vertegenwoordiger Asthon direct na het verschijnen aan de Kamer te zenden, de kabinetsreactie daarop met de geannoteerde agenda en eventuele andere relevante bespreekstukken als bijlage bij de geannoteerde agenda mee te sturen (indien nodig onder vertrouwelijke terinzagelegging).
Besluit: Het kabinet verzoeken om ten behoeve van het plenaire debat Europese Raad d.d. 19-20 december 2013 het eindrapport van Voorzitter Van Rompuy direct na het verschijnen aan de Kamer te zenden, de kabinetsreactie daarop met de geannoteerde agenda en eventuele andere relevante bespreekstukken als bijlage bij de geannoteerde agenda mee te sturen (indien nodig onder vertrouwelijke terinzagelegging).
Besluit: De heer Michel Barnier, Eurocommissaris voor Interne Markt, ruim vóór het algemeen overleg Formele Defensieraad d.d. 13 november 2013 uitnodigen voor een gesprek in de Tweede Kamer over de Commissiemededeling inzake de Europese defensiemarkt en –industrie (wordt uiterlijk in juli 2013 verwacht).
Besluit: De heer Rini Goos, plaatsvervangend hoofd van het Europees Defensieagentschap (EDA), ruim vóór het debat over formele Defensieraad uit te nodigen voor een gesprek over de lijst van samenwerkingsprojecten en bi- en multilaterale initiatieven die mede dankzij de EDA tot stand zijn gekomen.
Besluit: Verzoek aan de EU-adviseur om in samenwerking met het BOR een stafnotitie op te stellen ten behoeve van de diverse activiteiten.
Noot: Ter voorbereiding op dit gesprek zullen de woordvoerders nog kort bij elkaar komen op een nog nader te bepalen moment.

Vastgoed Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 juni 2013 Planning algemeen overleg Vastgoed Defensie - 2013Z12040

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vastgoed d.d. 11 september 2013. Voor dit algemeen overleg ontvangt de Kamer nog een brief over fase 3 van het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie
Besluit: De minister verzoeken om een reactie op het artikel in de PZC van 12 juni 2013 over de kostenontwikkeling voor de Marinekazerne Zeeland, mede gezien het feit dat de Kamer pas voor het eind van het jaar wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het Public Private Comparator onderzoek door de Rijksgebouwendienst.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 mei 2013 Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie fase 2b - 32733-128

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vastgoed d.d. 11 september 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 15 mei 2013 Eerste halfjaarrapportage over het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie (HVD) - 32733-129

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vastgoed d.d. 11 september 2013.

Declaration of Intent inzake de intensivering van de defensiesamenwerking tussen Nederland en Duitsland

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 mei 2013 Declaration of Intent inzake de intensivering van de defensiesamenwerking tussen Nederland en Duitsland - 33279-6

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Europese Defensiesamenwerking voor het zomerreces.
Besluit: Agenderen voor gesprek met de collega's van de Defensiecommissie van de Duitse Bondsdag voor het algemeen overleg Europese Defensiesamenwerking (waarschijnlijk via video-conferencing; voertaal Engels).
Besluit: Technische briefing organiseren met ambtenaren van het Ministerie van Defensie over de samenwerking tussen Nederland en Duitsland, te houden vóór het gesprek met de collega's van Defensiecommissie van de Duitse Bondsdag.
Noot: Ook de brief met de reactie op de aanbevelingen van de AIV over Europese defensiesamenwerking (Kamerstuk 33279, nr. 5) is voor dit algemeen overleg geagendeerd.

Verslag EU-Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 22 en 23 april 2013

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 mei 2013 Verslag EU-Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 22 en 23 april 2013 - 21501-28-100

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Informele Defensieraad d.d. 3 september 2013. Het algemeen overleg wordt met een uur verlengd.

Defensiebrede vervanging handgedragen warmtebeeldkijker

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 11 juni 2013 Defensiebrede vervanging handgedragen warmtebeeldkijker - 27830-109

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 4 juli 2013 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel d.d. 12 september 2013.

Uitstelbrief om nadere informatie inzake Vessel Protection Detachments (VPD)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 10 juni 2013 Uitstelbrief om nadere informatie inzake Vessel Protection Detachments (VPD) - 2013Z11673

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen, al is er ongenoegen bij de commissie over het uitstellen van verstrekking van de gevraagde informatie.

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika betreffende de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk; Washington, 19 oktober 2012

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 5 juni 2013 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika betreffende de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk; Washington, 19 oktober 2012

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het verdrag is ter stilzwijgende goedkeuring overlegd met een reactietermijn van 5 juli 2013.

Reactie op verzoek commissie Defensie om de Kamer te informeren over de rapportage over de redeployment van de politietrainingsmissie in Afghanistan

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 7 juni 2013 Reactie op verzoek commissie Defensie om de Kamer te informeren over de rapportage over de redeployment van de politietrainingsmissie in Afghanistan - 2013Z11595

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Politietrainingsmissie Afghanistan. Over de planning van het algemeen overleg wordt besloten na ontvangst van de volgende stand van zaken brief en de redeployment rapportage (rapportage komt voor het einde van het jaar)

Reactie op het artikel 'Defensie beknibbelt op veteranen in nood'

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 7 juni 2013 Reactie op het artikel 'Defensie beknibbelt op veteranen in nood' - 2013Z11596

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Veteranen d.d. 24 juni 2013.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Defensie 2012 (Kamerstuk 33605 X)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 7 juni 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet 2012 van het Ministerie van Defensie - 33605-X-7

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag Defensie, Rapport AR bij jaarverslag en Slotwet d.d. 19 juni 2013.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2012 (Kamerstuk 33605-X, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 7 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Defensie 2012 - 33605-X-5

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag Defensie, Rapport AR bij

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Defensie 2012 (Kamerstuk 33605-X, nr. 2)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 7 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2012 van het Ministerie van Defensie - 33605-X-6

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag Defensie, Rapport AR bij jaarverslag en Slotwet d.d. 19 juni 2013.

Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport van de commissie-De Veer Georganiseerd Overleg

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 6 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport van de commissie-De Veer Georganiseerd Overleg - 2013Z11457

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Personeel d.d. 13 juni 2013.

Rapportage over de wijze waarop Nederland uitvoering geeft aan de VN-Veiligheidsraadresolutie 1325

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 6 juni 2013 Rapportage over de wijze waarop Nederland uitvoering geeft aan de VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 - 2013Z11458

Besluit: Doorgeleiden naar de Nederlandse delegatie naar de NAVO Assemblee voor verdere behandeling.
Besluit: De commissie wenst op de hoogte te blijven van wat er in NAVO-verband met deze resolutie gebeurt. De voorzitter van de commissie zal zich hierover verstaan met de voorzitter van de delegatie naar de NAVO Assemblee.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag Defensie, Rapport AR bij jaarverslag en Slotwet d.d. 19 juni 2013.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-X

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen (deadline: 13 juni 2013 te 14.00 uur).
Noot: De regering is verzocht de antwoorden uiterlijk op maandag 24 juni 2013 aan de Kamer te doen toekomen. De antwoorden kunnen t.z.t. betrokken worden bij de plenaire afhandeling van de Voorjaarsnota en de verschillende wetsvoorstellen daartoe.

Uitstel toezending informatie over de gevolgen van het Sociaal Akkoord voor Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 3 juni 2013 Reactie op verzoek commissie inzake het tijdschema van de toezending van informatie over de gevolgen van het Sociaal Akkoord en de pakketvergelijking van de arbeidsvoorwaarden van Defensie en rijksambtenaren - 2013Z11038

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Personeel d.d. 13 juni 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 29 april 2013 Uitstel toezending informatie over de gevolgen van het Sociaal Akkoord voor Defensie - 33400-X-77

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.