Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 4 september 2013

Gepubliceerd: 6 september 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2013A0248616
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fc09208f-708b-475f-bf15-e63e81074f9d&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%204%20september%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32224, 22112, 21501, 21501, 21109, 21501, 21501, 22112, 21501, 22112, 21501, 21501, 21501, 17050, 25087, 28737, 33462, 33402, 33402, 33447, 25087, 32013, 32013, 32013, 32013, 28753, 31980, 33532, 33532, 33260, 29507, 29507, 33632, 33632, 33632, 32740, 32545, 33702, 33701, 33700

Inhoud


Voorstel Actal om relatie met Tweede Kamer te versterken

Zaak: Brief derden - Actal, adviescollege toetsing administratieve lasten te Den Haag - 27 juni 2013. Voorstel Actal om relatie met Tweede Kamer te versterken - 2013Z14231

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Toekomst- en onderzoeksagenda 2014

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 20 juni 2013. Toekomst- en onderzoeksagenda 2014, evaluatie van de uitvoering van de toekomst- en onderzoeksagenda 2011 en de voorgenomen evaluatie van (de werking van) het instrument toekomst- en onderzoeksagenda - 32224-7

Besluit: Leden van de commissie Financiën kunnen vóór 1 oktober per mail onderzoeksvoorstellen indienen. Deze worden in oktober 2013 in de commissie Financiën behandeld ter bespreking en eventuele doorgeleiding naar de commissie voor de Rijksuitgaven (uiterlijk 1 november).

Initiatiefnota van de leden Van Hijum en Agnes Mulder over ruimte voor Kredietunies

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 19 juli 2013. Initiatiefnota van de leden Van Hijum en Agnes Mulder over ruimte voor Kredietunies - 33704

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht om een kabinetsreactie op de initiatiefnota. De minister wordt tevens verzocht deze kabinetsreactie tijdig voorafgaand aan het AO Kredietverlening aan de Kamer toe te zenden.
Noot: Zie ook agendapunt 52.

Hoorzitting Urenco

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 8 juli 2013. Hoorzitting Urenco - 2013Z14733

Besluit: Er wordt ingestemd met het voorstel van de heer Van Hijum; besloten wordt tot een rondetafelgesprek met twee blokken. Bij de fracties zal worden geïnventariseerd welke personen en/of organisaties voor het rondetafelgesprek worden uitgenodigd.

Fiche: verordening langetermijninvesteringsfondsen13

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 30 augustus 2013. Fiche: verordening langetermijninvesteringsfondsen - 22112-1677

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Kredietverlening dat is gepland op woensdag 18 september 2013.

Reactie op het artikel over mogelijk nieuwe steun aan Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 september 2013. Reactie op uitspraken van de minister van Financiën in het Financieel Dagblad over mogelijk nieuwe steun aan Griekenland - 21501-07-1080

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 11 september 2013.

(Engelstalige) kabinetsreactie op de consultatie van de Europese Commissie in verband met de evaluatie Europees systeem voor financieel toezicht

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 augustus 2013. Aanbieding van de (Engelstalige) kabinetsreactie op de consultatie van de Europese Commissie in verband met de evaluatie Europees systeem voor financieel toezicht - 21501-07-1079

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De herziening van het Europees Systeem voor Financieel Toezicht (ESFS) is bij de behandeling van het werkprogramma 2013 van de Europese Commissie door de Kamer aangemerkt als prioritair EU-dossier. Deze consultatie van de Europese Commissie dient als inbreng voor de (nog te verwachten) herziening.

Uitnodiging voor deelname aan de Interparlementaire Bijeenkomst over Economisch en Financieel Bestuur van de EU op 16-17 oktober 2013 te Vilnius12

Zaak: Overig - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 21 augustus 2013. Uitnodiging voor deelname aan de Interparlementaire Bijeenkomst over Economisch en Financieel Bestuur van de EU op 16-17 oktober 2013 te Vilnius - 2013Z15997

Besluit: Staande de vergadering meldt de heer Harbers (VVD) zich aan om namens de commissie Financiën aan de bijeenkomst deel te nemen.
Besluit: De commissies voor Economische Zaken en Europese Zaken worden verzocht om beide één vertegenwoordiger af te vaardigen in verband met de agendaonderdelen op hun respectievelijke beleidsterrein.
Besluit: Voorafgaand aan de interparlementaire bijeenkomst wordt een delegatie-inzet vastgesteld.
Noot: Agenda:Woensdag 16 oktober- Groei en concurrentie (EZ) - Dalia Grybauskaite, President Litouwen- Een echte EMU (FIN) - Olli Rehn, EurocommissarisDonderdag 17 oktober- Sessie I – vaststellen Reglement van Orde (EU)- Sessie II – Het economisch beleidsraamwerk na de crisis (FIN en EZ)- Sessie III – Bankenunie en financiële integratie (FIN)- Sessie IV – Begrotingsconsolidatie en structurele hervormingen (FIN)Deelnemers: De nationale parlementen gaan zelf over de samenstelling en omvang van hun delegatie.

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2013 (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 juli 2013. Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2013 - 21109-212

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Ten opzichte van de vorige I-timer zijn er op het terrein van financiën twee (nieuwe) te laat geïmplementeerde richtlijnen. Met betrekking tot de zeven reeds bekende infractieprocedures is er een sepot en een veroordeling te melden. Op 20 juni 2013 is de zaak 2004/4719 (begrip fiscale eenheid) geseponeerd. Over de veroordeling op 27 januari 2013 in Zaak 2008/2207 (Exit-belasting) bent u reeds geïnformeerd per kabinetsbrief (21109 nr. 210).

Implementatie van de prior actions door Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 juli 2013. Aanbieding vertrouwelijk oordeel Trojka over prior actions door Griekenland - 21501-07-1076

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 11 september 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 juli 2013. Telefonische vergadering van de Eurogroup Working Group over de implementatie van de prior actions door Griekenland - 21501-07-1075

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 11 september 2013.

Fiche: Wijziging richtlijn met verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van belastingen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 juli 2013. Fiche: Wijziging richtlijn met verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van belastingen - 22112-1662

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-voorstel: Verordening voor een Gemeenschappelijk Resolutiemechanisme voor banken- COM (2013) 520

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 30 augustus 2013. EU-stafnotitie behandelvoorstel Europees Resolutiemechanisme - 2013Z16309

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het EU-voorstel (zie hierboven).

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 17 juli 2013. EU-voorstel: Verordening voor een Gemeenschappelijk Resolutiemechanisme voor banken COM (2013) 520 - 2013Z15184

Besluit: Besloten wordt de Kamer te adviseren een behandelvoorbehoud te plaatsen bij het Europees Resolutiemechanisme.
Besluit: Onder verwijzing naar de vigerende afspraken tussen de Kamer en de regering over EU-informatievoorziening, wordt de minister van Financiën verzocht te bevorderen dat het BNC-fiche over dit EU-voorstel tijdig vóór het algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad dat begin oktober is gepland aan de Tweede Kamer wordt toegestuurd. Het nog te ontvangen fiche wordt voor het AO geagendeerd. Het AO wordt met een half uur verlengd.
Noot: Het advies om een behandelvoorbehoud te plaatsen wordt, via de commissie Europese Zaken, ter besluitvorming voorgelegd aan de plenaire vergadering. Indien door de Kamer wordt ingestemd met het advies dan wordt het kabinet van deze uitslag in kennis gesteld en gevraagd een parlementair voorbehoud te maken bij de eerstvolgende bespreking in Brussel over het EU-voorstel.Voor meer informatie over het behandelvoorbehoud en de inhoud van het EU-voorstel - zie de bijgevoegde EU-stafnotitie.

Hervorming accountantsmarkt en voortgang Europese onderhandelingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 juli 2013. Hervorming accountantsmarkt en voortgang Europese onderhandelingen - 21501-30-313

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche inzake mededeling bestrijding sigarettensmokkel

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 12 juli 2013. Fiche inzake mededeling bestrijding sigarettensmokkel - 22112-1660

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda voor de Begrotingsraad van 25 juli 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 juli 2013. Geannoteerde agenda voor de Begrotingsraad van 25 juli 2013 - 21501-03-70

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de Ecofin Raad van 9 juli 2013 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 juli 2013. Aanbieding van het verslag van de Ecofin Raad van 9 juli 2013 te Brussel - 21501-07-1074

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 11 september 2013.

Verslag van de Eurogroep van 8 juli 2013 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 juli 2013. Aanbieding van het verslag van de Eurogroep van 8 juli 2013 te Brussel - 21501-07-1073

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 11 september 2013.

Afpakresultaat toeslagenfraude

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 11 juli 2013. Afpakresultaat toeslagenfraude - 17050-438

Besluit: Betrekken bij - het nog te plannen - debat over de Fraude met toeslagen.

Kabinetsreactie op SEO-rapport Overige Financiële Instellingen en IBFD-rapport ontwikkelingslanden9

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 30 augustus 2013. Kabinetsreactie op SEO-rapport Overige Financiële Instellingen en IBFD-rapport ontwikkelingslanden - 25087-60

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen. De commissie zou het op prijs stellen als het plenair debat nog vóór het herfstreces kan worden gevoerd.
Noot: Tijdens de regeling van werkzaamheden van 11 juni 2013 heeft de Kamer op voorstel van de heer Klaver (GroenLinks) besloten tot een debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen.Zie ook:- de CPB Policy Brief "Bilaterale belastingverdragen en buitenlandse investeringen": http://www.cpb.nl/persbericht/3214171/belastingverdrag-verhoogt-buitenlandse-investeringen-met-ongeveer-20-procent, en- het CPB Achtergronddocument "De economische betekenis van bilaterale belastingverdragen": http://www.cpb.nl/publicatie/de-economische-betekenis-van-bilaterale-belastingverdragen.

Reactie uitspraak rechtbank Gelderland inzake heffingsrente

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 26 augustus 2013. Reactie op de uitspraak van de Rechtbank Gelderland inzake heffingsrente - 33400-IX-20

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Belastingdienst heeft naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Gelderland sprongcassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Om deze reden acht de staatssecretaris het opportuun eerst het arrest van de Hoge Raad af te wachten voordat hij in gaat op eventuele beleidsvoornemens en gevolgen voor de rijksbegroting.

Aanbieding doorlichting agentschap Domeinen Roerende Zaken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 17 juli 2013. Aanbieding doorlichting agentschap Domeinen Roerende Zaken - 28737-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering Wet WOZ door gemeenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 16 juli 2013. Uitvoering Wet WOZ door gemeenten - 33462-7

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg (AO); in de volgende procedurevergadering wordt besloten of een afzonderlijk AO wordt gevoerd of dat de brief aan een verzamel-AO wordt toegevoegd.
Gerelateerde kamerstukken: 33462-7

Mededeling over vertrouwelijke aanbieding van een verdrag inzake ujitwisseling van informatie betreffende belastingzaken met Uruguay

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 juli 2013. Mededeling over vertrouwelijke aanbieding van een verdrag inzake uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken met Uruguay . Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 33400-IX-17

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; officiële indiening afwachten.

Uitbetaling van de kinderopvangtoeslag op bankrekening kinderopvanginstelling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 12 juli 2013. Uitbetaling van de kinderopvangtoeslag op bankrekening kinderopvanginstelling - 33402-61

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.8
Gerelateerde kamerstukken: 33402-61

Stand van zaken evaluatie van de innovatiebox

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 12 juli 2013. Stand van zaken evaluatie van de innovatiebox - 33402-62

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2014 c.a.
Gerelateerde kamerstukken: 33402-62

Stand van zaken m.b.t. het toesturen van de kabinetsreactie m.b.t. het eindrapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen (commissie Van Dijkhuizen)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 11 juli 2013. Stand van zaken m.b.t. het toesturen van de kabinetsreactie m.b.t. het eindrapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen (commissie Van Dijkhuizen) - 33447-3

Besluit: De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht de kabinetsreactie uiterlijk in de maand januari 2014 aan de Tweede Kamer toe te sturen.
Noot: In deze brief meldt de staatssecretaris dat de voorbereiding van de kabinetsreactie met betrekking tot het eindrapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen (commissie Van Dijkhuizen) na afronding van het Belastingplan 2014 ter hand zal worden genomen. De kabinetsreactie kan de Kamer tegemoet zien vóór 1 april 2014.

Vertrouwelijke aanbieding van een brief inzake een Bankenbelastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 8 juli 2013. Vertrouwelijke aanbieding van een brief inzake een Bankenbelastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk - 2013Z14726

Besluit: De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht om een toelichting op het voornemen tot het sluiten van een bilateraal bankenbelastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk.

Vertrouwelijke aanbieding van een brief inzake een wijzigingsprotocol belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 8 juli 2013. Vertrouwelijke aanbieding van een brief inzake een wijzigingsprotocol belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk - 2013Z14725

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; officiële indiening afwachten.

Planning SEO rapport

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 3 juli 2013. Planning SEO rapport - 25087-59

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Zie agendapunt 34.

Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 augustus 2013. Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL - 32013-36

Besluit: Besloten wordt een rondetafelgesprek te organiseren. Tevens wordt besloten dat de leden Nijboer (PvdA) en Van Hijum (CDA) gezamenlijk een opzet maken voor dit rondetafelgesprek. De brief wordt opnieuw geagendeerd in de eerste procedurevergadering na het rondetafelgesprek.
Noot: Het betreft een afzonderlijk rondetafelgesprek, los van het rondetafelgesprek bedoeld in agendapunt 22.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Rondetafelgesprek toekomst bancaire sector6

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 30 augustus 2013. Reactie CDA-fractie op opzet rondetafelgesprek toekomst bancaire sector - 2013Z16302

Besluit: De aanvulling wordt overgenomen (zie verder hierboven).

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 30 augustus 2013. Reactie VVD-fractie op opzet rondetafelgesprek toekomst bancaire sector - 2013Z16301

Besluit: De aanvulling wordt overgenomen (zie verder hierboven).

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 6 juli 2013. Opzet rondetafelgesprek toekomst bancaire sector - 2013Z14713

Besluit: De aanvullingen van de VVD-fractie en de CDA-fractie op het voorstel van de heer Nijboer worden overgenomen.
Besluit: De reikwijdte van het rondetafelgesprek wordt uitgebreid met het onderwerp governance bancaire sector. Door middel van een schriftelijke procedure wordt een inventarisatie onder de fracties gedaan ten behoeve van genodigden voor dit onderwerp.
Noot: In de procedurevergadering van woensdag 3 juli 2013 is op voorstel van de heer Nijboer (PvdA) besloten een rondetafelgesprek te voeren na het zomerreces.De heer Nijboer heeft desgevraagd de opzet voor het rondetafelgesprek verder geconcretiseerd. De leden van de commissie Financiën zijn verzocht uiterlijk op donderdag 29 augustus 2013 te 14.00 uur te laten weten of zij het voorstel van de heer Nijboer voor de opzet voor het rondetafelgesprek nog wensen aan te vullen c.q. te wijzigen (zie hieronder).

Kabinetsvisie Nederlandse bankensector

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 juni 2013. Aanbieding van het rapport van de Commissie Structuur Nederlandse banken (commissie Wijffels) - 32013-33

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de kabinetsvisie Nederlandse bankensector.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 augustus 2013. Kabinetsvisie Nederlandse bankensector - 32013-35

Besluit: De brief wordt opnieuw geagendeerd in de eerste procedurevergadering na het rondetafelgesprek (zie agendapunt 22).

EBA-rapportage grootverdieners bij banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 juli 2013. EBA-rapportage grootverdieners bij banken - 32013-34

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; aangekondigde informatie over de contouren van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen afwachten.

Toezeggingen AO DBFMO ten aanzien van de evaluatie N335

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 juli 2013. Toezeggingen AO DBFMO ten aanzien van de evaluatie N33 - 28753-31

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Investeringen door pensioenfondsen dat is gepland op donderdag 19 september 2013.

Nota risicogewogen kapitaaleisen en de rol van externe ratings

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 juli 2013. Nota risicogewogen kapitaaleisen en de rol van externe ratings - 31980-83

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de kabinetsvisie Nederlandse bankensector.

Uitkomsten onderzoeken naar claw-back en aansprakelijkheid SNS REAAL

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 juli 2013. Uitkomsten onderzoeken naar claw-back en aansprakelijkheid SNS REAAL - 33532-28

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de kabinetsvisie Nederlandse bankensector; Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL

Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 juli 2013. Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) - 2013Z14934

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken van het toegezegde onderzoek naar roodstanden

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 juli 2013. Stand van zaken van het toegezegde onderzoek naar roodstanden - 33400-IX-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Compensatievoorstel certificaathouders SNS REAAL

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 juli 2013. Compensatievoorstel certificaathouders SNS REAAL - 33532-29

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de kabinetsvisie Nederlandse bankensector; Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL.

Toelichting uitgaven Social Protection

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 juli 2013. Toelichting op de uitgaven aan Social Protection - 33400-IX-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Activiteiten DNB banken en commercieel vastgoed

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 juli 2013. Activiteiten DNB banken en commercieel vastgoed - 33260-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) c.q. de begrotingsbehandeling Financiën.4

Verplichte examinering in het kader van Wft permanente educatie (PE) en inhaalprogramma’s

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 juli 2013. Beantwoording vragen commissie over de verplichte examinering in het kader van Wft permanente educatie (PE) en inhaalprogramma’s - 29507-117

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) dat is gepland op maandag 9 september 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 juni 2013. Reactie op de petitie tegen de verplichte examinering in het kader van Wft permanente educatie (PE) en inhaalprogramma’s - 29507-116

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) dat is gepland op maandag 9 september 2013.
Noot: Over deze brief is schriftelijk overleg gevoerd met de minister van Financiën (zie hieronder).

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 30 augustus 2013. Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve) - 33713

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 16 oktober 2013 te 14.00 uur.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën

Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagen en een regeling voor het elektronisch berichtenverkeer (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 30 augustus 2013. Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagen en een regeling voor het elektronisch berichtenverkeer (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst) - 33714

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 17 oktober 2013 te 14.00 uur.

Nota naar aanleiding van het verslag en nota's van wijziging wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) (33632)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 september 2013. Tweede nota van wijziging - 33632-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33632-8

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 juli 2013. Nota van wijziging - 33632-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33632-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 juli 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33632-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Het wetgevingsoverleg over dit wetsvoorstel is gepland op maandag 9 september 2013 van 11.15 tot 16.15 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33632-6

Goedkeuring van van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84 )

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 19 juli 2013. Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen - 33638

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 19 september 2013 te 14:00 uur.
Noot: Overeenkomstig artikel 127 van het Reglement van Orde hebben de leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA verzocht het belastingverdrag met Ethiopië voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen.Het Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de laatste van de data waarop de regeringen van beide landen elkaar hebben medegedeeld dat aan de vereiste formaliteiten is voldaan.Voor Nederland vindt het Verdrag toepassing op belastingjaren en –tijdvakken die aanvangen, of belastbare feiten die zich voordoen, op of na 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin het Verdrag in werking is getreden.Zie ook: Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84.

Regeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling AWR 19942

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 16 juli 2013. Regeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling AWR 1994 - 32740-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De concept wijzigingsregeling UR AWR 1994 is reeds op 28 mei 2013 toegezonden. De wijzigingsregeling is naar aanleiding van de aangenomen motie van de heer Omtzigt (kamerstuk 31213, nr. 14) aangepast.

Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 juli 2013. Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten - 32545-14

Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) c.q. de begrotingsbehandeling Financiën.

Briefwisselingen ten behoeve van Aruba, Curaçao, het Caribische deel van Nederland en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 juli 2013. Briefwisseling ten behoeve van het Caribische deel van Nederland, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling - 33702-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 juli 2013. Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; ’s-Gravenhage, 25 juni 2013 - 33701-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 8 juli 2013. Briefwisseling ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling - 33700-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.