Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 12 juni 2013

Gepubliceerd: 13 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2013A02550
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9429d94e-9045-4501-8602-02bd0849a70f&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2012%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33283, 21501, 30169, 25087, 27863, 33575, 33540, 33540

Inhoud


Voorstel Aukje de Vries (VVD) - gesprek Steven Maijoor (ESMA)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 11 juni 2013 Voorstel Aukje de Vries (VVD) - gesprek Steven Maijoor (ESMA) - 2013Z11861

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van mevrouw De Vries (VVD); de heer Maijoor, voorzitter van de European Securities and Markets Authority (ESMA), wordt uitgenodigd voor een openbaar gesprek over het recente bericht dat ESMA er mogelijk een nieuwe toezichttaak bij krijgt en over het functioneren van ESMA in het algemeen.

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag Ministerie van Financiën 2012 (Kamerstuk 33605-IXB, nr. 2)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 10 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2012 van het Ministerie van Financiën - 33605-IXB-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Financiën over het jaar 2012 (33605-IXB, nr. 2).

BOR-notitie: Voorjaarsnota 2013 en 1e suppletoire begrotingswetten

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 6 juni 2013 BOR-notitie: Voorjaarsnota 2013 en 1e suppletoire begrotingswetten - 2013Z11621

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Voorjaarsnota 2013 en de daarmee samenhangende 1e suppletoire begrotingen.

Voorstel Koolmees (D66) voor AO woekerpolissen en permanente educatie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W. Koolmees (D66) - 6 juni 2013 Voorstel Koolmees (D66) voor AO woekerpolissen en permanente educatie - 2013Z11510

Besluit: De commissie stemt in met het organiseren van een algemeen overleg met de minister van Financiën na het zomerreces. De brief van de minister van Financiën van 26 april 2013 over het flankerend beleid beleggingsverzekeringen (29507, nr. 114) wordt voor dit overleg geagendeerd. Tevens wordt besloten de minister te verzoeken om een reactie op de aan hem op 10 juni 2013 door brancheorganisaties in de financiële dienstverlening aangeboden petitie over verplichte PE-examens en examens voor inhaalprogramma’s en op het alternatieve voorstel dat door de branche is gedaan. Ook deze - nog te ontvangen brief - wordt voor het overleg geagendeerd.

Rapportages van de Nederlandsche Bank (DNB) en van het Centraal Planbureau (CPB)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 mei 2013 CPB Risicorapportage Financiële Markten 2013 - 33283-3

Besluit: Reeds geagendeerd voor het openbaar gesprek met DNB en CPB op donderdag 27 juni 2013.

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 mei 2013 Aanbieding rapporten 'Macro-economische risico's voor het financiële stelsel - Voorjaar 2013' en 'Overzicht financiële stabiliteit - Voorjaar 2013' van DNB - 2013Z10713

Besluit: Reeds geagendeerd voor het openbaar gesprek met DNB en CPB op donderdag 27 juni 2013.

Actualisering website kredietcrisis

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 30 mei 2013 Actualisering website kredietcrisis - 2013Z10784

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Algemene Rekenkamer volgt de maatregelen en interventies die het Ministerie van Financiën heeft genomen om de gevolgen van de kredietcrisis tegen te gaan. Op http://kredietcrisis.rekenkamer.nl/ staat een overzicht van relevante gebeurtenissen. Per 30 mei 2013 is de website geactualiseerd.

Contractmanagement bij DBFMO-projecten

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 6 juni 2013 Contractmanagement bij DBFMO-projecten - 33639

Besluit: Reeds betrokken bij de besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer d.d. 6 juni 2013.
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voortgang in het beleid en de uitvoering van DBFM(O) dat is gepland op donderdag 27 juni 2013.

Reactie op verzoek van het lid Van Hijum om een reactie op het rapport van het IMF waarin het eerste Griekse leningenprogramma (Stand-By Arrangement) wordt geëvalueerd

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 juni 2013 Reactie op verzoek van het lid Van Hijum om een reactie op het rapport van het IMF waarin het eerste Griekse leningenprogramma (Stand-By Arrangement) wordt geëvalueerd - 2013Z11802

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Eurogroep en Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 13 juni 2013.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het bericht dat het IMF toegeeft fouten te hebben gemaakt bij de redding van Griekenland.
Noot: De Kamer heeft op voorstel van de heer Van Hijum (CDA) tot het voeren van dit debat besloten tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 juni 2013.

Actuele stand van zaken van de behandeling van het voorstel van de Europese Commissie tot herschikking van de Richtlijn markten voor financiële instrumenten (“MIFIDII”) en van de Verordening markten voor financiële instrumenten (“MiFIR”)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 juni 2013 Actuele stand van zaken van de behandeling van het voorstel van de Europese Commissie tot herschikking van de Richtlijn markten voor financiële instrumenten (“MIFIDII”) en van de Verordening markten voor financiële instrumenten (“MiFIR”) - 2013Z11813

Besluit: Gelet op de stand van behandeling van de voorstellen wordt besloten het algemeen overleg dat is gepland op 11 september 2013 te annuleren en in de plaats daarvan schriftelijk overleg te voeren. De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg wordt vastgesteld op woensdag 19 juni 2013 te 14.00 uur.

Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin Raad van 20 en 21 juni 2013 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 juni 2013 Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en ECOFIN Raad van 20 en 21 juni 2013 te Luxemburg - 2013Z11739

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 13 juni 2013.

Landenspecifieke aanbevelingen en de aangepaste aanbeveling onder de buitensporigtekortprocedure

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juni 2013 Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor landenspecifieke aanbevelingen en de aangepaste aanbeveling onder de buitensporigtekortprocedure - 21501-20-795

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 13 juni 2013.
Noot: • De commissie EZ heeft in haar procedurevergadering van 5 juni 2013 besloten de vaste commissie voor Europese Zaken te verzoeken de behandeling van deze brief over te nemen. • De landenspecifieke aanbevelingen zijn tevens aan de orde bij het gesprek met Eurocommissaris Rehn (op 11/6), het AO Eurogroep/Ecofin (13/6), het AO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (12/6), het AO Raad Algemene Zaken (20/6) en het nog te plannen plenaire debat Europese Raad d.d. 27-28 juni.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 5 juni 2013 EU-voorstel: Concept landenspecifieke aanbevelingen 2013 voor Nederland COM (2013) 369 - 2013Z11356

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 13 juni 2013.
Noot: Het AO Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 13 juni 2013 wordt met een half uur uitgebreid vanwege de volle agenda.

Versterking belastingsdiensten in ontwikkelingslanden

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 6 juni 2013 Versterking belastingsdiensten in ontwikkelingslanden - 2013Z11514

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het voortouw bij de behandeling van deze brief ligt bij de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De brief is geagendeerd voor de procedurevergadering van die commissie op donderdag 13 juni 2013.

Erfbelasting. Overgangsregeling voor de toepassing van de partnerregeling voor mantelzorgers voor de jaren 2010 en 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 3 juni 2013 Overgangsregeling voor de toepassing van de partnerregeling voor mantelzorgers voor de jaren 2010 en 2011 - 30169-27

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van het antwoord aan een derde over uitgaven voor specifieke zorgkosten, drempel extra uitgaven gezinshulp

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 31 mei 2013 Afschrift van het antwoord aan een derde over uitgaven voor specifieke zorgkosten, drempel extra uitgaven gezinshulp - 2013Z10917

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Kennisgevingsprocedure internationale informatieuitwisseling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 30 mei 2013 Kennisgevingsprocedure internationale informatieuitwisseling over belastingplichtigen - 25087-53

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van het Financieel Stabiliteitscomité 30 mei 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 juni 2013 Verslag van het Financieel Stabiliteitscomité 30 mei 2013 - 2013Z11729

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Website Financieel Stabiliteitscomité: http://www.financieelstabiliteitscomite.nl/nl.

Verantwoording over het jaar 2012

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag Nationale Schuld 2012 - 33605-IXA-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de verantwoordingsstukken over het jaar 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag Nationale Schuld 2012 - 33605-IXA-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de verantwoordingsstukken over het jaar 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag 2012 van het Ministerie van Financiën - 33605-IXB-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de verantwoordingsstukken over het jaar 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 juni 2013 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2012 van het Ministerie van Financiën - 33605-IXB-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de verantwoordingsstukken over het jaar 2012.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 juni 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet van het Ministerie van Financiën 2012 - 33605-IXB-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de verantwoordingsstukken over het jaar 2012.

Evaluatie inflatiegerelateerde pilot N33

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 juni 2013 Evaluatie inflatiegerelateerde pilot N33 - 2013Z11644

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang in het beleid en de uitvoering van DBFM(O) dat is gepland op donderdag 27 juni 2013.
Besluit: N.a.v. dit agendapunt wordt tevens besloten tot het voeren van een algemeen overleg, na het zomerreces, met de ministers van Financiën en van Economische Zaken over investeringen door pensioenfondsen. Besloten wordt bij dit algemeen overleg ook het - nog te ontvangen - rapport van de commissie Van Dijkhuizen / werkgroep Kroes "Verkenning rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering" te betrekken.

Verslag voorjaarsvergadering IMF en Wereldbank 19 en 20 april 2013 in Washington DC

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 juni 2013 Verslag voorjaarsvergadering IMF en Wereldbank 19 en 20 april 2013 in Washington DC - 2013Z11505

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg IMF voorafgaand aan de najaarsvergadering.

Evaluatie van de pilot inzake het Wijzer in geldzaken Geldloket

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 juni 2013 Evaluatie van de pilot inzake het Wijzer in geldzaken Geldloket - 2013Z11433

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake storingen en problemen in het online betalingsverkeer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 mei 2013 Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Financiën inzake storingen en problemen in het online betalingsverkeer - 27863-45

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg online betalingsverkeer dat is gepland op woensdag 19 juni 2013.
Noot: Deze brief is een antwoord op verzoeken om informatie aan de minister van Financiën gedaan tijdens de procedurevergaderingen d.d. 11 en 24 april 2013.

Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 juni 2013 Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014) - 33653

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 27 juni 2013 te 14.00 uur.
Noot: • De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2014. • Samenvatting advies Raad van State: http://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=176&summary_only=.

Wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten 1 (33575)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 maart 2013 Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I - 33575

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling vóór het zomerreces.
Besluit: Nagaan of het mogelijk is het wetsvoorstel te agenderen voor een wetgevingsoverleg, te plannen op een dinsdag, woensdag of donderdag, vóór het zomerreces, zo mogelijk samen met de Wet verplicht schatkistbankieren (33540).
Noot: • Zie ook agendapunt 4. • De beide wetsvoorstellen worden in verschillende blokken van het wetgevingsoverleg behandeld. • Aanpassingen in nationale regelgeving als gevolg van fico I dienen uiterlijk op 10 juni 2013 (en voor onderdelen die betrekking hebben op de beheerders van alternatieve beleggingsfondsen op 22 juli) in werking te treden. Vanaf dat moment kan in principe een infractieprocedure gestart worden door de Europese Commissie.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 juni 2013 Nota van wijziging - 33575-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A.

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 mei 2013 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33640-IX

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds eerder door het Presidium vastgesteld op donderdag 13 juni 2013 te 14.00 uur.

Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 februari 2013 Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) - 33540

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling vóór het zomerreces.
Besluit: Nagaan of het mogelijk is het wetsvoorstel te agenderen voor een wetgevingsoverleg, te plannen op een dinsdag, woensdag of donderdag, vóór het zomerreces, zo mogelijk samen met de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I (33575).
Noot: • Zie ook agendapunt 6. • De beide wetsvoorstellen worden in verschillende blokken behandeld tijdens het wetgevingsoverleg • De maatregel verplicht schatkistbankieren komt voort uit het Begrotingsakkoord 2013. Het effect van de maatregel is reeds verwerkt in de begroting 2013. Beoogde inwerkingtreding: najaar 2013.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 mei 2013 Nota van wijziging - 33540-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 mei 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33540-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; Addis Abeba, 10 augustus 2012

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 24 mei 2013 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; Addis Abeba, 10 augustus 2012 - 33638

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 13 juni 2013 te 16.00 uur.
Noot: • Aangehouden in de procedurevergadering van 29 mei 2013. • Ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn: 23 juni 2013). • De goedkeuring wordt voor het Europese en het Caribische deel van Nederland gevraagd. • Trb. 2012, 179 en 192 en Trb. 2013, 84.