Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23 mei 2013

Gepubliceerd: 24 mei 2013
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2013A02239
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cfec752c-9f23-4560-9f43-30541a2d22a0&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%2023%20mei%202013%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31490, 31490, 31490, 31428, 22112, 22112, 19637, 22112, 32761, 19637, 19637, 19637, 29344, 24587, 29279, 30072, 19637, 19637, 32740, 29838, 31265, 29838, 33293, 28684, 26643, 29628, 29628, 31015, 31109, 29279, 29668, 29628, 29668, 29628, 32418, 29628, 32555, 33286, 33286, 33352, 32528, 33293, 33329, 33329, 33455, 33620, 33621

Inhoud


BOR/EU-stafnotitie ten behoeve van het algemeen overleg over Slimme Grenzen op 16 mei 2013

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 13 mei 2013 BOR/EU-stafnotitie ten behoeve van het algemeen overleg over Slimme Grenzen op 16 mei 2013 - 2013Z09220

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg behandelvoorbehoud EU-voorstellen Slimme Grenzen op 16 mei 2013.
Besluit: De griffier zal een notitie opstellen naar aanleiding van het verzoek de onderhavige BOR/EU-sttafnotitie openbaar te maken.

Algemeen overleg over vreemdelingendetentie op korte termijn

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 16 mei 2013 Algemeen overleg over vreemdelingendetentie op korte termijn - 2013Z09558

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 16 mei 2013 is gebleken dat er geen meerderheid in de commissie is het voorstel.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu bij het algemeen overleg over het totaalbeeld jaarwisseling 2012-2013 op 23 mei 2013

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 15 mei 2013 Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu bij het algemeen overleg over het Totaalbeeld jaarwisseling 2012-2013 op 23 mei 2013 - 2013Z09387

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 15 mei 2013 heeft de commissie besloten de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu uit te nodigen voor het algemeen overleg over het totaalbeeld jaarwisseling 2012-2013 op 23 mei 2013.

Reactie op cyberaanvallen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 8 mei 2013 Reactie cyberaanvallen - 2013Z09101

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 8 mei 2013 heeft de commissie besloten de minister te vragen een reactie te geven over cyberaanvallen.

Reactie op de berichten over hongerstakingen van asielzoekers en gedetineerde vreemdelingen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 8 mei 2013 Reactie op de berichten over hongerstakingen van asielzoekers en gedetineerde vreemdelingen - 2013Z09099

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure op 8 mei 2013 heeft de commissie besloten de staatssecretaris een reactie te vragen op berichten over hongerstakingen van gedetineerde vreemdelingen.

Reactie op bericht dat er Syrië ronselaars actief zijn in Nederland ten behoeve van het algemeen overleg over het dreigingsbeeld terrorisme

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. Bontes (PVV) - 18 april 2013 Reactie op berichten dat er Syrië ronselaars actief zijn in Nederland ten behoeve van het algemeen overleg over het dreigingsbeeld terrorisme - 2013Z07975

Besluit: Door middel van een schriftelijke procedure heeft de commissie besloten de ministers van V&J en BZK een reactie te vragen op recente mediaberichten over ronselaars voor Syrië ten behoeve van het algemeen overleg over het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN).

Reactie op het onderzoek veiligheidsrisico's met betrekking tot de schietsport in Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 23 mei 2013 Reactie op het onderzoek veiligheidsrisico's met betrekking tot de schietsport in Nederland - 2013Z10145

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico's met betrekking tot de schietsport in Nederland
Noot: Het lid Van der Steur heeft zijn verzoek ingetrokken omdat de Kamer reeds de reactie heeft ontvangen.

Rappel toegezegde brief over het beleid inzake de rechtspraak voor de komende viereneenhalf jaar

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 23 mei 2013 Rappel toegezegde brief over het beleid inzake de rechtspraak voor de komende viereneenhalf jaar - 2013Z10143

Besluit: De minister zal worden gerappelleerd met betrekking tot de toegezegde brief over het beleid inzake de rechtspraak voor de komende viereneenhalf jaar.

Uitnodiging PAHT Final Conference - Bucharest - 26/ 27 June 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 22 mei 2013 Uitnodiging PAHT Final Conference - Bucharest - 26/ 27 June 2013 - 2013Z09922

Besluit: Overlaten aan individuele leden.

Rondetafelgesprek over de wetstechnische aspecten van en het juridisch kader voor gebruik van "drones" in Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 21 mei 2013 Rondetafelgesprek over de wetstechnische aspecten van en het juridisch kader voor gebruik van "drones" in Nederland - 2013Z09831

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren over de wetstechnische aspecten van en het juridisch kader voor gebruik van "drones" in Nederland; de leden zal worden verzocht suggesties te doen voor uit te nodigen deelnemers aan het rondetafelgesprek, waarna de commissiestaf een voorstel voor de opzet daarvan ter besluitvorming zal voorleggen.

Omzetting notaoverleg voetbalvandalisme in een algemeen overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Bontes (PVV) - 21 mei 2013 Omzetting notaoverleg voetbalvandalisme in een algemeen overleg - 2013Z09769

Besluit: Het notaoverleg voetbalvandalisme van 3 juni 2013 zal worden omgezet in een algemeen overleg, bij voorkeur nog voor het zomerreces.

Brief en vervolgens algemeen overleg naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur over het onderzoek naar kosten gemaakt door de Guineese delegatie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 16 mei 2013 Brief en vervolgens algemeen overleg naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur over het onderzoek naar kosten gemaakt door de Guineese delegatie - 2013Z09623

Besluit: De staatssecretaris zal ten behoeve van het algemeen overleg over asiel- en vreemdelingenbeleid op 19 juni worden verzocht een reactie te geven over de uitzending van Nieuwsuur op 16 mei 2013 over de kosten van een Guineese delegatie.

Ontvangst Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) van de Raad van Europa in de week van 4-6 juni 2013

Zaak: Overig - griffier, D.S. Nava - 15 mei 2013 Ontvangst Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) van de Raad van Europa in de week van 4-6 juni 2013 - 2013Z09421

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Reactie op het het bericht dat veiligheidsregio Flevoland geen eigen calamiteiten coördinator wil aanstellen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 15 mei 2013 Reactie op het bericht dat veiligheidsregio Flevoland geen eigen calamiteiten coördinator wil aanstellen - 2013Z09455

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op het bericht dat veiligheidsregio Flevoland geen eigen calamiteitencoördinator wil aanstellen.
Besluit: De brief zal worden geagendeerd voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Openbaarheid agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 25 april 2013 Openbaarheid agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie - 2013Z08660

Besluit: De agenda van de procedurevergadering zal in het vervolg worden gepubliceerd op internet.

Algemeen overleg over drugshandel en drugsoverlast in Limburg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 15 mei 2013 Algemeen overleg over drugshandel en drugsoverlast in Limburg - 2013Z09382

Besluit: Algemeen overleg over het coffeeshopbeleid voeren na ommekomst van de gevraagde brief, bij voorkeur nog voor het zomerreces.
Noot: Inmiddels heeft het lid Berndsen laten weten dat zij het plenaire debat handhaaft.

Rapport van de Algemene Rekenkamer "Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties"

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 maart 2013 Antwoorden op vragen van de commissies over het rapport ”Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties” van de Algemene Rekenkamer (31490, nr. 104) - 31490-112

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 april 2013 Antwoorden op vragen van een aantal commissies over het rapport ”Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties” van de Algemene Rekenkamer - 31490-115

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 24 januari 2013 Aanbieding rapport Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties - 31490-104

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag.

Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 maart 2013 Werkprogramma 2013 van de Algemene Rekenkamer - 2013Z06274

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 mei 2013 Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 - 33605-VI-2

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen aan de regering centraal vastgesteld op 23 mei 2013.
Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer centraal vastgesteld op 23 mei 2013.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag.
Besluit: Er is behoefte aan een technische briefing door de Algemene Rekenkamer over haar rapport.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, A. van Miltenburg (VVD) - 10 april 2013 Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2012 - 31428-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel aanbieding voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ (COM (2013) 173), en een mededeling tot vaststelling van een Europees opleidingsprogramma voor rechtshandhaving (COM (2013) 172)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 6 mei 2013 Uitstel aanbieding voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ (COM (2013) 173), en een mededeling tot vaststelling van een Europees opleidingsprogramma voor rechtshandhaving (COM (2013) 172) - 22112-1610

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel aanbieding Richtlijn inzake de voorwaarden voor toelating en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op onderzoek, studie, scholierenuitwisseling, betaalde en onbetaalde stage, vrijwilligerswerk en au pair, COM (2013) 151

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 mei 2013 Uitstel aanbieding Richtlijn inzake de voorwaarden voor toelating en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op onderzoek, studie, scholierenuitwisseling, betaalde en onbetaalde stage, vrijwilligerswerk en au pair, COM (2013) 151 - 22112-1609

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Visie op Europees asielstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 6 mei 2013 Visie op Europees asielstelsel - 19637-1659

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 19 juni 2013.

Fiche inzake Mededeling EU-scorebord voor justitie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 3 mei 2013 Fiche inzake Mededeling EU-scorebord voor justitie - 22112-1615

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-Raad 6 en 7 juni 2013 (overige JBZ-onderwerpen) op 5 juni 2013.

Rapportage 1e kwartaal 2013 EU-regelgeving gegevensbescherming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 april 2013 Rapportage 1e kwartaal 2013 EU-regelgeving gegevensbescherming - 32761-48

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-Raad 6 en 7 juni 2013 (overige JBZ-onderwerpen) op 5 juni 2013.

Reactie op verzoek van het lid Fritsma over versoepeling van het vreemdelingenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 mei 2013 Reactie op verzoek van het lid Fritsma over versoepeling van het vreemdelingenbeleid - 19637-1660

Besluit: Betrokken bij het dertigledendebat over de versoepeling van het vreemdelingenbeleid.

Hongerstaking in het detentiecentrum Rotterdam en het Justitieel Complex Schiphol

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 16 mei 2013 Algemeen overleg over vreemdelingendetentie op korte termijn - 2013Z09558

Besluit: Het verzoek wordt niet ingewilligd.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 mei 2013 Hongerstaking in het detentiecentrum Rotterdam en het Justitieel Complex Schiphol - 19637-1667

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 19 juni 2013.
Besluit: Nagegaan zal worden of het algemeen overleg een week eerder kan plaatsvinden.
Besluit: Nog voor het algemeen overleg zal een werkbezoek aan detentiecentra worden gebracht.
Noot: Inmiddels is bekend dat het verplaatsen van het algemeen overleg agendatechnisch niet mogelijk is.

Stand van zaken met betrekking tot 24-uurs nazorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 mei 2013 Stand van zaken met betrekking tot 24-uurs nazorg - 2013Z09404

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstelbericht om een reactie op de berichten over hongerstakingen van asielzoekers en gedetineerde vreemdelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 mei 2013 Uitstelbericht om een reactie op de berichten over hongerstakingen van asielzoekers en gedetineerde vreemdelingen - 19637-1661

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vertrouwelijk verslag van het werkbezoek van de Dienst Terugkeer en Vertrek en het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Somalië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2 mei 2013 Vertrouwelijk verslag van het werkbezoek van de Dienst Terugkeer en Vertrek en het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Somalië - 29344-118

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Detentieduur van vrouwen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 3 mei 2013 Detentieduur van vrouwen - 24587-504

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Werkdruk kinderrechters

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2 mei 2013 Werkdruk kinderrechters - 29279-162

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de kwaliteit van de rechstspraak.

Statistisch overzicht internationale kinderontvoering 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 2 mei 2013 Statistisch overzicht internationale kinderontvoering 2012 - 30072-29

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Landgebonden asielbeleid China

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 april 2013 Landgebonden asielbeleid China - 19637-1658

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 19 juni 2013.

Reactie WODC rapport Directe plaatsing in gemeenten van hervestigde vluchtelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 april 2013 Reactie WODC rapport Directe plaatsing in gemeenten van hervestigde vluchtelingen - 19637-1657

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 19 juni 2013.

Filantropie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 april 2013 Filantropie - 32740-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; nadere informatie afwachten.

Onderzoek College van Toezicht Buma Stemra deel II

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 april 2013 Onderzoek College van Toezicht Buma Stemra deel II - 29838-67

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Adoptie, trends en analyse, statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008-2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 april 2013 Adoptie, trends en analyse, statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008-2012 - 31265-47

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over adoptie op 30 mei 2013.

Ondertekening van het Verdrag van Beijing betreffende de bescherming van audiovisuele uitvoeringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 april 2013 Ondertekening van het Verdrag van Beijing betreffende de bescherming van audiovisuele uitvoeringen - 29838-66

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg JBZ-Raad 6 en 7 juni 2013 (overige JBZ-onderwerpen) op 5 juni 2013.

Onderzoeksrapport naar fraude met en misbruik van vervangende documenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 april 2013 Onderzoeksrapport naar fraude met en misbruik van vervangende documenten - 33293-22

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rijksbreed Wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 mei 2013 Rijksbreed Wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 2013Z09416

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag.

Jaarverslag Nederlandse politie 2012 en over de inzetbaarheid inclusief ziekteverzuim

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 mei 2013 Jaarverslag Nederlandse politie 2012 en over de inzetbaarheid inclusief ziekteverzuim - 2013Z09370

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 26 juni 2013.

Jaarverslag Rechtspraak 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 mei 2013 Jaarverslag Rechtspraak 2012 - 33400-VI-101

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de kwaliteit van de rechtspraak.

Reactie op het onderzoek ‘Schoon, heel en werkzaam?!

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 mei 2013 Reactie op het onderzoek ‘Schoon, heel en werkzaam?! - 28684-380

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over veiligheid.

Reactie op verzoek commissie over DDoS-aanvallen bij de Rijksoverheid

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 mei 2013 Reactie op verzoek commissie over DDoS-aanvallen bij de Rijksoverheid - 26643-278

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over cyber security op 29 mei 2013.

Reactie op het rapport "1-1-2 onder de loep"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 14 mei 2013 Technische briefing over het rapport over de problemen bij het alarmnummer 112 - 2013Z09345

Besluit: De commissie heeft behoefte aan een technische briefing over het rappoprt "1-1-2 onder de loep."

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 mei 2013 Reactie op het rapport "1-1-2 onder de loep" - 29628-392

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het het rapport "1-1-2- onder de loep".

Voortgangsrapportage actieprogramma "Minder regels, meer op straat"

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 mei 2013 Voortgangsrapportage actieprogramma "Minder regels, meer op straat" - 29628-391

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politieonderwerpen op 26 juni 2013.

Voortgangsrapportage kinderpornografie en kindersekstoerisme

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 mei 2013 Voortgangsrapportage kinderpornografie en kindersekstoerisme - 31015-90

Besluit: Algemeen overleg voeren.

Jaarverslagen van het Landelijk Bureau Bibob (LBB), onderdeel van de Dienst Justis, en de kwaliteitscommissie Bibob

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 mei 2013 Jaarverslagen van het Landelijk Bureau Bibob (LBB), onderdeel van de Dienst Justis, en de kwaliteitscommissie Bibob - 31109-14

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit /financieel-economische criminaliteit op 29 mei 2013.

Rapport "Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 april 2013 Rapport "Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken - 29279-161

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging over de resultaten van het op 4 februari 2013 verzonden landelijk controlebericht van NL-Alert

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 april 2013 Toezegging over de resultaten van het op 4 februari 2013 verzonden landelijk controlebericht van NL-Alert - 29668-38

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Informatie over de wijze waarop demonstraten tegen de monarchie zullen worden bejegend

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 april 2013 Informatie over de wijze waarop demonstraten tegen de monarchie zullen worden bejegend - 33400-VII-65

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Relatie tussen Justitie in de buurt en het locatiebeleid van het openbaar ministerie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 april 2013 Relatie tussen Justitie in de buurt en het locatiebeleid van het openbaar ministerie - 29628-390

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 april 2013 Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming - 29668-37

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Uitkomst van het onderzoek naar de schietpartij op 9 december 2011 te Almelo

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 april 2013 Uitkomst van het onderzoek naar de schietpartij op 9 december 2011 te Almelo - 29628-389

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Naleving van de normering van de incassokosten

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 april 2013 Naleving van de normering van de incassokosten - 32418-17

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen op 30 mei 2013.

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 mei 2013 Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 - 33605-VI-1

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 23 mei 2013.
Besluit: Wetgevingsoverleg voeren.

Beleidsreactie op het adviesrapport Wallage over de Politieacademie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 april 2013 Beleidsreactie op het adviesrapport Wallage over de Politieacademie - 29628-388

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de politieacademie op 23 april 2013.

Toestemming aan het Nationaal Cyber Security Centrum om een technische briefing te verzorgen voor de commissie VenJ over ‘behandelvoorbehoud Netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie COM (2013)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 april 2013 Toestemming aan het Nationaal Cyber Security Centrum om een technische briefing te verzorgen voor de commissie VenJ over ‘behandelvoorbehoud Netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie COM (2013) - 2013Z08098

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 15 mei 2013 Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aanvraagde (dertigleden)debatten - 2013Z09491

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1. Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (30538); 2. Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht) (33445); 3. Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de

Intrekking van het wetsvoorstel implementatie mediationrichtlijn (32555)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 mei 2013 Intrekking van het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel implementatie mediationrichtlijn - 32555-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13 mei 2013 Nota van wijziging - 33286-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13 mei 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33286-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 4 juni 2012 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden - 33286

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012

Zaak: Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 mei 2013 Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 - 33605-VI

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op 23 mei 2013.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33352-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 augustus 2012 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden - 33352

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Reactie op amendementen bij de wijziging van de vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van bevoegdheden bij de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32528)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 april 2013 Reactie op amendementen bij de wijziging van de vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van bevoegdheden bij de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht - 32528-12

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Reactie op amendementen van het lid Voortman inzake de nareistermijn (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, 33293, nrs. 18 en 19) en een nadere toelichting inzake verwestering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 april 2013 Reactie op amendementen van het lid Voortman m.b.t. de nareistermijn (Kamerstuk 33 293, nrs. 18 en 19) en een nadere toelichting inzake verwestering - 33293-21

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 april 2013 Nota van wijziging - 33329-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 april 2013 Nota naar aanleiding van het verslag - 33329-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9 juli 2012 Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten - 33329

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Nota van wijziging inzake het herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 april 2013 Nota van wijziging - 33455-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Uitvoeringsprotocol tussen de regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de regering van de Republiek Moldavië bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 april 2013 Uitvoeringsprotocol tussen de regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de regering van de Republiek Moldavië bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven - 33620-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Protocol tussen de regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de regering van de Republiek Servië ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 april 2013 Protocol tussen de regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de regering van de Republiek Servië ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven - 33621-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.