Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 11 juni 2013

Gepubliceerd: 12 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2013A02617
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a5757850-191f-4bc9-9ca2-35460ccf2d34&title=Besluitenlijst%20exta%20procedurevergadering%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2011%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Schouw om hoorzitting over praktijken, gevolgen en wettelijke kaders rondom aftappen persoonsgegevens

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 11 juni 2013 Verzoek van het lid Schouw om hoorzitting over praktijken, gevolgen en

Besluit: Besloten wordt op korte termijn een besloten hoorzitting te organiseren; via een e-mailprocedure worden fracties verzocht namen van uit te nodigen personen en organisaties door te geven aan de commissiestaf.

BOR/Commissiestaf-notitie - Informatieafspraken over decentralisaties

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Öncu - 4 juni 2013 BOR/Commissiestaf-notitie - Informatieafspraken over decentralisaties - 2013Z11192

Besluit: Minister verzoeken om een brief voor het zomerrces waarin hij aangeeft op welke wijze de informatievoorziening aan de Kamer over de decentralisaties wordt gestuctureerd, waarin hij ingaat op de (in bijgevoegde notitie genoemde) vereisten die kunnen worden gesteld aan de rapporatages over decentralisatie, de punten die zijn genoemd door de Algemene Rekenkamer, de in de notitie genoemde tijdsplanning, en waarin hij duidelijkheid geeft over de invulling van zijn systeemverantwoordelijkheid en coördinerende verantwoordelijkheid.
Besluit: Aan de in de ambtelijke notitie genoemde negen veriesten die aan rapportages over decentraisaties kunnen worden gesteld, worden de volgende twee vereisten toegevoegd: betrokkenheid van de doelgroep en stapelingseffect.

Verzoek van de heer Van Raak aan Raad van State betreffende alternatieve plannen van gemeenten Amsterdam en Rotterdam betreffende bestuurscolleges met verkiezingen, begrotingen en bevoegdheden.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 7 juni 2013 Verzoek van de heer Van Raak aan Raad van State betreffende alternatieve plannen van gemeenten Amsterdam en Rotterdam betreffende bestuurscolleges met verkiezingen, begrotingen en bevoegdheden. - 2013Z11614

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd.