Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 4 juni 2013

Gepubliceerd: 4 juni 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2013A02544
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7b408c57-9782-4077-80e8-e5f8f94cdd98&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20Financi%C3%ABn%20-%204%20juni%202013.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 3 juni 2013 Actuariële berekeningen bij de nota naar aanleiding van het verslag over Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33610) - 2013Z11095

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 31 mei 2013 33610 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen - 2013Z10943

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 april 2013 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) - 33610

Besluit: Besloten wordt het wetgevingsoverleg één week uit te stellen tot maandag 17 juni 2013 van 11.00 - 18.00 uur. Het behandelschema wordt dienovereenkomstig gewijzigd.
Besluit: Besloten wordt tot een rondetafelgesprek op maandag 10 juni 2013 van 11.00 - 16.00 uur. Bij de fracties wordt geïnventariseerd welke personen en/of organisaties zij voor het rondetafelgesprek wensen uit te nodigen.